@prefix : <https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#> .
@prefix adms: <http://www.w3.org/ns/adms#> . 
@prefix oa: <https://www.w3.org/ns/oa#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix dqv: <https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/#dqv:> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@base <https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#> .

##### about this ontology: 

<https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#> rdf:type owl:Ontology ;
  rdfs:comment "Ontology for DQv-AP-NO"@en ,
        "Ontologi for DQv-AP-NO"@nb ;
  rdfs:isDefinedBy "Digitaliseringsdirektoratet"@nb ,
   "Norwegian Digitalisation Agency"@en ;
  rdfs:label "dqv-ap-no"@en ,
   "dqv-ap-no"@nb ,
   "dqv-ap-no"@nn ;
  owl:versionIRI <dqvno:0.5> ;
  dct:modified "2023-02-09"^^xsd:date ;
  owl:versionInfo "Draft"@en ,
   """Utkast. Endringene sammenlignet med forrige versjon, hovedsakelig:
- fleste predefinerte instanser ('named individuals') er nå markert som deprecated.
- norske klasser og egenskaper føyet til."""@nb .


#################################################################
#  Classes defined in DQV-AP-NO
#################################################################

### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#SubDimension
:SubDimension rdf:type owl:Class ;
  rdfs:subClassOf dqv:Dimension ;
  rdfs:label "Quality subdimension"@en , "Kvalitetsdeldimensjon"@nb ;
  rdfs:comment "This class is used to represent a quality subdimension."@en ,
   "Klassen brukes til å representere en kvalitetsdeldimensjon."@nb ;
  .

#################################################################
#  Object properties defined in DQV-AP-NO
#################################################################

### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#inSubDimension
:inSubDimension rdf:type owl:ObjectProperty ;
  rdfs:subPropertyOf dqv:inDimension ;
  rdfs:domain dqv:Metric ;
  rdfs:range :SubDimension ;
  rdfs:label "is in quality subdimension"@en , "er i kvalitetsdeldimensjon"@nb ;
  rdfs:comment "This property is used to refer to the quality subdimension that the quality metric belongs to."@en ,
     "Egenskapen brukes til å referere til kvalitetsdeldimensjonen som kvalitetsmålet hører til."@nb ;
 .


#################################################################
#  Individuals 
#################################################################

### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#isAuthoritative
:isAuthoritative rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:QualityCertificate ;
  oa:motivatedBy dqv:qualityAssessment ;
  dct:source "egendefinert"@nb ,
        "own definition"@en ;
  skos:definition "kvalitetsbeskrivelse som uttrykker at noe er autoritativt"@nb ,
         "quality description which states that something is authoritative"@en ;
  skos:prefLabel "er autoritativ"@nb ,
         "is authoritative"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#item
:item rdf:type owl:NamedIndividual ,
      skos:Concept ;
  dct:source "ISO 19157"@en ,
        "ISO 19157"@nb ;
  skos:altLabel "entity"@en ;
  skos:definition "anything that can be described and considered separately"@en ,
           "noe som kan beskrives og vurderes separat"@nb ;
  skos:prefLabel "element"@nb ,
         "item"@en ;
  skos:scopeNote "An item can be any part of a dataset, such as an object or a property."@en ,
         "Et element er en del av et datasett og kan være enhet eller egenskap."@nb .

### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#object
:object rdf:type owl:NamedIndividual ,
      skos:Concept ;
  dct:source "ISO 19157"@en ,
        "basert på ISO 19157"@nb ;
  skos:altLabel "feature"@en ,
         "objekt"@nb ;
  skos:definition "abstraction of real world phenomena"@en ,
         "avbildning av et fenomen i den virkelige verden"@nb ;
  skos:prefLabel "enhet"@nb ,
         "object"@en .

### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#property
:property rdf:type owl:NamedIndividual ,
      skos:Concept ;
  dct:source "based on \"Geodatakvalitet\", Norwegian Mapping Authority (https://www.kartverket.no/globalassets/standard/bransjestandarder-utover-sosi/geodatakvalitet.pdf)"@en ,
      "«Geodatakvalitet», Kartverket (https://www.kartverket.no/globalassets/standard/bransjestandarder-utover-sosi/geodatakvalitet.pdf)"@nb ;
  skos:altLabel "attribute"@en ,
        "attributt"@nb ,
        "characteristic"@en ,
        "kjennemerke"@nb ,
        "variabel"@nb ,
        "variable"@en ;
  skos:definition "named characteristic of an object"@en ,
         "navngitt kjennetegn eller karakteristikk av en enhet"@nb ;
  skos:example "income, age, weight, occupation, industry, disease"@en ,
        "inntekt, alder, vekt, yrke, bransje, sykdom"@nb ;
  skos:prefLabel "egenskap"@nb ,
         "property"@en .


