@prefix : <https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#> .
@prefix oa: <https://www.w3.org/ns/oa#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix dqv: <https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/#dqv:> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@base <https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#> .

<https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#> rdf:type owl:Ontology ;
                      owl:versionIRI <dqvno:0.4> ;
                      rdfs:comment "Controlled vocabulary for describing data quality"@en ,
                            "Kontrollert vokabular for beskrivelse av datakvalitet"@nb ;
                      rdfs:isDefinedBy "Digitaliseringsdirektoratet"@nb ,
                              "Norwegian Digitalisation Agency"@en ;
                      rdfs:label "dqvno"@en ,
                           "dqvno"@nb ,
                           "dqvno"@nn ;
                      owl:versionInfo "Draft"@en ,
                              """Utkast. Endringene sammenlignet med forrige versjon, hovedsakelig:
- fjernet dqv:isMeasurementOf fra Object Properties (brukes ikke her)
- fjernet dqv:expectedDataType \"\"\"^^xsd:decimal (brukes ikke her)"""@nb .

#################################################################
#  Annotation properties
#################################################################

### http://purl.org/dc/terms/source
dct:source rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel
skos:altLabel rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition
skos:definition rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#example
skos:example rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel
skos:prefLabel rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#scopeNote
skos:scopeNote rdf:type owl:AnnotationProperty .


#################################################################
#  Datatypes
#################################################################

### http://www.w3.org/2001/XMLSchema#duration
xsd:duration rdf:type rdfs:Datatype ;
       rdfs:isDefinedBy "http://www.datypic.com/sc/xsd/t-xsd_duration.html" .


#################################################################
#  Object Properties
#################################################################

### http://www.w3.org/2002/07/owl#topObjectProperty
owl:topObjectProperty rdf:type owl:FunctionalProperty .


### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#broader
skos:broader rdf:type owl:ObjectProperty .


### https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/#dqv:hasQualityMeasurement
dqv:hasQualityMeasurement rdf:type owl:ObjectProperty .


### https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/#dqv:inDimension
dqv:inDimension rdf:type owl:ObjectProperty .


### https://www.w3.org/ns/oa#motivatedBy
oa:motivatedBy rdf:type owl:ObjectProperty .


#################################################################
#  Data properties
#################################################################

### https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/#dqv:expectedDataType
dqv:expectedDataType rdf:type owl:DatatypeProperty .


### https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/#dqv:value
dqv:value rdf:type owl:DatatypeProperty .


#################################################################
#  Classes
#################################################################

### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
skos:Concept rdf:type owl:Class .


### https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/#dqv:Dimension
dqv:Dimension rdf:type owl:Class ;
       owl:disjointWith dqv:Metric ,
                dqv:QualityCertificate .


### https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/#dqv:Metric
dqv:Metric rdf:type owl:Class ;
      owl:disjointWith dqv:QualityCertificate .


### https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/#dqv:QualityCertificate
dqv:QualityCertificate rdf:type owl:Class .


#################################################################
#  Individuals
#################################################################

### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#accuracy
:accuracy rdf:type owl:NamedIndividual ,
          dqv:Dimension ;
     dct:source "ISO 25012"@en ,
           "basert på ISO 25012"@nb ;
     skos:definition "graden av at dataene korrekt representerer virkeligheten, for en spesifikk brukskontekst"@nb ,
             "the degree to which data has attributes that correctly represent the true value of the intended attribute of a concept or event in a specific context of use"@en ;
     skos:prefLabel "accuracy"@en ,
             "nøyaktighet"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#classificationCorrectness
:classificationCorrectness rdf:type owl:NamedIndividual ,
                  dqv:Dimension ;
              skos:broader :accuracy ;
              dct:source "ISO 19157"@en ,
                   "basert på «Geodatakvalitet», Kartverket (https://www.kartverket.no/globalassets/standard/bransjestandarder-utover-sosi/geodatakvalitet.pdf)"@nb ;
              skos:definition "comparison of the classes assigned to features or their attributes to a universe of discourse (e.g. ground truth or reference data)"@en ,
                      "riktigheten til klassifiseringen av enheter eller deres egenskaper sammenlignet med sanne verdier"@nb ;
              skos:prefLabel "classification correctness"@en ,
                     "klassifikasjonsriktighet"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#completeness
:completeness rdf:type owl:NamedIndividual ,
            dqv:Dimension ;
       dct:source "ISO 25012"@en ,
             "basert på ISO 25012"@nb ;
       skos:altLabel "kompletthet"@nb ;
       skos:definition "graden av at datasettet inneholder forventede elementer for en spesifikk brukskontekst"@nb ,
               "the degree to which subject data associated with an entity has values for all expected attributes and related entity instances in a specific context of use"@en ;
       skos:prefLabel "completeness"@en ,
               "fullstendighet"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#consistency
:consistency rdf:type owl:NamedIndividual ,
           dqv:Dimension ;
       dct:source "ISO 25012"@en ,
            "ISO 25012"@nb ;
       skos:definition "graden av at dataene har egenskaper som ikke er motsigende og som samsvarer med andre egenskaper, for en spesifikk brukskontekst"@nb ,
               "the degree to which data has attributes that are free from contradiction and are coherent with other data in a specific context of use"@en ;
       skos:prefLabel "consistency"@en ,
              "konsistens"@nb ;
       skos:scopeNote "It can be either or both among data regarding one entity and across similar data for comparable entities."@en ,
              "Konsistens kan gjelde én eller flere sammenlignbare enheter i datasettet."@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#consistencyWithinDataset
:consistencyWithinDataset rdf:type owl:NamedIndividual ,
                  dqv:Dimension ;
             skos:broader :consistency ;
             dct:source "egendefinert"@nb ,
                   "own definition"@en ;
             skos:definition "graden av konsistens mellom egenskapene i datasettet"@nb ,
                     "the degree to which there is consistency between the properties in the dataset"@en ;
             skos:prefLabel "consistency within dataset"@en ,
                     "konsistens innad i datasett"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#currentness
:currentness rdf:type owl:NamedIndividual ,
           dqv:Dimension ;
       dct:source "ISO 25012"@en ,
            "basert på ISO 25012"@nb ;
       skos:altLabel "timeliness"@en ;
       skos:definition "graden av «ferskhet» av datasettet, for en spesifikk brukskontekst"@nb ,
               "the degree to which data has attributes that are of the right age in a specific context of use"@en ;
       skos:prefLabel "aktualitet"@nb ,
              "currentness"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#delay
:delay rdf:type owl:NamedIndividual ,
        dqv:Dimension ;
    skos:broader :currentness ;
    dct:source "egendefinert"@nb ,
         "own definition"@en ;
    skos:definition "age of the dataset described as the difference between two points in time"@en ,
            "ferskhet av data uttrykt som differansen mellom to tidspunkter"@nb ;
    skos:prefLabel "delay"@en ,
           "tidsdifferanse"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#excessObjects
:excessObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
            dqv:Metric ;
        dqv:inDimension :overcoverage ;
        dqv:expectedDataType "false"^^xsd:boolean ;
        dct:source "based on ISO 19157"@en ,
             "basert på ISO 19157"@nb ;
        skos:altLabel "overflødige objekter"@nb ;
        skos:definition "hvorvidt det finnes overflødige enheter i datasettet"@nb ,
                "whether there are objects incorrectly present in the dataset"@en ;
        skos:example "\"sann\" (noen bygninger er overflødige)"@nb ,
