digitaliseringsdirektoratet

Publisert: 2019-03-15 (v.1.0)
Oppdatert: 2020-07-01 (v.1.0.3)
Status: Gjeldende

Dette dokumentet kan også lastes ned som PDF.
Innmelding av feil og mangler:
Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på Github Issues. Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Forord

Referansekatalogen er en oversikt over obligatoriske og anbefalte IT-standarder i forvaltningen. Obligatoriske standarder skal følges av alle virksomheter. Anbefalte standarder skal følges hvis virksomhetene ikke har en god grunn til å la være å følge dem.

Referansekatalogen skal sikre at innbyggere og næringsliv får tilgang til offentlig informasjon og tjenester på en standardisert måte (uavhengig av brukerutstyr). Den skal også sikre god samhandling mellom offentlige virksomheter, hindre bindinger til bestemte leverandører og sikre god konkurranse i IT-markedet. Katalogen forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet.

IT-ministeren satte i 2006 ned et bredt sammensatt Standardiseringsråd, som fra 2019 endret sitt navn til Arkitektur- og standardiseringsråd, med medlemmer fra kommunal og statlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet får råd fra dette rådet om hvilke standarder som bør være anbefalte eller obligatoriske. Forslag til obligatoriske standarder blir først utredet av Digitaliseringsdirektoratet og deretter oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter høring. Revidert Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning med nye obligatoriske standarder legges så fram for Kongen i statsråd som vedtar forskriftsendringer. Digitaliseringsdirektoratet beslutter hva som skal være anbefalte standarder i Referansekatalogen, etter utredning og høring i henhold til Arkitektur- og standardiseringsrådets arbeidsmetodikk.

Denne standarden er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av tidlgiere Difi (nå Digitaliseringsdirektoratet), i henhold til Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk.

Standarden inngår i bruksområdet "Begrepsanalyse og definisjonsarbeid" i Referansekatalogen.

Formål, omfang og avgrensninger

Denne standarden skal sikre at begrepsbeskrivelser som forvaltes av offentlig forvaltning, tilgjengeliggjøres på en standardisert og maskinlesbar måte, slik at virksomheter enklere kan ta i bruk og bygge videre på begrepsarbeid som andre har gjort.

Standarden spesifiserer hvordan begrepsbeskrivelser som er utformet i henhold til Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser, gjøres tilgjengelig i maskinlesbare formater i henhold til SKOS-standarden. Standarden spesifiserer ikke krav til innhold i en begrepsbeskrivelse, heller ikke krav til et eventuelt IT-system for å forvalte begrepsbeskrivelser.

Standarden brukes når en virksomhet skal tilgjengeliggjøre begrepsbeskrivelser som de selv forvalter, i et maskinlesbart format og i henhold til SKOS-standarden. Se ellers bruksområde “Begrepsanalyse og definisjonsarbeid” i Referansekatalogen for andre aktuelle standarder og veiledere.

Normative referanser

Følgende referanser er normative og danner grunnlag for denne standarden:

Definisjon av de mest sentrale begreper

tilgjengeliggjøring

publisering eller utveksling

maskinell tilgjengeliggjøring

tilgjengeliggjøring i maskinlesbart format

Spesifikasjon for hvordan SKOS brukes ved maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser

Tabellene under viser hvordan SKOS brukes til å representere de ulike feltene i Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser. Se ellers eksemplene i vedlegget til dette dokumentet.

SKOS er et lite vokabular (metamodell) for de mest sentrale klassene og egenskapene for begreper (concept). For å bruke SKOS som representasjonsspråk i begrepsbeskrivelser må vokabularet utvides med andre vokabularer. Denne standarden supplerer SKOS med følgende vokabularer:

 • dublin core terms (DCT) (i tabellene under med prefiks dct:) - supplerer med generelle egenskaper knyttet til dokumentasjon

 • data catalog vocabulary (DCAT) (i tabellene under med prefiks dcat:) - supplerer med generelle egenskaper knyttet til datasett

 • SKOS extension for labels (SKOS-XL) (i tabellene under med prefiks skosxl:) - supplerer med egenskaper knyttet til termer

 • SKOS extension for representing statistical classifications (XKOS) (i tabellene under med prefiks xkos:) - supplerer med egenskaper knyttet til relasjoner

 • Norske SKOS-utvidelser (i tabellene under med prefiks skosno:) - det som etter bruk av ovennevnte suppleringer fortsatt mangler, vil suppleres med egne norske utvidelser til SKOS. Norske utvidelser til SKOS vil bli definert og gjort tilgjengelig senere via data.norge.no/vocabulary/skosno#.

