Digdir

Status: Gjeldende
Versjon: 2.0.9 (se endringslogg)
Publisert: 2022-12-09 (v.2.0.0)
Oppdatert: 2023-10-24 (v.2.0.x)
Gjeldende versjon: https://data.norge.no/specification/skos-ap-no-begrep/
Gjeldende versjon av ontologi: https://data.norge.no/vocabulary/skosno
Forrige versjon: https://data.norge.no/specification/forvaltningsstandard-begrepsbeskrivelser og https://data.norge.no/specification/skos-ap-no-begrep/v1.1
Redaktørens utkast: https://informasjonsforvaltning.github.io/skos-ap-no-begrep/

Dette dokumentet kan også lastes ned som PDF.
Innmelding av feil og mangler:
Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på Github Issues. Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Forord

Som en anbefalt standard inngår denne standarden i bruksområdet Omgrepsanalyse og definisjonsarbeid i Referansekatalogen. Referansekatalogen er en oversikt over obligatoriske og anbefalte IT-standarder i forvaltningen. Obligatoriske standarder skal følges av alle virksomheter. Anbefalte standarder skal følges hvis virksomhetene ikke har en god grunn til å la være å følge dem.

Standarden er utarbeidet i henhold til arbeidsmetodikken til Arkitektur- og standardiseringsrådet, av en arbeidsgruppe ledet av Digitaliseringsdirektoratet.

Denne standarden erstatter følgende standarder:

 1. Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser (v.2.0.2), https://data.norge.no/specification/forvaltningsstandard-begrepsbeskrivelser

 2. SKOS-AP-NO-Begrep – Forvaltningsstandard for tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser basert på SKOS (v.1.1.1), https://data.norge.no/specification/skos-ap-no-begrep/v1.1

1. Om denne standarden

1.1. Formål

Det er et uttrykt ønske, både fra regjeringshold og fra offentlig sektor, at ulike deler av forvaltningen skal kunne gjenbruke hverandres informasjon i større grad. I regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025 leser vi:

 • Brukerne skal unngå å oppgi informasjon som det offentlige allerede har innhentet. Økt deling av data er også en forutsetning for utvikling av sammenhengende tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Offentlig sektor skal dele data når den kan og skjerme data når den må. Åpne offentlige data skal gjøres tilgjengelig for viderebruk til utvikling av nye tjenester og verdiskaping i næringslivet.

Når offentlige organer legger ut data til deling og viderebruk, er det viktig at de forklarer nøye hva de tilbyr. De bør derfor knytte dataene til begreper, som må være definert slik at mottakere kan forstå hva slags opplysninger dette er, hva de betyr, og hva de kan (og ikke kan) brukes til. Begrepsarbeid er dermed en forutsetning for deling av data med andre virksomheter.

Standarden skal sikre at begreper som forvaltes av offentlig forvaltning, beskrives og tilgjengeliggjøres på en standardisert og maskinlesbar måte, slik at virksomheter enklere kan ta i bruk og bygge videre på begrepsarbeid som andre har gjort.

1.2. Omfang og avgrensinger

Standarden spesifiserer

Se ellers bruksområdet Omgrepsanalyse og definisjonsarbeid i Referansekatalogen for andre aktuelle standarder og veiledere, bl.a. TBX-AP-NO som spesifiserer hvordan beskrivelser av begreper og begrepssamlinger gjøres tilgjengelige i maskinlesbare formater i henhold til TBX-rammeverket spesifisert i NS-ISO 30042:2019.

1.3. Målgrupper

Standarden er primært for

 • deg som beskriver og tilgjengeliggjør din virksomhets begreper og begrepssamlinger

 • deg som utvikler/tilpasser verktøystøtte for å beskrive begreper og/eller for å tilgjengeliggjøre begrepsbeskrivelser

Du kan også ha nytte av å lese standarden hvis hensikten er å forstå andres begrepsbeskrivelser.

1.4. Forvaltningsregime

Standarden forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Digdir håndterer mindre endringer. Ved behov for større endringer vil Digdir sette sammen en arbeidsgruppe med representanter fra aktuelle virksomheter. Arbeidsgruppen utarbeider forslag til den reviderte versjonen som sendes ut på åpen høring før fastsetting.

1.5. Kravnivåene i denne standarden

Standarden bruker ordene «obligatorisk», «anbefalt» og «valgfri». Disse er forklart i DCAT-AP-NO, og forklaringene gjentas ikke her.

1.6. Hvordan du leser denne standarden

Kapittel 2, Krav til beskrivelse av begreper og begrepssamlinger er ment for alle, uavhengig av teknisk bakgrunn. Kravene er formulert uavhengig av hvordan de implementeres.

Kapittel 3, Krav til RDF-representasjon av begreper og begrepssamlinger er ment for lesere som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte for begrepsbeskrivelser. Kapittelet spesifiserer hvordan kravene beskrevet i Kapittel 2, Krav til beskrivelse av begreper og begrepssamlinger skal implementeres iht. Resource Description Framework (RDF) og SKOS Simple Knowledge Organization System.

Standarden bruker ordet «skriftspråk». Norsk har to skriftspråk: bokmål og nynorsk. Disse skriftspråkene er likeverdige, og i offentlig sektor er de likestilte.

Eksemplene i denne standarden er deskriptive. De kan inneholde fiktive data. Ikke alle eksemplene er komplette, dvs. at de kan mangle obligatoriske opplysninger.

2. Krav til beskrivelse av begreper og begrepssamlinger

2.2. Krav til beskrivelse av et begrep

Tabell 1. Obligatoriske opplysninger som en begrepsbeskrivelse skal inneholde

Obligatorisk

Regler og anbefalinger for registrering

I tillegg, hvis de finnes

anbefalt term

se kap. 3.3 i Termlosen, om anbefalt term, tillatt term og frarådd term;
anbefalt term skal finnes på både bokmål og nynorsk;
det skal være maksimum én anbefalt term per skriftspråk;
det skal oppgis hvilket skriftspråk termen er skrevet på

definisjon

det skal være minimum én definisjon, og maksimum én per skriftspråk og målgruppe;
det skal oppgis hvilket skriftspråk definisjon er skrevet på;
minst én kombinasjon av anbefalt term og definisjon skal være på samme skriftspråk

forhold til kilde;
kilde(r), ev. med den ønskede rekkefølgen eksplisitt oppgitt;
målgruppe

identifikator

identifikator skal være unik innen en gitt kontekst

kontaktpunkt

det skal være maksimum ett kontaktpunkt per språk, relevant hvis det er ulike kontaktpunkter for norske og utenlandske kontakter;
kontaktpunkt bør ikke vise til en enkeltperson

publisert av

skal vise til en virksomhet og ikke en enkeltperson

Tabell 2. Anbefalte opplysninger som en begrepsbeskrivelse bør inneholde, hvis de finnes

Anbefalt

Regler og anbefalinger for registrering

I tillegg, hvis de finnes

ansvarlig virksomhet

dato opprettet

dato sist oppdatert

fagområde

det bør fortrinnsvis velges fra en kontrollert liste;
når fagområde oppgis som tekst, skal det oppgis hvilket skriftspråk teksten er skrevet på;
fagområde kan representere en akademisk disiplin, et bruksområde, et produkt, en tjenestekjede eller lignende

gyldighetsperiode

oppgis som dato fra og med, og/eller dato til og med

merknad

utfyllende forklaring;
det skal oppgis hvilket skriftspråk merknaden er skrevet på

tillatt term

se kap. 3.3 i Termlosen, om anbefalt term, tillatt term og frarådd term;
det skal oppgis hvilket skriftspråk termen er skrevet på

Tabell 3. Valgfrie opplysninger som en begrepsbeskrivelse kan inneholde

Valgfri

Regler og anbefalinger for registrering

I tillegg, hvis de finnes

datastrukturterm

eksempel

det skal oppgis hvilket skriftspråk eksemplet/eksemplene er skrevet på

frarådd term

se kap. 3.3 i Termlosen, om anbefalt term, tillatt term og frarådd term;
det skal oppgis hvilket skriftspråk termen er skrevet på

status

bør fortrinnsvis velges fra en kontrollert liste;
når tekst brukes, skal det oppgis hvilket skriftspråk teksten er skrevet på

verdiområde

kan oppgis som tekst eller som referanse til der verdiområdet er spesifisert;
når tekst brukes, skal det oppgis hvilket skriftspråk teksten er skrevet på

versjonsnummer

versjonsnote

det skal oppgis hvilket skriftspråk versjonsnoten er skrevet på

Et begrep kan ha relasjoner til andre begreper. Når et begreps relasjon til et annet begrep skal beskrives, skal det gjøres i henhold til en av radene i Tabell 4, “Valgfrie begrepsrelasjoner som en begrepsbeskrivelse kan inneholde” nedenfor.

Tabell 4. Valgfrie begrepsrelasjoner som en begrepsbeskrivelse kan inneholde

Type relasjon til det andre begrepet

Regler og anbefalinger for registrering

I tillegg, hvis de finnes

generisk begrepsrelasjon

enten det begrepet som dette begrepet spesialiserer, eller det begrepet som dette begrepet generaliserer

inndelingskriterium

partitiv begrepsrelasjon

enten det begrepet som dette begrepet er del av, eller det begrepet som dette begrepet inneholder

inndelingskriterium

assosiativ begrepsrelasjon

det begrepet som dette begrepet er relatert til, og med relasjonstype, eventuelt uttrykt som begrepets relasjonsrolle overfor det andre begrepet

Dersom en begrepsrelasjon skal være kjent begge veier, bør den beskrives begge veier.

Eksempler på ofte brukte relasjonsroller for begreper i assosiative relasjoner:

 • har nært samsvar med

 • har eksakt samsvar med

 • se også

 • erstatter – er erstattet av

2.3. Eksempler på begrepsbeskrivelser

Eksempel på en begrepsbeskrivelse med kun obligatoriske opplysninger, hentet fra Felles datakatalog 2022-11-25, for begrepet «mødrekvote»:

Eksempel på noen anbefalte opplysninger, hentet fra Termbasen til Standard Norge 2022-08-30, for begrepet «innholdsdefinisjon»:

 • fagområde: «terminologi» (bokmål)

 • merknad: «Innholdsdefinisjoner foretrekkes framfor andre typer definisjoner (3.3.1) fordi de tydelig avdekker kjennetegnene (3.2.1) til et begrep (3.2.7) i et begrepssystem (3.2.28): de bør brukes når det er mulig.» (bokmål)

 • tillatt term: «intensjonell definisjon» (bokmål)

Eksempel på noen valgfrie opplysninger, ved å bruke et fiktivt eksempel, begrepet «fiktivt begrep»:

 • datastrukturterm: aFictiveConcept

 • eksempel: «eksempelbegrep, testbegrep» (bokmål)

 • frarådd term: «fiktivt konsept» (bokmål)

 • status: gyldig

 • verdiområde: lovlige verdier: eksempelbegrep, testbegrep, tullebegrep

 • versjonsnummer: 1.1

 • versjonsnote: «Nå med 'tullebegrep' også som en lovlig verdi» (bokmål)

 • inngår i begrepssamling: Fiktiv begrepssamling

Eksempel på en generisk relasjon, basert på figur 4 i Termlosen, for begrepet «tre»:

 • generaliserer: «eviggrønt tre» (nynorsk)

 • inndelingskriterium: «bladfelling» (nynorsk)

Eksempel på en partitiv relasjon, basert på figur 6 i Termlosen, for begrepet «rot»:

 • helhetsbegrep: «tre» (nynorsk)

 • inndelingskriterium: «anatomi» (nynorsk)

Eksempel på en assosiativ relasjon, hentet fra Felles datakatalog 2022-11-25, for begrepet «lovlig opphold»:

2.4. Krav til beskrivelse av en begrepssamling, med eksempel

Begreper kan samles i en begrepssamling.