              "\"true\" (some buildings in the dataset are not supposed to be there)"@en ;
        skos:prefLabel "excess objects"@en ,
               "overflødige enheter"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#identifierCorrectness
:identifierCorrectness rdf:type owl:NamedIndividual ,
                dqv:Dimension ;
            skos:broader :accuracy ;
            dct:source "based on BLUE-ETS"@en ,
                 "basert på BLUE-ETS"@nb ;
            skos:definition "graden av at enhetene i datasettet har riktige identifikatorer"@nb ,
                    "the degree to which the objects in the dataset have the correct identifiers"@en ;
            skos:prefLabel "identifier correctness"@en ,
                   "identifikatorriktighet"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#imputation
:imputation rdf:type owl:NamedIndividual ,
           skos:Concept ,
           dqv:Dimension ;
      skos:broader :completeness ;
      dct:source "based on \"Glossary of Terms on Statistical Data Editing\", OECD (https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3462)"@en ,
            "basert på «Glossary of Terms on Statistical Data Editing», OECD (https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3462)"@nb ;
      skos:definition "det å sette inn verdi for en egenskap hvis den mangler eller er ubrukbar"@nb ,
              "entering a value for a specific data item where the response is missing or unusable"@en ;
      skos:prefLabel "imputation"@en ,
              "imputering"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#isAuthoritative
:isAuthoritative rdf:type owl:NamedIndividual ,
             dqv:QualityCertificate ;
         oa:motivatedBy dqv:qualityAssessment ;
         dct:source "egendefinert"@nb ,
              "own definition"@en ;
         skos:definition "kvalitetsbeskrivelse som uttrykker at noe er autoritativt"@nb ,
                 "quality description which states that something is authoritative"@en ;
         skos:prefLabel "er autoritativ"@nb ,
                "is authoritative"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#item
:item rdf:type owl:NamedIndividual ,
        skos:Concept ;
   dct:source "ISO 19157"@en ,
         "ISO 19157"@nb ;
   skos:altLabel "entity"@en ;
   skos:definition "anything that can be described and considered separately"@en ,
           "noe som kan beskrives og vurderes separat"@nb ;
   skos:prefLabel "element"@nb ,
           "item"@en ;
   skos:scopeNote "An item can be any part of a dataset, such as an object or a property."@en ,
           "Et element er en del av et datasett og kan være enhet eller egenskap."@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#missingObjects
:missingObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
             dqv:Metric ;
        dqv:inDimension :undercoverage ;
        dqv:expectedDataType "false"^^xsd:boolean ;
        dct:source "based on ISO 19157"@en ,
              "basert på ISO 19157"@nb ;
        skos:definition "hvorvidt det mangler enheter i datasettet"@nb ,
                "whether objects are missing in the dataset"@en ;
        skos:example "\"false\" (the dataset contains all buildings)"@en ,
               "\"usann\" (datasettet inneholder alle bygninger)"@nb ;
        skos:prefLabel "manglende enheter"@nb ,
                "missing objects"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#numberOfExcessObjects
:numberOfExcessObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
                dqv:Metric ;
            dqv:inDimension :overcoverage ;
            dqv:expectedDataType ""^^xsd:nonNegativeInteger ;
            dct:source "based on ISO 19175"@en ,
                 "basert på ISO 19175"@nb ;
            skos:altLabel "antall overflødige objekter"@nb ;
            skos:definition "antall enheter som er i datasettet, men som ikke forventes å være med"@nb ,
                    "number of objects within the data set or sample that should not have been present"@en ;
            skos:example "\"3\" (Three buildings in the dataset are not supposed to be there)"@en ,
                  "\"3\" (i virkeligheten finnes det 15 bygninger, men datasettet dekker 18)"@nb ;
            skos:prefLabel "antall overflødige enheter"@nb ,
                   "number of excess objects"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#numberOfIncorrectlyClassifiedObjectsForAGivenProperty
:numberOfIncorrectlyClassifiedObjectsForAGivenProperty rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                dqv:Metric ;
                            dqv:inDimension :classificationCorrectness ;
                            dqv:expectedDataType ""^^xsd:nonNegativeInteger ;
                            dct:source "based on ISO 19157"@en ,
                                 "basert på ISO 19157"@nb ;
                            skos:altLabel "antall feilklassifiserte objekter for en gitt egenskap"@nb ;
                            skos:definition "antall enheter i datasettet med feil klassifisering for en gitt egenskap"@nb ,