Begrep

URI til definisjon

skos:Concept

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<>

Datatype (med ev. URI til definisjon)

URI

Merknad

(ingen)

Begrep.identifikator

URI til definisjon

dct:identifier

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:identifier “identifikator”

Datatype (med ev. URI til definisjon)

URI

Merknad

(ingen)

Begrep.ansvarligVirksomhet

URI til definisjon

dct:publisher

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:publisher [ a dct:Agent ; dct:identifier "974761076" ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

dct:Agent eller URI

Merknad

Kan med fordel referere direkte til URI for Enhetsregisteret, f.eks. dct:publisher <https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/974760673>.

Begrep.fagområde.tekst

URI til definisjon

dct:subject

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:subject “”@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

Language-tagged string

Begrep.fagområde.språkMålform

URI til definisjon

dct:subject

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:subject “”@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

(ingen)

Merknad

(ingen)

Begrep.bruksområde.tekst

URI til definisjon

skosno:bruksområde

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:bruksområde “”@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

Language-tagged string

Begrep.bruksområde.språkMålform

URI til definisjon

skosno:bruksområde

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:bruksområde “”@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

(ingen)

Merknad

(ingen)

Begrep.gyldighetsperiode.gyldigFraOgMed

URI til definisjon

dct:temporal

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:temporal [ a dct:PeriodOfTime ; schema:startDate "2017-01-01"^^xsd:date ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

dct:PeriodOfTime

Merknad

(ingen)

Begrep.gyldighetsperiode.gyldigTilOgMed

URI til definisjon

dct:temporal

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:temporal [ a dct:PeriodOfTime ; schema:endDate "2017-12-31"^^xsd:date ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

dct:PeriodOfTime

Merknad

(ingen)

Begrep.kontaktpunkt

URI til definisjon

dcat:contactPoint

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ; vcard:organizationUnit “”; vcard:hasEmail <> ; vcard:hasTelephone <> ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

vcard:Vcard

Merknad

(ingen)

Begrep.sistOppdatert

URI til definisjon

dct:modified

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:modified “”^^xsd:date .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

xsd:date

Merknad

(ingen)

Begrep.anbefaltTerm

URI til definisjon

skosxl:prefLabel

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosxl:prefLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

(ingen)

Begrep.tillattTerm

URI til definisjon

skosxl:altLabel

SKOS (RDF turtle)-representasjon

skosxl:altLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

(ingen)

Begrep.frarådetTerm

URI til definisjon

skosxl:hiddenLabel

SKOS (RDF turtle)-representasjon

skosxl:hiddenLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

(ingen)

Begrep.datastrukturterm

URI til definisjon

skosno:datastrukturTerm

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:datastrukturTerm [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

(ingen)

Begrep.definisjon

URI til definisjon

skosno:definisjon

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; rdfs:label “”@nb ; ].

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

(ingen)

Begrep.alternativFormulering

URI til definisjon

skosno:alternativFormulering

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; rdfs:label “”@nb ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

(ingen)

Begrep.assosiativRelasjon

URI til definisjon

skos:related

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skos:related <> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

Begrep.generiskRelasjon

URI til definisjon

xkos:generalizes

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> xkos:generalizes <> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

Begrep.partitivRelasjon

URI til definisjon

xkos:hasPart

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> xkos:hasPart <> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

Begrep.seOgså

URI til definisjon

rdfs:seeAlso

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> rdfs:seeAlso <> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

Begrep.erstatter

URI til definisjon

dct:replaces

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:replaces <> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

Begrep.erstattesAv

URI til definisjon

dct:replacedBy

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:replacedBy <> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

Term.navn.tekst

URI til definisjon

skosxl:literalForm

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosxl:prefLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm “”@nb ; ] .
<> skosxl:altLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm “”@nb ; ] .
<> skosxl:hiddenLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm “”@nb ; ] .
<> skosno:datastrukturTerm [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm “”@nb ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