#################################################################
# ---------------------------------------------------------------
#  The following individuals are deprecated
# ---------------------------------------------------------------
#################################################################

### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#accuracy
:accuracy rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Dimension ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#accuracy> ;
  dct:source "ISO 25012"@en ,
      "basert på ISO 25012"@nb ;
  skos:definition "graden av at dataene korrekt representerer virkeligheten, for en spesifikk brukskontekst"@nb ,
  "the degree to which data has attributes that correctly represent the true value of the intended attribute of a concept or event in a specific context of use"@en ;
  skos:prefLabel "accuracy"@en ,
         "nøyaktighet"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#classificationCorrectness
:classificationCorrectness rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Dimension ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#classification-correctness> ;
  skos:broader :accuracy ;
  dct:source "ISO 19157"@en ,
        "basert på «Geodatakvalitet», Kartverket (https://www.kartverket.no/globalassets/standard/bransjestandarder-utover-sosi/geodatakvalitet.pdf)"@nb ;
  skos:definition "comparison of the classes assigned to features or their attributes to a universe of discourse (e.g. ground truth or reference data)"@en ,
           "riktigheten til klassifiseringen av enheter eller deres egenskaper sammenlignet med sanne verdier"@nb ;
  skos:prefLabel "classification correctness"@en ,
         "klassifikasjonsriktighet"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#completeness
:completeness rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Dimension ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#completeness> ;
  dct:source "ISO 25012"@en ,
        "basert på ISO 25012"@nb ;
  skos:altLabel "kompletthet"@nb ;
  skos:definition "graden av at datasettet inneholder forventede elementer for en spesifikk brukskontekst"@nb ,
         "the degree to which subject data associated with an entity has values for all expected attributes and related entity instances in a specific context of use"@en ;
  skos:prefLabel "completeness"@en ,
         "fullstendighet"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#consistency
:consistency rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Dimension ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#consistency> ;
  dct:source "ISO 25012"@en ,
      "ISO 25012"@nb ;
  skos:definition "graden av at dataene har egenskaper som ikke er motsigende og som samsvarer med andre egenskaper, for en spesifikk brukskontekst"@nb ,
         "the degree to which data has attributes that are free from contradiction and are coherent with other data in a specific context of use"@en ;
  skos:prefLabel "consistency"@en ,
         "konsistens"@nb ;
  skos:scopeNote "It can be either or both among data regarding one entity and across similar data for comparable entities."@en ,
         "Konsistens kan gjelde én eller flere sammenlignbare enheter i datasettet."@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#consistencyWithinDataset
:consistencyWithinDataset rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Dimension ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#consistency-within-dataset> ;
  skos:broader :consistency ;
  dct:source "egendefinert"@nb ,
        "own definition"@en ;
  skos:definition "graden av konsistens mellom egenskapene i datasettet"@nb ,
         "the degree to which there is consistency between the properties in the dataset"@en ;
  skos:prefLabel "consistency within dataset"@en ,
         "konsistens innad i datasett"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#currentness
:currentness rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Dimension ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#currentness> ;
  dct:source "ISO 25012"@en ,
      "basert på ISO 25012"@nb ;
  skos:altLabel "timeliness"@en ;
  skos:definition "graden av «ferskhet» av datasettet, for en spesifikk brukskontekst"@nb ,
         "the degree to which data has attributes that are of the right age in a specific context of use"@en ;
  skos:prefLabel "aktualitet"@nb ,
         "currentness"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#delay
:delay rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Dimension ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#delay> ;
  skos:broader :currentness ;
  dct:source "egendefinert"@nb ,
      "own definition"@en ;
  skos:definition "age of the dataset described as the difference between two points in time"@en ,
         "ferskhet av data uttrykt som differansen mellom to tidspunkter"@nb ;
  skos:prefLabel "delay"@en ,
