Digdir

Status: Gjeldende
Versjon: 1.0.2
Publisert: 2022-06-28 (v.1.0)
Oppdatert: 2023-11-03 (v.1.0.x, se endringslogg)
Gjeldende versjon: https://data.norge.no/specification/xkos-ap-no/
Redaktørens utkast: https://informasjonsforvaltning.github.io/xkos-ap-no/
Valideringsverktøy: https://data.norge.no/validator (ved å oppgi URLen til denne shacl-filen som "Regelsett lenke")

Dette dokumentet kan også lastes ned som PDF.
Innmelding av feil og mangler:
Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på Github Issues. Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Om spesifikasjonen

Formål

Kapitlet er ikke-normativt.

Formålet med spesifikasjonen er å legge til rette for en felles måte å beskrive og tilgjengeliggjøre klassifikasjoner. En felles måte å beskrive strukturen av og innholdet i en klassifikasjon, vil gjøre det enklere for brukere av en klassifikasjon å forstå og bruke klassifikasjonen korrekt. Dette vil også muliggjøre maskinell tilgang til innholdet i en klassifikasjon.

Et eksempel på en klassifikasjon er «Standard for næringsgruppering (SN)» forvaltet og publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB), som vi bruker som et gjennomgående eksempel i spesifikasjonen. Andre eksempler er «Den internasjonale klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD-10 og ICD-11)» og «Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten (ICPC-2)», forvaltet og publisert av Direktoratet for e-helse.

Spesifikasjonen inngår i Rammeverk for informasjonsforvaltning.

Omfang og avgrensing

Kapitlet er ikke-normativt.

Spesifikasjonen er anbefalt brukt til å beskrive strukturen av og innholdet i en klassifikasjon. Ettersom spesifikasjonen er basert på RDF (det er planlagt en «Introduksjon til RDF»), vil beskrivelsene i henhold til spesifikasjonen også være RDF-baserte og dermed maskinlesbare. Som støtte til teknisk implementering av spesifikasjonen, er det i spesifikasjonen også tatt med en god del eksempler i RDF Turtle. Eksemplene i RDF Turtle er kun veiledende, de er ikke komplette og kan også mangle verdier til obligatoriske egenskaper.

Spesifikasjonen er en norsk applikasjonsprofil og ikke en direkte oversettelse av XKOS. Engelske navn og tekster som er tatt med i spesifikasjonen er ikke alle nødvendigvis ordrett sitat fra engelske kilder. Vi kan ha valgt en annen engelsk tekst til å formidle det samme budskapet på, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik (dvs. også i meningsinnholdet).

Spesifikasjonen supplerer XKOS med følgende hovedtyper norske utvidelser:

 1. Kravnivå (obligatorisk, anbefalt eller valgfri) for både klasser og egenskaper og multiplisitet for egenskaper, som XKOS ikke spesifiserer.

 2. Administrative egenskaper som XKOS ikke dekker, ved å gjenbruke veletablerte internasjonale vokabularer, f.eks. «utgiver» av en klassifikasjon (dct:publisher), «sist oppdatert» (dct:modified) etc.

 3. Semantisk egenskap Klassifikasjon – inneholder kategori (uneskos:contains) som XKOS ikke har, for å kunne inkludere de aktuelle kategoriene inn i en flat klassifikasjon uten å måtte bruke Klassifikasjonsnivå.

Den enkelte utvidelsen er kommentert i merknadsfeltet til den aktuelle egenskapen, merket med "Norsk utvidelse".

Målgrupper

Kapitlet er ikke-normativt.

Spesifikasjonen er primært for

 • deg som skal beskrive klassifikasjoner på en strukturert måte,

 • deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte for beskrivelser av klassifikasjoner og/eller for utveksling/tilgjengeliggjøring av klassifikasjoner som er beskrevet i henhold til spesifikasjonen.

Spesifikasjonen kan sekundært også brukes av:

 • deg som ønsker å finne, forstå og gjenbruke andre sine klassifikasjoner.

Forvaltningsregime

Kapitlet er ikke-normativt.

Spesifikasjonen forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Utarbeidelse av nye versjoner av denne spesifikasjon initieres av Digdir. Mindre endringer håndteres av Digdir med ev. konsultasjon med enkelte ressurspersoner utenfor Digdir. Ved behov for større endringer vil Digdir vurdere å sette sammen en arbeidsgruppe med representanter fra relevante virksomheter, for utarbeidelse av forslag til den reviderte versjonen som ev. sendes ut til bred kommentering før fastsetting.

Om kravene i spesifikasjonen

Spesifikasjonen bruker kravnivåene «obligatorisk», «anbefalt» og «valgfri». Disse er forklart i DCAT-AP-NO, og forklaringene gjentas ikke her.

Hvordan leser du tabellene brukt i spesifikasjonen?

Følgende rader (ikke nødvendigvis i den rekkefølgen) er brukt i tabellene der krav til og bruk av klasser og egenskaper i XKOS-AP-NO er spesifisert:

Ledetekst i tabellen

Hensikt med raden i tabellen

English name

Brukes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk (primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte). Se under Omfang og avgrensing for forklaring på engelske navn og tekster i denne spesifikasjonen.

URI

Brukes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen. Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av beskrivelser som er utformet i henhold til denne spesifikasjonen.

Eksempel: skos:ConceptScheme er identifikatoren til klassen Klassifikasjon (Concept Scheme), slik klassen er spesifisert i skos (se under Navnerom som er brukt i spesifikasjonen for hva skos står for).

Subklasse av / Subclass of

Denne brukes bare i spesifikasjon av en klasse, til å spesifisere hvilken klasse den aktuelle klasse eventuelt er subklasse av.

Subegenskap av / Subproperty of

Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere hvilken egenskap den aktuelle egenskap eventuelt er subegenskap av.

Range

Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlig verdi til egenskapen, i form av klasse eller datatype.

Eksempel: Range skos:Concept betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen skos:Concept.

Anvendelse / Usage note

Brukes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne spesifikasjonen. Forklaringen er også skrevet i engelsk (Usage note), primært ment for engelsktalende utviklere for verktøystøtte.

Multiplisitet

Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen skal/kan ha.

Kravnivå / Requirement level

Brukes til å spesifisere om klassen eller egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også Om kravene i spesifikasjonen.

Merknad / Note

Brukes til merknader knyttet til bruk av klassen eller egenskapen, bl.a. om eventuell norsk utvidelse sammenlignet med original XKOS, om det er krav til bruk av kontrollerte vokabularer, osv. Merknadene er også skrevet i engelsk (Note), primært ment for engelsktalende utviklere for verktøystøtte.

Eksempel

Brukes til å gi eksempel på bruken av klassen eller egenskapen, i prosatekst.

Eksempel på hvordan eksemplene vist i prosatekst ser ut i RDF Turtle, er tatt med under den aktuelle tabellen.

Innledning - Klassifikasjon, Klassifikasjonsnivå og Kategori

Kapitlet er ikke-normativt.

En klassifikasjon er som oftest hierarkisk oppbygd og består av klassifikasjonsnivåer, selv om det også finnes «flate» klassifikasjoner som har kun ett klassifikasjonsnivå. På hvert nivå (også det ene nivået i en «flat» klassifikasjon) blir «tingene» klassifisert inn i kategorier. De viktigste klassene for klassifikasjonsbeskrivelser er derfor Klassifikasjon, Klassifikasjonsnivå og Kategori.

Som et eksempel som vi også kommer til å bruke i resten av dette dokumentet: «Næringsgruppering 2007 (SN2007)» forvaltet og utgitt av SSB, er en klassifikasjon. Den har til sammen fem klassifikasjonsnivåer. Nivå 1 klassifiserer «næringsområde» inn i kategoriene «A – Jordbruk, skogbruk og fiske», …, «U – Internasjonale organisasjoner og organer». Nivå 1 er uttømmende og kategoriene på nivå 1 er også gjensidig utelukkende. Tilsvarende med nivå 2 til 5.

Eksempel1Næringsgruppering
Figur 1. Klassifikasjon, Klassifikasjonsnivå og Kategori, uttrykt med XKOS-AP-NO og illustrert med et utsnitt av «Næringsgruppering 2007».

Figuren ovenfor illustrerer hvordan deler av «Næringsgruppering 2007 (SN2007)» beskrives i henhold til XKOS-AP-NO. En RDF Turtle representasjon av deler av «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» tilsvarende figuren ovenfor, finnes på Github.