En begrepssamling skal inneholde minst ett begrep, og skal i tillegg alltid beskrives med følgende obligatoriske opplysninger:

 • identifikator som skal være unik innen en gitt kontekst

 • kontaktpunkt som ikke bør være til enkeltpersoner, og som bør være maks. ett for hvert språk (relevant hvis det er ulike kontaktpunkter for norske og utenlandske kontakter)

 • navn (maks. ett per skriftspråk), og det skal oppgis hvilket skriftspråk navnet er skrevet på

 • publisert av som skal oppgis som virksomhet og ikke enkeltperson

En begrepssamling bør beskrives med følgende anbefalte opplysninger hvis de finnes:

 • beskrivelse (maks. én per skriftspråk), og det skal oppgis hvilket skriftspråk beskrivelsen er skrevet på

Eksempel på en begrepssamling, begrepsoversikten i Felles datakatalog:

 • identifikator: https://data.norge.no/concepts

 • kontaktpunkt: fellesdatakatalog@digdir.no

 • navn: «Begrepsoversikt» (bokmål)

 • publisert av: 991825827 (organisasjonsnummer for Digitaliseringsdirektoratet)

 • beskrivelse: «Oversikt over begreper som er forvaltet av offentlig forvaltning» (bokmål)

3. Krav til RDF-representasjon av begreper og begrepssamlinger

3.2. Om dette kapittelet

Dette kapittelet spesifiserer hvordan begrepsbeskrivelsene i Kapittel 2, Krav til beskrivelse av begreper og begrepssamlinger skal uttrykkes på en form som er i henhold til Resource Desciption Framework (RDF). RDF gir struktur og syntaks. Innholdet skal uttrykkes i henhold til SKOS Simple Knowledge Organization System Reference. SKOS er et vokabular (en metamodell) for de mest sentrale klassene og egenskapene vi behøver når vi beskriver begreper. Det vi trenger i tillegg til SKOS, for å oppgi datoer, kontaktpunkter m.m., må vi hente fra andre vokabularer. Vedlegg A - Navnerom som er brukt i denne standard gir en oversikt over de vokabularene som er brukt. Denne standarden er dermed en norsk applikasjonsprofil av SKOS (SKOS-AP-NO-Begrep).

Se ellers bruksområdet Omgrepsanalyse og definisjonsarbeid i Referansekatalogen for andre aktuelle standarder og veiledere, bl.a. TBX-AP-NO som spesifiserer hvordan beskrivelser av begreper og begrepssamlinger gjøres tilgjengelige i maskinlesbare formater i henhold til TBX-rammeverket spesifisert i NS-ISO 30042:2019.

3.3. Hvordan du leser denne delen av standarden

Alle krav i Kapittel 2, Krav til beskrivelse av begreper og begrepssamlinger i denne standarden uttrykkes her i form av RDF. Hvert krav er spesifisert i en tabell som inneholder syntaks og forklaring. Radene i tabellene er beskrevet nedenfor. Noen tabeller har færre rader. Engelske navn og tekster som er tatt med i tabellene, er ikke alle nødvendigvis ordrette sitater fra engelske kilder. Vi kan ha valgt en annen engelsk tekst til å formidle det samme budskapet, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik.

Ledetekst i tabellen

Hensikt med raden i tabellen

English name

Brukes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk, primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.

URI

Brukes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen.

Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av beskrivelser som er utformet i henhold til denne standarden.

Eksempel: skos:Concept er identifikatoren til klassen Begrep (Concept), slik klassen er spesifisert i skos (Vedlegg A - Navnerom som er brukt i denne standard viser hva skos står for).

Verdiområde / Range

Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlige verdier. Disse angis ved henvisning til en klasse eller datatype.

Eksempel: Verdiområde skos:Concept betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen skos:Concept.

Anvendelse / Usage note

Brukes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne standarden. Forklaringen er også skrevet på engelsk (Usage note, kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.

Multiplisitet / Multiplicity

Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen skal/bør/kan ha.

Kravnivå / Requirement level

Brukes til å spesifisere om klassen eller egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også  1.5, “Kravnivåene i denne standarden”.

Merknad / Note

Brukes til merknader knyttet til bruk av klassen eller egenskapen, f.eks. restriksjoner hvis noen. Merknadene er også skrevet på engelsk (Note, kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.

3.3.1. To måter i RDF å angi en definisjon på

I RDF er alt uttrykt som «subjekt – predikat – objekt». «Subjektet» i denne sammenhengen er det begrepet som beskrives.

Den enkleste og direkte måten å angi en definisjon på, er vist i Figur 1, “Den enkle og direkte måten å angi en definisjon på”.

RDF-graf med to noder og en relasjon. Innholdet er forklart i teksten.
Figur 1. Den enkle og direkte måten å angi en definisjon på

I RDF Turtle ser det slik ut:

<975> skos:definition "den delen av foreldrepengeperioden som er forbeholdt mor"@nb ; .

Denne måten å angi en definisjon på gir imidlertid ikke rom for å fortelle noe mer enn selve definisjonsteksten. Når vi vil si noe mer, må vi etablere definisjonen som et objekt, som vi utstyrer med den eller de egenskapene (attributtene) vi trenger å oppgi. Dette objektet blir da subjektet i neste setning. Figur 2, “Definisjon via et definisjonsobjekt” nedenfor viser et eksempel på en definisjon som er angitt via et definisjonsobjekt som har med opplysninger om kilde i tillegg til definisjonsteksten.

RDF-graf med fem noder og fire relasjoner. Innholdet er forklart i teksten.
Figur 2. Definisjon via et definisjonsobjekt

I RDF Turtle ser det slik ut:

<975> euvoc:xlDefinition [ a euvoc:XlNote ; # definisjonsobjekt
  rdf:value "den delen av foreldrepengeperioden som er forbeholdt mor"@nb ; # tekst på bokmål
  skosno:relationshipWithSource <https://data.norge.no/vocabulary/relationship-with-source-type#derived-from-source> ; # forhold til kilde ‘basert på kilde’
  dct:source <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/kap14#kap14> ; # kilde
  ] ;
  .

3.3.2. To måter i RDF å uttrykke en begrepsrelasjon på

I RDF kan vi uttrykke at et begrep har en relasjon til et annet begrep. Den enkleste måten å gjøre dette på, er en setning på formen «subjekt – predikat – objekt» der «predikat» er relasjonen. Figur 3, “Tre partitive relasjoner og den motsatte veien” nedenfor viser tre partitive relasjoner som ‘foreldrepengeperiode’ har med tre andre begreper. Det kan være en fordel at de motsatte relasjonene også uttrykkes eksplisitt, selv om en RDF-applikasjon skal kunne tolke den motsatte veien også.

To RDF-grafer, hver har fire noder og tre relasjoner. Innholdet er forklart i teksten.
Figur 3. Tre partitive relasjoner og den motsatte veien

Denne måten å uttrykke relasjoner på gir imidlertid ikke rom for å fortelle noe mer om selve relasjonen enn det som måtte ligge i selve predikatet. Når vi vil beskrive noe om selve relasjonen, må vi etablere den som et objekt, som vi utstyrer med den eller de egenskapene (attributtene) vi trenger å oppgi. Dette objektet blir da subjektet i neste setning. Figur 4, “Assosiativ begrepsrelasjon uttrykt ved hjelp av relasjonsobjekt for at vi skal klare å uttrykke relasjonsrollen” nedenfor viser en assosiativ relasjon av typen «forutsetter – muliggjør». Selve relasjonen er her uttrykt som et objekt, for at vi skal kunne plassere relasjonsrollen. Spesielt for assosiative relasjoner via relasjonsobjekter, er det en fordel å uttrykke relasjonen begge veier i RDF.

To RDF-grafer, hver har fire noder og tre relasjoner. Innholdet er forklart i teksten.
Figur 4. Assosiativ begrepsrelasjon uttrykt ved hjelp av relasjonsobjekt for at vi skal klare å uttrykke relasjonsrollen

RDF gir muligheten til å bunte sammen begrepsrelasjoner som tar utgangspunktet i det samme begrepet og som har samme predikat. Hvis et begrep A inneholder flere andre begreper B, C og D, kan vi uttrykke dette på kortform slik:

<begrepA> xkos:hasPart <begrepB> , <begrepC> , <begrepD> ; .

3.4. Generelle krav til bruk av standardiserte formater

Det anbefales å bruke standardiserte formater til å representere følgende datatyper, i intern lagring og maskinell tilgjengeliggjøring eksternt:

3.5. Krav til RDF-representasjon av Begrep

English name

Concept

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere et begrep.

The class is used to represent a concept.

URI

skos:Concept

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975:

<https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> a skos:Concept ;
  .

3.5.1. Obligatoriske egenskaper for Begrep

3.5.1.1. Begrep – anbefalt term (skos:prefLabel)

English name

preferred term

URI

skos:prefLabel

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en anbefalt term. Egenskapen bør gjentas når termen finnes på flere skriftspråk.

This property is used to specify a preferred term. This property should be repeated for parallel language versions of the term.

Multiplisitet / Multiplicity

2..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad 1 / Note 1

Anbefalt term skal finnes på både bokmål og nynorsk. Det skal være maksimum én per skriftspråk.

The preferred term shall be in both Norwegian bokmål and Norwegian nynorsk. There shall be maximum one per language.

Merknad 2 / Note 2

Det skal være minst én kombinasjon av anbefalt term og definisjon (direkte angivelse eller via definisjonsobjekt) som er på samme skriftspråk.

There shall be minimum one combination of preferred term and definition (direct statement or via definition object) that are in the same language.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

<https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> a skos:Concept ; # begrep
  skos:prefLabel "mødrekvote"@nb, "mødrekvote"@nn ; # anbefalt term
  .
3.5.1.2. Begrep – definisjon (direkte angivelse) (skos:definition)

English name

definition (direct statement)

URI

skos:definition

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi definisjonen av et begrep, når det ikke er behov for å oppgi mer enn selve definisjonsteksten. Egenskapen bør gjentas når definisjonen finnes på flere skriftspråk.

This property is used to specify the definition of a concept, when there is no need to specify more than the definition itself. This property should be repeated for parallel language versions of the definition.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad 1 / Note 1

Det skal være minimum én definisjon (direkte angivelse eller via definisjonsobjekt) og maksimum én per skriftspråk og målgruppe.

There shall be minimum one definition (direct statement or via definition object) and maximum one per language and audience.

Merknad 2 / Note 2

Det skal være minst én kombinasjon av anbefalt term og definisjon (direkte angivelse eller via definisjonsobjekt) som er på samme skriftspråk.

There shall be minimum one combination of preferred term and definition (direct statement or via definition object) that are in the same language.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

<https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> a skos:Concept ; # begrep
  skos:definition "den delen av foreldrepengeperioden som er forbeholdt mor"@nb ; # definisjon, bokmål
  .
3.5.1.3. Begrep – definisjon (via definisjonsobjekt) (euvoc:xlDefinition)

English name

definition (via definition object)

URI

euvoc:xlDefinition

Verdiområde / Range

euvoc:XlNote

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi definisjonen av et begrep, når det er behov for å oppgi mer enn definisjonsteksten. Egenskapen bør gjentas når definisjonen finnes på flere skriftspråk.

