Digdir
Dette dokumentet kan også lastes ned som PDF.
Innmelding av feil og mangler:
Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på Github Issues. Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Status: Gjeldende
Versjon: 1.0.2 (se endringslogg)
Publisert: 2020-10-21
Oppdatert: 2023-02-14
Gjeldende versjon: https://data.norge.no/specification/dqv-ap-no/
Gjeldende versjon av ontologi: https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#
Redaktørens utkast: https://informasjonsforvaltning.github.io/dqv-ap-no/
Redaktørens utkast til ontologi: https://informasjonsforvaltning.github.io/dqv-ap-no/vocabulary
Veileder: Veileder for beskrivelse av kvalitet på datasett – kvantifiserbar kvalitet

Formål, omfang og avgrensinger

Spesifikasjon for beskrivelse av kvalitet på datasett foreslo å bruke DQV (Data Quality Vocabulary) fra W3C til å beskrive kvalitet på datasett i Fellesdatakatalogen. DQV er nå også eksplisitt inkludert i BRegDCAT-AP fra EU.

Dette er en teknisk spesifikasjon for en norsk applikasjonsprofil av DQV, DQV-AP-NO. DQV-AP-NO er ikke en direkte oversettelse av DQV fra W3C. I tillegg til å beskrive hvordan klasser og egenskaper i DQV brukes, tilpasses DQV til norske forhold ved å bruke norske utvidelser i denne applikasjonsprofilen.

Applikasjonsprofilen inngår i Rammeverk for informasjonsforvaltning. Den brukes sammen med og supplerer DCAT-AP-NO v.2.0+.

Applikasjonsprofilen tar utgangspunkt i datasett (dcat:Dataset) som det skal beskrives kvalitet for. Den kan også på tilsvarende måte brukes til å beskrive kvalitet på bl.a. en distribusjon (dcat:Distribution), uten at dette eksplisitt beskrives i denne spesifikasjonen.

Eksempler på bruksområder

Noen eksempler på når spesifikasjonen skal brukes (ikke-uttømmende):

Se ellers også eksempelet bakerst i denne spesifikasjonen, som viser de ulike måtene å beskrive kvalitet på som denne spesifikasjonen dekker.

Konvensjoner brukt i denne spesifikasjonen

Ordene «obligatorisk», «anbefalt» eller «valgfri» er forklart i DCAT-AP-NO.

Klasser og egenskaper er i denne spesifikasjonen beskrevet med norske navn. Siden denne spesifikasjonen legger til rette for internasjonal utveksling, skal engelske navn i form av URIer benyttes.

Forenklet modell for DQV-AP-NO

dqv ap no
Figur 1. Forenklet modell for DQV-AP-NO.

Denne spesifikasjon tar utgangspunkt i beskrivelse av kvalitet på Datasett (dcat:Dataset). Figuren over viser derfor kun Datasett. Som forklart under Formål, omfang og avgrensinger kan denne spesifikasjonen på tilsvarende måte også brukes til å beskrive kvalitet på andre ressurser som f.eks. distribusjon (dcat:Distribution) og datatjeneste (dcat:DataService).

Norske tilpasninger

Følgende tilpasninger er gjort i denne norske applikasjonsprofilen:

 • Eksplisitte krav til bruk av klasser og egenskaper: DQV er et generelt vokabular for beskrivelse av datakvalitet. DQV har derfor, med få unntak, ikke satt på krav til bruk av klasser og egenskaper. Denne applikasjonsprofilen er en konkret anvendelse av DQV. Det er derfor satt «kravnivå» («obligatorisk», «anbefalt» eller «valgfri») på klasser og egenskaper, samt multiplisitet på egenskaper.

 • Tilføyelse av klassen Kvalitetsdeldimensjon (dqvno:SubDimension): Ifm. utarbeidelse av Spesifikasjon for beskrivelse av kvalitet på datasett ble det identifisert et behov for å ha «kvalitetsdeldimensjon» som er et mellomnivå mellom kvalitetsdimensjon (dqv:Dimension) og kvalitetsmål (dqv:Metric). DQV har ikke kvalitetsdeldimensjon som egen klasse.