(ingen)

Term.navn.språkMålform

URI til definisjon

skosxl:literalForm

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosxl:prefLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm “”@nb ; ] .
<> skosxl:altLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm “”@nb ; ] .
<> skosxl:hiddenLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm “”@nb ; ] .
<> skosno:datastrukturTerm [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm “”@nb ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

Language-tagged string

Term.sistOppdatert

URI til definisjon

dct:modified

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosxl:prefLabel [a skosxl:Label ; dct:modified “”^^xsd:date ] .
<> skosxl:altLabel [a skosxl:Label ; dct:modified “”^^xsd:date ] .
<> skosxl:hiddenLabel [a skosxl:Label ; dct:modified “”^^xsd:date ] .
<> skosno:datastrukturTerm [a skosxl:Label ; dct:modified “”^^xsd:date ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

xsd:date

Merknad

(ingen)

TillattTerm.målgruppe

URI til definisjon

dct:audience

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosxl:altLabel [a skosxl:Label ; dct:audience skosno:Allmennheten ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept (kodeliste over målgruppe, med kodeverdiene skosno:Allmennheten og skosno:Fagspesialist)

Merknad

(ingen)

Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst

URI til definisjon

rdfs:label

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; rdfs:label ""@nb ; ] .
<> skosno:alternativFormulering [ a skosno:AlternativFormulering ; rdfs:label ””@nb; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

(ingen)

Merknad

Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.tekst.språkMålform

URI til definisjon

rdfs:label

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; rdfs:label ””@nb; ] .
<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; rdfs:label ””@nb; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

(ingen)

Merknad

Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.forholdTilKilde

URI til definisjon

skosno:forholdTilKilde

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; skosno:forholdTilKilde skosno:sitatFraKilde ; ] .
<> skosno:alternativFormulering [ a skosno:AlternativFormulering ; skosno:forholdTilKilde skosno:basertPåKilde ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept (kodeliste over forholdTilKilde, med kodeverdier skosno:sitatFraKilde, skosno:basertPåKilde og skosno:egendefinert)

Merknad

Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.kilde.URI

URI til definisjon

dct:source

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; dct:source [ rdfs:label “”@nb; rdfs:seeAlso <http://…​/> ] ; ] .
<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; dct:source [ rdfs:label “”@nb; rdfs:seeAlso <http://…​/> ]; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

Ressurs eller URI

Merknad

Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.kilde.tekst

URI til definisjon

dct:source

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; dct:source [ rdfs:label “”@nb; rdfs:seeAlso <http://…​/> ]; ] .
<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; dct:source [ rdfs:label “”@nb; rdfs:seeAlso <http://…​/> ]; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

Ressurs eller URI

Merknad

Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.merknad.tekst

URI til definisjon

skos:scopeNote

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; skos:scopeNote “”@nb; ] .
<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; skos:scopeNote “”@nb; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

fra SKOS spesifikasjon:
scopeNote: supplies some, possibly partial, information about the intended meaning of a concept, especially as an indication of how the use of a concept is limited in indexing practice.
Note that no domain is stated for the SKOS documentation properties. Thus, the effective domain for these properties is the class of all resources (rdfs:Resource).

Betydningsbeskrivelse.merknad.språkMålform

URI til definisjon

skos:scopeNote

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; skos:scopeNote “”@nb; ] .
<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; skos:scopeNote “”@nb; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.eksempel.tekst

URI til definisjon

skos:example

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skos:example “”@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

Language-tagged string

Betydningsbeskrivelse.eksempel.språkMålform

URI til definisjon

skos:example

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skos:example “”@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

(ingen)

Merknad

(ingen)

Betydningsbeskrivelse.omfang.URI

URI til definisjon

skosno:omfang

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:omfang [ rdfs:label “en tekst”@nb; rdfs:seeAlso "https://som_peker_til_en_tekst/"^^xsd:anyURI ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

URI

Merknad

RDF Term (Literal or URI)

Betydningsbeskrivelse.omfang.tekst

URI til definisjon

skosno:omfang

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:omfang [ rdfs:label “en tekst”@nb; rdfs:seeAlso "https://som_peker_til_en_tekst/"^^xsd:anyURI ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

RDF Term (Literal or URI)