This property is used to specify the definition to a concept, when there is a need to specify more than the definition. This property should be repeated for parallel language versions of the definition.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad 1 / Note 1

Det skal være minimum én definisjon (direkte angivelse eller via definisjonsobjekt) og maksimum én per skriftspråk og målgruppe.

There shall be minimum one definition (direct statement or via definition object) and maximum one per language and audience.

Merknad 2 / Note 2

Det skal være minst én kombinasjon av anbefalt term og definisjon (direkte angivelse eller via definisjonsobjekt) som er på samme skriftspråk.

There shall be minimum one combination of preferred term and definition (direct statement or via definition object) that are in the same language.

3.5.1.4. Begrep – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

xsd:anyURI

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikator til begrepet.

This property is used to specify an identifier to the concept.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

See Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

<https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> a skos:Concept ; # begrep
  dct:identifier "https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5"^^xsd:anyURI ; # identifikator
  .
3.5.1.5. Begrep – kontaktpunkt (dcat:contactPoint)

English name

contact point

URI

dcat:contactPoint

Verdiområde / Range

vcard:Organization or vcard:Group

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi kontaktpunkt som kan nås ved f.eks. spørsmål om begrepet.

This property is used to specify a contact point which may be reached in case of e.g. questions about the concept.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Når det er ulike kontaktpunkter for ulike språk (f.eks. norske vs. internasjonale kontakter), skal det oppgis maks. ett kontaktpunkt per språk.

When there are different contact points for different languages (e.g. Norwegian vs. international contacts), there shall be maximum one contact point per language.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

<https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> a skos:Concept ; # begrep
  dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ; # kontaktpunkt
  vcard:hasOrganizationName "NAV"@nb ; # navn
  vcard:hasEmail <mailto:begrepskatalogen@nav.no> ; ] ; # e-post
  .
3.5.1.6. Begrep – publisert av (dct:publisher)

English name

publisher

URI

dct:publisher

Verdiområde / Range

org:Organization

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til virksomheten som har publisert begrepet.

This property is used to refer to the organisation responsible for publishing the concept.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Virksomhetens identifikasjonsnummer bør brukes, for eksempel Enhetsregisterets organisasjonsnummer.

The organization’s identifier should be used, e.g. the organization number registered in the Central Coordinating Register for Legal Entities (CCR).

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

<https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> a skos:Concept ; # begrep
  dct:publisher <https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/889640782> ; # publisert av, med NAVs organisasjonsnummer
  .

3.5.2. Anbefalte egenskaper for Begrep

3.5.2.1. Begrep – ansvarlig virksomhet (dct:creator)

English name

responsible organization

URI

dct:creator

Verdiområde / Range

org:Organization

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til virksomheten som er ansvarlig for beskrivelsen av begrepet, og som ikke er den samme som 3.5.1.6, “Begrep – publisert av (dct:publisher)”.

This property is used to refer to the organization responsible for the description of the concept, which is not the same as 3.5.1.6, “Begrep – publisert av (dct:publisher)”.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

3.5.2.2. Begrep – dato gyldig fra og med (euvoc:startDate)

English name

date valid from, inclusive

URI

euvoc:startDate

Verdiområde / Range

xsd:date

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi hvilken dato begrepet er gyldig fra og med.

This property is used to specify the date (inclusive) from which the concept is valid.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

<eksempel-begrep> a skos:Concept ;
  euvoc:startDate "2000-01-31"^^xsd:date ;
  .
3.5.2.3. Begrep – dato gyldig til og med (euvoc:endDate)

English name

date valid through, inclusive

URI

euvoc:endDate

Verdiområde / Range

xsd:date

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi hvilken dato begrepet er gyldig til og med.

This property is used to specify the date (inclusively) through which the concept is valid.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
  euvoc:endDate "2020-12-31"^^xsd:date ; # dato gyldig til og med
  .
3.5.2.4. Begrep – dato opprettet (dct:created)

English name

date created

URI

dct:created

Verdiområde / Range

xsd:date

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi datoen da begrepet ble opprettet.

This property is used to specify the date when the concept was created.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
  dct:created "2000-01-31"^^xsd:date ; # dato gyldig fra og med
  .
3.5.2.5. Begrep – dato sist oppdatert (dct:modified)

English name

date last modified

URI

dct:modified

Verdiområde / Range

xsd:date

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi datoen da begrepet sist ble oppdatert.

This property is used to specify the date when the concept was last modified.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
  dct:modified "2020-05-31"^^xsd:date ; # dato sist oppdatert
  .
3.5.2.6. Begrep – fagområde (dct:subject)

English name

subject field

URI

dct:subject

Verdiområde / Range

rdf:langString or skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi fagområde som begrepet kan grupperes/klassifiseres under. Dette oppgis enten som tekst med språkkode eller som kodet verdi. Hvis tekst brukes, og når teksten finnes på flere skriftspråk, bør egenskapen gjentas for hvert skriftspråk.

This property is used to specify a domain (subject field) under which the concept may be grouped/classified, either as a text with language code or as a coded value. When text is used, the property should be repeated for parallel language versions of the text.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Fagområde kan representere en akademisk disiplin, et bruksområde, et produkt, en tjenestekjede eller lignende.

A subject field may represent an academic discipline, an application area, a product, a service chain or suchlike.

Eksempel i RDF Turtle:

<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
  dct:subject "terminologi"@nb, "terminologi"@nn, "terminology"@en ; # fagområde
  .
3.5.2.7. Begrep – merknad (skos:scopeNote)

English name

note

URI

skos:scopeNote

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi utfyllende forklaring til begrepet. Egenskapen bør gjentas når teksten finnes på flere skriftspråk.

This property is used to specify notes about the concept. The property should be repeated for parallel language versions of the text.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

<https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> a skos:Concept ; # begrep
  skos:scopeNote "Deler av mødrekvoten er bundet i tid avhengig av når fødsel skjer."@en ; # merknad
  .
3.5.2.8. Begrep – tillatt term (skos:altLabel)

English name

admitted term

URI

skos:altLabel

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi tillatt term til begrepet. Egenskapen bør gjentas når termen finnes på flere skriftspråk.

This property is used to specify an admitted term to a concept. This property should be repeated for parallel language versions of the term.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 1091 («autorisering»):

<https://data.norge.no/concepts/cc1482f9-0244-3008-88b7-a833e2c8f6e1> a skos:Concept ; # begrep
  skos:altLabel "autorisasjon"@nb ; # tillatt term
  .

3.5.3. Valgfrie egenskaper for Begrep

3.5.3.1. Begrep – datastrukturterm (skosno:dataStructureLabel)

English name

data structure label

URI

skosno:dataStructureLabel

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi datastrukturterm for begrepet.

This property is used to specify a data structure label.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle, for Skatteetatens begrep «fysisk person»:

<http://begrepskatalogen/begrep/b57408ba-d96a-11e6-8d9b-005056821322> a skos:Concept ; # begrep
  skosno:dataStructureLabel "fysiskPerson" ; # datastrukturterm
  .
3.5.3.2. Begrep – eksempel (skos:example)

English name

example

URI

skos:example

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi eksempler på begrepet. Egenskapen bør gjentas når teksten finnes på flere skriftspråk.

This property is used to specify examples of the concept. This property should be repeated for parallel language versions of the text.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle, hentet 2022-12-09 fra Termbasen til Standard Norge, for begrep «individualbegrep»:

<hentetFraSNORRE> a skos:Concept ;
  skos:example "‘Saturn’, ‘Eiffeltårnet’, ‘Månen’, ‘serienummer FRHR603928’, ‘Nobelpris i fysikk 2016’."@nb ;
   .
3.5.3.3. Begrep – er del av (xkos:isPartOf)

English name

is part of

URI

xkos:isPartOf

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å knytte begrepet til et annet begrep som dette begrepet er del av. Begrepet er et delbegrep, og det andre begrepet er helhetsbegrepet, i en partitiv relasjon mellom disse.

This property is used to refer to the concept that this concept is a part of. This concept is a partitive concept and the other concept is the comprehensive concept, in a partitive concept relation between the two concepts.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Egenskapen/relasjonen kan også leses som «har helhetsbegrep».

This property/relation may also be read as “has comprehensive concept”.

Merknad 2 / Note 2

Denne egenskapen/relasjonen er den motsatte av 3.5.3.14, “Begrep – inneholder (xkos:hasPart)”.

This property/relation is the inverse of 3.5.3.14, “Begrep – inneholder (xkos:hasPart)”.

Merknad 3 / Note 3

Bruk 3.5.3.13, “Begrep – har partitiv begrepsrelasjon (skosno:hasPartitiveConceptRelation)” når det er behov for å oppgi inndelingskriterium.

Use 3.5.3.13, “Begrep – har partitiv begrepsrelasjon (skosno:hasPartitiveConceptRelation)” when there is a need to specify the criterion of subdivision.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

<https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> a skos:Concept ; # begrep «mødrekvote»
  xkos:isPartOf <https://data.norge.no/concepts/4729eca4-f145-4518-8309-3e02a84dfc55> ; # er del av «foreldrepengeperiode»
   .
3.5.3.4. Begrep – er erstattet av (dct:isReplacedBy)

English name

is replaced by

URI

dct:isReplacedBy

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep som dette begrepet er erstattet av.

This property is used to refer to a concept that this concept is replaced by.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Denne egenskapen/relasjonen er den motsatte av 3.5.3.7, “Begrep – erstatter (dct:replaces)”.

This property/relation is the inverse of 3.5.3.7, “Begrep – erstatter (dct:replaces)”.

Eksempel i RDF Turtle, for SSBs begrep «landbakgrunn»:

<https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/123/nb> a skos:Concept ; # begrep
  dct:isReplacedBy <https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/1919/nb> ; # er erstattet av
  .
3.5.3.5. Begrep – er fra-begrep i (skosno:isFromConceptIn)

English name

is from-concept in

URI

skosno:isFromConceptIn

Verdiområde / Range

skosno:AssociativeConceptRelation

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en assosiativ begrepsrelasjon som begrepet har med et annet begrep, når det er behov for å beskrive relasjonsrollen til dette begrepet.

This property is used to refer to an associative relation that this concept has with another concept, when there is a need to describe the relation role of this concept.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

3.5.3.6. Begrep – er relatert til (skos:related)

English name

is related to

URI

skos:related

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep som begrepet er relatert til, når det ikke er behov for å beskrive relasjonsrollen til dette begrepet.

This property is used to refer to a concept that this concept is related to, when there is no need to describe the relation role of this concept.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Egenskapen/relasjonen kan også leses som «har assosiert begrep».

This property/relation may also be read as “has associated concept”.

Merknad 2 / Note 2

Bruk heller en av de andre semantisk mer presise assosiative begrepsrelasjonene.

Use rather one of the other semantically more precise associative concept relations.

Merknad 3 / Note 3

Bruk 3.5.3.5, “Begrep – er fra-begrep i (skosno:isFromConceptIn)” når det er behov for å oppgi relasjonsrollen til dette begrepet.

Use 3.5.3.5, “Begrep – er fra-begrep i (skosno:isFromConceptIn)” when there is a need to specify the relation role of this concept.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 170 «medlem i folketrygden»:

<https://data.norge.no/concepts/68950551-3fec-3fb4-a802-8127bac322c2> a skos:Concept ; # begrep «medlem i folketrygden»
  skos:related <https://data.norge.no/concepts/d649801d-b47d-4d00-9470-35275c4ace00> ; # er relatert til «trygdeavgift»
  .
3.5.3.7. Begrep – erstatter (dct:replaces)

English name

replaces

URI

dct:replaces

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep som dette begrepet erstatter.