  • Som en konsekvens, er det også tilføyet en egenskap dqvno:inSubDimension i klassen Kvalitetsmål (dqv:Metric), som brukes til å referere fra et kvalitetsmål (dqv:Metric) til kvalitetsdeldimensjonen (dqvno:SubDimension) som kvalitetsmålet tilhører.

 • Eksplisitt inkludering av egenskaper fra andre vokabularer: For at denne spesifikasjonen skal kunne stå på egne ben, er det eksplisitt tatt med egenskaper fra andre veletablerte vokabularer (bl.a. Dublin Core og SKOS). Dette er dokumentert i kommentar-feltet som “norsk utvidelse”. Eksempel: rdfs:comment er tatt med som valgfri egenskap, for å dekke behov for fritekstkommentar som var identifisert i Spesifikasjon for beskrivelse av kvalitet på datasett.

Klasser

I tillegg til klassene som er tatt med i denne spesifikasjonen, kan alle de andre klassene i DQV også brukes.

Obligatoriske klasser

Siden denne spesifikasjonen bruker datasett (dcat:Dataset) som utgangspunkt, tas bare datasett (dcat:Dataset) med som obligatorisk klasse. Når f.eks. spesifikasjonen brukes til å beskrive kvalitet på en distribusjon (dcat:Distribution) vil selvsagt distribusjon også være obligatorisk.

Datasett (dcat:Dataset)

Kommentar: I DCAT-AP-NO er klassen Datasett (dcat:Dataset) anbefalt, mens den er obligatorisk i denne spesifikasjonen. Dette fordi denne spesifikasjonen tar utgangspunkt i beskrivelse av kvalitet på datasett.

Anbefalte klasser

Brukertilbakemelding (dqv:UserQualityFeedback)

Engelsk navn

user quality feedback

Beskrivelse

Brukes til å representere en brukertilbakemelding på kvalitet.

URI

dqv:UserQualityFeedback

Subklasse av

dqv:QualityAnnotation

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

I tillegg til predefinerte dqv:qualityAssessment som er motivasjonen som skal brukes for alle kvalitetsnoter, bør en av predefinerte instanser av oa:Motivation brukes for å skille mellom ulike typer brukertilbakemeldinger, f.eks. 'classifications', 'questions'.

Kvalitetsnote (dqv:QualityAnnotation)

Engelsk navn

quality annotation

Beskrivelse

Brukes til å representere en tekstlig beskrivelse av kvalitet.

URI

dqv:QualityAnnotation

Kravnivå

Anbefalt

Måleresultat (dqv:QualityMeasurement)

Engelsk navn

quality measurement

Beskrivelse

Brukes til å representere et måleresultat.

URI

dqv:QualityMeasurement

Kravnivå

Anbefalt

Standard/spesifikasjon

Kommentar: I DCAT-AP-NO er klassen Standard (dct:Standard) valgfri, mens den er anbefalt i denne spesifikasjonen. Dette fordi konformitet til kvalitetsstandarder/-spesifikasjoner bør dokumenteres når det finnes relevante kvalitetsstandarder/-spesifikasjoner.

Valgfrie klasser

Kvalitetsdeldimensjon (dqvno:SubDimension)

Engelsk navn

quality subdimension

Beskrivelse

Brukes til å representere en kvalitetsdeldimensjon.

URI

dqvno:SubDimension

Subklasse av

dqv:Dimension

Kravnivå

Valgfri

Kommentar

Norsk utvidelse. DQV har ikke definert kvalitetsdeldimensjon som egen klasse, kun kvalitetsdimensjon (dqv:Dimension).

Klassen brukes når man skal beskrive sin egen kvalitetsdeldimensjon, dvs. når man ikke bruker prederfinerte instanser av Kvalitetsdeldimensjon.

Kvalitetsdimensjon (dqv:Dimension)

Engelsk navn

quality dimension

Beskrivelse

Brukes til å representere en kvalitetsdimensjon.

URI

dqv:Dimension

Kravnivå

Valgfri

Kommentar

Klassen brukes når man skal beskrive sin egen kvalitetsdimensjon, dvs. når man ikke bruker prederfinerte instanser av Kvalitetsdimensjon.

Kvalitetsmål (dqv:Metric)

Engelsk navn

quality metric

Beskrivelse

Brukes til å representere et kvalitetsmål.