                                    "number of objects in the dataset that are incorrectly classified for a given property"@en ;
                            skos:example "\"1\" (One building in the dataset is classified with wrong occupancy code)"@en ,
                                  "\"97\" (97 enheter er oppført med feil næringskode i datasettet)"@nb ;
                            skos:prefLabel "antall feilklassifiserte enheter for en gitt egenskap"@nb ,
                                   "number of incorrectly classified objects for a given property"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#numberOfMissigObjects
:numberOfMissigObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
                dqv:Metric ;
            dqv:inDimension :undercoverage ;
            dqv:expectedDataType ""^^xsd:nonNegativeInteger ;
            dct:source "based on ISO 19157"@en ,
                 "basert på ISO 19157"@nb ;
            skos:definition "antall enheter som ikke er i datasettet men som forventes å være med"@nb ,
                    "number of objects that are not present in the dataset but are expected to be"@en ;
            skos:example "\"2\" (Two buildings are missing in the dataset)"@en ,
                  "\"2\" (i virkeligheten finnes det 10 bygninger, men datasettet dekker kun 8)"@nb ;
            skos:prefLabel "antall manglende enheter"@nb ,
                   "number of missing objects"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#numberOfObjectsWithImputedValueForAGivenProperty
:numberOfObjectsWithImputedValueForAGivenProperty rdf:type owl:NamedIndividual ,
                              dqv:Metric ;
                         dqv:inDimension :imputation ;
                         dqv:expectedDataType ""^^xsd:nonNegativeInteger ;
                         dct:source "egendefinert"@nb ,
                               "own definition"@en ;
                         skos:altLabel "antall objekter med imputert verdi for en gitt egenskap"@nb ;
                         skos:definition "antall enheter i datasettet med imputert verdi for en gitt egenskap"@nb ,
                                 "number of objects in the data set with imputed value for a given property"@en ;
                         skos:example "\"4\" (Four buildings in the dataset have imputed value for the property “year of construction”)"@en ,
                                "\"4\" (fire bygninger har fått antatt verdi for «byggeår»)"@nb ;
                         skos:prefLabel "antall enheter med imputert verdi for en gitt egenskap"@nb ,
                                 "number of objects with imputed value for a given property"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#numberOfObjectsWithIncorrectIdentifiers
:numberOfObjectsWithIncorrectIdentifiers rdf:type owl:NamedIndividual ,
                         dqv:Metric ;
                     dqv:inDimension :identifierCorrectness ;
                     dqv:expectedDataType ""^^xsd:nonNegativeInteger ;
                     dct:source "egendefinert"@nb ,
                          "own definition"@en ;
                     skos:altLabel "antall objekter med identifikatorfeil"@nb ;
                     skos:definition "antall enheter i datasettet med feil identifikatorer"@nb ,
                             "number of objects in the data set with incorrect identifiers"@en ;
                     skos:example "\"1\" (One building in the dataset has wrong identifier)"@en ,
                           "\"207\" (207 personer uten f-nummer/d-nummer men en utenlandsk id som ikke kvalitetssikres)"@nb ;
                     skos:prefLabel "antall enheter med identifikatorfeil"@nb ,
                            "number of objects with incorrect identifiers"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#numberOfObjectsWithMissingValueForAGivenProperty
:numberOfObjectsWithMissingValueForAGivenProperty rdf:type owl:NamedIndividual ,
                              dqv:Metric ;
                         dqv:inDimension :undercoverage ;
                         dqv:expectedDataType ""^^xsd:nonNegativeInteger ;
                         dct:source "egendefinert"@nb ,
                               "own defintion"@en ;
                         skos:definition "antall enheter i datasettet som mangler verdi for en gitt egenskap"@nb ,
                                 "number of objects in the data set with missing value for a given property"@en ;
                         skos:example "\"2\" (Two buildings in the dataset do not have value for the property “usable area”)"@en ,
                                "\"2\" (to bygninger mangler verdi for «bruksareal»)"@nb ;
                         skos:prefLabel "antall enheter med manglende verdi for en gitt egenskap"@nb ,
                                 "number of objects with missing value for a given property"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#object
:object rdf:type owl:NamedIndividual ,
         skos:Concept ;
