digitaliseringsdirektoratet

Status: Gjeldende
Publisert: 2019-03-15 (v.1.0)
Oppdatert: 2020-07-01 (v.1.0.2)
Gjeldende versjon: https://data.norge.no/specification/tbx-ap-no/
Redaktørens utkast: https://informasjonsforvaltning.github.io/tbx-ap-no/

Dette dokumentet kan også lastes ned som PDF.
Innmelding av feil og mangler:
Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på Github Issues. Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Forord

Referansekatalogen er en oversikt over obligatoriske og anbefalte IT-standarder i forvaltningen. Obligatoriske standarder skal følges av alle virksomheter. Anbefalte standarder skal følges hvis virksomhetene ikke har en god grunn til å la være å følge dem.

Referansekatalogen skal sikre at innbyggere og næringsliv får tilgang til offentlig informasjon og tjenester på en standardisert måte (uavhengig av brukerutstyr). Den skal også sikre god samhandling mellom offentlige virksomheter, hindre bindinger til bestemte leverandører og sikre god konkurranse i IT-markedet. Katalogen forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet.

IT-ministeren satte i 2006 ned et bredt sammensatt Standardiseringsråd, som fra 2019 endret sitt navn til Arkitektur- og standardiseringsråd, med medlemmer fra kommunal og statlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet får råd fra dette rådet om hvilke standarder som bør være anbefalte eller obligatoriske. Forslag til obligatoriske standarder blir først utredet av Digitaliseringsdirektoratet og deretter oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter høring. Revidert Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning med nye obligatoriske standarder legges så fram for Kongen i statsråd som vedtar forskriftsendringer. Digitaliseringsdirektoratet beslutter hva som skal være anbefalte standarder i Referansekatalogen, etter utredning og høring i henhold til Arkitektur- og standardiseringsrådets arbeidsmetodikk.

Denne standarden er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av tidligere Difi (nå Digitaliseringsdirektoratet), i henhold til Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk.

Standarden inngår i bruksområdet "Begrepsanalyse og definisjonsarbeid" i Referansekatalogen.

Formål, omfang og avgrensninger

Denne standarden skal sikre at begrepsbeskrivelser som forvaltes av offentlig forvaltning, tilgjengeliggjøres på en standardisert og maskinlesbar måte.

Standarden spesifiserer hvordan begrepsbeskrivelser som er utformet i henhold til Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser, gjøres tilgjengelig i maskinlesbare formater i henhold til TBX-standarden. Standarden spesifiserer ikke krav til innhold i en begrepsbeskrivelse, heller ikke krav til et eventuelt IT-system for å forvalte begrepsbeskrivelser.

Standarden brukes når en virksomhet skal tilgjengeliggjøre begrepsbeskrivelser som de selv forvalter, i et maskinlesbart format og i henhold til TBX-standarden. Se ellers bruksområde “Begrepsanalyse og definisjonsarbeid” i Referansekatalogen for andre aktuelle standarder og veiledere.

Normative referanser

Følgende standarder er normative og danner grunnlag for denne standard:

 • Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser: Standarden stiller krav til innhold i beskrivelse av begrep og begrepssamling.

 • NS-ISO 30042:2019 Forvaltning av terminologiressurser - Utvekslingsformat for termbaser (TBX): Standarden definerer et rammeverk for bl.a. hvordan (samlinger av) begrepsbeskrivelser skal kunne utveksles i maskinlesbare formater.

Definisjon av de mest sentrale begreper

Tilgjengeliggjøring

publisering eller utveksling

Maskinell tilgjengeliggjøring

tilgjengeliggjøring i maskinlesbart format

Spesifikasjon for hvordan TBX brukes ved maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser

Spesifikasjonen i dette kapitlet utgjør definisjonen av en TBX-dialekt, kalt TBX-AP-NO. Dialektnavnet TBX-AP-NO skal oppgis i en TBX-fil for å være i samsvar med denne standarden: <tbx type="TBX-AP-NO">.

Spesifikasjonen sier ikke hva som er obligatoriske felter, men hvordan et felt skal representeres i TBX når feltet brukes. Se Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser hhv. TBX for hva som er obligatorisk.

Vi har gjort noen bevisste valg når det gjelder TBX-representasjon og -plassering:

 • Referanser fra et begrep til andre begreper: Vi har valgt å bruke <xref>, også i tilfeller der begreper som refereres til er i samme TBX-fil. Dette fordi Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser krever at ethvert begrep skal ha en URI, noe som gjør at <xref> alltid kan brukes.

 • Plassering av generiske og partitive relasjoner: ‘Inndelingskriterium’ er ikke påkrevd for en generisk eller partitiv relasjon. Det er derfor strengt tatt ikke nødvendig å plassere en generisk eller partitiv relasjon i en <langSec>. Vi har allikevel valgt å plassere generiske og partitive relasjoner under <langSec> for å ha konsistens med tilfeller der ‘inndelingskriterium’ er oppgitt og som dermed trenger språkkode, samt konsistens med assosiative relasjoner der det alltid skal oppgis en ‘beskrivelse’ som trenger språkkode.

