digitaliseringsdirektoratet

Status: Fases ut
Versjon: 1.1.1 (se endringslogg)
Publisert: 2019-03-15 (v.1.0), 2021-03-25 (v.1.1)
Oppdatert: 2022-12-02
Gjeldende versjon: https://data.norge.no/specification/skos-ap-no-begrep/
Redaktørens utkast: https://informasjonsforvaltning.github.io/skos-ap-no-begrep/

Dette dokumentet kan også lastes ned som PDF.

Forord

Referansekatalogen er en oversikt over obligatoriske og anbefalte IT-standarder i forvaltningen. Obligatoriske standarder skal følges av alle virksomheter. Anbefalte standarder skal følges hvis virksomhetene ikke har en god grunn til å la være å følge dem.

Referansekatalogen skal sikre at innbyggere og næringsliv får tilgang til offentlig informasjon og tjenester på en standardisert måte (uavhengig av brukerutstyr). Den skal også sikre god samhandling mellom offentlige virksomheter, hindre bindinger til bestemte leverandører og sikre god konkurranse i IT-markedet. Katalogen forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet.

IT-ministeren satte i 2006 ned et bredt sammensatt Standardiseringsråd, som fra 2019 endret sitt navn til Arkitektur- og standardiseringsråd, med medlemmer fra kommunal og statlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet får råd fra dette rådet om hvilke standarder som bør være anbefalte eller obligatoriske. Forslag til obligatoriske standarder blir først utredet av Digitaliseringsdirektoratet og deretter oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter høring. Revidert Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning med nye obligatoriske standarder legges så fram for Kongen i statsråd som vedtar forskriftsendringer. Digitaliseringsdirektoratet beslutter hva som skal være anbefalte standarder i Referansekatalogen, etter utredning og høring i henhold til Arkitektur- og standardiseringsrådets arbeidsmetodikk.

Denne standarden er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av tidligere Difi (nå Digitaliseringsdirektoratet), i henhold til Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk.

Standarden inngår i bruksområdet "Begrepsanalyse og definisjonsarbeid" i Referansekatalogen.

Formål, omfang og avgrensninger

Denne standarden skal sikre at begrepsbeskrivelser som forvaltes av offentlig forvaltning, tilgjengeliggjøres på en standardisert og maskinlesbar måte, slik at virksomheter enklere kan ta i bruk og bygge videre på begrepsarbeid som andre har gjort.

Standarden spesifiserer hvordan begrepsbeskrivelser som er utformet i henhold til Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser, gjøres tilgjengelig i maskinlesbare formater i henhold til SKOS-standarden. Standarden spesifiserer ikke krav til innhold i en begrepsbeskrivelse, heller ikke krav til et eventuelt IT-system for å forvalte begrepsbeskrivelser.

Standarden brukes når en virksomhet skal tilgjengeliggjøre begrepsbeskrivelser som de selv forvalter, i et maskinlesbart format og i henhold til SKOS-standarden. Se ellers bruksområde “Begrepsanalyse og definisjonsarbeid” i Referansekatalogen for andre aktuelle standarder og veiledere.

Normative referanser

Følgende referanser er normative og danner grunnlag for denne standarden:

Definisjon av de mest sentrale begreper

tilgjengeliggjøring

publisering eller utveksling

maskinell tilgjengeliggjøring

tilgjengeliggjøring i maskinlesbart format

Navnerom for dette vokabularet skal være https://data.norge.no/vocabulary/skosno#

dcat

http://www.w3.org/ns/dcat#

Data Catalog Vocabulary

dct

http://purl.org/dc/terms/

DCMI Metadata Terms

owl

http://www.w3.org/2002/07/owl#

OWL Web Ontology Language

rdfs

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema

skos

http://www.w3.org/2004/02/skos/core#

SKOS Simple Knowledge Organization System - Reference

skosno

https://data.norge.no/vocabulary/skosno#

SKOS-AP-NO-Begrep – Forvaltningsstandard for tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser basert på SKOS

skosxl

http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#

SKOS Simple Knowledge Organization System eXtension for Labels (SKOS-XL)

vcard

http://www.w3.org/2006/vcard/ns#

vCard Ontology

xkos

https://ddialliance.org/Specification/XKOS/1.2/OWL/xkos.html

An SKOS extension for representing statistical classifications

xsd

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition

Spesifikasjon for hvordan SKOS brukes ved maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser

Tabellene under viser hvordan SKOS brukes til å representere de ulike feltene i Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser. Se ellers eksemplene i vedlegget til dette dokumentet.