         "tidsdifferanse"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#excessObjects
:excessObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-2001> ;
  dqv:inDimension :overcoverage ;
  dqv:expectedDataType "false"^^xsd:boolean ;
  dct:source "based on ISO 19157"@en ,
        "basert på ISO 19157"@nb ;
  skos:altLabel "overflødige objekter"@nb ;
  skos:definition "hvorvidt det finnes overflødige enheter i datasettet"@nb ,
           "whether there are objects incorrectly present in the dataset"@en ;
  skos:example "\"sann\" (noen bygninger er overflødige)"@nb ,
         "\"true\" (some buildings in the dataset are not supposed to be there)"@en ;
  skos:prefLabel "excess objects"@en ,
         "overflødige enheter"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#identifierCorrectness
:identifierCorrectness rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Dimension ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#identifier-correctness> ;
  skos:broader :accuracy ;
  dct:source "based on BLUE-ETS"@en ,
        "basert på BLUE-ETS"@nb ;
  skos:definition "graden av at enhetene i datasettet har riktige identifikatorer"@nb ,
         "the degree to which the objects in the dataset have the correct identifiers"@en ;
  skos:prefLabel "identifier correctness"@en ,
         "identifikatorriktighet"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#imputation
:imputation rdf:type owl:NamedIndividual ,
      skos:Concept ,
      dqv:Dimension ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#imputation> ;
  skos:broader :completeness ;
  dct:source "based on \"Glossary of Terms on Statistical Data Editing\", OECD (https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3462)"@en ,
        "basert på «Glossary of Terms on Statistical Data Editing», OECD (https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3462)"@nb ;
  skos:definition "det å sette inn verdi for en egenskap hvis den mangler eller er ubrukbar"@nb ,
           "entering a value for a specific data item where the response is missing or unusable"@en ;
  skos:prefLabel "imputation"@en ,
         "imputering"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#missingObjects
:missingObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1001> ;
  dqv:inDimension :undercoverage ;
  dqv:expectedDataType "false"^^xsd:boolean ;
  dct:source "based on ISO 19157"@en ,
      "basert på ISO 19157"@nb ;
  skos:definition "hvorvidt det mangler enheter i datasettet"@nb ,
         "whether objects are missing in the dataset"@en ;
  skos:example "\"false\" (the dataset contains all buildings)"@en ,
        "\"usann\" (datasettet inneholder alle bygninger)"@nb ;
  skos:prefLabel "manglende enheter"@nb ,
         "missing objects"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#numberOfExcessObjects
:numberOfExcessObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-2002> ;
  dqv:inDimension :overcoverage ;
  dqv:expectedDataType ""^^xsd:nonNegativeInteger ;
  dct:source "based on ISO 19175"@en ,
        "basert på ISO 19175"@nb ;
  skos:altLabel "antall overflødige objekter"@nb ;
  skos:definition "antall enheter som er i datasettet, men som ikke forventes å være med"@nb ,
         "number of objects within the data set or sample that should not have been present"@en ;
  skos:example "\"3\" (Three buildings in the dataset are not supposed to be there)"@en ,
        "\"3\" (i virkeligheten finnes det 15 bygninger, men datasettet dekker 18)"@nb ;
  skos:prefLabel "antall overflødige enheter"@nb ,
         "number of excess objects"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#numberOfIncorrectlyClassifiedObjectsForAGivenProperty
:numberOfIncorrectlyClassifiedObjectsForAGivenProperty rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-accuracy-2001> ;
  dqv:inDimension :classificationCorrectness ;
  dqv:expectedDataType ""^^xsd:nonNegativeInteger ;
  dct:source "based on ISO 19157"@en ,
      "basert på ISO 19157"@nb ;
  skos:altLabel "antall feilklassifiserte objekter for en gitt egenskap"@nb ;
  skos:definition "antall enheter i datasettet med feil klassifisering for en gitt egenskap"@nb ,
         "number of objects in the dataset that are incorrectly classified for a given property"@en ;
  skos:example "\"1\" (One building in the dataset is classified with wrong occupancy code)"@en ,
        "\"97\" (97 enheter er oppført med feil næringskode i datasettet)"@nb ;
  skos:prefLabel "antall feilklassifiserte enheter for en gitt egenskap"@nb ,
         "number of incorrectly classified objects for a given property"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#numberOfMissigObjects
:numberOfMissigObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1002> ;
  dqv:inDimension :undercoverage ;
  dqv:expectedDataType ""^^xsd:nonNegativeInteger ;
  dct:source "based on ISO 19157"@en ,
        "basert på ISO 19157"@nb ;
  skos:definition "antall enheter som ikke er i datasettet men som forventes å være med"@nb ,