 • Plassering av ‘omfang’: I henhold til Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser hører ‘omfang’ sammen med den aktuelle definisjonen eller alternative formuleringen. Vi har derfor valgt å plassere ‘omfang’ i samme <descripGrp> som den aktuelle definisjonen eller alternative formuleringen. Dette gjør at ‘omfang’ også er i en <langSec> som må ha en språkkode, selv om språkkode ikke er påkrevd for ‘omfang.tekst’.

I tabellen under er det også tatt med PID (persistent identifier) til definisjoner av datafelter og kodeverdier. Dette for å oppnå semantisk interoperabilitet med andre TBX-dialekter, ved at man gjennom unike PIDer refererer til samme definisjoner av datafelter og kodeverdier, selv om man bruker ulike termer i ulike TBX-dialekter. Vi bruker primært PIDer som finnes fra Data Category Repository, supplert med definisjoner/PIDer fra andre offisielle kilder (bl.a. SKOS og Dublin Core). Der det p.t. ikke finnes ferdige internasjonale definisjoner, er PID oppgitt med prefiks “skosno:”. Disse vil bli definert og publisert under data.norge.no/vocabulary/skosno#. PIDer er ikke nødvendig å oppgi i en TBX-fil, men brukes til å slå opp i definisjoner når man implementerer eller tolker en TBX-fil som er i samsvar med denne standarden.

Se ellers eksemplene i vedlegget til dette dokumentet.

I tabellene under er det brukt følgende prefiks:

Prefiks

Forklaring

adms:

Asset Description Metadata Schema (ADMS), https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#

datcat:

Terminological Data Categories, http://www.datcatinfo.net/#/

dct:

(Dublin Core) DCMI Metadata Terms, http://purl.org/dc/terms/

rdfs:

RDF Schema, https://www.w3.org/TR/rdf-schema/#

skos:

SKOS Simple Knowledge Organization System, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#

skosno:

Norske utvidelser av SKOS, data.norge.no/vacabulary/skosno#

tei:

Text Encoding Initiative, https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/

Begrep

PID til definisjon

‘concept’, skos:Concept

TBX-representasjon

<conceptEntry id="begrep001">

Datatype (med ev. PID til definisjon)

Se attributtene under Begrep.

TBX-Nivå

conceptEntry

Merknad

(ingen)

Begrep.identifikator

PID til definisjon

‘Identifier’, datcat:DC-3894

TBX-representasjon

<admin type=”identifikator”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

URI

TBX-Nivå

conceptEntry

Merknad

(ingen)

Begrep.ansvarligVirksomhet

PID til definisjon

‘responsible organization’, datcat:DC-452

TBX-representasjon

<transac type=”ansvarligVirksomhet”>nnnnnnnnn</transac>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

Organisasjonsnummer, https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-vare/alle-registrene-vare/om-enhetsregisteret/organisasjonsnummeret/

TBX-Nivå

conceptEntry

Merknad

I en <transacGrp>

Begrep.fagområde.tekst

PID til definisjon

‘subject field’, datcat:DC-489

TBX-representasjon

<descrip type=”fagområde”>tekst</descrip>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PCDATA

TBX-Nivå

langSec

Merknad

(ingen)

Begrep.fagområde.språkMålform

PID til definisjon

‘language identifier’, datcat:DC-279

TBX-representasjon

<langSec xml:lang=”nb”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder):

 • nb

 • nn

 • …​

TBX-Nivå

langSec

Merknad

(ingen)

Begrep.bruksområde.tekst

PID til definisjon

‘bruksområde’, skosno:bruksområde

TBX-representasjon

<descrip type=”bruksområde”>tekst</descrip>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PCDATA

TBX-Nivå

langSec

Merknad

(ingen)

Begrep.bruksområde.språkMålform

PID til definisjon

‘language identifier’, datcat:DC-279

TBX-representasjon

<langSec xml:lang=”nn”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder):

 • nb

 • nn

 • …​

TBX-Nivå

langSec

Merknad

(ingen)

Begrep.gyldighetsperiode.gyldigFraOgMed

PID til definisjon

‘start date’, adms:schema-startdate

TBX-representasjon

<transac type=”typeDato”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • gyldigFraOgMed ('gyldig fra og med', skosno:gyldigFraOgMed)

TBX-Nivå

conceptEntry

Merknad

I en <transacGrp> sammen med selve datoen som oppgis som <date>

Begrep.gyldighetsperiode.gyldigTilOgMed

PID til definisjon

‘end date’, adms:schema-enddate

TBX-representasjon

<transac type=”typeDato”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • gyldigTilOgMed ('gyldig til og med', skosno:gyldigTilOgMed)