SKOS er et lite vokabular (metamodell) for de mest sentrale klassene og egenskapene for begreper (concept). For å bruke SKOS som representasjonsspråk i begrepsbeskrivelser må vokabularet utvides med andre vokabularer. Denne standarden supplerer SKOS med følgende vokabularer:

 • dublin core terms (DCT) (i tabellene under med prefiks dct:) - supplerer med generelle egenskaper knyttet til dokumentasjon

 • data catalog vocabulary (DCAT) (i tabellene under med prefiks dcat:) - supplerer med generelle egenskaper knyttet til datasett

 • SKOS extension for labels (SKOS-XL) (i tabellene under med prefiks skosxl:) - supplerer med egenskaper knyttet til termer

 • SKOS extension for representing statistical classifications (XKOS) (i tabellene under med prefiks xkos:) - supplerer med egenskaper knyttet til relasjoner

 • Norske SKOS-utvidelser (i tabellene under med prefiks skosno:) - det som etter bruk av ovennevnte suppleringer fortsatt mangler, vil suppleres med egne norske utvidelser til SKOS. Norske utvidelser til SKOS vil bli definert og gjort tilgjengelig senere via data.norge.no/vocabulary/skosno#.

Begrep

URI til definisjon

skos:Concept

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<>

Datatype (med ev. URI til definisjon)

URI

Merknad

(ingen)

Begrep.identifikator

URI til definisjon

dct:identifier

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:identifier "identifikator"

Datatype (med ev. URI til definisjon)

URI

Merknad

(ingen)

Begrep.ansvarligVirksomhet

URI til definisjon

dct:publisher

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:publisher [ a dct:Agent ; dct:identifier "974761076" ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

dct:Agent eller URI

Merknad

Kan med fordel referere direkte til URI for Enhetsregisteret, f.eks. dct:publisher <https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/974760673>.

Begrep.fagområde.tekst

URI til definisjon

dct:subject

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:subject ""@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

Language-tagged string

Begrep.fagområde.språkMålform

URI til definisjon

dct:subject

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:subject ""@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

(ingen)

Merknad

(ingen)

Begrep.bruksområde.tekst

URI til definisjon

skosno:bruksområde

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:bruksområde ""@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

Language-tagged string

Begrep.bruksområde.språkMålform

URI til definisjon

skosno:bruksområde

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:bruksområde ""@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

(ingen)

Merknad

(ingen)

Begrep.gyldighetsperiode.gyldigFraOgMed

URI til definisjon

dct:temporal

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:temporal [ a dct:PeriodOfTime ; schema:startDate "2017-01-01"^^xsd:date ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

dct:PeriodOfTime

Merknad

(ingen)

Begrep.gyldighetsperiode.gyldigTilOgMed

URI til definisjon

dct:temporal

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:temporal [ a dct:PeriodOfTime ; schema:endDate "2017-12-31"^^xsd:date ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

dct:PeriodOfTime

Merknad

(ingen)

Begrep.kontaktpunkt

URI til definisjon

dcat:contactPoint

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ; vcard:organizationUnit ""; vcard:hasEmail <> ; vcard:hasTelephone <> ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

vcard:Vcard

Merknad

(ingen)

Begrep.sistOppdatert

URI til definisjon

dct:modified

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

xsd:date

Merknad

(ingen)

Begrep.anbefaltTerm

URI til definisjon

skosxl:prefLabel

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosxl:prefLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

(ingen)

Begrep.tillattTerm

URI til definisjon

skosxl:altLabel

SKOS (RDF turtle)-representasjon

skosxl:altLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

(ingen)

Begrep.frarådetTerm

URI til definisjon

skosxl:hiddenLabel

SKOS (RDF turtle)-representasjon

skosxl:hiddenLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

(ingen)

Begrep.datastrukturterm

URI til definisjon

skosno:datastrukturTerm

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:datastrukturTerm [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

(ingen)

Begrep.definisjon

URI til definisjon

skosno:definisjon

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; rdfs:label ""@nb ; ].

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

(ingen)

Begrep.alternativFormulering

URI til definisjon

skosno:alternativFormulering

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; rdfs:label ""@nb ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

(ingen)

Begrep.assosiativRelasjon

URI til definisjon

skosno:assosiativRelasjon

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:assosiativRelasjon [ a skosno:AssosiativRelasjon ; ] <> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

Begrep.generiskRelasjon

URI til definisjon

skosno:generiskRelasjon

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:generiskRelasjon [ a skosno:GeneriskRelasjon ; ] <> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

Begrep.partitivRelasjon

URI til definisjon

skosno:partitivRelasjon

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:partitivRelasjon [ a skosno:PartitivRelasjon ; ] <> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

Begrep.seOgså

URI til definisjon

rdfs:seeAlso

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> rdfs:seeAlso <> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

Begrep.erstatter

URI til definisjon

dct:replaces

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:replaces <> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

Begrep.erstattesAv

URI til definisjon

dct:isReplacedBy

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> dct:isReplacedBy <> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