Hver versjon av en klassifikasjon er i seg selv en klassifikasjon. Versjoner av en klassifikasjon kan grupperes under f.eks. et begrep, ved hjelp av egenskapen «tilhører (xkos:belongsTo)». Figuren nedenfor illustrerer at versjonene «Næringsgruppering 1994 (SN1994)», «Næringsgruppering 2002 (SN2007)» og «Næringsgruppering 2007 (SN2007)» tilhører «Standard for næringsgruppering (SN)».

Eksempel2NæringsgrupperingHovedversjoner
Figur 2. Eksempel – Standard for næringsgruppering, med de ulike versjonene.

Forenklet modell for XKOS-AP-NO

ForenkletModell XKOS AP NO Obligatoriske
Figur 3. Forenklet modell for XKOS-AP-NO, med kun obligatoriske klasser og deres obligatoriske egenskaper.
ForenkletModell XKOS AP NO ObligatoriskeOgAnbefalte
Figur 4. Forenklet modell for XKOS-AP-NO, med obligatoriske og anbefalte klasser og deres obligatoriske og anbefalte egenskaper.
ForenkletModell XKOS AP NO
Figur 5. Forenklet modell for XKOS-AP-NO, med alle klasser.

Figurene ovenfor viser forenklet modell for XKOS-AP-NO. Diagrammene i figurene er ikke ment som en formell representasjon av XKOS-AP-NO, men kun for å gi en visuell oversikt over klassene og relasjoner mellom klassene. Inntil eventuell overensstemmelse blir rettet opp, har de tekstlige beskrivelsene av klasser og egenskaper forrang. Tilsvarende forrang gjelder også forholdet mellom diagrammene og de tekstlige beskrivelsene i kapitlene der klassene blir nærmere beskrevet.

Oversikt over klasser i XKOS-AP-NO

Følgende klasser er obligatoriske:

Følgende klasser er anbefalte:

Følgende klasser er valgfrie:

Følgende klasser i den forenklede modellen er utenfor omfanget til dette dokumentet å spesifisere:

 • Klassene Begrep (skos:Concept) og Klassifikasjonsfamilie (skos:Concept): Disse er klasser som representerer begreper som er utenfor selve klassifikasjonen. Se Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser (SKOS-AP-NO-Begrep) for hvordan begreper (skos:Concept) og begrepssamlinger (skos:Collection) beskrives.

 • Liste (rdf:List): Dette er en RDF-teknisk konstruksjon som er brukt til å ha en «sortert liste», og som den vanlige brukeren ikke trenger å forholde seg til.

I kapitelene som beskriver den enkelte klassen, er egenskapene gruppert inn i obligatoriske (skal), anbefalte (bør) og valgfrie (kan) egenskaper og deretter sortert alfabetisk etter norske navn.

Klassen Klassifikasjon (skos:ConceptScheme)

KlassenKlassifikasjon
Figur 6. Klassen Klassifikasjon (skos:ConceptScheme) og klassene den refererer til.

English name

Classification

Anvendelse / Usage note

(norsk) Klassen brukes til å representere en klassifikasjon, en variant eller en versjon av en klassifikasjon.

(English) This class is used to represent a classification, a variant of a version of a classification.

URI

skos:ConceptScheme

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

(norsk) I konteksten av dette dokumentet er en gitt variant/versjon av en klassifikasjon også en klassifikasjon.

(English) In the context of this document, a given variant/version of a classification is also a classification.

Eksempel

Næringsgruppering 2007 (SN 2007)

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  skos:prefLabel "Næringsgruppering 2007"@nb ;
  xkos:belongsTo <sn> .

<sn> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Standard for næringsgruppering"@nb ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Klassifikasjon

Klassifikasjon – antall nivåer (xkos:numberOfLevels)

English name

number of levels

URI

xkos:numberOfLevels

Range

rdfs:Literal typed as xsd:positiveInteger

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi antall nivåer i klassifikasjonen; 1 for en flat klassifikasjon.

(English) This property is used to document number of levels the classification includes; 1 for a flat classification.

Multiplisitet

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel

«Næringsgruppering 2007» har totalt fem nivåer.

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2017> a skos:ConceptScheme ;
  xkos:numberOfLevels "5"^^xsd:positiveInteger .

Klassifikasjon – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal typed as xsd:anyURI

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til klassifikasjonen.

(English) This property is used to refer to the identifier of the classification.

Multiplisitet

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note 1

(norsk) Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

(norsk) For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifer) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

(English) Se Om identifikator (dct:identifer) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Merknad / Note 2

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6 for «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2017> a skos:ConceptScheme ;
  dct:identifier "https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6"^^xsd:anyURI .

Klassifikasjon – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi navnet til klassifikasjonen. Gjentas når navnet finnes i flere språk.

(English) This property is used to specify the name of the classification, repeated when the name is in different languages.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel

«Næringsgruppering 2007 (SN2007)» på norsk, og "Standard Industrial Classification 2007 (SIC 2007)" på engelsk.

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2017> a skos:ConceptScheme ;
  dct:title "Næringsgruppering 2007 (SN 2007)"@nb ,
   "Standard Industrial Classification 2007 (SIC 2007)"@en .

Klassifikasjon – utgiver (dct:publisher)

English name

publisher

URI

dct:publisher

Range

foaf:Agent

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til utgiver av klassifikasjonen.

(English) This property is used to refer to the publisher of the classification.

Multiplisitet

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel

Statistisk sentralbyrå (med org.nr. 971526920) er utgiver av «Næringsgruppering 2007 (SN2007)».

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2017> a skos:ConceptScheme ;
  dct:publisher <https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/971526920> . # Statistisk sentralbyrå

Anbefalte egenskaper for klassen Klassifikasjon

Klassifikasjon – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi en kortfattet beskrivelse av klassifikasjonen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen er i flere språk.

(English) This property is used to give a short description of the classification, repeated when the description is in different languages.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel

Se teksten i RDF Turtle eksempel under.

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
 dct:description "Grunnlaget for SN2007 er EUs standard NACE Rev.2 (Nomenclature générale des Activités economiques dans les Communautés Européenes) og FNs standard ISIC Rev.4 (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities. NACE Rev.2 og SN2007 bygger på ISIC Rev.4 som ble godkjent i 2006. NACE Rev.2 har samme struktur som ISIC Rev.4, men NACE Rev.2 er mer detaljert enn ISIC Rev.4 på 3- og 4-siffernivå. Gjennom å aggregere NACE-grupper vil en komme fram til ISICs 3- og 4- siffergrupper. Ned til 4-sifret nivå (næringsgruppe) er SN2007 identisk med NACE Rev.2. Ut fra behovet for en mer detaljert næringsinndeling tilpasset norske forhold, er det innført et nasjonalt nivå, dvs. næringsundergruppene på 5-siffernivå. Øvrige land har også innført et tilsvarende nasjonalt nivå, tilpasset næringsvirksomheten i de respektive landene."@nb ; .

Klassifikasjon – dekker (xkos:covers)

English name

covers

URI

xkos:covers

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til begrep som beskriver det domene/fagområde/el.l. som klassifikasjonen dekker.

(English) A classification covers a defined field: economic activity, occupations, living organisms, etc. XKOS specifies the xkos:covers property to express this relation.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note 1

(norsk) En veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l.

(English) A well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like.

Merknad / Note 2

(norsk) Bruk heller egenskapen Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) når klassifikasjonen dekker domenet/fagområdet uttømmende, og/eller Klassifikasjon – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively) når klassifikasjonen dekker domenet/fagområdet gjensidig utelukkende.

(English) Use rather the property Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) when the classification covers the domain / subject field exhaustively, and/or Klassifikasjon – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively) when the classification covers the domain / subject field mutually exclusively.

Merknad / Note 3

(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. EuroVoc, Library of Congress Subject Headings (LOCSH) eller Los.

(English) The value should be represented by a skos:Concept, for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc (EUROVOC), the Library of Congress Subject Headings (LOCSH), or Los.

Eksempel

«Næringsgruppering 2007» dekker begrepet ‘økonomisk aktivitet’ (‘economic activity’).

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007> a skos:Concept ;
  xkos:covers <http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/5992> . # ‘economic activity’

Klassifikasjon – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively)

English name

covers mutually exclusively

URI

xkos:coversMutuallyExclusively

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) På ethvert nivå i en veldefinert klassifikasjon er kategoriene gjensidig utelukkende. Denne egenskapen brukes til å uttrykke dette, samt å referere til begrep som kategoriene dekker.