TBX-Nivå

conceptEntry

Merknad

I en <transacGrp> sammen med selve datoen som oppgis som <date>

Begrep.kontaktpunkt

PID til definisjon

‘contact Point’, adms:dcat-contactpoint

TBX-representasjon

<transacNote type=”kontaktpunkt”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

Vcard

TBX-Nivå

conceptEntry

Merknad

I samme <transacGrp> som den aktuelle Begrep.ansvarligVirksomhet

Begrep.sistOppdatert

PID til definisjon

‘last modification date’, datcat:DC-2526

TBX-representasjon

<transac type=”typeDato”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • sistOppdatert (‘last modification date’, datcat:DC-2526)

TBX-Nivå

conceptEntry

Merknad

I en <transacGrp> sammen med selve datoen som oppgis som <date>

Begrep.anbefaltTerm

PID til definisjon

‘preferred’, datcat:DC-72

TBX-representasjon

<termNote type=”typeTerm”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • anbefaltTerm (‘preferred’, datcat:DC-72)

TBX-Nivå

termSec

Merknad

(ingen)

Begrep.tillattTerm

PID til definisjon

‘admitted’, datcat:DC-73

TBX-representasjon

<termNote type=”typeTerm”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • tillattTerm (‘admitted’, datcat:DC-73)

TBX-Nivå

termSec

Merknad

(ingen)

Begrep.frarådetTerm

PID til definisjon

‘not recommended’, datcat:DC-74

TBX-representasjon

<termNote type=”typeTerm”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • frarådetTerm (‘not recommended’, datcat:DC-74)

TBX-Nivå

termSec

Merknad

(ingen)

Begrep.datastrukturterm

PID til definisjon

‘ident’, tei:ref-ident

TBX-representasjon

<termNote type=”typeTerm”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • datastrukturterm (‘ident’, tei:ref-ident)

TBX-Nivå

termSec

Merknad

(ingen)

Begrep.definisjon

PID til definisjon

‘Definition’, datcat:DC-168

TBX-representasjon

<descrip type=”definisjon”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

Se attributtene under Betydningsbeskrivelse

TBX-Nivå

langSec

Merknad

(ingen)

Begrep.alternativFormulering

PID til definisjon

‘alternativ formulering’, skosno:AlternativFormulering

TBX-representasjon

<descrip type=”alternativFormulering”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

Se attributtene under Betydningsbeskrivelse

TBX-Nivå

langSec

Merknad

(ingen)

Begrep.assosiativRelasjon

PID til definisjon

‘associative relation’, datcat:DC-88

TBX-representasjon

<descrip type=”typeRelasjon”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • assosiativRelasjon (‘associative relation’, datcat:DC-88)

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I en <descripGrp> sammen med de andre metadata om den aktuelle relasjonen

Begrep.generiskRelasjon

PID til definisjon

‘generic relation’, datcat:DC-242

TBX-representasjon

<descrip type=”typeRelasjon”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • generiskRelasjon (‘generic relation’, datcat:DC-242)

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I en <descripGrp> sammen med de andre metadata om den aktuelle relasjonen

Begrep.partitivRelasjon

PID til definisjon

‘partitive relation’, datcat:DC-397

TBX-representasjon

<descrip type=”typeRelasjon”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • partitivRelasjon (‘partitive relation’, datcat:DC-397)

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I en <descripGrp> sammen med de andre metadata om den aktuelle relasjonen

Begrep.seOgså

PID til definisjon

‘see also’, rdfs:seealso

TBX-representasjon

<xref type=”seOgså”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

URI

TBX-Nivå

conceptEntry

Merknad

(ingen)

Begrep.erstatter

PID til definisjon

‘replaces’, dct:replaces

TBX-representasjon

<xref type=”erstatter”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

URI

TBX-Nivå

conceptEntry

Merknad

(ingen)

Begrep.erstattesAv

PID til definisjon

‘is replaced by’, dct:isReplacedBy

TBX-representasjon

<xref type=”erstattesAv”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

URI

TBX-Nivå

conceptEntry

Merknad

(ingen)

Term.navn.tekst

PID til definisjon

‘term’ , datcat:DC-508

TBX-representasjon

<term>tekst</term>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PCDATA

TBX-Nivå

termSec

Merknad

(ingen)

Term.navn.språkMålform

PID til definisjon

‘language identifier’, datcat:DC-279

TBX-representasjon

<langSec xml:lang=”nb”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder):

 • nb

 • nn

 • …​

TBX-Nivå

langSec

Merknad

(ingen)

Term.sistOppdatert

PID til definisjon

‘last modification date’, datcat:DC-2526

TBX-representasjon

<transac type=”typeDato”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • sistOppdatert (‘last modification date’, datcat:DC-2526)