Term.navn.tekst

URI til definisjon

skosxl:literalForm

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosxl:prefLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; ] .
<> skosxl:altLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; ] .
<> skosxl:hiddenLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; ] .
<> skosno:datastrukturTerm [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

(ingen)

Term.navn.språkMålform

URI til definisjon

skosxl:literalForm

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosxl:prefLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; ] .
<> skosxl:altLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; ] .
<> skosxl:hiddenLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; ] .
<> skosno:datastrukturTerm [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

Language-tagged string

Term.sistOppdatert

URI til definisjon

dct:modified

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosxl:prefLabel [a skosxl:Label ; dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date ] .
<> skosxl:altLabel [a skosxl:Label ; dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date ] .
<> skosxl:hiddenLabel [a skosxl:Label ; dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date ] .
<> skosno:datastrukturTerm [a skosxl:Label ; dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

xsd:date

Merknad

(ingen)

TillattTerm.målgruppe

URI til definisjon

dct:audience

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosxl:altLabel [a skosxl:Label ; dct:audience skosno:allmennheten ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept (kodeliste over målgruppe, med kodeverdiene skosno:allmennheten og skosno:fagspesialist)

Merknad

(ingen)

Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst

URI til definisjon

rdfs:label

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; rdfs:label ""@nb ; ] .
<> skosno:alternativFormulering [ a skosno:AlternativFormulering ; rdfs:label ""@nb; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

(ingen)

Merknad

Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.tekst.språkMålform

URI til definisjon

rdfs:label

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; rdfs:label ""@nb; ] .
<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; rdfs:label ""@nb; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

(ingen)

Merknad

Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.forholdTilKilde

URI til definisjon

skosno:forholdTilKilde

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; skosno:forholdTilKilde skosno:sitatFraKilde ; ] .
<> skosno:alternativFormulering [ a skosno:AlternativFormulering ; skosno:forholdTilKilde skosno:basertPåKilde ; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept (kodeliste over forholdTilKilde, med kodeverdier skosno:sitatFraKilde, skosno:basertPåKilde og skosno:egendefinert)

Merknad

Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.kilde.URI

URI til definisjon

dct:source

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; dct:source [ rdfs:label ""@nb; rdfs:seeAlso <http://…​/> ] ; ] .
<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; dct:source [ rdfs:label ""@nb; rdfs:seeAlso <http://…​/> ]; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

Ressurs eller URI

Merknad

Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.kilde.tekst

URI til definisjon

dct:source

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; dct:source [ rdfs:label ""@nb; rdfs:seeAlso <http://…​/> ]; ] .
<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; dct:source [ rdfs:label ""@nb; rdfs:seeAlso <http://…​/> ]; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

Ressurs eller URI

Merknad

Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.merknad.tekst

URI til definisjon

skos:scopeNote

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; skos:scopeNote ""@nb; ] .
<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; skos:scopeNote ""@nb; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

fra SKOS spesifikasjon:
scopeNote: supplies some, possibly partial, information about the intended meaning of a concept, especially as an indication of how the use of a concept is limited in indexing practice.
Note that no domain is stated for the SKOS documentation properties. Thus, the effective domain for these properties is the class of all resources (rdfs:Resource).

Betydningsbeskrivelse.merknad.språkMålform

URI til definisjon

skos:scopeNote

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; skos:scopeNote ""@nb; ] .
<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; skos:scopeNote ""@nb; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.eksempel.tekst

URI til definisjon

skos:example

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skos:example ""@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

Language-tagged string

Betydningsbeskrivelse.eksempel.språkMålform

URI til definisjon

skos:example

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skos:example ""@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

(ingen)

Merknad

(ingen)

Betydningsbeskrivelse.omfang.URI

URI til definisjon

skosno:omfang

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:omfang [ rdfs:label "en tekst"@nb; rdfs:seeAlso "https://som_peker_til_en_tekst/"^^xsd:anyURI ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

URI

Merknad

RDF Term (Literal or URI)

Betydningsbeskrivelse.omfang.tekst

URI til definisjon

skosno:omfang

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:omfang [ rdfs:label "en tekst"@nb; rdfs:seeAlso "https://som_peker_til_en_tekst/"^^xsd:anyURI ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

RDF Term (Literal or URI)

Betydningsbeskrivelse.målgruppe

URI til definisjon

dct:audience

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; dct:audience skosno:allmennheten; ] .
<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; dct:audience skosno:fagspesialist; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept (kodeliste over målgruppe, med kodeverdier: skosno:allmennheten og skosno:fagspesialist)

Merknad

(ingen)

Betydningsbeskrivelse.sistOppdatert

URI til definisjon

dct:modified

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date; ] .
<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date; ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

xsd:date

Merknad

(ingen)