This property is used to refer to a concept that this concept replaces.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Denne egenskapen/relasjonen er den motsatte av 3.5.3.4, “Begrep – er erstattet av (dct:isReplacedBy)”.

This property/relation is the inverse of 3.5.3.4, “Begrep – er erstattet av (dct:isReplacedBy)”.

Eksempel i RDF Turtle, for SSBs begrep «landbakgrunn»:

<https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/1919/nb> a skos:Concept ; # begrep
  dct:replaces <https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/123/nb> ; # erstatter
   .
3.5.3.8. Begrep – frarådd term (skos:hiddenLabel)

English name

deprecated term

URI

skos:hiddenLabel

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en frarådd term. Egenskapen bør gjentas når termen finnes på flere skriftspråk.

This property is used to specify a deprecated term. This property should be repeated for parallel language versions of the term.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 936 «tiltakspenger»:

<https://data.norge.no/concepts/a9dc3c9c-df22-3cd4-a30b-b30b9de009ce> a skos:Concept ; # begrep «tiltakspenger»
  skos:hiddenLabel "individstønad"@nb ; # frarådd term
  .
3.5.3.9. Begrep – generaliserer (xkos:generalizes)

English name

generalizes

URI

xkos:generalizes

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep som dette begrepet generaliserer. Begrepet er det generiske begrepet og det andre begrepet er det spesifikke begrepet, i en generisk relasjon mellom disse.

This property is used to refer to another concept that this concept generalizes. This concept is the generic concept and the other concept is the specific concept, in a generic concept relation between the two concepts.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Egenskapen/relasjonen kan også leses som «har underbegrep».

This property/relation may also be read as “has specific concept”.

Merknad 2 / Note 2

Egenskapen/relasjonen er den motsatte av 3.5.3.17, “Begrep – spesialiserer (xkos:specializes)”.

This property/relation is the inverse of 3.5.3.17, “Begrep – spesialiserer (xkos:specializes)”.

Merknad 3 / Note 3

Bruk 3.5.3.11, “Begrep – har generisk begrepsrelasjon (skosno:hasGenericConceptRelation)” når det er behov for å oppgi inndelingskriterium.

Use 3.5.3.11, “Begrep – har generisk begrepsrelasjon (skosno:hasGenericConceptRelation)” when there is a need to specify the criterion of subdivision.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 625 «ytelsesperiode»:

<https://data.norge.no/concepts/680b83b6-46f5-30f2-96f7-e36c4e5cf3d1> a skos:Concept ; # begrep «ytelsesperiode»
  xkos:generalizes <https://data.norge.no/concepts/4729eca4-f145-4518-8309-3e02a84dfc55> ; # generaliserer «foreldrepengeperiode»
  .
3.5.3.10. Begrep – har eksakt samsvar med (skos:exactMatch)

English name

has exact match with

URI

skos:exactMatch

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep der det er eksakt samsvar mellom disse begrepene.

This property is used to refer to another concept where there is an exact match between the two concepts.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle:

<eksempel-begrep1> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
  skos:exactMatch <eksempel-begrep2> ; # har eksakt samsvar med
  .
3.5.3.11. Begrep – har generisk begrepsrelasjon (skosno:hasGenericConceptRelation)

English name

has generic concept relation

URI

skosno:hasGenericConceptRelation

Verdiområde / Range

skosno:GenericConceptRelation

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en generisk begrepsrelasjon som begrepet har med et annet begrep, når det er behov for å oppgi inndelingskriterium.

This property is used to refer to a generic concept relation that this concept has with another concept, in order to specify the criterion of subdivision.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

3.5.3.12. Begrep – har nært samsvar med (skos:closeMatch)

English name

has close match with

URI

skos:closeMatch

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep der det er nært samsvar mellom disse begrepene.

This property is used to refer to another concept where there is a close match between the two concepts.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle:

<eksempel-begrep1> a skos:Concept ; # begrep
  skos:closeMatch <eksempel-begrep2> ; # har nært samsvar med
  .
3.5.3.13. Begrep – har partitiv begrepsrelasjon (skosno:hasPartitiveConceptRelation)

English name

has partitive concept relation

URI

skosno:hasPartitiveConceptRelation

Verdiområde / Range

skosno:PartitiveConceptRelation

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en partitiv begrepsrelasjon som begrepet har med et annet begrep, når det er behov for å oppgi inndelingskriterium.

This property is used to refer to a partitive concept relation that this concept has with another concept, when there is a need to specify the criterion of subdivision.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

3.5.3.14. Begrep – inneholder (xkos:hasPart)

English name

has part

URI

xkos:hasPart

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep som dette begrepet inneholder. Begrepet er helhetsbegrepet og det andre begrepet delbegrepet, i en partitiv relasjon mellom disse.

This property is used to refer to the concept that this concept has as a part. This concept is the comprehensive concept and the other concept is the partitive concept, in a partitive concept relation between the two concepts.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Egenskapen/relasjonen kan også leses som «har delbegrep».

This property/relation may also be read as “has partitive concept”.

Merknad 2 / Note 2

Denne egenskapen/relasjonen er den motsatte av 3.5.3.3, “Begrep – er del av (xkos:isPartOf)”.

This property/relation is the inverse of 3.5.3.3, “Begrep – er del av (xkos:isPartOf)”.

Merknad 3 / Note 3

Bruk 3.5.3.13, “Begrep – har partitiv begrepsrelasjon (skosno:hasPartitiveConceptRelation)” når det er behov for å oppgi inndelingskriterium.

Use 3.5.3.13, “Begrep – har partitiv begrepsrelasjon (skosno:hasPartitiveConceptRelation)” when there is a need to specify the criterion of subdivision.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 974 «foreldrepengeperiode»:

<https://data.norge.no/concepts/4729eca4-f145-4518-8309-3e02a84dfc55> a skos:Concept ; # begrep «foreldrepengeperiode»
  xkos:hasPart # inneholder
   <https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> , # «mødrekvote»
   <https://data.norge.no/concepts/13a8697d-177b-499b-8d22-9cee6741c025> , # «fellesperiode»
   <https://data.norge.no/concepts/32d18d0e-c9d4-4785-b1e8-3612ffca8fb7> ; # «fedrekvote»
   .
3.5.3.15. Begrep – inngår i begrepssamling (uneskos:memberOf)

English name

member of

URI

uneskos:memberOf

Verdiområde / Range

skos:Collection

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en begrepssamling der begrepet inngår.

This property is used to refer to the collection that this concept is a member of.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Denne egenskapen/relasjonen er den motsatte av 3.10.1.2, “Begrepssamling – inneholder begrep (skos:member)”.

This property/relation is the inverse of 3.10.1.2, “Begrepssamling – inneholder begrep (skos:member)”.

Eksempel i RDF Turtle:

<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
  uneskos:memberOf <eksempel-begrepssamling> ; # inngår i begrepssamling
   .
3.5.3.16. Begrep – se også (rdfs:seeAlso)

English name

see also

URI

rdfs:seeAlso

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep som dette begrepet har en «se også»-relasjon til.

This property is used to refer to another concept that this concept has a “see also”-relation with.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle:

<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
  rdfs:seeAlso <et-annet-eksempel-begrep> ; # se også
  .
3.5.3.17. Begrep – spesialiserer (xkos:specializes)

English name

specializes

URI

xkos:specializes

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep som dette begrepet spesialiserer. Begrepet er det spesifikke begrepet og det andre begrepet er det generiske begrepet, i en generisk relasjon mellom disse.

This property is used to refer to another concept that this concept specializes. This concept is the specific concept and the other concept is the generic concept, in a generic concept relation between the two concepts.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Egenskapen/relasjonen kan også leses som «har overbegrep».

This property/relation may also be read as “has generic concept”.

Merknad 2 / Note 2

Egenskapen/relasjonen er den motsatte av 3.5.3.9, “Begrep – generaliserer (xkos:generalizes)”.

This property/relation is the inverse of 3.5.3.9, “Begrep – generaliserer (xkos:generalizes)”.

Merknad 3 / Note 3

Bruk 3.5.3.11, “Begrep – har generisk begrepsrelasjon (skosno:hasGenericConceptRelation)” når det er behov for å oppgi inndelingskriterium.

Use 3.5.3.11, “Begrep – har generisk begrepsrelasjon (skosno:hasGenericConceptRelation)” when there is a need to specify the criterion of subdivision.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

<https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> a skos:Concept ; # begrep «mødrekvote»
  xkos:specializes <https://data.norge.no/concepts/4729eca4-f145-4518-8309-3e02a84dfc55> ; # spesialiserer «foreldrepengeperiode»
  .
3.5.3.18. Begrep – status (euvoc:status)

English name

status

URI

euvoc:status

Verdiområde / Range

skos:Concept or rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi status til et begrep, enten som kodet verdi eller som tekst med språkkode. Hvis tekst brukes, og hvis teksten finnes i flere skriftspråk, bør egenskapen gjentas for hvert språk. Hvis kodet verdi brukes, skal egenskapen ha kun én verdi.

This property is used to specify the status of the concept, as text with language code or as coded value. If text is used, this property should be repeated for parallel language versions of the text. If coded value is used, the property shall have only one value.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1 når skos:Concept brukes og 0..n når rdf:langString brukes

0..1 when skos:Concept is used and 0..n when rdf:langString is used

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Når begrepsbeskrivelsen gjøres tilgjengelig utenfor virksomheten, hvis en av kategoriene i EUs kontrollerte vokabular Concept status passer til begrepets status, skal egenskapen referere til den aktuelle kategorien.

When making the concept description available outside the organization, if one of the categories in EU’s Concept status is suitable for the status of the concept, this property shall refer to that category.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

<https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> a skos:Concept ; # begrep
  euvoc:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/concept-status/CURRENT> ; # status
  .
3.5.3.19. Begrep – verdiområde (skosno:valueRange)

English name

value range

URI

skosno:valueRange

Verdiområde / Range

rdf:langString or xsd:anyURI

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi verdiområde, oppgitt som tekst og/eller referanse til der dette er spesifisert. Hvis tekst brukes, og hvis teksten finnes på flere skriftspråk, bør egenskapen gjentas for hvert språk.

This property is used to specify the value range of a concept, as text and/or as reference to where this is specified. If text is used, this property should be repeated for parallel language versions of the text.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle, for SSBs begrep «sivilstand»:

<sivilstand> a skos:Concept ; # begrep
  skosno:valueRange "Standard for sivilstand"@nb , "Standard for sivilstand"@nn , "Classification of marital status"@en ; # verdiområde, som tekst
  skosno:valueRange <https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/19> ; # verdiområde, som lenke
   .
3.5.3.20. Begrep – versjonsnummer (owl:versionInfo)

English name

version number

URI

owl:versionInfo

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi versjonsnummer til et begrep.

This property is used to specify the version number of the concept.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle:

<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
  owl:versionInfo "1.0.1" ; # versjonsnummer
  .
3.5.3.21. Begrep – versjonsnote (adms:versionNotes)

English name

version notes

URI

adms:versionNotes

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi versjonsnoter til en versjon av et begrep. Egenskapen bør gjentas når teksten finnes på flere skriftspråk.