TBX-Nivå

termSec

Merknad

I en <transacGrp> sammen med selve datoen som oppgis som <date>

TillattTerm.målgruppe

PID til definisjon

‘audience’, datcat:DC-527

TBX-representasjon

<termNote type=”målgruppe”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • allmennheten (‘allmennheten’, skosno:allmennheten)

 • fagspesialist (‘fagspesialist’, skosno:fagspesialist)

TBX-Nivå

termSec

Merknad

(ingen)

Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst

PID til definisjon

Se Begrep.definsjon hhv. Begrep.alteranativFormulering

TBX-representasjon

<descrip type=”definisjon”>tekst</descript> hhv. <descrip type=”alternativFormulering”>tekst</descrip>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PCDATA

TBX-Nivå

langSec

Merknad

(ingen)

Betydningsbeskrivelse.tekst.språkMålform

PID til definisjon

‘language identifier’, datcat:DC-279

TBX-representasjon

<langSec xml:lang=”nn”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder):

 • nb

 • nn

 • …​

TBX-Nivå

langSec

Merknad

(ingen)

Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.forholdTilKilde

PID til definisjon

‘ forhold til kilde’, skosno:forholdTilKilde

TBX-representasjon

<admin type=”forholdTilKilde”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • sitatFraKilde (‘sitat fra kilde’, skosno:sitatFraKilde)

 • basertPåKilde (‘basert på kilde’, skosno:basertPåKilde)

 • egendefinert (‘egendefinert’, skosno:egendefinert)

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I en <adminGrp>, dessuten i den samme <descripGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst

Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.kilde.URI

PID til definisjon

‘source’, datcat:DC-471

TBX-representasjon

<xref type=”kilde”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

URI

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I samme <adminGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.forholdTilKilde

Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.kilde.tekst

PID til definisjon

‘source’, datcat:DC-471

TBX-representasjon

<adminNote type=”kilde”>kilde</adminNote>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PCDATA

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I samme <adminGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.forholdTilKilde

Betydningsbeskrivelse.merknad.tekst

PID til definisjon

‘explanation’, datcat:DC-223

TBX-representasjon

<descripNote type=”merknad”>tekst</descripNote>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PCDATA

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I samme <descripGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst

Betydningsbeskrivelse.merknad.språkMålform

PID til definisjon

‘language identifier’, datcat:DC-279

TBX-representasjon

<langSec xml:lang=”nb”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder):

 • nb

 • nn

 • …​

TBX-Nivå

langSec

Merknad

(ingen)

Betydningsbeskrivelse.eksempel.tekst

PID til definisjon

‘example’, datcat:DC-222

TBX-representasjon

<descripNote type=”eksempel”>tekst</descrip>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PCDATA

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I samme <descripGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst

Betydningsbeskrivelse.eksempel.sspråkMålform

PID til definisjon

‘language identifier’, datcat:DC-279

TBX-representasjon

<langSec xml:lang=”nn”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder):

 • nb

 • nn

 • …​

TBX-Nivå

langSec

Merknad

(ingen)

Betydningsbeskrivelse.målgruppe

PID til definisjon

‘audience’, datcat:DC-527

TBX-representasjon

<descripNote type=”målgruppe”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • allmennheten (‘allmennheten’, skosno:allmennheten)

 • fagspesialist (‘fagspesialist’, skosno:fagspesialist)

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I samme <descripGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst

Betydningsbeskrivelse.omfang.URI

PID til definisjon

‘omfang’, skosno:omfang

TBX-representasjon

<xref type=”omfang”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

URI

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I samme <descripGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst

Betydningsbeskrivelse.omfang.tekst

PID til definisjon

‘omfang’, skosno:omfang

TBX-representasjon

<descripNote type=”omfang”>tekst</descripNote>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PCDATA

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I samme <descripGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst

Betydningsbeskrivelse.sistOppdatert

PID til definisjon

‘last modification date’, datcat:DC-2526

TBX-representasjon

<transac type=”typeDato”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • sistOppdatert (‘last modification date’, datcat:DC-2526)

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I samme <descripGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst, dessuten i en <transacGrp> sammen med selve datoen som oppgis som <date>

AssosiativRelasjon.beskrivelse.tekst

PID til definisjon

‘description’, datcat:DC-2520

TBX-representasjon

<descripNote type=”beskrivelse”>tekst</descipNote>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PCDATA

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I samme <descripGrp> som den aktuelle Begrep.assosiativRelasjon

AssosiativRelasjon.beskrivelse.språkMålform

PID til definisjon

‘language identifier’, datcat:DC-279

TBX-representasjon

<langSec xml:lang=”nb”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder):

 • nb

 • nn

 • …​

TBX-Nivå

langSec

Merknad

(ingen)

GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.tekst

PID til definisjon

‘description’, datcat:DC-2520

TBX-representasjon

<descripNote type=”inndelingskriterium”>tekst</descipNote>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PCDATA