    dct:source "ISO 19157"@en ,
          "basert på ISO 19157"@nb ;
    skos:altLabel "feature"@en ,
           "objekt"@nb ;
    skos:definition "abstraction of real world phenomena"@en ,
            "avbildning av et fenomen i den virkelige verden"@nb ;
    skos:prefLabel "enhet"@nb ,
            "object"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#overallTimeDifference
:overallTimeDifference rdf:type owl:NamedIndividual ,
                dqv:Metric ;
            dqv:inDimension :delay ;
            dqv:expectedDataType ""^^xsd:duration ;
            dct:source "Eurostat RAMON, European Union, Regulation (EC) No 223/2009"@en ,
                 "Eurostats begrepsdatabase RAMON, European Union, Regulation (EC) No 223/2009"@nb ;
            skos:definition "length of time between data availability and the event or phenomenon they describe"@en ,
                    "tid mellom når datasettet kan tas i bruk og den hendelsen eller fenomenet datasettet beskriver inntreffer"@nb ;
            skos:example "\"P24D\" (Det tar i gjennomsnitt 24 dager fra en bygning står ferdig eller er revet til den er innlemmet i eller tatt ut fra datasettet)"@nb ,
                  "\"P24D\" (On average there will be 24 days from a building is completed or demolished, to it is included in or excluded from the dataset)"@en ;
            skos:prefLabel "overall time difference"@en ,
                   "samlet tidsdifferanse"@nb ;
            skos:scopeNote "Tillatte måleenheter for duration som er hentet fra xsd, er sekunder, minutter, dager, måneder eller år, dvs. ikke uker."@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#overcoverage
:overcoverage rdf:type owl:NamedIndividual ,
            dqv:Dimension ;
       skos:broader :completeness ;
       dct:source "ISO 19157"@en ,
             "ISO 19157"@nb ;
       skos:altLabel "commission"@en ;
       skos:definition "data som er med men som ikke skulle være med i et datasett"@nb ,
               "excess data present in a data set"@en ;
       skos:prefLabel "over-coverage"@en ,
               "overdekning"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#property
:property rdf:type owl:NamedIndividual ,
          skos:Concept ;
     dct:source "based on \"Geodatakvalitet\", Norwegian Mapping Authority (https://www.kartverket.no/globalassets/standard/bransjestandarder-utover-sosi/geodatakvalitet.pdf)"@en ,
           "«Geodatakvalitet», Kartverket (https://www.kartverket.no/globalassets/standard/bransjestandarder-utover-sosi/geodatakvalitet.pdf)"@nb ;
     skos:altLabel "attribute"@en ,
            "attributt"@nb ,
            "characteristic"@en ,
            "kjennemerke"@nb ,
            "variabel"@nb ,
            "variable"@en ;
     skos:definition "named characteristic of an object"@en ,
             "navngitt kjennetegn eller karakteristikk av en enhet"@nb ;
     skos:example "income, age, weight, occupation, industry, disease"@en ,
            "inntekt, alder, vekt, yrke, bransje, sykdom"@nb ;
     skos:prefLabel "egenskap"@nb ,
             "property"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfExcessObjects
:rateOfExcessObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
               dqv:Metric ;
           dqv:inDimension :overcoverage ;
           dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
           dct:source "based on ISO 19157"@en ,
                "basert på ISO 19157"@nb ;
           skos:altLabel "andel overflødige objekter"@nb ;
           skos:definition "antall overflødige enheter i forhold til antall enheter som skulle være med i datasettet"@nb ,
                   "number of excess objects in the data set in relation to the number of objects that should have been present"@en ;
           skos:example "\"0,03%\" (0,03% av bygningene i datasettet burde ikke være representert)"@nb ,
                 "\"0.03%\" (0.03% of the buildings in the dataset are not supposed to be there)"@en ;
           skos:prefLabel "andel overflødige enheter"@nb ,
                  "rate of excess objects"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfExcessObjects ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percentage"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfIncorrectlyClassifiedObjectsForAGivenProperty
:rateOfIncorrectlyClassifiedObjectsForAGivenProperty rdf:type owl:NamedIndividual ,
                               dqv:Metric ;
                           dqv:inDimension :classificationCorrectness ;
                           dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
                           dct:source "based on ISO 19157"@en ,
                                "basert på ISO 19157"@nb ;
                           skos:altLabel "andel feilklassifiserte objekter for en gitt egenskap"@nb ,
                                  "misclassification rate"@en ;
                           skos:definition "antall feilklassifiserte enheter for en gitt egenskap i forhold til antall enheter i datasettet"@nb ,