(English) If there is no overlap between the classification items at a given level of the classification, we say that the concepts (skos:Concept) representing the items are mutually exclusive.

Subegenskap av / Subproperty of

xkos:covers

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note 1

(norsk) En veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l., og med gjensidig utelukkende kategorier.

(English) A well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like, and with mutually exclusive categories.

Merknad / Note 2

(norsk) En veldefinert klassifikasjon dekker sitt domene/område/begrep både uttømmende og gjensidig utelukkende. I slike tilfeller bør både denne egenskapen og egenskapen Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) brukes.

(English) A well-defined classification usually covers its domain, subject field or such like both exhaustively and mutually exclusively. In such cases this property and the property Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) should be used.

Merknad / Note 3

(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. EuroVoc, Library of Congress Subject Headings (LOCSH) eller Los.

(English) The value should be represented by a skos:Concept, for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc (EUROVOC), the Library of Congress Subject Headings (LOCSH), or Los.

Eksempel

Næringsgruppering 2007 dekker begrepet ‘økonomisk aktivitet’ med gjensidig utelukkende kategorier (og uttømmende).

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007> a skos:Concept ;
  xkos:coversMutuallyExclusively <http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/5992> ; # ‘economic activity’
  xkos:coversExhaustively <http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/5992> ; # ‘economic activity’
  .

Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)

English name

covers exhaustively

URI

xkos:coversExhaustively

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å uttrykke at klassifikasjonen dekker et domene/fagområde/el.l. uttømmende, samt å referere til det som dekkes.

(English) If the coverage of the given field is complete (i.e. all notions in the field can potentially be classified under the classification), we say that the coverage is exhaustive.

Subegenskap av / Subproperty of

xkos:covers

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note 1

(norsk) En veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l., og uttømmende. Denne egenskapen bør derfor alltid brukes for en veldefinert klassifikasjon.

(English) A well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like, and exhaustively. This property should derfor be used for a well-defined classification.

Merknad / Note 2

(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. EuroVoc, Library of Congress Subject Headings (LOCSH) eller Los.

(English) The value should be represented by a skos:Concept, for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc (EUROVOC), the Library of Congress Subject Headings (LOCSH), or Los.

Eksempel

Næringsgruppering dekker begrepet ‘økonomisk aktivitet’ uttømmende.

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007> a skos:Concept ;
  xkos:coversExhaustively <http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/5992> . # ‘economic activity’

Klassifikasjon – erstatter (xkos:supersedes)

English name

supersedes

URI

xkos:supersedes

Range

skos:ConceptScheme

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en versjon av klassifikasjonen som denne versjonen erstatter.

(English) This property is used to refer to a classification/version that this classification/version supersedes.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Eksempel

«Næringsgruppering 2007 (SN2007)» erstatter «Næringsgruppering 2002 (SN2002)».

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  xkos:supersedes <sn2002> ; .

Klassifikasjon – gyldig fra og med (schema:validFrom)

English name

valid from inclusive

URI

schema:validFrom

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi fra og med når klassifikasjonen er gyldig.

(English) This property is used to specify the date or time from (inclusive) which the classification is valid.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note 1

(norsk) For å kunne bruke en klassifikasjon/versjon riktig, er det viktig at denne verdien oppgi når datoen/tidspunktet er kjent.

(English) In order to use a classification/version correctly, it is important that this property is given value when the date/time is known.

Merknad / Note 2

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel

«Næringsgruppering 2007» er gyldig fra og med 1.1.2019.

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2017> a skos:ConceptScheme ;
  schema:validFrom "2019-01-01"^^xsd:date ; .

Klassifikasjon – gyldig til og med (schema:validThrough)

English name

valid through inclusive

URI

schema:validThrough

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi fra og med når klassifikasjonen er gyldig.

(English) This property is used to specify the date or time from (inclusive) which the classification is valid.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note 1

(norsk) For å kunne bruke en klassifikasjon/versjon riktig, er det viktig at denne verdien oppgi når datoen/tidspunktet er kjent.

(English) In order to use a classification/version correctly, it is important that this property is given value when the date/time is known.

Merknad / Note 2

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel

«Næringsgruppering 2002» var gyldig til og med 31.12.2018.

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2002> a skos:ConceptScheme ;
  schema:validThrough "2018-12-31"^^xsd:date ; .

Klassifikasjon – har klassifikasjonsnivå (xkos:levels)

English name

level list

URI

xkos:levels

Range

rdf:List

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en liste av nivåene i klassifikasjonen (instanser av Klassifikasjonsnivå xkos:ClassificationLevel), representert som en sortert RDF-liste (instans av rdf:List).

(English) This property is used to refer to the list of the classification levels represented as an RDF list of ordered levels (instances of ClassificationLevel).

Multiplisitet

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Eksempel

Innholdet i «Næringsgruppering 2007» som en (nøstet) liste, med klassifikasjonsnivåene 1 til 5.

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
 xkos:levels [ a rdf:List ;
  rdf:first <sn2007-1> ; # nivå 1
  rdf:rest [ a rdf:List ;
    rdf:first <sn2007-2> ; # nivå 2
    rdf:rest [ a rdf:List ;
     rdf:first <sn2007-3> ; # nivå 3
     rdf:rest [ a rdf:List ;
      rdf:first <sn2007-4> ; # nivå 4
      rdf:rest [ a rdf:List ;
       rdf:first <sn2007-5>; # nivå 5
       rdf:rest rdf:nil ;
       ] ;
      ] ;
     ] ;
    ] ;
  ] ;
  .

<sn2007-1> a xkos:ClassificationLevel ; .

# etc.

Klassifikasjon – inneholder kategori (uneskos:contains)

English name

contains classification items

URI

uneskos:contains

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategori(er) som en klassifikasjon inneholder.

(English) This property is used to refer to the classification items that the classification contains.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note 1

(norsk) Når en flat klassifikasjon ikke tar med det ene klassifikasjonsnivået, er denne egenskapen den eneste måte å si hvilke kategorier en klassifikasjon inneholder.

(English) When the one classifcation level in a flat classification is not specified, this property is the only way to speficiy which categories that are in the classification.

Merknad / Note 2

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel

«Standard for sivilstand 1993» inneholder kategoriene «1 – Ugift», …​, «9 – Gjenlevende partner»

Eksempel i RDF Turtle:

<sivilstand1993> a skos:ConceptScheme ;
  dct:title "Sivilstand 1993"@nb ;
  uneskos:contains <ugift> , <gift> , <enkeEllerEnkemann> , <skilt> , <separert> , <registrertPartner> , <separertPartner> , <skiltPartner> , <gjenlevendePartner> ; .

<ugift> a skos:Concept ;
  skos:notation "1" ;
  skos:prefLabel "ugift"@nb ;
  skos:inScheme <sivilstand1993> ; .

# og alle de andre kategoriene

Klassifikasjon – sist oppdatert (dct:modified)

English name

modified

URI

dct:modified

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi dato/tidspunkt når klassifikasjonen ble sist oppdatert.

(English) This property is used to specify the date or time when the classification was last modified.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel

«Næringsgruppering 2007» ble sist oppdatert 11.10.2016 14:06:44.

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  dct:modified "2016-10-11T14:06:44"^^xsd:dateTime ; .

Klassifikasjon – språk (dct:language)

English name

language

URI

dct:language

Range

URI

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi språk som klassifikasjonen er utgitt i.

(English) This property is used to specify the language(s) that the classification is in.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note 1

(norsk) Verdien skal hentes fra EUs kontrollerte liste over Language.

(English) The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary for Language.

Merknad / Note 2

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel

«Næringsgruppering 2007» finnes i norsk bokmål, nynorsk og engelsk.

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  dct:language <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> , # norsk bokmål
      <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NNN>, # nynorsk
   <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG>; # engelsk
  .

Klassifikasjon – tilgjengeliggjøringsdato (dct:issued)

English name

issued

URI

dct:issued

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi dato/tid når klassifikasjonen ble tilgjengeliggjort.

(English) This property is used to specify the date/time when the classification was made accessible.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel

«Næringsgruppering 2007 (SN2007)» ble tilgjengeliggjort 1. jan. 2009.

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  dct:issued "2009-01-01"^^xsd:date ; .