AssosiativRelasjon.assosiertBegrep

URI til definisjon

skos:related

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<etBegrep> a skos:Concept ;
 skosno:assosiativRelasjon [ a skosno:AssosiativRelasjon ; # assosiativ relasjon
 dct:description "årsak-virkning"@nb ; # beskrivelse med språkkode
 skos:related <etAnnetBegrep> ; # assosiert begrep
 dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date ; # sist oppdatert
 ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

AssosiativRelasjon.beskrivelse.tekst

URI til definisjon

dct:description

SKOS (RDF turtle)-representasjon

Se under AssosiativRelasjon.assosiertBegrep

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

(ingen)

AssosiativRelasjon.beskrivelse.språkMålform

URI til definisjon

dct:description

SKOS (RDF turtle)-representasjon

Se under AssosiativRelasjon.assosiertBegrep

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

(ingen)

AssosiativRelasjon.sistOppdatert

URI til definisjon

dct:modified

SKOS (RDF turtle)-representasjon

Se under AssosiativRelasjon.assosiertBegrep

Datatype (med ev. URI til definisjon)

xsd:date

Merknad

(ingen)

GeneriskRelasjon.overordnetBegrep

URI til definisjon

xkos:specializes

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<biffbestikk> a skos:Concept ;
 skosno:generiskRelasjon [ a skosno:GeneriskRelasjon ; # generisk relasjon
 xkos:specializes <bestikk> ; # overordnet begrep
 skosno:inndelingskriterium "bruksformål"@nb ; # inndelingskriterium
 dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date ; # sist oppdatert
 ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

GeneriskRelasjon.underordnetBegrep

URI til definisjon

xkos:generalizes

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<bestikk> a skos:Concept ;
 skosno:generiskRelasjon [ a skosno:GeneriskRelasjon ; # generisk relasjon
 xkos:generalizes <biffbestikk> ; # underordnet begrep
 ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.tekst

URI til definisjon

dct:description

SKOS (RDF turtle)-representasjon

Se under GeneriskRelasjon.overordnetBegrep

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

(ingen)

GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform

URI til definisjon

dct:description

SKOS (RDF turtle)-representasjon

Se under GeneriskRelasjon.overordnetBegrep

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

(ingen)

GeneriskRelasjon.sistOppdatert

URI til definisjon

dct:modified

SKOS (RDF turtle)-representasjon

Se under GeneriskRelasjon.overordnetBegrep ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

xsd:date

Merknad

(ingen)

PartitivRelasjon.overordnetBegrep

URI til definisjon

dct:isPartOf

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<enOrgEnhet> a skos:Concept ;
 skosno:partitivRelasjon [ a skosno:PartitivRelasjon ; # partitiv relasjon
 dct:isPartOf <enOrg> ; # overordnet begrep
 skosno:inndelingskriterium "logisk struktur"@nb ; # inndelingskriterium
 dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date ; # sist oppdatert
 ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

PartitivRelasjon.underordnetBegrep

URI til definisjon

dct:hasPart

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<enOrg> a skos:Concept ;
 skosno:partitivkRelasjon [ a skosno:PartitivRelasjon ; # partitiv relasjon
 dct:hasPart <enOrgEnhet> ; # underordnet begrep
 ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

PartitivRelasjon.inndelingskriterium.tekst

URI til definisjon

dct:description

SKOS (RDF turtle)-representasjon

Se under PartitivRelasjon.overordnetBegrep

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

(ingen)

PartitivRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform

URI til definisjon

dct:description

SKOS (RDF turtle)-representasjon

Se under PartitivRelasjon.overordnetBegrep

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

(ingen)

PartitivRelasjon.sistOppdatert

URI til definisjon

dct:modified

SKOS (RDF turtle)-representasjon

Se under PartitivRelasjon.overordnetBegrep

Datatype (med ev. URI til definisjon)

xsd:date

Merknad

(ingen)

Begrepssamling

URI til definisjon

skos:Collection

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> a skos:Collection .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

(ingen)

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.navn

URI til definisjon

rdfs:label

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> a skos:Collection ; rdfs:label ""@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

rdfs:Literal

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.identifikator

URI til definisjon

dct:identifier

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> a skos:Collection ; dct:identifier <aUri> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

URI

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.ansvarligVirksomhet

URI til definisjon

dct:publisher

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> a skos:Collection ; dct:publisher [ a dct:Agent ; dct:identifier "974761076" ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

Organisasjonsnummer

Merknad

Kan med fordel referere direkte til URI for Enhetsregisteret, f.eks. dct:publisher <https://data.brreg.no/enhetsregisteret/enhet/974760673>.

Begrepssamling.beskrivelse

URI til definisjon

dct:description

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> a skos:Collection ; dct:description ""@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

PCDATA

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.kontaktpunkt

URI til definisjon

dcat:contactPoint

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> a skos:Collection ; dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ; vcard:organizationUnit ""; vcard:hasEmail <> ; vcard:hasTelephone <> ] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

vcard:Vcard

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.begrep

URI til definisjon

skos:member

SKOS (RDF turtle)-representasjon

<> a skos:Collection ; skos:member <> .