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I samme <descripGrp> som den aktuelle Begrep.generiskRelasjon

GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform

PID til definisjon

‘language identifier’, datcat:DC-279

TBX-representasjon

<langSec xml:lang=”nn”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder):

 • nb

 • nn

 • …​

TBX-Nivå

langSec

Merknad

(ingen)

PartitivRelasjon.inndelingskriterium.tekst

PID til definisjon

‘description’, datcat:DC-2520

TBX-representasjon

<descripNote type=”inndelingskriterium”>tekst</descipNote>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PCDATA

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I samme <descripGrp> som den aktuelle Begrep.partitivRelasjon

PartitivRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform

PID til definisjon

‘language identifier’, datcat:DC-279

TBX-representasjon

<langSec xml:lang=”nb”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder):

 • nb

 • nn

 • …​

TBX-Nivå

langSec

Merknad

(ingen)

Begrepsrelasjon.sistOppdatert

PID til definisjon

‘last modification date’, datcat:DC-2526

TBX-representasjon

<transac type=”typeDato”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PickList:

 • sistOppdatert (‘last modification date’, datcat:DC-2526)

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I samme <descripGrp> som den aktuelle assosiative, generiske eller partitive relasjonen, dessuten i en <transacGrp> sammen med selve datoen som oppgis som <date>

Begrepsrelasjon.overordnetBegrep

PID til definisjon

‘superordinate concept generic’, datcat:DC-496

TBX-representasjon

<xref type=”overordnetBegrep”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

URI

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I samme <descripGrp> som den aktuelle generiske eller partitive begrepsrelasjonen

Begrepsrelasjon.underordnetBegrep

PID til definisjon

‘subordinate concept generic’, datcat:DC-491

TBX-representasjon

<xref type=”underordnetBegrep”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

URI

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I samme <descripGrp> som den aktuelle generiske eller partitive begrepsrelasjonen

Begrepsrelasjon.assosiertBegrep

PID til definisjon

‘associated concept’, datcat:DC-87

TBX-representasjon

<xref type=”assosiertBegrep”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

URI

TBX-Nivå

langSec

Merknad

I samme <descripGrp> som den assosiative begrepsrelasjonen

Begrepssamling

PID til definisjon

‘concept collection’, skos:Collection

TBX-representasjon

<tbxHeader>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

Se attributtene under Begrepssamling

TBX-Nivå

tbxHeader

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.navn

PID til definisjon

‘title’, dct:title

TBX-representasjon

<title>tekst</title>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PCDATA

TBX-Nivå

titleStmt

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.identifikator

PID til definisjon

‘identifier’, datcat:DC-3894

TBX-representasjon

<p type=”identifikator”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

URI

TBX-Nivå

sourceDesc

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.ansvarligVirksomhet

PID til definisjon

‘responsible organization’, datcat:DC-452

TBX-representasjon

<p type=”ansvarligVirksomhet”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

Organisasjonsnummer, https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-vare/alle-registrene-vare/om-enhetsregisteret/organisasjonsnummeret/

TBX-Nivå

sourceDesc

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.beskrivelse

PID til definisjon

‘description’, datcat:DC-2520

TBX-representasjon

<note>tekst</note>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

PCDATA

TBX-Nivå

titleStmt

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.kontaktpunkt

PID til definisjon

‘contact point’, adms:dcat-contactpoint

TBX-representasjon

<p type=”kontaktpunkt”>

Datatype (med ev. PID til definisjon)

Vcard

TBX-Nivå

sourceDesc

Merknad

(ingen)

Begrepssamling.begrep

PID til definisjon

‘concept’, skos:Concept

TBX-representasjon

<conceptEntry id="begrep002">

Datatype (med ev. PID til definisjon)

Se attributtene under Begrep

TBX-Nivå

conceptEntry

Merknad

Begrep som er i <body>-delen av den aktuelle TBX-filen

Vedlegg A (ikke-normativt) - Eksempler

Eksempelfilene er per 2020-03-09 validert korrekt mot TBX-Core (https://raw.githubusercontent.com/LTAC-Global/TBX_Core_RNG/master/TBXcoreStructV03.rng).