URI

dqv:Metric

Kravnivå

Valgfri

Kommentar

Klassen brukes når man skal beskrive sitt eget kvalitetsmål, dvs. når man ikke bruker prederfinerte instanser av kvalitetsmål.

Kvalitetssertifikat (dqv:QualityCertificate)

Engelsk navn

quality certificate

Beskrivelse

Brukes til å representere et kvalitetssertifikat.

URI

dqv:QualityCertificate

Subklasse av

dqv:QualityAnnotation

Kravnivå

Valgfri

Kommentar

Klassen brukes når man skal beskrive sitt eget Kvalitetssertifikat, dvs. når man ikke bruker prederfinerte instanser av Kvalitetssertifikat.

Motivasjon (oa:Motivation)

Engelsk navn

motivation

Beskrivelse

Brukes til å representere intensjonen eller motivasjonen til en Kvalitetsnote.

URI

oa:Motivation

Kravnivå

Valgfri

Kommentar

Den predefinerte instansenen dqv:qualityAssessment skal brukes som motivasjon for kvalitetsbeskrivelse.

Tekstdel (oa:TextualBody)

Engelsk navn

textual body

Beskrivelse

Brukes til å representere tekstdelen av en Kvalitetsnote.

URI

oa:TextualBody

Kravnivå

Valgfri

Egenskaper per klasse

I tillegg til egenskapene som er tatt med i denne spesifikasjonen, kan egenskapene i DQV samt SKOS, DCAT, DCAT-AP, DCAT-AP-NO og andre veletablerte vokabularer også brukes.

For klasser som finnes både i denne spesifikasjonen og i DCAT-AP-NO, supplerer egenskapene nevnt i denne spesifikasjonen DCAT-AP-NO.

Datasett (dcat:Dataset)

Tilsvarende gjelder også for f.eks. Distribusjon (dcat:Distribution) når spesifikasjonen skal brukes til å beskrive kvalitet på en distribusjon.

Egenskapene beskrevet her i denne spesifikasjonen, supplerer egenskapene for Datasett beskrevet i DCAT-AP-NO.

Anbefalte egenskaper

Datasett: er i samsvar med (dct:conformsTo)

Engelsk navn

conforms to

URI

dct:conformsTo

Range

dct:Standard

Beskrivelse

Brukes til å referere til en kvalitetsspesifikasjon/-standard.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Eksempel

:aDataset
  a dcat:Dataset ;
  dct:conformsTo :aQualitySpecification .
Datasett: har kvalitetsnote (dqv:hasQualityAnnotation)

Engelsk navn

has quality annotation

URI

dqv:hasQualityAnnotation

Range

dqv:QualityAnnotation

Beskrivelse

Brukes til å referere til en kvalitetsnote.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Gjelder også Brukertilbakemelding (dqv:UserQualityFeedback) og Kvalitetssertifikat (dqv:QualityCertificate) som er subklasser av Kvalitetsnote (dqv:QualityAnnotation).

Eksempel

:aDataset
  a dcat:Dataset ;
  dqv:hasQualityAnnotation :aQAnnotation, :aUserFeedBack, dqvno:isAuthoritative .

der dqvno:isAuthoritative er en predefinert instans av Kvalitetssertifikat (dqv:QualityCertificate):

dqvno:isAuthoritative
  a dqv:QualityCertificate ;
  oa:motivatedBy dqv:qualityAssessment ;
  skos:definition "kvalitetsbeskrivelse som uttrykker at noe er autoritativt"@nb , "quality description which states that something is authoritative"@en ;
  skos:prefLabel "er autoritativ"@nb , "is authoritative"@en .
Datasett: har måleresultat (dqv:hasQualityMeasurement)

Engelsk navn

has quality measurement

URI

dqv:hasQualityMeasurement

Range

dqv:QualityMeasurement

Beskrivelse

Brukes til å referere til et måleresultat.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Eksempel

:aDataset
  a dcat:Dataset ;
  dqv:hasQualityMeasurement :aQMeasurement .