Datatype (med ev. URI til definisjon)

skos:Concept

Merknad

(ingen)

Vedlegg A (ikke-normativt) - Eksempler

Dette vedlegget er ikke-normativt.

Eksempelfilene er per 2021-02-08 validert korrekt mot SKOS-AP-NO-Begrep-shape_shape_v1.ttl (som er under etablering).

A.1 Eksempelfil av et begrep

I dette eksemplet benyttes standarden fullt ut. Dette medfører bruk av skos-xl og norske utvidelser.

@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix skosno: <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#> .
@prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix : <https://examples.com/> .

# an example concept with mandatory properties only:
:exConcept_mandatoryPropertiesOnly a skos:Concept; # Begrep
 # --- mandatory:
 dct:identifier <https://examples.com/excons/1> ; # identifikator
 skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # mandatory anbefaltTerm
  skosxl:literalForm "eksemppelbegrep"@nb ; # navn
  ] ;
 skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # mandatory definisjon
 	rdfs:label "begrep som brukes til å eksemplifisere bruk av SKOS-AP-NO-Begrep"@nb ; # definisjonsteksten
 	] ;
 dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
 .


# an example concept with some (commonly used) optional properties in addition:
:exConcept_withSomeOptionalProperties a skos:Concept; # Begrep
 # --- mandatory:
 dct:identifier <https://examples.com/excons/2> ; # identifikator
 skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # mandatory anbefaltTerm
  skosxl:literalForm "eksemppelbegrep"@nb ; # navn
  ] ;
 skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # mandatory Definisjon
 	rdfs:label "begrep som brukes til å eksemplifisere bruk av SKOS-AP-NO-Begrep"@nb ; # definisjonsteksten
 	] ;
 dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet

 # --- some optional properties:
 skos:subject "terminologi"@nb ; # fagområde
 skosno:bruksområde "eksemplifisering"@nb ; # bruksområde
 skosno:alternativFormulering [ a skosno:AlternativFormulering ; # alterntiv formulering
  rdfs:label "begrep som er egnet for rdf-ekseperter"@nb ; # teksten
  skos:scopeNote "kun som illustrasjon"@nb ; # merknad
  skos:example "eksempel1, eksempel2"@nb ; # eksempel
  dct:source [ # kildebeskrivelse
    rdfs:label "eksempelsamling1"@nb ;
    rdfs:seeAlso <https://examples.com/eksempelsamling/1> ;
   ] ;
  skosno:forholdTilKilde skosno:basertPåKilde ; # forhold til kilde
  dct:audience skosno:allmennheten ; # målgruppe
  dct:modified "2021-01-01"^^xsd:date ; # sist oppdatert
  skosno:omfang [ rdfs:label "Klassifisering av eksempelbegreper"@nb ;
    rdfs:seeAlso <https://examples.com/excodelist> ; ] ;
  ] ;
 skosxl:altLabel [ a skosxl:Label ; # tillattTerm
  skosxl:literalForm "testbegrep"@nb ; # navn
  ] ;
 dct:temporal [ a dct:PeriodOfTime ; # gyldighetsperiode
  schema:startDate "2020-05-29"^^xsd:date;
  ] ;
 dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ; # kontaktpunkt
  vcard:hasOorganizationUnit "Avdeling for eksemplifisering"@nb ;
  vcard:hasEmail <mailto:examples@examples.com> ;
  ] ;
 dct:modified "2021-01-01"^^xsd:date ; # sist oppdatert
 dct:replaces :exConcept_mandatoryPropertiesOnly ; # erstatter
 .

A.2 Eksempelfil av en begrepssamling

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix skosno: <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix : <https://examples.com/> .

# An example collection, with mandatory and optional properties:
:ex1_withSomeOptionalProperties a skos:Collection; # Begrepssamling
 # --- mandatory ---
 rdfs:label "Eksempelsamling"@nb ; # navn
 dct:identifier <https://examples.com/begrepssamling/1> ; # identifikator
 dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
 skos:member :exConcept_mandatoryPropertiesOnly ; # begrep
 # --- optional ---
 dct:description "Eksempel på en begrepssamling, med en del dummy-verdier"@nb ; # beskrivelse
 dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ; # kontaktpunkt
   vcard:hasOorganizationUnit "Avdeling for eksemplifisering"@nb ;
   vcard:hasEmail <mailto:examples@examples.com> ;
   ] ;
 .

A.3 Eksempler på assosiative relasjoner

#####
# Eksempler på assosiative relasjoner mellom begreper
# Skal _ikke_ gi valideringsfeil
#  bortsett fra ev. feil på instanser av skos:Concept som det blir pekt på herfra
###

@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix skosno: <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#> .
@prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix : <https://examples.com/concepts/> .