Valgfrie egenskaper for klassen Klassifikasjon

Klassifikasjon – har variant (xkos:variant)

English name

variant

URI

xkos:variant

Range

skos:ConceptScheme

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en variant av klassifikasjonen, dvs. klassifikasjonen tilpasset for et spesifikt bruksbehov, ved f.eks. å begrense dekningen, slå sammen eller splitte noen kategorier på et gitt klassifikasjonsnivå.

(English) In certain circumstances, statisticians need to "customize" a classification scheme for a specific use, by restricting the coverage, merging or splitting certain items at a given level, etc. The xkos:variant property can be used to represent the relation between the base classification scheme and its variant(s). 

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

«Næringsgruppering 2007» har bl.a. variant «Fastlands-Norge 2009».

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  xkos:variant <fastlandsNorge2009> .

Klassifikasjon – produsent (dct:creator)

English name

creator

URI

dct:creator

Range

foaf:Agent

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til aktør(er) som har laget klassifikasjonen.

(English) This property is used to refer to the one or more Agents who made the classification and who are not the publisher (dct:publisher) of the classification.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note 1

(norsk) Egenskapen brukes når produsenten ikke er samme som Klassifikasjon – utgiver (dct:publisher).

(English) Use this property when the creator is not the same as Klassifikasjon – utgiver (dct:publisher).

Merknad / Note 2

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel

Klassifikasjon – tilhører (xkos:belongsTo)

English name

belongs to

URI

xkos:belongsTo

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å knytte en hovedversjon av klassifikasjonen til f.eks. en «klassifikasjonsfamilie» eller en «klassifikasjonsserie».

(English) This property is used to connect a major version of a classification to a concept representing the overall classification.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

(norsk) I XKOS er rdfs:Resource (en hvilken som helst type ressurs) brukt som range, og det er samtidig anbefalt å referere et begrep (en instans av skos:Concept). Det er derfor i dette dokumentet brukt skos:Concept som range.

(English) XKOS does not declare a formal range for xkos:belongsTo, and does not define a class to represent the classification itself; it is recommended to model it as an instance of skos:Concept that will serve as an entry in statistical classification registries, but another class could be used as well.

Eksempel

«Næringsgruppering 2007 (SN2007)» tilhører klassifikasjonsfamilien «Standard for næringsgruppering (SN)»

Klassen Klassifikasjonsnivå (xkos:ClassificationLevel)

KlassenKlassifikasjonsnivå
Figur 7. Klassen Klassifikasjonsnivå (xkos:ClasificationLevel) og klassene den refererer til.

English name

Classification level

Anvendelse / Usage note

(norsk) Klassen brukes til å representere et nivå i en klassifikasjon.

(English) This class is used to represent a classification level.

URI

xkos:ClassificationLevel

Subklasse av

skos:Collection

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

(norsk) Flate klassifikasjoner betraktes til å inneha ett nivå.

(English) A flat classification is considered as a classifcation with one level.

Eksempel

Nivå 4 «næringsgruppe» i Næringsgruppering 2007.

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007-4> a xkos:ClassificationLevel .

Obligatoriske egenskaper for klassen Klassifikasjonsnivå

Klassifikasjonsnivå – nivånummer (xkos:depth)

English name

depth

URI

xkos:depth

Range

rdfs:Literal typed as xsd:positiveInteger

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi nivånummer av det aktuelle klassifikasjonsnivået, dvs. avstanden fra dette nivået til «roten» av klassifikasjonen. 1 for det høyeste nivået.

(English) This property is used to specify the depth of a level inside a classification (1 for the highest level).

Multiplisitet

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

(norsk) Det ene nivået i en flat klassifikasjon har verdi 1 som sitt nivånummer.

(English) The only one level in a flat classification has value 1 as the depth.

Eksempel

Nivå 4 «Næringsgruppe» i Næringsgruppering har verdi 4 som nivånummer.

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007-4> a xkos:ClassificationLevel ;
  xkos:depth "4"^^xsd:positiveInteger ; .

Klassifikasjonsnivå – inneholder kategori (skos:member)

English name

member

URI

skos:member

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorier som klassifikasjonsnivået inneholder.

(English) This property is used to refer to the classification items that are in the classification level.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel

Nivå 1 i Næringsgruppering inneholder «A – Jordbruk, skogbruk og fiske», …, og «U – Internasjonale organisasjoner og organer».

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007-1> a xkos:ClassificationLevel ;
  skos:member <A> ; . # kun med <A> som eksempel

<A> a skos:Concept ;
  skos:notation "A" ;
  skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ; .

# tilsvarende med de andre nivåene

Anbefalte egenskaper for klassen Klassifikasjonsnivå

Klassifikasjonsnivå – dekker (xkos:covers)

English name

covers

URI

xkos:covers

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å uttrykke at klassifikasjonsnivået dekker et domene/fagområde/el.l. uttømmende, samt å referere til det som dekkes.

(English) A classification covers a defined field: economic activity, occupations, living organisms, etc. XKOS specifies the xkos:covers property to express this relation. 

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note 1

(norsk) Ethvert klassifikasjonsnivå i en veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l. 

(English) A classification level in a well-defined classification shuold cover max. one domain, subject field or such like.

Merknad / Note 2

(norsk) Bruk heller egenskapen Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) når klassifikasjonsnivået dekker domenet/fagområdet uttømmende, og/eller Klassifikasjonsnivå – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively) når klassifikasjonsnivået dekker domenet/fagområdet gjensidig utelukkende.  

(English) Use rather the property Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) when the classification level covers the domain / subject field exhaustively, and/or Klassifikasjonsnivå – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively) when the classification level covers the domain / subject field mutually exclusively.

Merknad / Note 3

(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. EuroVoc, Library of Congress Subject Headings (LOCSH) eller Los.

(English) The value should be represented by a skos:Concept, for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc (EUROVOC), the Library of Congress Subject Headings (LOCSH), or Los.

Eksempel

«Næringsgruppering 2007» nivå 1 dekker ‘næringsområde’.

Eksempel i RDF Turtle: Se tilsvarende eksempel under Klassifikasjon – dekker (xkos:covers).

Klassifikasjonsnivå – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively)

English name

covers mutually exclusively

URI

xkos:coversMutuallyExclusively

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til et eller flere begreper som beskriver det domene/fagområde/el.l. som klassifikasjonsnivået dekker gjensidig utelukkende.   

(English) If the coverage of the given field is complete (i.e. all notions in the field can potentially be classified under the classification level), we say that the coverage is exhaustive. If there is no overlap between the classification items at a given level of the classification, we say that the skos:Concepts representing the items are mutually exclusive.

Subegenskap av / Subproperty of

xkos:covers

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note 1

(norsk) Et klassifikasjonsnivå i en veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l. og gjensidig utelukkende. Denne egenskapen bør derfor alltid brukes for en veldefinert klassifikasjon.

(English) A classification level in a well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like, and mutually exclusively. This property should therefore be used for a well-defined classification.

Merknad / Note 2

(norsk) Et klassifikasjonsnivå i en veldefinert klassifikasjon dekker vanligvis sitt domene/fagområde/el.l. både uttømmende og gjensidig utelukkende. I slike tilfeller bør både denne egenskapen og Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) brukes.

(English) A classification level in a well-defined classification usually covers the domain, subjecdt field or such like both exhaustively and mutually exclusively. In such cases, both this property and the property Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) be used.

Merknad / Note 3

(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. EuroVoc, Library of Congress Subject Headings (LOCSH) eller Los.

(English) The value should be represented by a skos:Concept, for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc (EUROVOC), the Library of Congress Subject Headings (LOCSH), or Los.

Eksempel

«Næringsgruppering 2007» nivå 1 dekker ‘næringsområde’ med gjensidig utelukkende kategorier.

Eksempel i RDF Turtle: Se tilsvarende eksempel under Klassifikasjon – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively).

Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)

English name

covers exhaustively

URI

xkos:coversExhaustively

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) På ethvert nivå i en veldefinert klassifikasjon er kategoriene gjensidig utelukkende. Denne egenskapen brukes til å uttrykke dette, samt å referere til begrep som kategoriene dekker. 

(English) If the coverage of the given field is complete (i.e. all notions in the field can potentially be classified under the classification), we say that the coverage is exhaustive.

Subegenskap av / Subproperty of

xkos:covers

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note 1

(norsk) Et klassifikasjonsnivå i en veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l. og uttømmende. Denne egenskapen bør derfor alltid brukes for en veldefinert klassifikasjon.