A.1 Eksempelfil med minimumsbeskrivelser av et begrep

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- VERSION HISTORY
sist oppdatert: 2020-03-09
-->
<?xml-model href="TBXcoreStructV03.rng" type="application/xml" schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<?xml-model href="TBX-AP-No_DCA.sch" type="application/xml" schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?>
<tbx xmlns="urn:iso:std:iso:30042:ed-2" style="dca" type="TBX-AP-NO" xml:lang="nb">
 <!-- xml:lang kan overstyres senere i filen -->
 <tbxHeader>
  <fileDesc>
   <titleStmt>
    <title>TBX-Difi-minimum</title>
    <!-- Begrepssamling.navn -->
    <note><!-- Begrepssamling.beskrivelse -->
				 Dette er en eksempelfil, som illustrerer bruk av TBX-AP-NO.
				 Eksemplet viser kun obligatoriske felter i Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser 2.0.
    </note>
   </titleStmt>
   <sourceDesc>
    <p type="identifikator">https://URIen_til_denne_begrepssamling</p>
    <!-- Begrepssamling.identifikator, som URI -->
    <p type="ansvarligVirksomhet">985 942 897</p>
    <!-- Begrepssamling.ansvarligVirksomhet, som org.nr. -->
   </sourceDesc>
  </fileDesc>
 </tbxHeader>
 <text>
  <body>
   <conceptEntry id="begrep001">
    <!-- conceptEntry for begrep 'term', med kun obligatoriske felter fra Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser 2.0 -->
    <admin type="identifikator">http://www.standard.no/toppvalg/termbasen/Termpost/?TermPostId=35329</admin>
    <!-- Begrep.identifikator, som URI -->
    <transacGrp>
     <transac type="ansvarligVirksomhet">985 942 897</transac>
     <!-- Begrep.ansvarligVirksomhet, som org.nr. -->
    </transacGrp>
    <langSec xml:lang="nb">
     <!-- språkkoden gjelder for alle elementene i denne langSec -->
     <descrip type="definisjon">betegnelse for et allmennbegrep som tilhører et fagområde</descrip>
     <!-- Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst, i fritekst -->
     <termSec>
      <term>term</term>
      <!-- Term.navn.tekst, som fritekst -->
      <termNote type="typeTerm">anbefaltTerm</termNote>
      <!-- at termen er en anbefalt term, som enumeration -->
     </termSec>
    </langSec>
   </conceptEntry>
  </body>
 </text>
</tbx>