This property is used to specify version notes about the version. This property should be repeated for parallel language versions of the text.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle:

<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
  adms:versionNotes "Nå med «tullebegrep» også som en lovlig verdi."@nb ; # versjonsnote
  .

3.6. Krav til RDF-representasjon av Definisjon

English name

Definition

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en definisjon, når det er behov for å beskrive noe mer enn selve definisjonsteksten.

This class is used to represent a definition when there is a need to describe more than the definition itself.

URI

euvoc:XlNote

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

3.6.1. Obligatoriske egenskaper for Definisjon

3.6.1.1. Definisjon – tekst (rdf:value)

English name

text

URI

rdf:value

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi definisjonsteksten på et gitt skriftspråk.

This property is used to specify the definition text in a given language.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

<https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> a skos:Concept ; # begrep «mødrekvote»
  euvoc:xlDefinition [ a euvoc:XlNote ; # definisjon
   rdf:value "den delen av foreldrepengeperioden som er forbeholdt mor"@nb ; ] ; # tekst på bokmål
   .

3.6.2. Anbefalte egenskaper for Definisjon

3.6.2.1. Definisjon – forhold til kilde (skosno:relationshipWithSource)

English name

relationship with source

URI

skosno:relationshipWithSource

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi forhold til kilde, som kodet verdi valgt fra et kontrollert vokabular.

This property is used to specify the relationship between the definition and the source, as coded value chosen from a controlled vocabulary.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Når begrepsbeskrivelsen gjøres tilgjengelig utenfor virksomheten, og hvis en av kategoriene i det kontrollerte vokabularet Typer forhold til kilde passer til begrepets forhold til kilde, skal egenskapen referere til den aktuelle kategorien.

When making the concept description available outside the organization, and if one of the categories in the controlled vocabulary Types of relationship with source is suitable for the concept’s relationship with source, this property shall refer to that category.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

<https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> a skos:Concept ; # begrep «mødrekvote»
 euvoc:xlDefinition [ a euvoc:XlNote ; # definisjon
   rdf:value "den delen av foreldrepengeperioden som er forbeholdt mor"@nb ; # tekst på bokmål
   skosno:relationshipWithSource <https://data.norge.no/vocabulary/relationship-with-source-type#derived-from-source> ; ] ; # forhold til kilde ‘basert på kilde’
 .
3.6.2.2. Definisjon – kilde (dct:source)

English name

source

URI

dct:source

Verdiområde / Range

rdfs:Resource or rdf:List

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til kilde.

This property is used to refer to a source.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Bruk rdf:List når den ønskede rekkefølgen mellom kildene skal oppgis.

Use rdf:List when the preferred order between the sources needs to be specified.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

<https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> a skos:Concept ; # begrep «mødrekvote»
  euvoc:xlDefinition [ a euvoc:XlNote ; # definisjon
   dct:source <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/kap14#kap14> ; ] ; # kilde
   .

Et fiktivt eksempel i RDF Turtle, der det er behov for å oppgi rekkefølge mellom to referanser:

<aFictiveConcept> a skos:Concept ; # et fiktivt begrep
  euvoc:xlDefinition [ a euvoc:XlNote ; # definisjon
   dct:source [ a rdf:List ; # en liste av kilder
     rdf:first <https://example.org/ref1> ; # ref. nr. 1
     rdf:rest [ a rdf:List ;
      rdf:first <https://example.org/ref2> ; # ref. nr. 2
      rdf:rest rdf:nil ;
      ] ;
     ] ;
   ] ;
  .

3.6.3. Valgfrie egenskaper for Definisjon

3.6.3.1. Definisjon – målgruppe (dct:audience)

English name

audience

URI

dct:audience

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi målgruppen for definisjonen. Verdien velges fra et kontrollert vokabular.

This property is used to specify the audience of the definition, as a coded value chosen from a controlled vocabulary.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Når begrepsbeskrivelsen gjøres tilgjengelig utenfor virksomheten, og hvis en av kategoriene i det kontrollerte vokabularet Målgruppetype passer til begrepets målgruppe, skal egenskapen referere til den aktuelle kategorien.

When making the concept description available outside the organization, and if one of the categories in the controlled vocabulary Audience type is suitable for the audience of the concept, this property shall refer to that category.

Eksempel i RDF Turtle:

<eksempel-begrep> a skos:Concept ; # eksempel-begrep
  euvoc:xlDefinition [ a euvoc:XlNote ; # definisjon
   dct:audience <https://data.norge.no/vocabulary/audience-type#public> ; ] ; # målgruppe
 .

3.7. Krav til RDF-representasjon av Assosiativ begrepsrelasjon

English name

Associative concept relation

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en assosiativ begrepsrelasjon.

This class is used to represent an associative concept relation.

URI

skosno:AssociativeConceptRelation

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

3.7.1. Obligatoriske egenskaper for Assosiativ begrepsrelasjon

3.7.1.1. Assosiativ begrepsrelasjon – har til-begrep (skosno:hasToConcept)

English name

has to-concept

URI

skosno:hasToConcept

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et til-begrep i en assosiativ begrepsrelasjon.

This property is used to refer to a to-concept in an associative concept relation.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 1169 «lovlig opphold»:

<https://data.norge.no/concepts/adb06f11-2712-3e18-98ce-6def045418fb> a skos:Concept ; # begrep «lovlig opphold»
  skosno:isFromConceptIn [ a skosno:AssociativeConceptRelation ; # er fra-begrep i en assosiativ relasjon
   skosno:hasToConcept <https://data.norge.no/concepts/68950551-3fec-3fb4-a802-8127bac322c2> ; ] ; # … som har til-begrep «medlem i folketrygden»
   .
3.7.1.2. Assosiativ begrepsrelasjon – relasjonsrolle (skosno:relationRole)

English name

relation role

URI

skosno:relationRole

Verdiområde / Range

skos:Concept or rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi relasjonsrollen begrepet har overfor det andre begrepet i den assosiative relasjonen. Verdien skal oppgis enten som kodet verdi valgt fra et kontrollert vokabular, eller som tekst. Hvis tekst brukes, bør egenskapen gjentas hvis teksten er på flere skriftspråk.

This property is used to specify the relation role the concept has towards the other concept in the associative relation. The value shall be either a coded value chosen from a controlled vocabulary, or text. When text is used, this property should be repeated for parallel language versions of the text.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1 når skos:Concept brukes, 1..n når rdf:langString brukes

1..1 when skos:Concept is used, 1..n when rdf:langString is used

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 1169 «lovlig opphold»:

<https://data.norge.no/concepts/adb06f11-2712-3e18-98ce-6def045418fb> a skos:Concept ; # begrep «medlem i folketrygden»
  skosno:isFromConceptIn [ a skosno:AssociativeConceptRelation ; # er fra-begrep i en assosiativ relasjon
   skosno:hasToConcept <https://data.norge.no/concepts/68950551-3fec-3fb4-a802-8127bac322c2> ; # … som har til-begrep «medlem i folketrygden»
   skosno:relationRole <muliggjør> ; ] ; # ... med relasjonsrolle «muliggjør»
   .

3.8. Krav til RDF-representasjon av Generisk begrepsrelasjon

English name

Generic concept relation

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en generisk begrepsrelasjon.

This class is used to represent a generic concept relation.

URI

skosno:GenericConceptRelation

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

3.8.1. Obligatoriske egenskaper for Generisk begrepsrelasjon

3.8.1.1. Generisk begrepsrelasjon – har overbegrep (skosno:hasGenericConcept)

English name

has generic concept

URI

skosno:hasGenericConcept

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til det generiske begrepet i en generisk begrepsrelasjon.

This property is used to specify the generic concept in a generic concept relation.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad 1 / Note 1

Enten denne eller egenskapen 3.8.1.2, “Generisk begrepsrelasjon – har underbegrep (skosno:hasSpecificConcept)” skal brukes, men ikke begge samtidig.

Either this property or the property 3.8.1.2, “Generisk begrepsrelasjon – har underbegrep (skosno:hasSpecificConcept)” shall be used, not both at the same time.

Merknad 2

Vi har i denne standarden valgt å bruke de norske termene «overbegrep» og «underbegrep» kun i generiske relasjoner, mens NS-ISO 1087 bruker disse i både generiske og partitive relasjoner.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 974 «foreldrepengeperiode»:

<https://data.norge.no/concepts/4729eca4-f145-4518-8309-3e02a84dfc55> a skos:Concept ; # begrep «foreldrepengeperiode»
  skosno:hasGenericConceptRelation [ a skosno:GenericConceptRelation ; # har generisk relasjon
   skosno:hasGenericConcept <https://data.norge.no/concepts/680b83b6-46f5-30f2-96f7-e36c4e5cf3d1> ; ] ; # som har overbegrep «ytelsesperiode»
   .
3.8.1.2. Generisk begrepsrelasjon – har underbegrep (skosno:hasSpecificConcept)

English name

has specific concept

URI

skosno:hasSpecificConcept

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til det spesifikke begrepet i en generisk begrepsrelasjon.

This property is used to refer to the specific concept in a generic concept relation.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad 1 / Note 1

Enten denne eller egenskapen 3.8.1.1, “Generisk begrepsrelasjon – har overbegrep (skosno:hasGenericConcept)” skal brukes, ikke begge samtidig.

Either this property or the property 3.8.1.1, “Generisk begrepsrelasjon – har overbegrep (skosno:hasGenericConcept)” shall be used, not both at the same time.

Merknad 2

Vi har i denne standarden valgt å bruke de norske termene «overbegrep» og «underbegrep» kun i generiske relasjoner, mens NS-ISO 1087 bruker disse i både generiske og partitive relasjoner.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 625 «ytelsesperiode»:

<https://data.norge.no/concepts/680b83b6-46f5-30f2-96f7-e36c4e5cf3d1> a skos:Concept ; # begrep «ytelsesperiode»
  skosno:hasGenericConceptRelation [ a skosno:GenericConceptRelation ; # har generisk relasjon
   skosno:hasSpecificConcept <https://data.norge.no/concepts/4729eca4-f145-4518-8309-3e02a84dfc55> ; ] ; # som har underbegrep «foreldrepengeperiode»
   .

3.8.2. Anbefalte egenskaper for Generisk begrepsrelasjon

3.8.2.1. Generisk begrepsrelasjon – inndelingskriterium (dct:description)

English name

criterion of subdivision

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi inndelingskriterium for begrepsrelasjonen. Egenskapen bør gjentas når teksten er på flere språk.

This property is used to specify the criterion of subdivision for the concept relation. This property should be repeated for parallel language versions of the text.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

<tre> a skos:Concept ; # begrep ‘tre’
  skosno:hasGenericConceptRelation [ a skosno:GenericConceptRelation ; # har generisk relasjon
   skosno:hasSpecificConcept <løvtre> ; # … som har ‘løvtre’ som underbegrep
   dct:description "anatomi"@nb ; ] ; # med inndelingskriterium «anatomi» (bokmål)
 .

3.9. Krav til RDF-representasjon av Partitiv begrepsrelasjon

English name

Partitive concept relation

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en partitiv begrepsrelasjon.

This class is used to represent a partitive concept relation.

URI

skosno:PartitiveConceptRelation

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

3.9.1. Obligatoriske egenskaper for Partitiv begrepsrelasjon

3.9.1.1. Partitiv begrepsrelasjon – har delbegrep (skosno:hasPartitiveConcept)

English name

has partitive concept

URI

skosno:hasPartitiveConcept

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep (delbegrepet) som inngår i dette begrepet, i en partitiv begrepsrelasjon mellom disse.