##### Dette første eksemplet viser bruken av alle mulige egenskaper relatert til assosiative relasjoner mellom begreper

# begrepet 'bil':
:bil a skos:Concept; # Begrep
 # --- mandatory, for selve begrepet:
  dct:identifier <https://examples.com/concepts/bil> ; # identifikator
  skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
   skosxl:literalForm "bil"@nb ; # navn
   ] ;
  skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
  	rdfs:label "her kommer definisjonsteksten ..."@nb ; # definisjonsteksten
  	] ;
  dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
 # --- optional, herunder assosiative relasjoner:
  skosno:assosiativRelasjon [ a skosno:AssosiativRelasjon ; # assosiativRelasjon
   # --- mandatory:
    skos:related :vei ; # assosiertBegrep
    dct:description "kjører på"@nb; # beskrivelse
   # --- optional:
    dct:modified "2021-08-01"^^xsd:date ; # sistOppdatert
   ] ;
 .

#### Eksemplene herfra inneholder stort sett kun obligatoriske egenskaper

# begrepet 'vei':
:vei a skos:Concept; # Begrep
 # --- mandatory, for selve begrepet:
  dct:identifier <https://examples.com/concepts/vei> ; # identifikator
  skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
   skosxl:literalForm "vei"@nb ; # navn
   ] ;
  skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
  	rdfs:label "her kommer definisjonsteksten ..."@nb ; # definisjonsteksten
  	] ;
  dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
 .

A.4 Eksempler på generiske relasjoner

#####
# Eksempler på generiske relasjoner mellom begreper
# Skal _ikke_ gi valideringsfeil
#  bortsett fra ev. feil på instanser av skos:Concept som det blir pekt på herfra
###

@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix skosno: <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#> .
@prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix : <https://examples.com/concepts/> .

##### Dette første eksemplet viser bruken av alle mulige egenskaper relatert til generiske relasjoner mellom begreper

# begrepet 'bestikk':
:bestikk a skos:Concept; # Begrep
 # --- mandatory, for selve begrepet:
  dct:identifier <https://examples.com/concepts/bestikk> ; # identifikator
  skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
   skosxl:literalForm "bestikk"@nb ; # navn
   ] ;
  skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
  	rdfs:label "redskap som man bruker til å håndtere maten under et måltid eller når man spiser"@nb ; # definisjonsteksten
  	] ;
  dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
 # --- optional, herunder generiske relasjoner:
  skosno:generiskRelasjon [ a skosno:GeneriskRelasjon ; # generiskRelasjon
   # --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
    xkos:generalizes :fiskebestikk ; # underordnetBegrep
   # --- optional:
    skosno:inndelingskriterium "bruksformål"@nb; # inndelingskriterium
    dct:modified "2021-08-01"^^xsd:date ; # sistOppdatert
   ] ;
  skosno:generiskRelasjon [ a skosno:GeneriskRelasjon ; # generiskRelasjon
   # --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
    xkos:generalizes :biffbestikk ; # underordnetBegrep
   # --- optional:
    skosno:inndelingskriterium "bruksformål"@nb; # inndelingskriterium
    dct:modified "2021-08-01"^^xsd:date ; # sistOppdatert
   ] ;
  skosno:generiskRelasjon [ a skosno:GeneriskRelasjon ; # generiskRelasjon
   # --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
    xkos:generalizes :sølvbestikk ; # underordnetBegrep
   # --- optional:
    skosno:inndelingskriterium "materiale"@nb; # inndelingskriterium
    dct:modified "2021-08-24"^^xsd:date ; # sistOppdatert
   ] ;
  skosno:generiskRelasjon [ a skosno:GeneriskRelasjon ; # generiskRelasjon
   # --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
    xkos:generalizes :stålbestikk ; # underordnetBegrep
   # --- optional:
    skosno:inndelingskriterium "materiale"@nb; # inndelingskriterium
    dct:modified "2021-08-24"^^xsd:date ; # sistOppdatert
   ] ;
 .

#### Eksemplene herfra inneholder stort sett kun obligatoriske egenskaper

# begrepet 'fiskebestikk':
:fiskebestikk a skos:Concept; # Begrep
 # --- mandatory, for selve begrepet:
  dct:identifier <https://examples.com/concepts/fiskebestikk> ; # identifikator
  skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
   skosxl:literalForm "fiskebestikk"@nb ; # navn
   ] ;
  skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
  	rdfs:label "bestikk til å spise fisk med"@nb ; # definisjonsteksten
  	] ;
  dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
 # --- optional, herunder generiske relasjoner:
  skosno:generiskRelasjon [ a skosno:GeneriskRelasjon ; # generisk relasjon
   # --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
    xkos:specializes :bestikk ; # overordnetBegrep
   # --- optional:
    skosno:inndelingskriterium "bruksformål"@nb; # inndelingskriterium
    dct:modified "2021-08-01"^^xsd:date ; # sistOppdatert
   ] .