                                   "number of objects that are incorrectly classified for a given property in relation to the number of objects in the dataset"@en ;
                           skos:example "\"0,4%\" (0,4% av enhetene har feil kommunenummer)"@nb ,
                                 "\"0.01%\" (0.01% of the buildings in the dataset are classified with wrong occupancy codes)"@en ;
                           skos:prefLabel "andel feilklassifiserte enheter for en gitt egenskap"@nb ,
                                  "rate of incorrectly classified objects for a given property"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfIncorrectlyClassifiedObjectsForAGivenProperty ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percentage"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfMissingObjects
:rateOfMissingObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
                dqv:Metric ;
           dqv:inDimension :undercoverage ;
           dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
           dct:source "based on ISO 19157"@en ,
                 "basert på ISO 19157"@nb ;
           skos:definition "antall enheter som mangler i forhold til antall enheter som skulle være med i datasettet"@nb ,
                   "number of missing objects in relation to the number of objects that should be present in the dataset"@en ;
           skos:example "\"0.02%\" (0.02% of buildings are missing in the dataset)"@en ,
                  "\"0.02%\" (datasettet dekker 0.02% færre bygninger en det som eksisterer i virkeligheten)"@nb ;
           skos:prefLabel "andel manglende enheter"@nb ,
                   "rate of missing objects"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfMissingObjects ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percentage"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfObjectsWithImputedValueForAGivenProperty
:rateOfObjectsWithImputedValueForAGivenProperty rdf:type owl:NamedIndividual ,
                             dqv:Metric ;
                        dqv:inDimension :imputation ;
                        dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
                        dct:source "egendefinert"@nb ,
                              "own definition"@en ;
                        skos:altLabel "andel objekter med imputert verdi for en gitt egenskap"@nb ;
                        skos:definition "antall enheter med imputert verdi for en gitt egenskap i forhold til antall enheter i datasettet"@nb ,
                                "number of objects with imputed value for a given property in relation to the number of objects in the dataset"@en ;
                        skos:example "\"0.04%\" (0.04% av bygningene har fått antatt verdi for «byggeår»)"@nb ,
                               "\"0.04%\" (0.04% of the buildings have imputed value for the property “year of construction”)"@en ;
                        skos:prefLabel "andel enheter med imputert verdi for en gitt egenskap"@nb ,
                                "rate of objects with imputed value for a given property"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfObjectsWithImputedValueForAGivenProperty ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percentage"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfObjectsWithInconsistencyBetweenGivenProperties
:rateOfObjectsWithInconsistencyBetweenGivenProperties rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                dqv:Metric ;
                           dqv:inDimension :consistencyWithinDataset ;
                           dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
                           dct:source "egendefinert"@nb ,
                                 "own definition"@en ;
                           skos:altLabel "andel objekter med inkonsistens mellom gitte egenskaper"@nb ;
                           skos:definition "antall enheter med inkonsistens mellom gitte egenskaper i forhold til antall enheter i datasettet"@nb ,
                                   "number of objects with inconsistency between given properties in relation to the number of objects in the data set"@en ;
                           skos:example "\"0,03%\" (av bygningene i datasettet står oppført med bruksareal som er høyere enn bruttoareal)"@nb ,
                                  "\"0,2%\" (av personene i datasettet står oppført som utvandret, men er likevel registrert med norsk bostedsadresse)"@nb ,
                                  "\"0,4%\" (av ansatte i datasettet står oppført med startdato på arbeidsforhold som er før fødsesldato)"@nb ,
                                  "“0.03%\" (0.03% of the buildings in the dataset have “usable area” larger than “gross area”)"@en ;
                           skos:prefLabel "andel enheter med inkonsistens mellom gitte egenskaper"@nb ,
                                   "rate of objects with inconsistency between given properties"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfObjectsWithInconsistencyBetweenGivenProperties ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percentage"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfObjectsWithInconsistentProperties
:rateOfObjectsWithInconsistentProperties rdf:type owl:NamedIndividual ,
                         dqv:Metric ;
                     dqv:inDimension :consistencyWithinDataset ;
                     dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
                     dct:source "egendefinert"@nb ,
                          "own definition"@en ;
                     skos:altLabel "andel objekter med inkonsistente egenskaper"@nb ;
                     skos:definition "antall enheter med inkonsistente egenskaper i forhold til antall enheter i datasettet"@nb ,
                             "number of objects with inconsistent properties in relation to the number of objects in the data set"@en ;
                     skos:example "\"0.03%\" (0.03% of the buildings have inconsistency between some properties)"@en ,
                           "\"0.03%\" (av bygningene har inkonsistens innbyrdes mellom noen av egenskapene)"@nb ;
                     skos:prefLabel "andel enheter med inkonsistente egenskaper"@nb ,
                            "rate of objects with inconsistent properties"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfObjectsWithInconsistentProperties ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percentage"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfObjectsWithIncorrectIdentifiers
:rateOfObjectsWithIncorrectIdentifiers rdf:type owl:NamedIndividual ,
                        dqv:Metric ;
                    dqv:inDimension :identifierCorrectness ;
                    dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
                    dct:source "egendefinert"@nb ,
                         "own definition"@en ;
                    skos:altLabel "andel objekter med identifikatorfeil"@nb ;
                    skos:definition "antall enheter med feil identifikatorer i forhold til antall enheter i datasettet"@nb ,
                            "number of objects with incorrect identifiers in relation to the number of objects in the data set"@en ;
                    skos:example "\"0,01%\" (0,01% av personene i datasettet har gått fra midlertidig tilknytning til permanent oppholdstillatelse og står oppført med d-nummer som identifikator istedenfor f-nummer)"@nb ,
                          "\"0.01%\" (0.01% of the buildings in the dataset have wrong identifiers)"@en ;
                    skos:prefLabel "andel enheter med identifikatorfeil"@nb ,
                           "rate of objects with incorrect identifiers"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfObjectsWithIncorrectIdentifiers ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percent"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfObjectsWithMissingValueForAGivenProperty
:rateOfObjectsWithMissingValueForAGivenProperty rdf:type owl:NamedIndividual ,
                             dqv:Metric ;
                        dqv:inDimension :undercoverage ;
                        dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
                        dct:source "egendefinert"@nb ,
                              "own definition"@en ;
                        skos:definition "antall enheter med manglende verdi for en gitt egenskap i forhold til antall enheter i datasettet"@nb ,
                                "number of objects with missing value for a given property in relation to the number of objects in the dataset"@en ;
                        skos:example "\"0.02%\" (0.02% av verdiene for egenskapen «bruksareal» mangler i datasettet)"@nb ,
                               "\"0.02%\" (0.02% of buildings in the dataset do not have value for the property “usable area”)"@en ;
                        skos:prefLabel "andel enheter med manglende verdi for en gitt egenskap"@nb ,
                                "rate of objects with missing value for av given property"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfObjectsWithMissingValueForAGivenProperty ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percentage"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#undercoverage
:undercoverage rdf:type owl:NamedIndividual ,
            dqv:Dimension ;
        skos:broader :completeness ;
        dct:source "ISO 19157"@en ,
             "ISO 19157"@nb ;
        skos:altLabel "omission"@en ;
        skos:definition "data absent from a data set"@en ,
                "data som mangler i et datasett"@nb ;
        skos:prefLabel "under-coverage"@en ,
               "underdekning"@nb .


### https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/#dqv:qualityAssessment
dqv:qualityAssessment rdf:type owl:NamedIndividual .


#################################################################
#  Annotations
#################################################################

owl:Thing rdfs:label ""@en .


### Generated by the OWL API (version 4.5.9.2019-02-01T07:24:44Z) https://github.com/owlcs/owlapi