Kvalitetsdeldimensjon (dqvno:SubDimension)

Obligatoriske egenskaper

Kvalitetsdeldimensjon: er deldimensjon av (skos:broader)

Engelsk navn

has a broader concept

URI

skos:broader

Range

dqv:Dimension, skos:Concept

Beskrivelse

Brukes til å referere til kvalitetsdimensjonen som kvalitetsdeldimensjonen tilhører.

Multiplisitet

1..1

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse.

Eksempel

Eksemplet under viser bruk av skos:broader for å uttrykke at https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#under-coverage (underdekning) er en deldimensjon i https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#completeness (fullstendighet); bruk av skos:prefLabel for å oppgi anbefalt term på engelsk og bokmål; og bruk av skos:definition for å oppgi definisjon på engelsk og bokmål:

<https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#under-coverage>
  a dqvno:SubDimension ;
  skos:broader <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#completeness> ;
  skos:prefLabel "under-coverage"@en , "underdekning"@nb ;
  skos:definition "data absent from a data set"@en , "data som mangler i et datasett"@nb .

Anbefalte egenskaper

Kvalitetsdeldimensjon: har anbefalt term (skos:prefLabel)

Engelsk navn

has prefered label

URI

skos:prefLabel

Range

rdf:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til den anbefalte termen til en kvalitetsdeldimensjon.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse.
Egenskapen kan gjentas for hvert språk termen finnes i.

Eksempel

Se eksemplet under Kvalitetsdeldimensjon: er deldimensjon av (skos:broader)

Kvalitetsdeldimensjon: har definisjon (skos:definition)

Engelsk navn

has definition

URI

skos:definition

Range

rdf:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til definisjonen av en kvalitetsdeldimensjon.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse.
Egenskapen kan gjentas for hvert språk definisjonen finnes i.

Eksempel

Se eksemplet under Kvalitetsdeldimensjon: er deldimensjon av (skos:broader)

Kvalitetsdimensjon (dqv:Dimension)

Anbefalte egenskaper

Kvalitetsdimensjon: har anbefalt term (skos:prefLabel)

Engelsk navn

has prefered label

URI

skos:prefLabel

Range

rdf:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til den anbefalte termen til en kvalitetsdimensjon.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse.
Egenskapen kan gjentas for hvert språk termen finnes i.

Eksempel

Se tilsvarende eksempel under Kvalitetsdeldimensjon: er deldimensjon av (skos:broader)

Kvalitetsdimensjon: har definisjon (skos:definition)

Engelsk navn

has definition

URI

skos:definition

Range

rdf:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til definisjonen av en kvalitetsdimensjon.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse.
Egenskapen kan gjentas for hvert språk definisjonen finnes i.

Eksempel

Se tilsvarende eksempel under Kvalitetsdeldimensjon: er deldimensjon av (skos:broader)

Kvalitetsmål (dqv:Metric)

Obligatoriske egenskaper

Kvalitetsmål: er i kvalitetsdeldimensjon (dqvno:inSubDimension)

Engelsk navn

is in subdimension

URI

dqvno:inSubDimension

Subegenskap av

dqv:inDimension

Range

dqvno:SubDimension

Beskrivelse

Brukes til å referere til kvalitetsdeldimensjonen som kvalitetsmålet hører til.

Multiplisitet

1..1

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse.
Denne egenskapen skal referere til én instans av en kvalitetsdeldimensjon.

Eksempel

:aQMetric
  a dqv:Metric;
  dqvno:inSubDimension <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#under-coverage> .

Anbefalte egenskaper

Kvalitetsmål: har forventet datatype (dqv:expectedDataType)

Engelsk navn

expected data type

URI

dqv:expectedDataType

Range

xsd:anySimpleType

Beskrivelse

Brukes til å referere til forventet datatype av et måleresultat.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Eksempel

:missingObjects
  a dqv:Metric ;
  dqv:expectedDataType xsd:boolean .

:numberOfMissingObjects
  a dqv:Metric ;
  dqv:expectedDataType xsd:nonNegativeInteger .
Kvalitetsmål: har anbefalt term (skos:prefLabel)

Engelsk navn

has prefered label

URI

skos:prefLabel

Range

rdf:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til den anbefalte termen til et kvalitetsmål.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse.
Egenskapen kan gjentas for hvert språk termen finnes i.