         "number of objects that are not present in the dataset but are expected to be"@en ;
  skos:example "\"2\" (Two buildings are missing in the dataset)"@en ,
        "\"2\" (i virkeligheten finnes det 10 bygninger, men datasettet dekker kun 8)"@nb ;
  skos:prefLabel "antall manglende enheter"@nb ,
         "number of missing objects"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#numberOfObjectsWithImputedValueForAGivenProperty
:numberOfObjectsWithImputedValueForAGivenProperty rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-3001> ;
  dqv:inDimension :imputation ;
  dqv:expectedDataType ""^^xsd:nonNegativeInteger ;
  dct:source "egendefinert"@nb ,
        "own definition"@en ;
  skos:altLabel "antall objekter med imputert verdi for en gitt egenskap"@nb ;
  skos:definition "antall enheter i datasettet med imputert verdi for en gitt egenskap"@nb ,
         "number of objects in the data set with imputed value for a given property"@en ;
  skos:example "\"4\" (Four buildings in the dataset have imputed value for the property “year of construction”)"@en ,
        "\"4\" (fire bygninger har fått antatt verdi for «byggeår»)"@nb ;
  skos:prefLabel "antall enheter med imputert verdi for en gitt egenskap"@nb ,
         "number of objects with imputed value for a given property"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#numberOfObjectsWithIncorrectIdentifiers
:numberOfObjectsWithIncorrectIdentifiers rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-accuracy-1001> ;
  dqv:inDimension :identifierCorrectness ;
  dqv:expectedDataType ""^^xsd:nonNegativeInteger ;
  dct:source "egendefinert"@nb ,
        "own definition"@en ;
  skos:altLabel "antall objekter med identifikatorfeil"@nb ;
  skos:definition "antall enheter i datasettet med feil identifikatorer"@nb ,
         "number of objects in the data set with incorrect identifiers"@en ;
  skos:example "\"1\" (One building in the dataset has wrong identifier)"@en ,
        "\"207\" (207 personer uten f-nummer/d-nummer men en utenlandsk id som ikke kvalitetssikres)"@nb ;
  skos:prefLabel "antall enheter med identifikatorfeil"@nb ,
         "number of objects with incorrect identifiers"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#numberOfObjectsWithMissingValueForAGivenProperty
:numberOfObjectsWithMissingValueForAGivenProperty rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1004> ;
  dqv:inDimension :undercoverage ;
  dqv:expectedDataType ""^^xsd:nonNegativeInteger ;
  dct:source "egendefinert"@nb ,
        "own defintion"@en ;
  skos:definition "antall enheter i datasettet som mangler verdi for en gitt egenskap"@nb ,
         "number of objects in the data set with missing value for a given property"@en ;
  skos:example "\"2\" (Two buildings in the dataset do not have value for the property “usable area”)"@en ,
        "\"2\" (to bygninger mangler verdi for «bruksareal»)"@nb ;
  skos:prefLabel "antall enheter med manglende verdi for en gitt egenskap"@nb ,
         "number of objects with missing value for a given property"@en .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#overallTimeDifference
:overallTimeDifference rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-currentness-1001> ;
  dqv:inDimension :delay ;
  dqv:expectedDataType ""^^xsd:duration ;
  dct:source "Eurostat RAMON, European Union, Regulation (EC) No 223/2009"@en ,
        "Eurostats begrepsdatabase RAMON, European Union, Regulation (EC) No 223/2009"@nb ;
  skos:definition "length of time between data availability and the event or phenomenon they describe"@en ,
         "tid mellom når datasettet kan tas i bruk og den hendelsen eller fenomenet datasettet beskriver inntreffer"@nb ;
  skos:example "\"P24D\" (Det tar i gjennomsnitt 24 dager fra en bygning står ferdig eller er revet til den er innlemmet i eller tatt ut fra datasettet)"@nb ,
        "\"P24D\" (On average there will be 24 days from a building is completed or demolished, to it is included in or excluded from the dataset)"@en ;
  skos:prefLabel "overall time difference"@en ,
         "samlet tidsdifferanse"@nb ;
  skos:scopeNote "Tillatte måleenheter for duration som er hentet fra xsd, er sekunder, minutter, dager, måneder eller år, dvs. ikke uker."@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#overcoverage
:overcoverage rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Dimension ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#over-coverage> ;
  skos:broader :completeness ;
  dct:source "ISO 19157"@en ,
        "ISO 19157"@nb ;
  skos:altLabel "commission"@en ;
  skos:definition "data som er med men som ikke skulle være med i et datasett"@nb ,
         "excess data present in a data set"@en ;
  skos:prefLabel "over-coverage"@en ,
         "overdekning"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfExcessObjects
:rateOfExcessObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-2003> ;