A.2 Eksempelfil med alle felter for begrepsbeskrivelser

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- VERSION HISTORY
sist oppdatert: 2020-03-09
-->
<?xml-model href="TBXcoreStructV03.rng" type="application/xml" schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<?xml-model href="TBX-AP-No_DCA.sch" type="application/xml" schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?>
<tbx xmlns="urn:iso:std:iso:30042:ed-2" style="dca" type="TBX-AP-NO" xml:lang="nb">
 <!-- xml:lang kan overstyres senere i filen -->
 <tbxHeader>
  <!-- tilsvarende Begrepssamling -->
  <fileDesc>
   <titleStmt>
    <title>TBX-ed2-Difi-eksempler</title>
    <!-- Begrepssamling.navn, som fritekst -->
    <note><!-- Begrepssamling.beskrivelse, som fritekst -->
				 Dette er en eksempelfil, som illustrerer bruk av TBX.
				 Eksemplene til sammen bruker alle felter i Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser.
				</note>
   </titleStmt>
   <sourceDesc>
    <p type="identifikator">https://URIen_til_denne_begrepssamling</p>
    <!-- Begrepssamling.identifikator, som URI -->
    <p type="ansvarligVirksomhet">985 942 897</p>
    <!-- Begrepssamling.ansvarligVirksomhet, som org.nr. -->
    <p type="kontaktpunkt">
				 vcard:Organization;
				 vcard:hasEmail mailto:kontakt@ny.url;
				 vcard:hasURL http://kontakt.oss/ny/url;
				 vcard:organization-unit "kontaktavdelingen"
    </p>
    <!-- Begrepssamling.kontaktpunkt, som VCard -->
   </sourceDesc>
  </fileDesc>
 </tbxHeader>
 <text>
  <body>
   <!-- Begrepene i Begrepssamlingen: -->
   <!-- først et eksempel, begrepet 'anbefalt term', med kun obligatoriske felter fra Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser 2.0 -->
   <conceptEntry id="c01">
    <!-- conceptEntry for et begrep, 'anbefalt term' -->
    <admin type="identifikator">http://www.standard.no/toppvalg/termbasen/Termpost/?TermPostId=35354</admin>
    <!-- Begrep.identifikator, som URI -->
    <transacGrp>
     <transac type="ansvarligVirksomhet">985 942 897</transac>
     <!-- Begrep.ansvarligVirksomhet, som org.nr. -->
    </transacGrp>
    <langSec xml:lang="nb">
     <!-- språkkoden gjelder for alle elementene i denne langSec -->
     <descrip type="definisjon">term som blir sett på som den best egnede for et bestemt begrep</descrip>
     <!-- Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst, i fritekst -->
     <termSec>
      <term>term</term>
      <!-- Term.navn.tekst, i fritekst -->
      <termNote type="typeTerm">anbefaltTerm</termNote>
      <!-- at termen er en anbefalt term, som enumeration -->
     </termSec>
    </langSec>
   </conceptEntry>
   <!-- slutten på conceptEntry for begrepet 'anbefalt term' -->
   <!-- så et eksempel, begrep 'tillatt term', som bruker de aller fleste feltene i standarden, med noe "dummy_tekst" -->
   <conceptEntry id="c02">
    <!-- conceptEntry for et annet begrep, 'tillatt term' -->
    <admin type="identifikator">http://www.standard.no/toppvalg/termbasen/Termpost/?TermPostId=35355</admin>
    <!-- Begrep.identifikator, som URI -->
    <transacGrp>
     <transac type="ansvarligVirksomhet">985 942 897</transac>
     <!-- Begrep.ansvarligVirksomhet, som org.nr. -->
     <transacNote type="kontaktpunkt">
					 vcard:Organization;
					 vcard:hasEmail mailto:kontakt@ny.url
     </transacNote>
     <!-- Begrep.kontaktpunkt, som VCard -->
    </transacGrp>
    <transacGrp>
     <!-- Begrep.gyldighetsperiode.gyldigFraOgMed -->
     <transac type="typeDato">gyldigFraOgMed</transac>
     <!-- typeDato som enumeration -->
     <date>2018-04-17</date>
     <!-- selve datoen -->
    </transacGrp>
    <transacGrp>
     <!-- Begrep.gyldighetsperiode.gyldigTilOgMed -->
     <transac type="typeDato">gyldigTilOgMed</transac>
     <!-- typeDato som enumeration -->
     <date>2019-04-16</date>
     <!-- selve datoen -->
    </transacGrp>
    <transacGrp>
     <!-- Begrep.sistOppdatert -->
     <transac type="typeDato">sistOppdatert</transac>
     <!-- typeDato som enumeration -->
     <date>2018-07-04</date>
     <!-- selve datoen -->
    </transacGrp>
    <langSec xml:lang="nb">
     <!-- langSec for bokmål, alle felter som bruker datatype TekstMedSpråkkode og med samme språkkode, samles i en slik langSec -->
     <descripGrp>
      <!-- en descripGrp med elementer som omhandler Begrep.Definisjon -->
      <descrip type="definisjon">term som blir sett på som egnet for et bestemt begrep, og som blir brukt ved siden av en anbefalt term</descrip>
      <!-- Begrep.Definisjon.tekst.tekst, i fritekst -->
      <adminGrp>
       <!-- en adminGrp for Begrep.Definisjon.kildebeskrivelse -->
       <admin type="forholdTilKilde">sitatFraKilde</admin>
       <!-- Begrep.Definisjon.kildebeskrivelse.forholdTilKilde, som enumeration -->
       <!-- lovlige verdier til "forholdTilKilde": sitatFraKilde, basertPåKilde, egendefinert -->
       <adminNote type="kilde">NS-ISO 1087-1:2000: Terminologiarbeid - Ordliste - Del 1: Teori og anvendelser</adminNote>
       <!-- Begrep.Definisjon.kildebeskrivelse.kilde.tekst, i fritekst -->
       <xref type="kilde" target="http://www.standard.no/toppvalg/termbasen/Termpost/?TermPostId=35355"/>
       <!-- Begrep.Definisjon.kildebeskrivelse.kilde.URI, som URI -->
      </adminGrp>
      <descripNote type="merknad">dummy_tekst</descripNote>
      <!-- Begrep.Definisjon.merknad.tekst, i fritekst -->
      <descripNote type="omfang">dummy_tekst</descripNote>
      <!-- Begrep.Definisjon.omfang.tekst, i fritekst -->
      <xref type="omfang" target="https://uri_til_omfang"/>