Eksempel

Se tilsvarende eksempel under Kvalitetsdeldimensjon: er deldimensjon av (skos:broader)

Kvalitetsmål: har definisjon (skos:definition)

Engelsk navn

has definition

URI

skos:definition

Range

rdf:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til definisjonen av et kvalitetsmål.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse.
Egenskapen kan gjentas for hvert språk definisjonen finnes i.

Eksempel

Se tilsvarende eksempel under Kvalitetsdeldimensjon: er deldimensjon av (skos:broader)

Kvalitetsnote (dqv:QualityAnnotation)

Tilsvarende gjelder også for Brukertilbakemelding (dqv:UserQualityFeedback) (dqv:UserFeedback) og Kvalitetssertifikat (dqv:QualityCertificate) (dqv:QualityCertificate) som er subklasser av Kvalitetsnote (dqv:QualityAnnotation).

Obligatoriske egenskaper

Kvalitetsnote: er motivert av (oa:motivatedBy)

Engelsk navn

is motivated by

URI

oa:motivatedBy

Range

oa:Motivation

Beskrivelse

Brukes til å referere til beskrivelse av motivasjonen.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå

Obligatorisk

Kommentar

I henhold til DQV skal en dqv:QualityAnnotation alltid ha en oa:motivatedBy med en instans av oa:Motivation, og instansen er dqv:qualityAssessment.

Eksempel

:aQAnnotation
  a dqv:QualityAnnotation ;
  oa:motivatedBy dqv:qualityAssessment .

Anbefalte egenskaper

Kvalitetsnote: er i kvalitetsdimensjon (dqv:inDimension)

Engelsk navn

is in dimension

URI

dqv:inDimension

Range

dqv:Dimension

Beskrivelse

Brukes til å referere til en kvalitetsdimensjon.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Eksempel

:aQAnnotation
  a dqv:QualityAnnotation ;
  oa:motivatedBy dqv:qualityAssessment ;
  dqv:inDimension <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#completeness> .
Kvalitetsnote: har tekstdel (oa:hasBody)

Engelsk navn

has body

URI

oa:hasBody

Range

oa:TextualBody

Beskrivelse

Brukes til å referere til en tekstdel i en kvalitetsnote.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Eksempel

:aQAnnotation
  a dqv:QualityAnnotation ;
  oa:motivatedBy dqv:qualityAssessment ;
  oa:hasBody :aTextBody ;
  dqv:inDimension <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#completeness> .

:aTextBody
  a oa:TextualBody ;
  rdf:value “Statistisk sett mangler det 1,23% av objektene i datasettet” ;
  dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ;
  dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/TXT> .

Valgfrie egenskaper

Kvalitetsnote: har merknad (rdfs:comment)

Engelsk navn

has comment

URI

rdfs:comment

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til en fritekstmerknad.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Kommentar

Norsk utvidelse. For å kunne ha fritekstkommentarer.

Kvalitetsnote: har mål (oa:hasTarget)

Engelsk navn

has target

URI

oa:hasTarget

Range

dcat:Resource

Beskrivelse

Brukes til å referere til ressursen som kvalitetsnoten er for.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Måleresultat (dqv:QualityMeasurement)

Obligatoriske egenskaper

Måleresultat: er måleresultat av (dqv:isMeasurementOf)

Engelsk navn

is measurement of

URI

dqv:isMeasurementOf

Range

dqv:Metric

Beskrivelse

Brukes til å referere til et kvalitetsmål.

Multiplisitet

1..1

Kravnivå

Obligatorisk

Eksempel

:aQMeasurement
  a dqv:QualityMeasurement ;
  dqv:isMeasurementOf <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1001> ;
  dqv:value “true”^^xsd:boolean .

Anbefalte egenskaper

Måleresultat: har verdi (dqv:value)

Engelsk navn

has value

URI

dqv:value

Range

xsd:boolean, xsd:double, xsd:nonNagativeInteger, rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til verdien av et måleresultat.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Eksempel

Se eksemplet under Måleresultat: er måleresultat av (dqv:isMeasurementOf)

Valgfrie egenskaper

Måleresultat: har merknad (rdfs:comment)

Engelsk navn

has comment

URI

rdfs:comment

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til en fritekstmerknad.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Kommentar

Norsk utvidelse. For å kunne ha fritekstkommentarer.