(English) A classification level in a well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like, and mutually exclusively. This property should therefore be used for a well-defined classification.

Merknad / Note 2

(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. EuroVoc, Library of Congress Subject Headings (LOCSH) eller Los.

(English) The value should be represented by a skos:Concept, for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc (EUROVOC), the Library of Congress Subject Headings (LOCSH), or Los.

Eksempel

«Næringsgruppering2007» nivå 1 dekker ‘næringsområde’ uttømmende.

Eksempel i RDF Turtle: Se tilsvarende eksempel under Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively).

Klassifikasjonsnivå – er klassifisert innen (xkos:organizedBy)

English name

organized by

URI

xkos:organizedBy

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til begrep som kategoriene i klassifikasjonsnivået er klassifisert innen.

(English) This property is used to specify the name (or nature, or type) of the items that constitute the level

Multiplisitet

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Eksempel

«Næringsgruppering 2007» er klassifisert innen: nivå 1 = Næringshovedområde, nivå 2 = Næring, nivå 3 = Næringshovedgruppe, nivå 4 = Næringsgruppe og nivå 5 = Næringsundergruppe.

Eksempel i RDF Turtle:

# her kun med eksempel i nivå 4:
<sn2007-4> a xkos:ClassificationLevel ;
  xkos:organizedBy [ a skos:Concept ; skos:prefLabel "Næringsgruppe"@nb ; ] ; .

Valgfrie egenskaper for klassen Klassifikasjonsnivå

Klassifikasjonsnivå – kodemønster (xkos:notationPattern)

English name

notation pattern

URI

xkos:notationPattern

Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi mønsteret for kodene på et gitt klassifikasjonsnivå. Verdien bør inneholde et regulært uttrykk.

(English) Classification items of a given levels usually have a code (expressed by the skos:notation property) that conforms to a specific structure. In order to capture this information, XKOS defines the xkos:notationPattern property. This property is attached to a classification level and should contain a regular expression reflecting the code structure of the items of this level.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Kodene på nivå 1 i «Næringsgruppering 2007» er én stor bokstav (fra A til U).

Example

For example, the NACE sections are identified by a capital letter between A and U.

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007-1> a xkos:ClassificationLevel ;
  xkos:notationPattern "[A-U]" ; .

Klassen Kategori (skos:Concept)

KlassenKategori
Figur 8. Klassen Kategori (skos:Concept) og klassene den refererer til.

English name

category, classification item

Anvendelse / Usage note

(norsk) Klassen brukes til å representere en kategori i en klassifikasjon/klassifikasjonsnivå.

Usage note

(English) This class is used to represent a category in a classification or classification level.

URI

skos:Concept

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel

Kategorien med kode «A» på nivå 1 i klassifikasjonen «Næringsgruppering 2007».

Eksempel i RDF Turtle:

<A> a skos:Concept ;
  skos:notation "A" ;
  skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Kategori

Kategori – anbefalt kategorinavn (skos:prefLabel)

English name

official label

URI

skos:prefLabel

Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi det anbefalte kategorinavnet for kategorien. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere språk.

(English) This property is used to specify the official label for the classification item, repeated when the label is in different languages.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk /Mandatory

Eksempel

«Jordbruk, skogbruk og fiske» er anbefalt kategorinavn på norsk for kategorien med koden «A», på nivå 1 i «Næringsgruppering 2007».

Eksempel i RDF Turtle:

<A> a skos:Concept ;
  skos:notation "A" ;
  skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ; .

Kategori – er i klassifikasjon (skos:inScheme)

English name

in classification

URI

skos:inScheme

Range

skos:ConceptScheme

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å knytte kategorien til en eller flere klassifikasjoner.

(English) This property is used to connect the category to a classification of classification level.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel

Kategorien med kode «A» er i klassifikasjonen «Næringsgruppering 2007».

Eksempel i RDF Turtle:

<A> a skos:Concept ;
  skos:notation "A" ;
  skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ;
  skos:inScheme <sn2007> ; .

<sn2007> a skos:ConceptScheme ; .

Anbefalte egenskaper for klassen Kategori

Kategori – er første kategori i (skos:topConceptOf)

English name

first category

URI

skos:topConceptOf

Range

skos:ConceptScheme

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en klassifikasjon hvor denne kategorien er den første.

(English) This property is used to refer to the classification in which the category is the first one.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

(norsk) Ordet «første» bør forståes innenfor konteksten av den aktuelle klassifikasjonen. I en veldefinert klassifikasjon skal derfor kun én kategori ha denne egenskapen.

(English) The word "first" should be understood within the context of that particular classification. In a well-defined classification, there skall therefore be only one category which has this property.

Eksempel

«A – Jordbruk, skogbruk og fiske» er den første kategorien i «Næringsgruppering 2007 (SN2007)»

Eksempel i RDF Turtle:

<A> a skos:Concept ;
  skos:notation "A" ;
  skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ;
  skos:topConceptOf <sn2007> .

<sn2007> a skos:ConceptScheme ; .

Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote)

English name

core content note

URI

xkos:coreContentNote

Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi hva som er hovedinnholdet i kategorien. Egenskapen bør gjentas når teksten er i flere ulike språk.

(English) This property is used to specify the core content of the classification item, repeated when the note is in different languages.

Subegenskap av / Subproperty of

xkos:inclusionNote

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad

Eksempel / Example

(norsk) Kategori med koden «01» i «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» har følgende note om hovedinnhold: "Inkluderer: Denne næringen omfatter to basisaktiviteter: produksjon av vegetabilske og animalske produkter, jordbruk, dyrking av genetisk modifiserte vekster og oppdrett av genetisk modifiserte dyr. Både dyrking av vekster på friland og i veksthus inngår."

(English) xkos:coreContentNote is generally labelled "This category includes", "This item includes", "This division includes", "Includes" or similar.

Eksempel I RDF Turtle:

<01> a skos:Concept ;
 skos:prefLabel "Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell"@nb ; # kategorinavn
 skos:notation "01" ; # kode
 xkos:coreContentNote "Inkluderer: Denne næringen omfatter to basisaktiviteter: produksjon av vegetabilske og animalske produkter, jordbruk, dyrking av genetisk modifiserte vekster og oppdrett av genetisk modifiserte dyr. Både dyrking av vekster på friland og i veksthus inngår."@nb ; # hovedinnhold
 xkos:additionalContentNote "Inkluderer også: Omfatter også tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og fangst."@nb ; # tilleggsinnhold
 xkos:exclusionNote "Ekskluderer: Grunnarbeid, f.eks. anlegg av jordterrasser, drenering o.l. grupperes under næringshovedområde: F Bygge- og anleggsvirksomhet. Kjøpere og andelslag engasjert i markedsføring av jordbruksprodukter grupperes under næringshovedområde: G Varehandel, reparasjon av motorvogner. Stell og vedlikehold av landskap grupperes under: 81.30 Beplantning av hager og parkanlegg."@nb ; # eksklusjon
 skos:inScheme <sn2007> ; .

Kategori – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi en unik og persistent identifikator til kategorien.

(English) This property is used to specify a unique and persistent identifier to the category.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note 1

(norsk) Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

(norsk) For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifer) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

(English) See Om identifikator (dct:identifer) i Veileder for beskrivelse av datasett osv..

Merknad / Note 2

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Kategori – kode (skos:notation)

English name

code

URI

skos:notation

Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi koden for kategorien.

(English) This property is used to specify the code for the classification item.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

(norsk) Samme kategori kan inngå i ulike varianter/klassifikasjoner og da også med ulike koder.

(English) Same category may be part of different variants/classificatinos and thus also with different codes.

Eksempel

«A» er koden for kategorien med kategorinavn «Jordbruk, skogbruk og fiske», på nivå 1 i «Næringsgruppering 2007 (SN2007)».

Eksempel i RDF Turtle:

<A> a skos:Concept ;
  skos:notation "A" ;
  skos:prefLabel "Jordbruk, skosbruk og fiske"@nb ,
   "Agriculture, forestry and fishing"@en .

<031> a skos:Concept ;
  skos:notation "03.1" ; # koden i denne klassifikasjonen
  skos:prefLabel "Fiske og fangst"@nb ,
  skos:notation "01.20.00"^^ssb:miljøregnskap2012 ; . # koden i en annen klassifikasjon

ssb:miljøregnskap2012 a skos:ConceptScheme ; .