This property is used to refer to another concept (the partitive concept) that is part of this concept, in a partitive concept relation between the two concepts.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Enten denne eller egenskapen 3.9.1.2, “Partitiv begrepsrelasjon – har helhetsbegrep (skosno:hasComprehensiveConcept)” skal brukes, ikke begge samtidig.

Either this property or the property 3.9.1.2, “Partitiv begrepsrelasjon – har helhetsbegrep (skosno:hasComprehensiveConcept)” shall be used, not both at the same time.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 974 «foreldrepengeperiode»:

<https://data.norge.no/concepts/4729eca4-f145-4518-8309-3e02a84dfc55> a skos:Concept ; # begrep «foreldrepengeperiode»
  skosno:hasPartitiveConceptRelation [ a skosno:PartitiveConceptRelation ; # har en partitiv relasjon
   skosno:hasPartitiveConcept <https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> ; ] ; # .. som har delbegrep «mødrekvote»
 .
3.9.1.2. Partitiv begrepsrelasjon – har helhetsbegrep (skosno:hasComprehensiveConcept)

English name

has comprehensive concept

URI

skosno:hasComprehensiveConcept

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et annet begrep (helhetsbegrepet) som inneholder dette begrepet, i en partitiv begrepsrelasjon mellom disse.

This property is used to refer to another concept (the comprehensive concept) that contains this concept, in a partitive concept relation between the two concepts.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Enten denne eller egenskapen 3.9.1.1, “Partitiv begrepsrelasjon – har delbegrep (skosno:hasPartitiveConcept)” skal brukes, ikke begge samtidig.

Either this property of the property 3.9.1.1, “Partitiv begrepsrelasjon – har delbegrep (skosno:hasPartitiveConcept)” shall be used, not both at the same time.

Eksempel i RDF Turtle, for NAVs begrep 975 «mødrekvote»:

<https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> a skos:Concept ; # begrep «mødrekvote»
  skosno:hasPartitiveConceptRelation [ a skosno:PartitiveConceptRelation ; # har en partitiv relasjon
   skosno:hasComprehensiveConcept <https://data.norge.no/concepts/4729eca4-f145-4518-8309-3e02a84dfc55> ; ] ; # … som har helhetsbegrep «foreldrepengeperiode»
 .

3.9.2. Anbefalte egenskaper for Partitiv begrepsrelasjon

3.9.2.1. Partitiv begrepsrelasjon – inndelingskriterium (dct:description)

English name

criterion of subdivision

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi inndelingskriterium for begrepsrelasjonen. Egenskapen bør gjentas når teksten er på flere språk.

This property is used to specify the criterion of subdivision for the concept relation. This property should be repeated for parallel language versions of the text.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

<tre> a skos:Concept ; # begrep ‘tre’
  skosno:hasPartitiveConceptRelation [ a skosno:PartitiveConceptRelation ; # har partitiv relasjon
   <skosno:hasPartitiveConcept> <stamme>, <rot>, <grein> # … som har delbegrep
   dct:description "anatomi"@nb ; ] ; # med inndelingskriterium «anatomi» (bokmål)
 .

3.10. Krav til RDF-representasjon av Begrepssamling

English name

Collection

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en samling av begreper.

This class is used to represent a collection of concepts.

URI

skos:Collection

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

3.10.1. Obligatoriske egenskaper for Begrepssamling

3.10.1.1. Begrepssamling – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

xsd:anyURI

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikator til begrepssamlingen.

This property is used to specify the identifier of the concept collection.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

See Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

3.10.1.2. Begrepssamling – inneholder begrep (skos:member)

English name

member

URI

skos:member

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til begrep som inngår i begrepssamlingen.

This property is used to refer to concepts that are members of the concept collection.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

3.10.1.3. Begrepssamling – kontaktpunkt (dcat:contactPoint)

English name

contact point

URI

dcat:contactPoint

Verdiområde / Range

vcard:Organization or vcard:Group

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi kontaktpunkt som kan nås ved spørsmål om begrepssamlingen. Det skal være maks. ett kontaktpunkt per språk, hvis det er ulike kontaktpunkter for f.eks. norske vs. internasjonale kontakter.

This property is used to specify contact point which may be reached regarding the concept collection. There shall be maximum one contact point per language, when there are different contact points for e.g. Norwegian vs. international contacts.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

3.10.1.4. Begrepssamling – navn (dct:title)

English name

title

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navnet på begrepssamlingen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere skriftspråk.

This property is used to specify the title of the concept collection. This property should be repeated for parallel language versions of the title.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

3.10.1.5. Begrepssamling – publisert av (dct:publisher)

English name

publisher

URI

dct:publisher

Verdiområde / Range

org:Organization

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til virksomheten som har publisert begrepssamlingen.

This property is used to refer to the publisher of the concept collection.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Virksomhetens identifikasjonsnummer bør brukes, for eksempel Enhetsregisterets organisasjonsnummer.

The organization’s identifier should be used, e.g. the organization number registered in the Central Coordinating Register for Legal Entities (CCR).

3.10.2. Anbefalte egenskaper for Begrepssamling

3.10.2.1. Begrepssamling – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelsen av begrepssamling. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere skriftspråk.

This property is used to provide a description of the concept collection. This property should be repeated for parallel language versions of the description.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Navnerom for denne standarden er https://data.norge.no/vocabulary/skosno#

Tabell 5. Oversikt over navnerom som er brukt i denne standarden (tabellen nedenfor er deskriptiv)

Prefiks

Navnerom

Forklaring/navn

adms

http://www.w3.org/ns/adms#

Asset Description Metadata Schema

dcat

http://www.w3.org/ns/dcat#

Data Catalog Vocabulary

dct

http://purl.org/dc/terms/

DCMI Metadata Terms

euvoc

http://publications.europa.eu/ontology/euvoc#

OP_EuVoc_Ontology

org

http://www.w3.org/ns/org#

The Organization Ontology

owl

http://www.w3.org/2002/07/owl#

Web Ontology Language (OWL)

rdf

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

RDF 1.1 XML Syntax

rdfs

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

RDF Schema 1.1

skos

http://www.w3.org/2004/02/skos/core#

SKOS Simple Knowledge Organization System

skosno

https://data.norge.no/vocabulary/skosno#

Denne standard

uneskos

http://purl.org/umu/uneskos#

UNESKOS Vocabulary

vcard

http://www.w3.org/2006/vcard/ns#

vCard Ontology - for describing People and Organizations

xkos

http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#

An SKOS extension for representing statistical classifications

xsd

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition

Eksempel på prefiksene ovenfor uttrykt i RDF Turtle (eksemplet er deskriptivt):

@prefix adms: <http://www.w3.org/ns/adms#> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix euvoc: <http://publications.europa.eu/ontology/euvoc#> .
@prefix org: <http://www.w3.org/ns/org#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix skosno: <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#> .
@prefix uneskos: <http://purl.org/umu/uneskos#> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix xkosno: <https://data.norge.no/vocabulary/xkosno#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

Vedlegg B - Forenklet modell for SKOS-AP-NO-Begrep

Vedlegget er deskriptivt.

Ved eventuelle avvik mellom UML-diagrammene og prosatekst-beskrivelsene av kravene har prosatekst-beskrivelsene forrang.

Forenklet modell, med kun obligatoriske klasser og deres obligatoriske egenskaper

UML-diagrammet nedenfor viser de obligatoriske klassene med deres obligatoriske egenskaper, og relasjoner mellom disse.

UML-diagram med to klasser, en relasjon og tre restriksjonsnoter. Innholdet er forklart i teksten.
Figur 5. Forenklet modell for SKOS-AP-NO-Begrep, med kun obligatoriske klasser og deres obligatoriske egenskaper. Se beskrivelse av den enkelte egenskapen for mer detaljert beskrivelse av restriksjonene.

Forenklet modell, uten begrepsrelasjoner

UML-diagram med tre klasser, tre relasjoner og tre restriksjonsnoter. Innholdet er forklart i teksten.
Figur 6. UML-modell for SKOS-AP-NO-Begrep, uten begrepsrelasjoner mellom begreper. Se beskrivelse av den enkelte egenskapen for mer detaljert beskrivelse av restriksjonene.

Forenklet modell, med kun begrepsrelasjoner

UML-diagram med fire klasser, atten relasjoner og fem restriksjonsnoter. Innholdet er forklart i teksten.
Figur 7. UML-modell for SKOS-AP-NO-Begrep, kun med begrepsrelasjoner mellom begreper. Se beskrivelse av den enkelte egenskapen for mer detaljert beskrivelse av restriksjonene.

Det finnes andre typer assosiative begrepsrelasjoner i tillegg til de som er vist i figuren, som også kan brukes.

Vedlegg C – Om begrepsrelasjoner

Vedlegget er deskriptivt.

Et begrep kan ha relasjoner til andre begreper. En relasjon består av to begreper pluss en betydning som kan uttrykkes med tekst eller type. Omgrepssystem i Termlosen nevner tre hovedgrupper av relasjoner: generiske, partitive og assosiative.

En generisk relasjon består et overbegrep og et underbegrep. Underbegrepet har de samme kjennetegnene som overbegrepet, og minst ett atskillende kjennetegn i tillegg. Et eksempel fra Termlosen: begrepet «tre» kan ha et underbegrep «eviggrønt tre» og et annet underbegrep «sommergrønt tre». Her har vi altså to relasjoner. Valget av atskillende kjennetegn kalles inndelingskriterium. I dette eksemplet er inndelingskriteriet «bladfelling».

Generiske relasjoner danner ofte rene hierarkier, men i noen tilfeller kan det være aktuelt å gi et underbegrep flere overbegreper.

En partitiv relasjon angir at et begrep er del av (inngår i) et annet begrep, som dermed inneholder det første begrepet. Relasjonen skal kunne forstås begge veier, for eksempel:

 • «mødrekvote» er del av «foreldrepengeperiode»

 • «foreldrepengeperiode» inneholder «mødrekvote»

Begrepet «foreldrepengeperiode» inneholder også begrepene «fedrekvote» og «fellesperiode», i tillegg til «mødrekvote». Dermed har vi til sammen tre partitive relasjoner med utgangspunkt i begrepet «foreldrepengeperiode».

Et begrep kan være del av flere andre begreper. For eksempel kan begrepet «styringsenhet» være del av begrepet «lydanlegg» og begrepet «lysanlegg». Til sammen har vi da to partitive relasjoner med utgangspunkt i begrepet «styringsenhet».

En assosiativ relasjon kan være av en av mange forskjellige typer. Her blir rollene viktige, for de er ikke forutbestemte slik som i generiske og partitive relasjoner. For eksempel kan vi ønske å uttrykke at

 • begrep A muliggjør begrep B

Her er muliggjør den rollen begrep A spiller overfor begrep B. Leser vi relasjonen motsatt vei, må vi i dette tilfellet velge en annen rolle: begrep B forutsetter begrep A.

Det er opp til begrepsforfatterne å velge hvilke typer assosiative relasjoner de trenger. Relasjonene skal kunne forstås begge veier, og ordlyden hjelper oss til å bestemme typen. Eksempler på assosiative relasjoner kan være

 • «forutsetter – muliggjør»

 • «har nært samsvar med – har nært samsvar med»

 • «erstatter – er erstattet av»

Merk at noen relasjonstyper er symmetriske; de leses likt begge veier. Dette gjelder blant andre relasjonstypene «har nært samsvar med» og «er relatert til». Det finnes ingen endelig liste over assosiative relasjonstyper, men NS-ISO 704:2022 Terminology work - Principles and methods gir mange gode forslag.