Betydningsbeskrivelse.målgruppe

URI til definisjon

dct:audience

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; dct:audience skosno:Allmennheten; ] .
<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; dct:audience skosno:Fagspesialist; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept (kodeliste over målgruppe, med kodeverdier: skosno:Allmennheten og skosno:Fagspesialist)

Merknad

(ingen)

Betydningsbeskrivelse.sistOppdatert

URI til definisjon

dct:modified

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon dct:modified “”^^xsd:date; ] .
<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering dct:modified “”^^xsd:date; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

xsd:date

Merknad

(ingen)

AssosiativRelasjon.beskrivelse.tekst

URI til definisjon

dct:description

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skos:related [ a skosno:AssosiativRelasjon ; dct:description “”@nb ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

(ingen)

AssosiativRelasjon.beskrivelse.språkMålform

URI til definisjon

dct:description

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skos:related [ a skosno:AssosiativRelasjon ; dct:description “”@nb ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

(ingen)

GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.tekst

URI til definisjon

dct:description

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> xkos:generalizes [ a skosno:GeneriskRelasjon ; skosno:inndelingskriterium “”@nb ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

(ingen)

GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform

URI til definisjon

dct:description

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> xkos:generalizes [ a skosno:GeneriskRelasjon ; skosno:inndelingskriterium “”@nb ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

(ingen)

PartitivRelasjon.inndelingskriterium.tekst

URI til definisjon

dct:description

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> xkos:hasPart [ a skosno:PartitivRelasjon ; skosno:inndelingskriterium “”@nb ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

(ingen)

PartitivRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform

URI til definisjon

dct:description

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> xkos:hasPart [ a skosno:PartitivRelasjon ; skosno:inndelingskriterium “”@nb ; ]

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdf:Literal

Merknad

(ingen)

Begrepsrelasjon.sistOppdatert

URI til definisjon

dct:modified

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> xkos:hasPart [ a skosno:PartitivRelasjon ; skosno:inndelingskriterium “”@nb; dct:modified “”xsd:date ; ] .
Tilsvarende for de andre relasjonstypene.

Datatype (med ev. URI til definisjon)

xsd:date

Merknad

Begrepsrelasjon er abstrakt og skal erstattes av skosno:AssosiativRelasjon, skosno:GeneriskRelasjon eller skosno:PartitivRelasjon.

Begrepsrelasjon.overordnetBegrep

URI til definisjon

skosno:overordnetBegrep

SKOS (RDF turtle)-representasjon

xkos:generalizes [ a skosno:GeneriskRelasjon ; skosno:overordnetBegrep <> ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

Refererer til et annet begrep. Merk at skos:broader ikke er egnet å bruke her siden det ville implisere at Begrepsrelasjonsklassen er et Begrep.

Begrepsrelasjon.underordnetBegrep

URI til definisjon

skosno:underordnetBegrep

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> xkos:generalizes [ a skosno:GeneriskRelasjon ; skosno:underordnetBegrep <> ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

Refererer til et annet begrep

Begrepsrelasjon.assosiertBegrep

URI til definisjon

skosno:assosiertBegrep

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skos:related [ a skosno:AssosiativRelasjon ; skosno:assosiertBegrep <> ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

Refererer til et annet begrep

Begrepssamling

URI til definisjon

skos:Collection

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> a skos:Collection .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

(ingen)

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.navn

URI til definisjon

rdfs:label

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> a skos:Collection ; rdfs:label “”@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.identifikator

URI til definisjon

dct:identifier

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> a skos:Collection ; dct:identifier <aUri> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

URI

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.ansvarligVirksomhet

URI til definisjon

dct:publisher

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> a skos:Collection ; dct:publisher [ a dct:Agent ; dct:identifier "974761076" ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

Organisasjonsnummer

Merknad

Kan med fordel referere direkte til URI for Enhetsregisteret, f.eks. dct:publisher <https://data.brreg.no/enhetsregisteret/enhet/974760673>.

Begrepssamling.beskrivelse

URI til definisjon

dct:description

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> a skos:Collection ; dct:description “”@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

PCDATA

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.kontaktpunkt

URI til definisjon

dcat:contactPoint

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> a skos:Collection ; dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ; vcard:organizationUnit “”; vcard:hasEmail <> ; vcard:hasTelephone <> ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

vcard:Vcard

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.begrep

URI til definisjon

skos:member

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> a skos:Collection ; skos:member <> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

Vedlegg A (ikke-normativt) - Eksempler

Dette vedlegget er ikke-normativt.