Eksempel

:aQMeasurement
  a dqv:QualityMeasurement;
  dqv:isMeasurementOf <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1001> ;
  dqv:value “false”^^xsd:boolean ;
  rdfs:comment “Datasettet skal være komplett. Erfaringsmessig vil det imidlertid være 1 dags forsinkelse før alle objektene er tatt med i datasettet.”@nb .

Standard/spesifikasjon (dct:Standard)

Obligatoriske egenskaper

Standard/spesifikasjon: har tittel (dct:title)

Engelsk navn

has title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til tittelen til standarden/spesifikasjonen.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå

Obligatorisk

Kommentar

Norsk utvidelse. For å kunne ha tittel til standard/spesifikasjon.
Egenskapen kan gjentas for hvert språk tittelen finnes i.

Anbefalte egenskaper

Standard/spesifikasjon: er i kvalitetsdimensjon (dqv:inDimension)

Engelsk navn

is in dimension

URI

dqv:inDimension

Range

dqv:Dimension

Beskrivelse

Brukes til å referere til en kvalitetsdimensjon som standarden/spesifikasjonen dekker.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Eksempel

:aQSpecification
  a dct:Standard;
  dqv:inDimension <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1001> ,
   <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#accuracy> .
Standard/spesifikasjon: har referanse (rdfs:seeAlso)

Engelsk navn

has reference

URI

rdfs:seeAlso

Range

rdfs:Resource

Beskrivelse

Brukes til å referere til en referanse til standarden/spesifikasjonen.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse. For å kunne ha referanse til standard/spesifikasjon.

Valgfrie egenskaper

Standard/spesifikasjon: har merknad (rdfs:comment)

Engelsk navn

has comment

URI

rdfs:comment

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til en fritekstmerknad.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Kommentar

Norsk utvidelse. For å kunne ha fritekstkommentarer.

Standard/spesifikasjon: har versjonsnummer (owl:versionInfo)

Engelsk navn

has version number

URI

owl:versionInfo

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til versjonsnummer.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Kommentar

Norsk utvidelse. For å kunne refefere til versjonsnummer.

Tekstdel (oa:TextualBody)

Obligatoriske egenskaper

Textdel: har verdi (rdfs:value)

Engelsk navn

har value

URI

rdfs:value

Range

rdfs:Resource

Beskrivelse

Brukes til å referere til selve teksten i en tekstdel.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå

Obligatorisk

Eksempel

:aPlainText
  a oa:TextualBody ;
  rdfs:value “en tekst” ;
  dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ;
  dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/TXT> .

Anbefalte egenskaper

Tekstdel: er i format

Engelsk navn

format

URI

dct:format

Range

dct:MediaType

Beskrivelse

Brukes til å referere til formatet som en gitt tekst er skrevet i.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Eksempel

Se eksemplet under Textdel: har verdi (rdfs:value).

Tekstdel: er i språk/målform

Engelsk navn

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Beskrivelse

Brukes til å referere til språk/målform som en gitt tekst er skrevet i.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Eksempel

Se eksemplet under Textdel: har verdi (rdfs:value).

Et eksempeldatasett med kvalitetsbeskrivelser

Eksemplet under viser de ulike måter å beskrive kvalitet på et eksempeldatasett ved å bruke DQV-AP-NO.