Vedlegg D – Eksempler i RDF Turtle

Vedlegget er deskriptivt.

Eksempler på begrepsbeskrivelser representert i RDF Turtle

Eksempel på en begrepsbeskrivelse med kun obligatoriske opplysninger, hentet fra Felles datakatalog 2022-11-25, for begrepet «mødrekvote»:

Eksempelet i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5> a skos:Concept ; # begrep
  skos:prefLabel "mødrekvote"@nb , "mødrekvote"@nn ; # anbefalt term
  skos:definition "den delen av foreldrepengeperioden som er forbeholdt mor"@nb ; # definisjon
  dct:identifier "https://data.norge.no/concepts/6bd8baed-c9d7-4dbc-b850-78ceeebdc1d5"^^xsd:anyURI ; # identifikator
  dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ; # kontaktpunkt
   vcard:hasEmail <mailto:begrepskatalogen@nav.no> ; ] ; # e-post
  dct:publisher <https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/889640782> ; # publisert av
  .

Eksempel på noen anbefalte opplysninger, hentet fra Termbasen til Standard Norge 2022-08-30, for begrepet «innholdsdefinisjon»:

 • fagområde: «terminologi» (bokmål)

 • merknad: «Innholdsdefinisjoner foretrekkes framfor andre typer definisjoner (3.3.1) fordi de tydelig avdekker kjennetegnene (3.2.1) til et begrep (3.2.7) i et begrepssystem (3.2.28): de bør brukes når det er mulig.» (bokmål)

 • tillatt term: «intensjonell definisjon» (bokmål)

Eksempelet i RDF Turtle:

<hentetFraSNORRE> a skos:Concept ; # begrep
  dct:subject "terminologi"@nb ; # fagområde
  skos:scopeNote "Innholdsdefinisjoner foretrekkes framfor andre typer definisjoner …"@nb ; # merknad
  skos:altLabel "intensjonell definisjon"@nb ; # tillatt term
.

Eksempel på noen valgfrie opplysninger, ved å bruke et fiktivt eksempel, begrepet «fiktivt begrep»:

 • datastrukturterm: aFictiveConcept

 • eksempel: «eksempelbegrep, testbegrep» (bokmål)

 • frarådd term: «fiktivt konsept» (bokmål)

 • status: gyldig

 • verdiområde: lovlige verdier: eksempelbegrep, testbegrep, tullebegrep

 • versjonsnummer: 1.1

 • versjonsnote: «Nå med 'tullebegrep' også som en lovlig verdi» (bokmål)

 • inngår i begrepssamling: Fiktiv begrepssamling

Eksempelet i RDF Turtle:

<aFictiveConcept> a skos:Concept ; # begrep
  skosno:dataStructureLabel "aFictiveConcept" ; # datastrukturterm
  skos:example "eksempelbegrep, testbegrep"@nb ; # eksempel
  skos:hiddenLabel "fiktivt konsept"@nb ; # frarådd term
  euvoc:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/concept-status/CURRENT> ; # status
  skosno:valueRange <https://example.org/aFictiveCodeList/> ; # verdiområde
  owl:versionInfo "1.1" ; # versjonsnummer
  adms:versionsNote "Nå med «tullebegrep» også som en lovlig verdi"@nb ; # versjonsnote
  uneskos:memberOf <https://example.org/aFictiveConceptCollection/> ; # inngår i begrepssamling
  .

Eksempel på en generisk relasjon, basert på figur 4 i Termlosen, for begrepet «tre»:

 • generaliserer: «eviggrønt tre» (nynorsk)

 • inndelingskriterium: «bladfelling» (nynorsk)

Eksempelet i RDF Turtle:

<tre> a skos:Concept ; # begrep
  skosno:hasGenericConceptRelation [ a skosno:GenericConceptRelation ; # har en generisk begrepsrelasjon
   skosno:hasSpecificConcept <eviggrnøt-tre> ; # … som har et underbegrep / spesifikt begrep
   dct:description "bladfelling"@nn ; # … og med inndelingskriterium oppgitt på nynorsk
   ] ;
  .

Eksempel på en partitiv relasjon, basert på figur 6 i Termlosen, for begrepet «rot»:

 • helhetsbegrep: «tre» (nynorsk)

 • inndelingskriterium: «anatomi» (nynorsk)

Eksempelet i RDF Turtle:

<rot> a skos:Concept ; # begrep
  skosno:hasPartitiveConceptRelation [ a skosno:PartitiveConceptRelation ; # har en partitiv begrepsrelasjon
   skosno:hasComprehensiveConcept <tre> ; # … som har et helhetsbegrep
   dct:description "anatomi"@nn ; # … og med inndelingskriterium oppgitt på nynorsk
   ] ;
  .

Eksempel på en assosiativ relasjon, hentet fra Felles datakatalog 2022-11-25, for begrepet «lovlig opphold»:

Eksempelet i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/concepts/adb06f11-2712-3e18-98ce-6def045418fb> a skos:Concept ; # begrep
  skosno:isFromConceptIn [ a skosno:AssociativeConceptRelation ; # er fra-begrep i en assosiativ begrepsrelasjon
   skosno:hasToConcept <https://data.norge.no/concepts/68950551-3fec-3fb4-a802-8127bac322c2> ; # … som har til-begrep «medlem i folketrygden»
   skosno:relationRole <muliggjør> ; # … og som har relasjonsrollen «muliggjør»
   ] ;
  .

Eksempel på en begrepssamling representert i RDF Turtle

Eksempel på en begrepssamling, begrepsoversikten i Felles datakatalog:

 • identifikator: https://data.norge.no/concepts

 • kontaktpunkt: fellesdatakatalog@digdir.no

 • navn: «Begrepsoversikt» (bokmål)

 • publisert av: 991825827 (organisasjonsnummer til Digitaliseringsdirektoratet)

 • beskrivelse: «Oversikt over begreper som er forvaltet av offentlig forvaltning» (bokmål)

Eksempelet i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/concepts> a skos:Collection ; # begrepssamling
  dct:identifier "https://data.norge.no/concepts"^^xsd:anyURI ; # identifikator
  dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ; # kontaktpunkt
   vcard:hasEmail <mailto:fellesdatakatalog@digdir.no> ; ] ; # e-post
  dct:title "Begrepsoversikt"@nb ; # navn på bokmål
  dct:publisher <https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # publisert av
  dct:description "Oversikt over begreper som er forvaltet av offentlig forvaltning"@nb ; # beskrivelse på bokmål
  .

Vedlegg E – Endringslogg

Vedlegget er deskriptivt.

Endringer fra v.2.0.3 til v.2.0.x

Kun redaksjonelle oppdateringer, for å rette opp skrivefeil, lenkefeil, uoverensstemmelser mellom tekst og tegning, upresise formuleringer og lignende.

Endringer fra v.2.0.1 til v.2.0.3

Kun redaksjonelle justeringer, hovedsakelig for å ta med ting fra veilederen slik at veilederen kan overflødiggjøres.

Endringer fra v.2.0.0 til v.2.0.1

Kun redaksjonelle justeringer, bl.a. at adms:status er rettet til euvoc:status (fordi RDF-delen av standarden var ment å følge SKOS-AP-EU som EUs Publications Office også bruker, og der er euvoc:status brukt).

Endringer ved publisering av v.2.0.0

Denne standarden skal erstatte følgende to standarder:

Endringene fra Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser (v.2.0.2) til denne versjonen:

 • Kravnivå: Denne versjonen opererer med kravnivåene «obligatorisk» (opplysninger som skal tas med), «anbefalt» (opplysninger som bør tas med hvis de finnes) og «valgfri» (opplysninger som kan tas med), mens forrige versjon har kun «obligatorisk» (uttrykt ved multiplisitet 1..1 eller 1..n) og ellers (ikke-obligatorisk).

 • UML-diagram: UML-diagrammene i denne versjonen brukes bare til Kapittel 3, Krav til RDF-representasjon av begreper og begrepssamlinger og ikke Kapittel 2, Krav til beskrivelse av begreper og begrepssamlinger. De er dessuten deskriptive og ikke normative i denne versjonen, mens de var normative i forrige versjon.

 • Begrep:

  • Følgende egenskaper har fått endret kravnivå:

   • «ansvarlig virksomhet» er endret til «anbefalt» fra tidligere «obligatorisk». Dette fordi mange begrepsbeskrivelser har et uklart opphav, og selv om kilden er kjent er det ikke sikkert at denne virksomheten vil vedkjenne seg ansvaret for definisjonen. Se også den nye obligatoriske egenskapen «publisert av».

   • «kontaktpunkt» er endret til «obligatorisk» fra tidligere «ikke-obligatorisk», for at det alltid skal være mulig å ta kontakt med den som har publisert begrepsbeskrivelsen.

  • Følgende egenskaper har fått endret multiplisitet:

   • For «anbefalt term» er multiplisitet endret fra 1..n til 2..n, fordi anbefalt term skal finnes på både bokmål og nynorsk.

   • Som konsekvens av endret kravnivå nevnt ovenfor, er multiplisitet også endret for de berørte egenskapene.

  • Følgende egenskaper har fått endret verdiområde/range:

   • Verdiområde/range for «fagområde» er endret fra bare «tekst» til «tekst» eller «kodet verdi». Dette for å tilrettelegge for mest mulig bruk av strukturerte data fremfor fritekst.

   • Verdiområde/range for «verdiområde» (tidligere «omfang») er endret fra bare «kodet verdi» til «tekst» eller «kodet verdi». Dette for å tilrettelegge for å kunne oppgi verdiområde direkte.

  • Følgende egenskaper har fått endret norske navn:

   • «sist oppdatert» er endret til «dato sist oppdatert» som er et mer presist navn.

   • «betydningsbeskrivelse» er endret til «definisjon» som er et mer presist navn.

  • Følgende egenskaper utgår:

   • «alternativ formulering» utgår, fordi behovet kan dekkes av kombinasjonen «definisjon» og «målgruppe».

  • Følgende egenskaper er blitt slått sammen:

   • «fagområde» og «bruksområde» er slått sammen til én egenskap, «fagområde», fordi det har vist seg å være vanskelig å skille mellom disse to.

  • Følgende egenskaper er flyttet til denne klassen:

   • «eksempel» er flyttet hit fra «Definisjon» (tidligere «Betydningsbeskrivelse»), fordi «eksempel» er for hele begrepet og ikke for en gitt definisjonstekst.

   • «merknad» er flyttet hit fra «Definisjon» (tidligere «Betydningsbeskrivelse»), fordi «merknad» er for hele begrepet og ikke for en gitt definisjonstekst.

   • «verdiområde» (tidligere «omfang») er flyttet hit fra «Definisjon» (tidligere «Betydningsbeskrivelse»), fordi «verdiområde» er for hele begrepet og ikke for en gitt definisjonstekst.

  • Følgende nye egenskaper er lagt til:

   • obligatorisk egenskap «publisert av» er lagt til, for å kunne oppgi virksomheten som har publisert begrepsbeskrivelsen.

   • anbefalt egenskap «dato opprettet» er lagt til, for å kunne oppgi datoen da begrepet ble opprettet.

   • valgfri egenskap «status» er lagt til, for å kunne oppgi status på et begrep.

   • valgfri egenskap «versjonsnummer» er lagt til, for å kunne referere til en gitt versjon av et begrep.