Eksempelfilene er per 2018-06-14 validert korrekt mot SKOS.

A.1 Eksempelfil av et begrep

I dette eksemplet benyttes standarden fullt ut. Dette medfører bruk av skos-xl og norske utvidelser.

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix skosno: <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .

<https://data.brreg.no/begrep/44624> a skos:Concept ;
 dct:identifier "https://data.brreg.no/begrep/44624" ;
 dct:publisher <https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/974760673> ;
 skos:example ""@nb ;
 dct:subject "Tvangsfullbyrdelse"@nb ;
 skosno:verdiområde ""@nb ;
 skosno:bruksområde ""@nb ;
 dct:temporal [
	 a dct:PeriodOfTime ;
	 schema:startDate ""^^xsd:date ;
	 schema:endDate ""^^xsd:date ;
 ] ;
 dcat:contactPoint [
	 a vcard:Organization ;
 	 vcard:organizationUnit "RF - Tinglysning og regnskap";
 	 vcard:hasEmail <mailto:informasjonsforvaltning@brreg.no> ;
 	 vcard:hasTelephone <tel:+4775007500>
 ] ;
 dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ;

 # Representasjon av term
 skosxl:prefLabel [
  a skosxl:Label ;
  skosxl:literalForm "utleggspant"@nb ;
  dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ;
 ] ;
 skosxl:altLabel <>;
 skosxl:hiddenLabel <>;

 # Representasjon av Definisjon som muliggjør målgruppe m.m.
 skosno:definisjon [
	 a skosno:Definisjon ;
	 rdfs:label "sikkerhet for pengekrav stiftet ved hjelp av namsmyndighet."@nb ;
	  dct:source [
		  rdfs:label "Lov om pant (panteloven) § 5-1"@nb ;
		  rdfs:seeAlso <https://lovdata.no/NL/lov/1980-02-08-2/§5-1> ;
   ] ;
  skos:scopeNote "Utleggspant vil si at namsmannen tar pant i saksøktes eiendeler, som for eksempel fast eiendom, eller annet verdifullt løsøre, som bil, båt og lignende. En kreditor som har fått utleggspant kan benytte panteretten som grunnlag for tvangssalg for å få dekket sitt krav. Utleggspant i enkelte formuesobjekter (løsøre, akvakulturtillatelser) kan få rettsvern ved tinglysing i Løsøreregisteret eller Akvakulturregisteret."@nb;
  dct:audience <>;
  dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ;
 ];

 # Representasjon av begrepsrelasjon som muliggjør navngiving m.m.
 skos:related [
	 a skosno:AssosiativRelasjon ;
	 dct:description ""@nb ;
 	 dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ;
 	 skosno:assosiertBegrep <https://jira.brreg.no/browse/BEGREP-220> ; # Namsmyndighet
 ];
 dct:replaces <> ;
 dct:replacedBy <>;

A.2 Eksempelfil av en begrepssamling

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix skosno: <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
<enBegrepssamling> # Katalogen
	a skos:Collection ;
	rdfs:label "Begrepskatalog BR"@nb ;
	dct:identifier <> ;
	dct:publisher <https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/974760673> ;
	dct:description "Brønnøysundregistrenes begrepskatalog, godkjente begreper" ;
 dcat:contactPoint [
		a vcard:Organization ;
  vcard:organizationUnit "RF - Tinglysning og regnskap";
  vcard:hasEmail <> ;
  vcard:hasTelephone <> ;
 ] ;
 skos:member <https://jira.brreg.no/browse/BEGREP-246> .

Vedlegg B (ikke-normativt) - Endringer fra versjon 1.0 til 1.0.x

Det er kun redaksjonelle endringer fra versjon 1.0 til 1.0.x, som ikke beskrives her i vedlegget. Med redaksjonelle endringer menes endringer i formatering/strukturering eller justeringer i tekst/tegninger/tabeller/eksempler som ikke endrer kravene i standarden. Ta kontakt med Digitaliseringsdirektoratet for mer informasjon om de redaksjonelle endringene.