Kategori – refererer til begrep (dct:subject)

English name

concept

URI

dct:subject

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til sentralt begrep som er viktig for å forstå og tolke kategorien.

(English) This property is used to refer to the concept which is important in order to understand the category.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Eksempel

Kategorien med koden «A» i «Næringsgruppering 2007» refererer til begrepet ‘primærnæring’.

Eksempel i RDF Turtle:

<A> a skos:Concept ;
  skos:notation "A" ;
  skos:prefLabel "Jordbruk, skosbruk og fiske"@nb ;
  dct:subject <primærnæring> .

<primærnæring> a skos:Concept ; .

Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote)

English name

additional content note

URI

xkos:additionalContentNote

Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi tilleggsinnholdet i kategorien. Egenskapen bør gjentas når teksten er i flere ulike språk.

(English) This property is used to specify additional content to the classification item, repeated when the note is in different languages.

Subegenskap av / Subproperty of

xkos:inclusionNote

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Eksempel / Example

(norsk) Kategori med koden «01» i «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» har følgende note om tilleggsinnhold: «Inkluderer også: Omfatter også tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og fangst.»

(English) xkos:additionalContentNote is generally labelled "This category includes also", "This item includes also", "This division includes also", "Includes also", or similar.

Eksempel i RDF Turtle: Se under Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote).

Valgfrie egenskaper for klassen Kategori

Kategori – består av (xkos:hasPart)

English name

has part

URI

xkos:hasPart

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorier som den aktuelle kategorien består av, i en partitiv relasjon mellom kategoriene.

(English) This property is used to refer to categories which the category in question consists of, in a partitive relationship between the categories.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

'ukedag' består av 'mandag', 'tirsdag', 'onsdag', 'torsdag', 'fredag', 'lørdag' og 'søndag'.

Eksempel i RDF Turtle:

<ukedag> a skos:Concept ;
  xkos:hasPart <mandag>, <tirsdag>, <onsdag>, <torsdag>, <fredag>, <lørdag>, <søndag> ; .

Kategori – definisjon (skos:definition)

English name

definition

URI

skos:definition

Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi definisjonen av begrepet som kategorien representerer. Egenskapen bør gjentas når definisjonen finnes i flere ulike språk.

(English) This property is used to specify the definition of the concept that the category represents, repeated when the definition is in different languages.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

(norsk) Bruk heller egenskapen Kategori – refererer til begrep (dct:subject) til å referere til en begrepsbeskrivelse som er tilgjengeliggjort f.eks. i begrepsdelen av Felles datakatalog og som inneholder definisjonen av begrepet, istedenfor å duplisere/«gjemme» definisjonen i en klassifikasjon.

(English) Use rather the property Kategori – refererer til begrep (dct:subject) to refer to a concept which is available in e.g. Felles datakatalog and which contains the defintion of the concept, instead of duplicating/"hiding" the definition in a classification.

Kategori – eksempel (skos:example)

English name

example

URI

skos:example

Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi i fritekst eksempler på hva er kategorisert under kategorien. Egenskapen bør gjentas når teksten er i flere ulike språk.

(English) This property is used to specify examples of the content of the category, repeated when the text is in different languages.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

For kategori med koden «A» i «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»: Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell, skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk, fiske, fangst og akvakultur.

Eksempel i RDF Turtle:

<A> a skos:Concept ;
  skos:notation "A" ;
  skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ;
  skos:example "Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell, skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk, fiske, fangst og akvakultur"@nb ; .

Kategori – eksklusjonsmerknad (skos:exclusionNote)

English name

exclusion note

URI

xkos:exclusionNote

Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi hva som ikke er inkludert i kategorien. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk.

(English) This property is used to specify what is not included in the category, repeated when the note is in different languages.

Subegenskap av / Subproperty of

skos:scopeNote

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Kategori med koden «01» i «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» har følgende eksklusjonsnote: «Ekskluderer: Grunnarbeid, f.eks. anlegg av jordterrasser, drenering o.l. grupperes under næringshovedområde: F Bygge- og anleggsvirksomhet. Kjøpere og andelslag engasjert i markedsføring av jordbruksprodukter grupperes under næringshovedområde: G Varehandel, reparasjon av motorvogner. Stell og vedlikehold av landskap grupperes under: 81.30 Beplantning av hager og parkanlegg.»

Eksempel I RDF Turtle: Se under Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote).

Kategori – er del av (xkos:isPartOf)

English name

is part of

URI

xkos:isPartOf

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorier som den aktuelle kategorien er del av, i en partitiv relasjon mellom kategoriene.

(English) This property is used to refer to categories which the category in question is part of, in a partitive relationship between the categories.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

'mandag' er del av 'ukedag'.

Eksempel i RDF Turtle:

<mandag> a skos:Concept ;
  xkos:isPartOf <ukedag> ; .

Kategori – forrige kategori (xkos:previous)

English name

previous

URI

xkos:previous

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorien som er foran den aktuelle kategorien, i en sekvensiell relasjon mellom kategoriene.

(English) This property is used to refer to the category that is before the category in question, in a sequential relation between the categories.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

(norsk) Ordene «forrige» og «foran» bør forståes innenfor konteksten av det aktuelle klassifikasjonsnivået i den aktuelle klassifikasjonen.

(English) The words "previous" and "before" should be understood within the context of that particular classification level in that particular classification.

Eksempel

Den forrige kategori til «B» er «A» i Nivå 1 av «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»

Eksempel i RDF Turtle:

<B> a skos:Concept ;
  xkos:previus <A> ; .

Kategori – frarådet kategorinavn (skos:hiddenLabel)

English name

hidden label

URI

skos:hiddenLabel

Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi kategorinavn som anses som uegnet for kategorien. EGenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk.

(English) This property is used to specify the label that is considered as not suitable for the classification item, repeated when the label is in different languages.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Kategori – generaliserer (xkos:generalizes)

English name

generalizes

URI

xkos:generalizes

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorier som den aktuelle kategorien generaliserer, i en generisk relasjon mellom kategoriene.

(English) This property is used to refer to categories which the category in question generalizes, in a generic relationship between the categories.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Kategorien med kode «A» på nivå 1 i klassifikasjonen «Næringsgruppering 2007» generaliserer kategoriene med kode «01», «02» og «03» på nivå 2.

Eksempel i RDF Turtle:

<A> a skos:Concept ;
  xkos:generalizes <01>, <02>, <03> ; .

Kategori – inklusjonsmerknad (xkos:inclusionNote)

English name

inclusion note

URI

xkos:inclusionNote

Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi merknad om hva som er inkludert i kodeelementet. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk.

(English) This property is used to specify what is included in the category, repeated when the note is in different languages.

Subegenskap av / Subproperty of

skos:scopeNote

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

(norsk) Bruk heller den semantisk sett mer presise egenskapen Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote), ev. kombinert med egenskapen Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote).

(English) Use rather the semantically more precise property Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote), alternatively in combination with the property Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote).

Kategori – maksimum kodelengde (xkos:maxLength)

English name

max length

URI

xkos:maxLength

Range

rdfs:Literal typed as xsd:positveInteger

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi maksimum kodelengde.

(English) This property is used to specify the maximum number of characters for a label that is constrained in length.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

(norsk) For deg som utvikler/tilpasser verktøystøtte, se engelsk note under.

(English) According to XKOS:

In all cases the skos:prefLabel property is used to express the full (official) label. For the additional fixed-length labels, skosxl:Label instances are created with the xkos:maxLength property indicating the maximum length of these additional labels. Two cases must be distinguished:

 • If the additional label is different from the full label, the skosxl:Label is attached by a skosxl:altLabel property.

 • If the additional label is equal to the full label, the skosxl:Label must be attached by a skosxl:prefLabel property in order to comply with the SKOS integrity rules about labels.

Kategori – merknad (skos:note)

English name

note

URI

skos:note

Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi merknad om kategorien. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk/målformer.

(English) This property is used to specify any note about the classification item, repeated when the note is in different languages.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

(norsk) Egenskapen brukes kun til merknader som ikke kan tas med i en av de andre semantisk sett mer presise egenskapene som Kategori – eksklusjonsmerknad (skos:exclusionNote), Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote) og Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote).

(English) Use this property only for notes that may not be given as values to one of the other semantically more precise properties such as Kategori – eksklusjonsmerknad (skos:exclusionNote), Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote) and Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote).

Kategori – neste kategori (xkos:next)

English name

next

URI

xkos:next

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorien som er bak den aktuelle kategorien, i en sekvensiell relasjon mellom kategoriene.