   • valgfri egenskap «versjonsnote» er lagt til, for å kunne beskrive en gitt versjon av et begrep.

 • Definisjon:

  • Følgende egenskaper er flyttet fra denne klassen:

   • «eksempel» er flyttet til «Begrep», fordi «eksempel» er for hele begrepet og ikke for en gitt definisjonstekst.

   • «merknad» er flyttet til «Begrep», fordi «merknad» er for hele begrepet og ikke for en gitt definisjonstekst.

   • «verdiområde» (tidligere «omfang») er flyttet til «Begrep», fordi «verdiområde» er for hele begrepet og ikke for en gitt definisjonstekst.

  • Følgende egenskaper har fått endret verdiområde/range:

   • Verdiområde/range for «kilde» er endret fra «kilde(r)» til «kilde(r) ev. med den ønskede rekkefølge eksplisitt oppgitt». Dette for å kunne oppgi rekkefølge mellom kildene.

  • Følgende egenskaper utgår:

   • «(dato) sist oppdatert» utgår, fordi det ikke lenger er behov for datostempling på dette nivået.

 • Assosiativ begrepsrelasjon:

  • Følgende egenskaper er lagt til:

   • «relasjonsrolle» er lagt til, fordi det er viktig å oppgi relasjonsrollen begrepet har overfor det andre begrepet i en assosiativ relasjon mellom disse to.

  • Følgende egenskaper utgår:

   • «beskrivelse» utgår, og er erstattet av «relasjonsrolle» som det egentlig er behov for.

   • «(dato) sist oppdatert» utgår, fordi det ikke lenger er behov for datostempling på dette nivået.

 • Generisk begrepsrelasjon:

  • Følgende egenskaper utgår:

   • «(dato) sist oppdatert» utgår, fordi det ikke lenger er behov for datostempling på dette nivået.

 • Partitiv begrepsrelasjon:

  • Følgende egenskaper utgår:

   • «(dato) sist oppdatert» utgår, fordi det ikke lenger er behov for datostempling på dette nivået.

 • Begrepssamling:

  • Følgende egenskaper har fått endret kravnivå:

   • «kontaktpunkt» er endret til «obligatorisk» fra tidligere «ikke-obligatorisk», for at det alltid skal være mulig å ta kontakt med den som har publisert begrepssamlingen.

  • Følgende egenskaper har fått endret norske navn:

   • «ansvarlig virksomhet» er endret til «publisert av» som er et mer presist navn.

 • Følgende klasser utgår:

  • «Alternativ formulering» utgår, fordi behovet kan dekkes av kombinasjonen «definisjon» og «målgruppe».

  • «Betydningsbeskrivelse» utgår. Denne var en abstrakt klasse som ikke var ment å brukes i en konkret implementering. Behovet for denne klassen bortfaller når den ene subklassen «Alternativ formulering» utgår. I denne versjonen brukes kun klassen «Definisjon» som var den andre subklassen av «Betydningsbeskrivelse».

  • «Begrepsrelasjon» utgår. Denne var en abstrakt klasse som ikke var ment å brukes i en konkret implementering. Denne versjonen bruker de konkrete/spesialiserte klassene direkte. Det er derfor ikke lenger behov for denne abstrakte klassen.

  • «Term» utgår. Denne var en abstrakt klasse som ikke var ment å brukes i en konkret implementering. Det er dessuten ikke lenger behov for egenskapene i klassen («(dato) sist oppdatert» og «målgruppe»).

  • «AnbefaltTerm», «TillattTerm», «FrarådetTerm» og «Datastrukturterm» utgår. Det er ikke lenger behov for egenskapene i disse klassene («(dato) sist oppdatert» og «målgruppe»).

 • Endringene i krav til innhold nevnt ovenfor, fra Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser (v.2.0.2) til denne versjonen, gjelder også her.

 • Måten å spesifisere krav til RDF-representasjon på, er i denne versjonen samkjørt med de andre RDF-baserte spesifikasjoner for informasjonsforvaltning, og dermed betydelig endret fra forrige versjon.

 • Kravnivå: Denne versjonen spesifiserer eksplisitt kravnivå («obligatorisk», «anbefalt» og «valgfri») samt multiplisitet, mens forrige versjon henviste til kravene i tidligere Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser.

 • URIer for klasser og egenskaper i RDF-representasjon: URIer for egendefinerte klasser og egenskaper bruker nå engelske ord og uttrykk istedenfor norske i forrige versjon. Selv om URIene ikke er språkavhengige, men fordi standarden gjenbruker SKOS og andre internasjonale vokabularer som bruker engelske ord og uttrykk i URIene sine, er det hensiktsmessig at alle URIer bruker bare engelske ord og uttrykk. Se ellers Tabell 6, “Oversikt over endringer av URIer til klasser og egenskaper”.

 • Interoperabilitet med resten av EU: Så langt det er mulig, gjenbruker denne versjonen EU-spesifikasjonen SKOS-AP-EU som EUs Publications Office også bruker.

 • Detaljerte endringer: Som nevnt ovenfor er måten å spesifisere krav til RDF-representasjon på betydelig forskjellig fra forrige versjon, det er derfor uhensiktsmessig å beskrive alle endringer med detaljer.

Tabell 6. Oversikt over endringer av URIer til klasser og egenskaper

Klasse-/egenskapsURI i SKOS-AP-NO v.1.1.1

Klasse-/egenskapsURI i Kapittel 3 av denne versjon

Klassen Begrep, skos:Concept

Klassen Begrep, skos:Concept

Begrep – alternativ formulering, skosno:alternativFormulering

Utgår

Begrep – anbefaltTerm, skosxl:prefLabel

3.5.1.1, “Begrep – anbefalt term (skos:prefLabel)”

Begrep – ansvarlig virksomhet, dct:publisher

3.5.2.1, “Begrep – ansvarlig virksomhet (dct:creator)”

Begrep – bruksområde, skosno:bruksområde

Utgår

Begrep – datastrukturterm, skosno:datastrukturTerm

3.5.3.1, “Begrep – datastrukturterm (skosno:dataStructureLabel)”

Ny 3.5.2.4, “Begrep – dato opprettet (dct:created)”

Ny 3.5.1.2, “Begrep – definisjon (direkte angivelse) (skos:definition)”

Begrep – definisjon, skosno:definisjon

3.5.1.3, “Begrep – definisjon (via definisjonsobjekt) (euvoc:xlDefinition)”

3.5.3.2, “Begrep – eksempel (skos:example)”, flyttet fra tidligere Definisjon

Begrep – frarådetTerm, skosxl:hiddenLabel

3.5.3.8, “Begrep – frarådd term (skos:hiddenLabel)”

Begrep – gyldig fra og med, schema:startDate

3.5.2.2, “Begrep – dato gyldig fra og med (euvoc:startDate)”

Begrep – gyldig til og med, schema:endDate

3.5.2.3, “Begrep – dato gyldig til og med (euvoc:endDate)”

3.5.2.7, “Begrep – merknad (skos:scopeNote)”, flyttet fra tidligere Definisjon

Begrep – tillattTerm, skosxl:altLabel

3.5.2.8, “Begrep – tillatt term (skos:altLabel)”

3.5.3.19, “Begrep – verdiområde (skosno:valueRange)”, flyttet fra tidligere Definisjon

Ny 3.5.3.6, “Begrep – er relatert til (skos:related)”

Ny 3.5.3.9, “Begrep – generaliserer (xkos:generalizes)”

Ny 3.5.3.17, “Begrep – spesialiserer (xkos:specializes)”

Ny 3.5.3.3, “Begrep – er del av (xkos:isPartOf)”

Ny 3.5.3.14, “Begrep – inneholder (xkos:hasPart)”

Ny 3.5.3.10, “Begrep – har eksakt samsvar med (skos:exactMatch)”

Ny 3.5.3.12, “Begrep – har nært samsvar med (skos:closeMatch)”

Ny 3.5.3.15, “Begrep – inngår i begrepssamling (uneskos:memberOf)”

Ny 3.5.1.6, “Begrep – publisert av (dct:publisher)”

Begrep – assosiativ relasjon, skosno:assosiativRelasjon

3.5.3.5, “Begrep – er fra-begrep i (skosno:isFromConceptIn)”

Begrep – generisk relasjon, skosno:generiskRelasjon

3.5.3.11, “Begrep – har generisk begrepsrelasjon (skosno:hasGenericConceptRelation)”

Begrep – partitiv relasjon, skosno:partitivRelasjon

3.5.3.13, “Begrep – har partitiv begrepsrelasjon (skosno:hasPartitiveConceptRelation)”

Klassen Term, skosxl:Label

Utgår

Klassen Definisjon, skosno:Definisjon

Klassen Definisjon, euvoc:XlNote

Definisjon – tekst, rdfs:label

3.6.1.1, “Definisjon – tekst (rdf:value)”

Definisjon – kildebeskrivelse.forholdTilKilde, skosno:forholdTilKilde

3.6.2.1, “Definisjon – forhold til kilde (skosno:relationshipWithSource)”

Definisjon – merknad, skos:scopeNote

Flyttet til klassen Begrep, 3.5.2.7, “Begrep – merknad (skos:scopeNote)”

Definisjon – eksempel, skos:example

Flyttet til klassen Begrep, 3.5.3.2, “Begrep – eksempel (skos:example)”

Definisjon – omfang, skosno:omfang

Flyttet til klassen Begrep, 3.5.3.19, “Begrep – verdiområde (skosno:valueRange)”

Definition – sistOppdatert, dct:modified

Utgår

Klassen Alternativ formulering, skosno:AlternativFormulering

Utgår

Klassen Assosiativ relasjon, skosno:AssosiativRelasjon

Klassen Assosiativ begrepsrelasjon, skosno:AssociativeConceptRelation

Assosiativ relasjon – assosiert begrep, skos:related

3.7.1.1, “Assosiativ begrepsrelasjon – har til-begrep (skosno:hasToConcept)”

Assosiativ relasjon – beskrivelse, dct:description

Utgår

Assosiativ relasjon – sistOppdatert, dct:modified

Utgår

Ny 3.7.1.2, “Assosiativ begrepsrelasjon – relasjonsrolle (skosno:relationRole)”

Klassen Generisk relasjon, skosno:GeneriskRelasjon

Klassen Generisk begrepsrelasjon, skosno:GenericConceptRelation

Generisk relasjon – overordnet begrep, xkos:specializes

3.8.1.1, “Generisk begrepsrelasjon – har overbegrep (skosno:hasGenericConcept)”

Generisk relasjon – underordnet begrep, xkos:generalizes

3.8.1.2, “Generisk begrepsrelasjon – har underbegrep (skosno:hasSpecificConcept)”

Generisk relasjon – sistOppdatert, dct:modified

Utgår

Klassen Partitiv relasjon, skosno:PartitivRelasjon

Klassen Partitiv begrepsrelasjon, skosno:PartitiveConceptRelation

Partitiv relasjon – overordnet begrep, dct:isPartOf

3.9.1.2, “Partitiv begrepsrelasjon – har helhetsbegrep (skosno:hasComprehensiveConcept)”

Partitiv relasjon – underordnet begrep, dct:hasPart

3.9.1.1, “Partitiv begrepsrelasjon – har delbegrep (skosno:hasPartitiveConcept)”

Partitiv relasjon – sistOppdatert, dct:modified

Utgår

Klassen Begrepssamling, skos:Collection

Klassen Begrepssamling, skos:Collection

Begrepssamling – navn, rdfs:label

3.10.1.4, “Begrepssamling – navn (dct:title)”