# begrepet 'biffbestikk':
:biffbestikk a skos:Concept; # Begrep
 # --- mandatory, for selve begrepet:
  dct:identifier <https://examples.com/concepts/biffbestikk> ; # identifikator
  skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
   skosxl:literalForm "biffbestikk"@nb ; # navn
   ] ;
  skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
  	rdfs:label "bestikk til å spise biff med"@nb ; # definisjonsteksten
  	] ;
  dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
 .

# begrepet 'sølvbestikk':
:sølvbestikk a skos:Concept; # Begrep
 # --- mandatory, for selve begrepet:
 dct:identifier <https://examples.com/concepts/sølvbestikk> ; # identifikator
 skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
  skosxl:literalForm "sølvbestikk"@nb ; # navn
  ] ;
 skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
 	rdfs:label "bestikk laget av sølv"@nb ; # definisjonsteksten
 	] ;
 dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
 .

# begrepet 'stålbestikk':
:stålbestikk a skos:Concept; # Begrep
 # --- mandatory, for selve begrepet:
 dct:identifier <https://examples.com/concepts/stålbestikk> ; # identifikator
 skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
  skosxl:literalForm "stålbestikk"@nb ; # navn
  ] ;
 skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
 	rdfs:label "bestikk laget av stål"@nb ; # definisjonsteksten
 	] ;
 dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
 .

A.5 Eksempler på partitive relasjoner

#####
# Eksempler på partitive relasjoner mellom begreper
# Skal _ikke_ gi valideringsfeil
#  bortsett fra ev. feil på instanser av skos:Concept som det blir pekt på herfra
###

@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix skosno: <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#> .
@prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix : <https://examples.com/concepts/> .

##### Dette første eksemplet viser bruken av alle mulige egenskaper relatert til partitive relasjoner mellom begreper

# begrepet 'virksomhet':
:virksomhet a skos:Concept; # Begrep
 # --- mandatory, for selve begrepet:
  dct:identifier <hhttps://examples.com/concepts/virksomhet> ; # identifikator
  skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
   skosxl:literalForm "virksomhet"@nb ; # navn
   ] ;
  skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
  	rdfs:label "her kommer definisjonsteksten ..."@nb ; # definisjonsteksten
  	] ;
  dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
 # --- optional, herunder partitive relasjoner:
  skosno:partitivRelasjon [ a skosno:PartitivRelasjon ; # partitivRelasjon
   # --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
    dct:hasPart :organisatoriskEnhet ; # underordnetBegrep
   # --- optional:
    dct:description "funksjon"@nb ; # inndelingskriterium
    dct:modified "2021-01-01"^^xsd:data ; # sistOppdatert
  ] ;
 skosno:partitivRelasjon [ a skosno:PartitivRelasjon ; # partitivRelasjon
  # --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
   dct:hasPart :geografiskEnhet ; # underordnetBegrep # underordnetBegrep
  # --- optional:
   dct:description "lokasjon"@nb ; # inndelingskriterium
   dct:modified "2021-08-01"^^xsd:data ; # sistOppdatert
 ] ;
 .

#### Eksemplene herfra inneholder stort sett kun obligatoriske egenskaper

# begrepet 'organisatoriskEnhet':
:organisatoriskEnhet a skos:Concept; # Begrep
 # --- mandatory, for selve begrepet:
  dct:identifier <hhttps://examples.com/concepts/organisatoriskEnhet> ; # identifikator
  skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
   skosxl:literalForm "organisatorisk enhet"@nb ; # navn
   ] ;
  skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
  	rdfs:label "her kommer definisjonsteksten ..."@nb ; # definisjonsteksten
  	] ;
  dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
 # --- optional, herunder partitive relasjoner:
  skosno:partitivRelasjon [ a skosno:PartitivRelasjon ; # partitivRelasjon
   # --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
    dct:isPartOf :virksomhet ; # overordnetBegrep
   # --- optional:
    dct:description "funksjon"@nb ; # inndelingskriterium
   ] ;
 .

# begrepet 'geografiskEnhet':
:geografiskEnhet a skos:Concept; # Begrep
 # --- mandatory, for selve begrepet:
  dct:identifier <hhttps://examples.com/concepts/geografiskEnhet> ; # identifikator
  skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
   skosxl:literalForm "geografisk enhet"@nb ; # navn
   ] ;
  skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
  	rdfs:label "her kommer definisjonsteksten ..."@nb ; # definisjonsteksten
  	] ;
  dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
 .