(English) This property is used to refer to the category that is after the category in question, in a sequential relation between the categories.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

(norsk) Ordene «neste» og «bak» bør forståes innenfor konteksten av det aktuelle klassifikasjonsnivået i den aktuelle klassifikasjonen.

(English) The words "next" and "after" should be understood within the context of that particular classification level in that particular classification.

Eksempel

Den neste kategori for «A» er «B» i Nivå 1 av «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»

Kategori – spesialiserer (xkos:specializes)

English name

specializes

URI

xkos:specializes

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorier som den aktuelle kategorien spesialiserer, i en generisk relasjon mellom kategoriene.

(English) This property is used to refer to categories which the category in question specializes, in a generic relationship between the categories.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Kategorien med kode «01» på nivå 2 i klassifikasjonen «Næringsgruppering 2007» spesialiserer kategorien med kode «A» på nivå 1.

Eksempel i RDF Turtle:

<01> a skos:Concept ;
  xkos:specializes <A> ; .

Kategori – tillatt kategorinavn (skos:altLabel)

English name

alternative label

URI

skos:altLabel

Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi alternativt kategorinavn (som kan brukes ved siden av det anbefalte kategorinavnet). Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk.

(English) This property is used to specify alternative label of the category, repeated when the label is in different languages.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Kategorien med kode «D» og anbefalt tekst «Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning» i «Næringsgruppering 2007» har tillatt kategorinavn «Kraftforsyning».

Eksempel i RDF Turtle:

<sn2007-D> a skos:Concept ;
  skos:notation "D" ;
  skos:prefLabel "Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning"@nb ;
  skos:altLabel "Kraftforsyning"@nb ; .

Klassen Klassifikasjonssammenligning (xkos:Correspondence)

KlassenKlassifikasjonssammenligning
Figur 9. Klassen Klassifikasjonssammenligning (xkos:Correspondence) og klassene den refererer til.

English name

Correspondence

Anvendelse / Usage note

(norsk) Klassen brukes til å representere sammenligning mellom to (varianter/versjoner av) klassifikasjoner, dvs. sammenstilling av sammenligninger mellom kategorier.

(English) This class is used to group concept associations between two classifications (concordances, correspondence tables …​).

URI

xkos:Correspondence

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

«Klassifisering av informasjonssektoren 2007 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» er en sammenligning mellom «Klassifikasjon av informasjonssektor 2007» og «Næringsgruppering 2007 (SN2007)»

Eksempel i RDF Turtle:

<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a xkos:Correspondence ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Klassifikasjonssammenligning

Klassifikasjonssammenligning – har kategorisammenligning (xkos:madeOf)

English name

made of

URI

xkos:madeOf

Range

xkos:ConceptAssociation

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorisammenligning, dvs. sammenligning på kategorinivå.

Usage note

(English) This property is used to group category correspondences that this correspondence is made of.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel

Klassifikasjonssammenligningen «Klassifisering av informasjonssektoren 2007 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» inneholder bl.a. sammenligning mellom kategoriene «26.1 - Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort» i «Standard for næringsgruppering (SN2007)» og «1.11 - Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort» i «Klassifisering av informasjonssektoren 2007».

Eksempel i RDF Turtle:

<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a xkos:Correspondence ;
  xkos:madeOf <261vs111> ; .

<261vs111> a xkos:ConceptAssociation ; .

Klassifikasjonssammenligning – identifikator (dct:identifier) 

English name 

identifier 

URI 

dct:identifier 

Range 

rdfs:Literal typed as xsd:anyURI 

Anvendelse / Usage note 

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til sammenligningen. 

(English) This property is used to refer to the identifier of the correspondence.

Multiplisitet 

1..1 

Kravnivå / Requirement level 

Obligatorisk / Mandatory 

Merknad / Note  1 

(norsk) Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

(norsk) For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifer) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

(Enligsh) See Om identifikator (dct:identifer) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Merknad / Note  2 

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. 

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111 er identifikator for klassifikasjonssammenligningen mellom «Klassifisering av informasjonssektoren 2007» og «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»

Klassifikasjonssammenligning – navn (dct:title) 

English name 

name 

URI 

dct:title 

Range 

rdfs:Literal 

Anvendelse / Usage note 

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi navnet til sammenligningen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere språk.  

(English) This property is used to specify the name of the correspondence, repeated when the name is in different languages. 

Multiplisitet 

1..n 

Kravnivå / Requirement level 

Obligatorisk / Mandatory 

Merknad / Note  

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. 

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel 

«Klassifisering av informasjonssektoren 2007 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» er navn på klassifikasjonssammenligningen https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111

Eksempel i RDF Turtle:

<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a xkos:Correspondence ;  
   dct:title "Klassifisering av informasjonssektoren 2007 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007)"@nb ; .  

Klassifikasjonssammenligning – sammenligner (xkos:compares)

English name

compares

URI

xkos:compares

Range

skos:ConceptScheme

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til klassifikasjonene (eller versjonene/variantene av samme klassifikasjon) som det sammenlignes mellom.

Usage note

(English) This property is used to link directly the xkos:Correspondence to the classification schemes that it puts in relation.

Multiplisitet

2..2

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel

«Klassifisering av informasjonssektoren 2007» sammenlignes med «Næringsgruppering 2007 (SN2007)».

Eksempel i RDF Turtle:

<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a xkos:Correspondence ;
  xkos:compares <sn2007> , <sn2007Infosektor> .

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  skos:prefLabel "Næringsgruppering 2007 (SN 2007)"@nb ; .

<sn2007Infosektor> a skos:ConceptScheme ;
  skos:prefLabel "Klassifisering av informasjonssektoren 2007"@nb ; .

Klassifikasjonssammenligning – utgiver (dct:publisher) 

English name 

publisher 

URI 

dct:publisher 

Range 

foaf:Agent 

Anvendelse / Usage note 

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til utgiver av sammenligningen.  

(English) This property is used to refer to the publisher of the corespondence.

Multiplisitet 

1..1 

Kravnivå / Requirement level 

Obligatorisk / Mandatory 

Merknad / Note  

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel 

Statistisk sentralbyrå (med org.nr. 971526920) er utgiver av klassifikasjonssammenligningen «Klassifisering av informasjonssektoren 2007 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»

Eksempel i RDF Turtle:

<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a xkos:Correspondence ;  
   dct:publisher <https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/971526920> ; . # Statistisk sentralbyrå 

Anbefalte egenskaper for klassen Klassifikasjonssammenligning

Klassifikasjonssammenligning – beskrivelse (dct:description) 

English name 

description 

URI 

dct:description 

Range 

rdfs:Literal 

Anvendelse / Usage note 

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi en kortfattet beskrivelse av sammenligningen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen er i flere språk.  

(English) This property is used to give a short description of the correspondence, repeated when the description is in different languages.

Multiplisitet 

0..n 

Kravnivå / Requirement level 

Anbefalt / Recommended 

Merknad / Note  

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS. 

Eksempel 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/109 med navn “Variant av SN - Miljøregnskap 2012 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007)” har beskrivelse “Denne korrespondansetabellen viser korrespondansene på nivå 2 av miljøregnskapet (tilsvarer koden xx.xx)”

  Eksempel i RDF Turtle: 

<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/109> a xkos:Correspondence ; 
  dct:description "Denne korrespondansetabellen viser korrespondansene på nivå 2 av miljøregnskapet (tilsvarer koden xx.xx)"@nb ; . 

Klassifikasjonssammenligning – sist oppdatert (dct:modified) 

English name 

modified 

URI 

dct:modified 

Range 

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime 

Anvendelse / Usage note 

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi dato/tidspunkt når sammenligningen sist ble oppdatert.  

(English) This property is used to specify the date or time when the correspondence was last modified. 

Multiplisitet 

0..1 

Kravnivå / Requirement level 

Anbefalt / Recommended 

Merknad / Note  

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS. 

Eksempel 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111 var sist oppdatert 01.01.2009

  Eksempel i RDF Turtle: 

<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a xkos:Correspondence ;  
   dct:modified "2009-01-01"^^xsd:dateTime ; . 

Klassifikasjonssammenligning – språk (dct:language) 

English name 

language 

URI 

dct:language 

Range 

URI 

Anvendelse / Usage note 

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi språk som sammenligningen er utgitt i. 