@prefix : <https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#> .
@prefix oa: <https://www.w3.org/TR/annotation-vocab/#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix dqv: <https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/#dqv:> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix dqvno: <https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#> .
@prefix brregOrg: <https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/> .
@prefix euDataTheme: <http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/> .
@prefix euDatasetType: <http://publications.europa.eu/resource/dataset/dataset-type/> .
@base <https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#> .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#dsBuildings
:dsBuildings rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dcat:Dataset ;
  dct:conformsTo :qsQualitySpecification ;
  dct:publisher brregOrg:991825827 ;
  dcat:theme euDataTheme:GOVE ;
  dqv:hasQualityAnnotation dqvno:isAuthoritative ,
              :qaCompleteness ,
              :qaUserFeedback ;
  dqv:hasQualityMeasurement :qmMissingObjects ,
               :qmNumberMissingObjects ,
               :qmRateMissingObjects ;
  dct:description "An example dataset."@en ,
          "Et eksempeldatasett."@nb ;
  dct:identifier "https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#" ;
  dct:type euDatasetType:TEST_DATA ;
  dct:title "Buildings - an example dataset"@en ,
       "Bygninger - et eksempeldatasett"@nb .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#qaCompleteness
:qaCompleteness rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:QualityAnnotation ;
  oa:hasBody :tekstFullstendighet ,
       :textCompleteness ;
  oa:hasTarget :dsBuildings ;
  oa:motivatedBy dqv:qualityAssessment ;
  dqv:inDimension <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#completeness> .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#qaUserFeedback
:qaUserFeedback rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:UserQualityFeedback ;
  oa:hasBody :tekstBrukertilbakemelding ,
       :textUserFeedback ;
  oa:hasTarget :dsBuildings ;
  oa:motivatedBy dqv:qualityAssessment ;
  dqv:inDimension <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#completeness> .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#qmMissingObjects
:qmMissingObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:QualityMeasurement ;
  dqv:isMeasurementOf <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1001> ;
  dqv:value "true"^^xsd:boolean ;
  rdfs:comment "Ja, noen bygninger mangler i datasettet."@nb ,
        "Yes, some buildings are missing in the dataset."@en .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#qmNumberMissingObjects
:qmNumberMissingObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:QualityMeasurement ;
  dqv:isMeasurementOf <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1002> ;
  dqv:value "2"^^xsd:nonNegativeInteger ;
  rdfs:comment "To bygninger mangler i datasettet."@nb ,
        "Two buildings are missing in the dataset."@en .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#qmRateMissingObjects
:qmRateMissingObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:QualityMeasurement ;
  dqv:isMeasurementOf <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1003> ;
  dqv:value "0.02"^^xsd:double ;
  rdfs:comment "0,02% av bygninger mangler i datasettet."@nb ,
        "0.02% of buildings are missing in the dataset."@en .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#qsQualitySpecification
:qsQualitySpecification rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dct:Standard ;
  dct:title "Eksempel kvalitetsspesifikasjon"@nb ,
       "Example quality specification"@en ;
  rdfs:comment "Denne spesifikasjonen dekker følgende kvalitetsdimensjoner: fullstendighet, nøyaktighet og konsistens."@nb ,
        "The specification covers the following dimensions: completeness, accuracy and consistency."@en ;
  rdfs:seeAlso <https://exampledatasets.org/standards/quality-specification> ,
        <https://exampledatasets.org/standards/kvalitetsspesifikasjon/> .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#tekstBrukertilbakemelding
:tekstBrukertilbakemelding rdf:type owl:NamedIndividual ,
       oa:TextualBody ;
  dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/TXT> ;
  dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ;
  rdfs:value "Godt eksempeldatasett med god nok fullstendighet." .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#tekstFullstendighet
:tekstFullstendighet rdf:type owl:NamedIndividual ,
       oa:TextualBody ;
  dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/TXT> ;
  dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ;
  rdfs:value "Det tar i gjennomsnitt 24 dager fra en bygning står ferdig eller er revet til den er innlemmet i eller tatt ut fra datasettet." .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#textCompleteness
:textCompleteness rdf:type owl:NamedIndividual ,
       oa:TextualBody ;
   dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/TXT> ;
   dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG> ;
   rdfs:value "On average there will be 24 days from a building is completed or demolished, to it is included in or excluded from the dataset." .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#textUserFeedback
:textUserFeedback rdf:type owl:NamedIndividual ,
       oa:TextualBody ;
   dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/TXT> ;
   dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG> ;
   rdfs:value "Good example dataset with good enough completeness." .

Endringslogg

Endringer fra 1.0.1 til v.1.0.2

Kun redaksjonelle justeringer.

Endringer fra v.1.0.0 til v.1.0.1

Kun redaksjonelle justeringer:

 • Oppdatering av lenker

 • Ledeteksten "Status" er endret til "Kravsnivå" i klasse- og egenskapsbeskrivelsestabellene, fordi de aktuelle radene i tabellene sier hva slags krav det er (obligatorisk, anbefalt eller valgfri).