  dqv:inDimension :overcoverage ;
  dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
  dct:source "based on ISO 19157"@en ,
        "basert på ISO 19157"@nb ;
  skos:altLabel "andel overflødige objekter"@nb ;
  skos:definition "antall overflødige enheter i forhold til antall enheter som skulle være med i datasettet"@nb ,
           "number of excess objects in the data set in relation to the number of objects that should have been present"@en ;
  skos:example "\"0,03%\" (0,03% av bygningene i datasettet burde ikke være representert)"@nb ,
         "\"0.03%\" (0.03% of the buildings in the dataset are not supposed to be there)"@en ;
  skos:prefLabel "andel overflødige enheter"@nb ,
         "rate of excess objects"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfExcessObjects ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percentage"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfIncorrectlyClassifiedObjectsForAGivenProperty
:rateOfIncorrectlyClassifiedObjectsForAGivenProperty rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-accuracy-2002> ;
  dqv:inDimension :classificationCorrectness ;
  dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
  dct:source "based on ISO 19157"@en ,
        "basert på ISO 19157"@nb ;
  skos:altLabel "andel feilklassifiserte objekter for en gitt egenskap"@nb ,
         "misclassification rate"@en ;
  skos:definition "antall feilklassifiserte enheter for en gitt egenskap i forhold til antall enheter i datasettet"@nb ,
         "number of objects that are incorrectly classified for a given property in relation to the number of objects in the dataset"@en ;
  skos:example "\"0,4%\" (0,4% av enhetene har feil kommunenummer)"@nb ,
        "\"0.01%\" (0.01% of the buildings in the dataset are classified with wrong occupancy codes)"@en ;
  skos:prefLabel "andel feilklassifiserte enheter for en gitt egenskap"@nb ,
         "rate of incorrectly classified objects for a given property"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfIncorrectlyClassifiedObjectsForAGivenProperty ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percentage"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfMissingObjects
:rateOfMissingObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1003> ;
  dqv:inDimension :undercoverage ;
  dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
  dct:source "based on ISO 19157"@en ,
      "basert på ISO 19157"@nb ;
  skos:definition "antall enheter som mangler i forhold til antall enheter som skulle være med i datasettet"@nb ,
         "number of missing objects in relation to the number of objects that should be present in the dataset"@en ;
  skos:example "\"0.02%\" (0.02% of buildings are missing in the dataset)"@en ,
        "\"0.02%\" (datasettet dekker 0.02% færre bygninger en det som eksisterer i virkeligheten)"@nb ;
  skos:prefLabel "andel manglende enheter"@nb ,
         "rate of missing objects"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfMissingObjects ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percentage"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfObjectsWithImputedValueForAGivenProperty
:rateOfObjectsWithImputedValueForAGivenProperty rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-3002> ;
  dqv:inDimension :imputation ;
  dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
  dct:source "egendefinert"@nb ,
        "own definition"@en ;
  skos:altLabel "andel objekter med imputert verdi for en gitt egenskap"@nb ;
  skos:definition "antall enheter med imputert verdi for en gitt egenskap i forhold til antall enheter i datasettet"@nb ,
           "number of objects with imputed value for a given property in relation to the number of objects in the dataset"@en ;
  skos:example "\"0.04%\" (0.04% av bygningene har fått antatt verdi for «byggeår»)"@nb ,
         "\"0.04%\" (0.04% of the buildings have imputed value for the property “year of construction”)"@en ;
  skos:prefLabel "andel enheter med imputert verdi for en gitt egenskap"@nb ,
         "rate of objects with imputed value for a given property"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfObjectsWithImputedValueForAGivenProperty ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percentage"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfObjectsWithInconsistencyBetweenGivenProperties
:rateOfObjectsWithInconsistencyBetweenGivenProperties rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-consistency-1002> ;
  dqv:inDimension :consistencyWithinDataset ;
  dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
  dct:source "egendefinert"@nb ,
        "own definition"@en ;
  skos:altLabel "andel objekter med inkonsistens mellom gitte egenskaper"@nb ;
  skos:definition "antall enheter med inkonsistens mellom gitte egenskaper i forhold til antall enheter i datasettet"@nb ,
           "number of objects with inconsistency between given properties in relation to the number of objects in the data set"@en ;