Vedlegg B (ikke-normativt) - Endringer fra versjon 1.0 til 1.1

I tillegg til noen redaksjonelle justeringer som er foretatt siden v.1.0.0, er den viktigste endringen fra v.1.0.x til v.1.1 å rette opp (skrive)feil i RDF-representasjonene for hhv. assosiativ relasjon, generisk relasjon og partitiv relasjon mellom begreper, som forklart i tabellen under.

Egenskap RDF-representasjon v.1.1 RDF-representasjon v.1.0.x Begrunnelse

Begrep.assosiativRelasjon

<> skosno:assosiativRelasjon [ a skosno:AssosiativRelasjon ; ] <>

< > skos:related <> .

Skrivefeil i v.1.0.x. skos:related har skos:Concept som range. Den kan bare brukes til å referere til et annet begrep og ikke til en begrepsrelasjon.

Begrep.generiskRelasjon

<> skosno:generiskRelasjon [ a skosno:GeneriskRelasjon ; ] <> .

< > xkos:generalizes <> .

Skrivefeil i v.1.0.x xkos:generalizes har skos:Concept som range. Den kan bare brukes til å referere til et annet begrep og ikke til en begrepsrelasjon.

Begrep.partitivRelasjon

<> skosno:partitivRelasjon [ a skosno:PartitivRelasjon ; ] <> .

< > xkos:hasPart <> .

Skrivefeil i v.1.0.x xkos:hasPart har skos:Concept som range. Den kan bare brukes til å referere til et annet begrep og ikke til en begrepsrelasjon.

AssosiativRelasjon.beskrivelse.tekst; AssosiativRelasjon.beskrivelse.språkMålform

<etBegrep> skosno:assosiativRelasjon [ a skosno:AssosiativRelasjon ; dct:description “beskrivelsen av relasjonen”@nb ; ] .

< > skos:related [ a skosno:AssosiativRelasjon ; dct:description “”@nb ; ] .

Skrivefeil i v.1.0.x skos:related har skos:Concept som range. Den kan bare brukes til å referere til et annet begrep og ikke til en begrepsrelasjon.

GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.tekst; GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform

<etBegrep> skosno:generiskRelasjon [ a skosno:GeneriskRelasjon ; skosno:inndelingskriterium “inndelingskriteriet for relasjonen”@nb ; ] .

<> xkos:generalizes [ a skosno:GeneriskRelasjon ; skosno:inndelingskriterium “”@nb ; ] .

Skrivefeil i v.1.0.x xkos:generalizes har skos:Concept som range. Den kan bare brukes til å referere til et annet begrep og ikke til en begrepsrelasjon.

PartitivRelasjon.inndelingskriterium.tekst; PartitivRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform

<etBegrep> skosno:partitivRelasjon [ a skosno:PartitivRelasjon ; skosno:inndelingskriterium “inndelingskriteriet for relasjonen”@nb ; ] .

< > xkos:hasPart [ a skosno:PartitivRelasjon ; skosno:inndelingskriterium “”@nb ; ] .

Skrivefeil i v.1.0.x xkos:hasPart har skos:Concept som range. Den kan bare brukes til å referere til et annet begrep og ikke til en begrepsrelasjon.

Begrepsrelasjon.sistOppdatert

Avsnittet slettet og beskrivelsene tatt med under de konkrete klassene AssosiativRelasjon, GeneriskRelasjon og PartitivRelasjon.

<> xkos:hasPart [ a skosno:PartitivRelasjon ; skosno:inndelingskriterium “”@nb; dct:modified “2017-01-01”xsd:date ; ] . Tilsvarende for de andre relasjonstypene.

Begrepsrelasjon er en abstrakt klasse og skal erstattes av de konkrete klassene.

Begrepsrelasjon.overordnetBegrep

Avsnittet slettet og beskrivelsene tatt med under de konkrete klassene GeneriskRelasjon og PartitivRelasjon.

xkos:generalizes [ a skosno:GeneriskRelasjon ; skosno:overordnetBegrep <> ; ] .

Begrepsrelasjon er en abstrakt klasse og skal erstattes av de konkrete klassene.

Begrepsrelasjon.underordnetBegrep

Avsnittet slettet og beskrivelsene tatt med under de konkrete klassene GeneriskRelasjon og PartitivRelasjon.

<> xkos:generalizes [ a skosno:GeneriskRelasjon ; skosno:underordnetBegrep <> ; ] .

Begrepsrelasjon er en abstrakt klasse og skal erstattes av de konkrete klassene.

Begrepsrelasjon.assosiertBegrep

Avsnittet slettet og beskrivelsene tatt med under den konkrete klassen AssosiativRelasjon.

<> skos:related [ a skosno:AssosiativRelasjon ; skosno:assosiertBegrep <> ; ] .

Begrepsrelasjon er en abstrakt klasse og skal erstattes av den konkrete klassen.