(English) This property is used to specify the language(s) that the correspondence is in. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravnivå / Requirement level 

Anbefalt / Recommended 

Merknad / Note  1 

(norsk) Verdien skal hentes fra EUs kontrollerte liste over Language

(English) The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary for Language

Merknad / Note  2 

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS. 

Eksempel 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111 finnes i NOB (bokmål), NNN (nynorsk) og ENG (engelsk)

  Eksempel i RDF Turtle: 

<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a xkos:Correspondence ;  
   dct:language 
   <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB>, # bokmål  
      <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NNN>, # nynorsk
   <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG>; # engelsk 
   . 

Klassifikasjonssammenligning – tilgjengeliggjøringsdato (dct:issued) 

English name 

issued 

URI 

dct:issued 

Range 

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime 

Anvendelse / Usage note 

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi dato/tid når klassifikasjonen ble tilgjengeliggjort.  

(English) This property is used to specify the date/time when the classification was made accessible.

Multiplisitet 

0..1 

Kravnivå / Requirement level 

Anbefalt / Recommended 

Merknad / Note

 (norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.

(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111 var tilgjengeliggjort 01.01.2009

  Eksempel i RDF Turtle: 

<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a xkos:Correspondence ;  
   dct:issued "2009-01-01"^^xsd:date ; .  

 

Klassen Kategorisammenligning (xkos:ConceptAssociation)

KlassenKategorisammenligning
Figur 10. Klassen Kategorisammenligning (xkos:ConceptAssociation) og klassen den refererer til.

English name

Category correspondence

Anvendelse / Usage note

(norsk) Klassen brukes til å representere sammenligning mellom kategorier.

(English) This class is used to represent correspondences between classification items.

URI

xkos:ConceptAssociation

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Sammenligning mellom kategorien «1.11 – Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort» i «Klassifisering av informasjonssektoren 2007» (målkategori), og kategorien «26.1 – Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort» i «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» (kildekategori).

Eksempel i RDF Turtle:

<261vs111> a xkos:ConceptAssociation ;
  xkos:sourceConcept <sn2007-261> ;
  xkos:targetConcept <snInfo2007-111> ; .

<snInfo2007-111> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort"@nb ;
  skos:inScheme <snInfo2007> ; .

<sn2007-261> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort"@nb ;
  skos:inScheme <sn2007> ; .

<1102n1129vs1108> a xkos:ConceptAssociation ;
  xkos:targetConcept <1108> ;
  xkos:sourceConcept <1102> , <1129> ; .

<1108> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Sandnes"@nb ;
  skos:notation "1108" ;
  skos:inScheme <kommuneinndeling2020> ; .

<1102> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Sandnes"@nb ;
  skos:notation "1102" ;
  skos:inScheme <kommuneinndeling2019> ; .

<1102> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Forsand"@nb ;
  skos:notation "1129" ;
  skos:inScheme <kommuneinndeling2019> ; .

Anbefalte egenskaper for klassen Kategorisammenligning

Kategorisammenligning – har kildekategori (xkos:sourceConcept)

English name

source category

URI

xkos:sourceConcept

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en kildekategori i en kategorisammenligning.

(English) This property is used to link to a source concept in the correspondence.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Eksempel

Se eksemplet under beskrivelsen av denne klassen i begynnelsen av dette kapittelet.

Eksempel i RDF Turtle: Se eksemplet under beskrivelsen av denne klassen i begynnelsen av dette kapittelet.

Kategorisammenligning – har målkategori (xkos:targetConcept)

English name

target category

URI

xkos:targetConcept

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en målkategori i en kategorisammenligning.

(English) This property is used to link to a target concept in the correspondence.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Eksempel

Se eksemplet under beskrivelsen av denne klassen i begynnelsen av dette kapittelet.

Eksempel i RDF Turtle: Se eksemplet under beskrivelsen av denne klassen i begynnelsen av dette kapittelet.

Valgfrie egenskaper for klassen Kategorisammenligning

Kategorisammenligning – type endring (dct:type)

English name

change type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi type endring mellom to klassifikasjoner i samme klassifikasjonsfamilie/-serie.

(English) This property is used to specify the type of the change between two classifications in the same classification family/series.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note 1

(norsk) Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Kategoriendringstyper, når verdien finnes i vokabularet.

(English) The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Classification item change types, when the value is in the vocabulary.

Merknad / Note 2

(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. 

(English) Norwegian extension: Not explicitly specified in XKOS.

Eksempel

Se https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/endringer fra SN2002 til SN2007

Eksempel i RDF Turtle:

<nil90035> a xkos:ConceptAssociation ;
 xkos:targetConcept <sn2007-90035> ; # en målkategori og ingen kildekategori
 dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/classification-item-change-type#creation> ; # oppretting
 .

<01210vs01410n01420> a xkos:ConceptAssociation ;
  xkos:sourceConcept <sn2002-01210> ; # en kildekategori
  xkos:tagetConcept <sn2007-01410> , <sn2007-01420> # to målkategorier
 dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/classification-item-change-type#breakdown> ; # oppsplitting
 .

Vedlegg

Vedlegget er ikke-normativt.

Hvorfor bruker dette dokumentet ordet «klassifikasjon»?

Klassifikasjon vs. kodeverk: Ettersom noen etater bruker ordet «kodeverk» som samlebetegnelsen for «klassifikasjon» og «kodeliste», bruker dette dokumentet ordet «klassifikasjon» og ikke «kodeverk». Klassifikasjon, dvs. å klassifisere «ting», impliserer også noen typiske egenskaper, bl.a. at en klassifikasjon som oftest er hierarkisk oppbygd (selv om det også finnes «flate klassifikasjoner» som har kun ett nivå), og at en veldefinert klassifikasjon er uttømmende og at kategoriene på ethvert nivå i klassifikasjonen er gjensidig utelukkende.

Klassifikasjon vs. kodeliste: Med «kodeliste» mener man som oftest en flat liste av koder (dvs. uten hierarkiske relasjoner mellom kodene). En «kodeliste» trenger dessuten ikke å være uttømmende, og kategoriene på listen trenger heller ikke å være gjensidig utelukkende. På den annen side, opplisting av kategoriene i en klassifikasjon kan imidlertid også oppfattes som en «kodeliste», f.eks. kategoriene i en klassifikasjon presentert som en «rullegardinmeny» i et brukergrensesnitt og som lovlige verdier for et datafelt. I slike tilfeller snakker vi egentlig om en «utflatet klassifikasjon», altså fremdeles en klassifikasjon.

Denne spesifikasjon er primært for beskrivelse av klassifikasjoner, selv om den også kan brukes på kodelister. ModellDCAT-AP-NO gir også mulighet for å beskrive kodelister som ikke er «utflatede klassifikasjoner». Denne versjonen av spesifikasjonen er også samkjørt med ModellDCAT-AP-NO på sammenfallende klasser og egenskaper (selv om norske navn kan være forskjellige, er URIer og Range de samme i begge spesifikasjonene).

Å referere til en gitt kategori (i en gitt klassifikasjon)

Hovedhensikten med å ha en klassifikasjon er å kunne klassifisere «ting» som hører til eller opererer innen det aktuelle domenet som klassifikasjonen dekker, ved å gruppere «tingene» inn i uttømmende og gjensidige utelukkende kategorier. Det vil derfor være behov for å kunne referere fra en konkret «ting» til en gitt kategori i en gitt klassifikasjon som den aktuelle «tingen» er klassifisert under. I XKOS er det en generisk egenskap xkos:classifiedUnder («er klassifisert under») som kan brukes til å referere fra en konkret «ting» (rdfs:Resource) til en gitt kategori (en instans av skos:Concept) i en gitt klassifikasjon (en instans av skos:ConceptScheme). Dette er som sagt en generisk egenskap, av hvilken det kan lages spesialiseringer (subegenskaper) i konkrete anvendelser.

Eksempel: Digdir er klassifisert under kategorien «84.110 Generell offentlig administrasjon» i Næringsgruppering 2007 (SN2007).

Eksempel i RDF Turtle:

<Digdir> a foaf:Agent ;
  xkos:classifiedUnder <84110> ; .

<84110> a skos:Concept ;
  skos:inScheme <sn2007> ;
  skos:notation "84.110" ;
  skos:prefLabel "Generell offentlig administrasjon"@nb ; .

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  skos:prefLabel "Næringsgruppering 2007 (SN2007)"@nb ; .

Endringslogg

Endringer fra v.1.0 til 1.0.x

Kun redaksjonelle justeringer.