  skos:example "\"0,03%\" (av bygningene i datasettet står oppført med bruksareal som er høyere enn bruttoareal)"@nb ,
         "\"0,2%\" (av personene i datasettet står oppført som utvandret, men er likevel registrert med norsk bostedsadresse)"@nb ,
         "\"0,4%\" (av ansatte i datasettet står oppført med startdato på arbeidsforhold som er før fødsesldato)"@nb ,
         "“0.03%\" (0.03% of the buildings in the dataset have “usable area” larger than “gross area”)"@en ;
  skos:prefLabel "andel enheter med inkonsistens mellom gitte egenskaper"@nb ,
         "rate of objects with inconsistency between given properties"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfObjectsWithInconsistencyBetweenGivenProperties ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percentage"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfObjectsWithInconsistentProperties
:rateOfObjectsWithInconsistentProperties rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-consistency-1001> ;
  dqv:inDimension :consistencyWithinDataset ;
  dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
  dct:source "egendefinert"@nb ,
        "own definition"@en ;
  skos:altLabel "andel objekter med inkonsistente egenskaper"@nb ;
  skos:definition "antall enheter med inkonsistente egenskaper i forhold til antall enheter i datasettet"@nb ,
         "number of objects with inconsistent properties in relation to the number of objects in the data set"@en ;
  skos:example "\"0.03%\" (0.03% of the buildings have inconsistency between some properties)"@en ,
        "\"0.03%\" (av bygningene har inkonsistens innbyrdes mellom noen av egenskapene)"@nb ;
  skos:prefLabel "andel enheter med inkonsistente egenskaper"@nb ,
         "rate of objects with inconsistent properties"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfObjectsWithInconsistentProperties ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percentage"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfObjectsWithIncorrectIdentifiers
:rateOfObjectsWithIncorrectIdentifiers rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-accuracy-1002> ;
  dqv:inDimension :identifierCorrectness ;
  dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
  dct:source "egendefinert"@nb ,
        "own definition"@en ;
  skos:altLabel "andel objekter med identifikatorfeil"@nb ;
  skos:definition "antall enheter med feil identifikatorer i forhold til antall enheter i datasettet"@nb ,
           "number of objects with incorrect identifiers in relation to the number of objects in the data set"@en ;
  skos:example "\"0,01%\" (0,01% av personene i datasettet har gått fra midlertidig tilknytning til permanent oppholdstillatelse og står oppført med d-nummer som identifikator istedenfor f-nummer)"@nb ,
         "\"0.01%\" (0.01% of the buildings in the dataset have wrong identifiers)"@en ;
  skos:prefLabel "andel enheter med identifikatorfeil"@nb ,
         "rate of objects with incorrect identifiers"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfObjectsWithIncorrectIdentifiers ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percent"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#rateOfObjectsWithMissingValueForAGivenProperty
:rateOfObjectsWithMissingValueForAGivenProperty rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Metric ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1005> ;
  dqv:inDimension :undercoverage ;
  dqv:expectedDataType ""^^xsd:double ;
  dct:source "egendefinert"@nb ,
        "own definition"@en ;
  skos:definition "antall enheter med manglende verdi for en gitt egenskap i forhold til antall enheter i datasettet"@nb ,
           "number of objects with missing value for a given property in relation to the number of objects in the dataset"@en ;
  skos:example "\"0.02%\" (0.02% av verdiene for egenskapen «bruksareal» mangler i datasettet)"@nb ,
         "\"0.02%\" (0.02% of buildings in the dataset do not have value for the property “usable area”)"@en ;
  skos:prefLabel "andel enheter med manglende verdi for en gitt egenskap"@nb ,
         "rate of objects with missing value for av given property"@en .

[ rdf:type owl:Axiom ;
  owl:annotatedSource :rateOfObjectsWithMissingValueForAGivenProperty ;
  owl:annotatedProperty dqv:expectedDataType ;
  owl:annotatedTarget ""^^xsd:double ;
  rdfs:comment "as percentage"@en ,
        "som prosent"@nb
 ] .


### https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#undercoverage
:undercoverage rdf:type owl:NamedIndividual ,
      dqv:Dimension ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#under-coverage> ;
  skos:broader :completeness ;
  dct:source "ISO 19157"@en ,
        "ISO 19157"@nb ;
  skos:altLabel "omission"@en ;
  skos:definition "data absent from a data set"@en ,
           "data som mangler i et datasett"@nb ;
  skos:prefLabel "under-coverage"@en ,
         "underdekning"@nb .