      <!-- Begrep.Definisjon.omfang.URI -->
      <descripNote type="eksempel">dummy_tekst</descripNote>
      <!-- Begrep.Definisjon.eksempel.tekst, i fritekst -->
      <transacGrp>
       <!-- Begrep.sistOppdatert -->
       <transac type="typeDato">sistOppdatert</transac>
       <!-- typeDato som enumeration -->
       <date>2018-07-02</date>
       <!-- selve datoen -->
      </transacGrp>
     </descripGrp>
     <descripGrp>
      <!-- Begrep.AlternativFormulering -->
      <descrip type="alternativFormulering">dummy_tekst</descrip>
      <!-- Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst, i fritekst -->
      <descripNote type="målgruppe">allmennheten</descripNote>
      <!-- Betydningsbeskrivelse.målgruppe, som enumeration -->
      <!-- lovlige verdier til "målgruppe": allmennheten, fagspesialist -->
     </descripGrp>
     <descrip type="fagområe">terminologi</descrip>
     <!-- Begrep.fagområde.tekst, i fritekst -->
     <descrip type="bruksområde">terminologi</descrip>
     <!-- Begrep.bruksområde, i fritekst -->
     <descripGrp>
      <!-- Begrep.GeneriskRelasjon, tilsvarende med partitivRelasjon -->
      <descrip type="typeRelasjon">generiskRelasjon</descrip>
      <!-- typeRelasjon, som enumeration -->
      <!-- lovlige verdier til "typeRelasjon": assosiativRelasjon, generiskRelasjon, partitivRelasjon -->
      <descripNote type="inndelingskriterium">klassifisering</descripNote>
      <!-- Begrep.GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.tekst, i fritekst -->
      <xref type="overordnetBegrep" target="http://www.standard.no/toppvalg/termbasen/Termpost/?TermPostId=35329"/>
      <!-- xref til det relaterte begrepet, i dette tilfelle begrepet 'term' som er overbegrep til 'tillatt term' -->
      <!-- typeRelatertBegrep som enumeration -->
      <!-- lovlige verdier til "xref type her er: assosiertBegrep, overordnetBegrep, underordnetBegrep -->
      <transacGrp>
       <!-- Begrepsrelasjon.sistOppdatert -->
       <transac type="typeDato">sistOppdatert</transac>
       <!-- typeDato som enumeration -->
       <date>2018-04-17</date>
       <!-- selve datoen -->
      </transacGrp>
     </descripGrp>
     <xref type="seOgså" target="http://www.standard.no/toppvalg/termbasen/Termpost/?TermPostId=36723"/>
     <xref type="erstatter" target="https://URI_til_begrepet_som_dette_begrepet_erstatter"/>
     <xref type="erstattesAv" target="https://URI_til_begrepet_som_dette_begrepet_erstattesAv"/>
     <termSec>
      <!-- en termSec for 'tillatt term' -->
      <term>tillatt term</term>
      <!-- Term.navn.tekst, i fritekst -->
      <termNote type="typeTerm">anbefaltTerm</termNote>
      <!-- om termen er en anbefalt, tillat eller frarådet term -->
      <!-- typeTerm som enumeration -->
      <!-- lovlige verdier til "typeTerm": anbefaltTerm, tillattTerm, frarådetTerm, datastrukturterm -->
     </termSec>
     <termSec>
      <!-- nå med en annen termSec, for termen "synonym" som er en tillatt term til begrepet 'tillatt term' -->
      <term>synonym</term>
      <!-- Term.navn.tekst, i fritekst -->
      <termNote type="typeTerm">tillattTerm</termNote>
      <!-- om termen er en anbefalt, tillat eller frarådet term -->
      <!-- typeTerm som enumeration -->
      <!-- lovlige verdier til "typeTerm": anbefaltTerm, tillattTerm, frarådetTerm, datastrukturterm -->
      <termNote type="målgruppe">allmennheten</termNote>
      <!-- Term.målgruppe, som enumeration -->
      <!-- lovlige verdier for "målgruppe": allmennheten, fagspesialist -->
     </termSec>
    </langSec>
    <!-- slutten på langSec for bokmål -->
    <langSec xml:lang="nn">
     <!-- langSec for nynorsk -->
     <descripGrp>
      <!-- Begrep.definisjon -->
      <descrip type="definisjon">term som blir sett på som eigna for eit visst omgrep, og som blir brukt ved sida av ein tilrådd term</descrip>
      <!-- Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst, i fritekst -->
      <transacGrp>
       <!-- Betydningsbeskrivelse.sistOppdatert -->
       <transac type="typeDato">sistOppdatert</transac>
       <!-- typeDato som enumeration -->
       <date>2018-07-03</date>
       <!-- selve datoen -->
      </transacGrp>
     </descripGrp>
     <termSec>
      <!-- en termSec, for termen "tillatten term" som er en 'anbefalt term' -->
      <term>tillaten term</term>
      <!-- Term.navn.tekst, i fritekst -->
      <termNote type="typeTerm">anbefaltTerm</termNote>
      <!-- om termen er en anbefalt, tillat eller frarådet term -->
      <!-- typeTerm som enumeration -->
      <!-- lovlige verdier til "typeTerm": anbefaltTerm, tillattTerm, frarådetTerm, datastrukturterm -->
      <transacGrp>
       <!-- Term.sistOppdatert -->
       <transac type="typeDato">sistOppdatert</transac>
       <!-- typeDato som enumeration -->
       <date>2018-07-03</date>
       <!-- selve datoen -->
      </transacGrp>
     </termSec>
    </langSec>
    <!-- slutten på langSec for nynorsk -->
   </conceptEntry>
   <!-- slutten på conceptEntry for begrepet 'tillatt term' -->
  </body>
 </text>
</tbx>

Vedlegg B (ikke-normativt) - Endringer fra versjon 1.0 til 1.0.x

Det er kun redaksjonelle endringer fra versjon 1.0 til 1.0.x, som ikke beskrives her i vedlegget. Med redaksjonelle endringer menes endringer i formatering/strukturering eller justeringer i tekst/tegninger/tabeller/eksempler som ikke endrer kravene i standarden. Ta kontakt med Digitaliseringsdirektoratet for mer informasjon om de redaksjonelle endringene.