Digdir
Dette dokumentet kan også lastes ned som PDF.
Innmelding av feil og mangler:
Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på Github Issues. Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Status: Gjeldende
Versjon: 1.3.0 (se endringsloggen)
Publisert: 2023-07-03 (v.1.3) 2022-08-26 (v.1.2) 2021-06-28 (v.1.1), 2020-12-18 (v.1.0)
Oppdatert: 2023-07-04
Gjeldende versjon av spesifikasjon: https://data.norge.no/specification/modelldcat-ap-no/
Gjeldende versjon av ontologi: https://data.norge.no/vocabulary/modelldcatno
Redaktørens utkast av spesifikasjon: https://informasjonsforvaltning.github.io/modelldcat-ap-no/specification
Redaktørens utkast av ontologi: https://informasjonsforvaltning.github.io/modelldcat-ap-no/vocabulary
Veileder: https://data.norge.no/guide/veileder-modelldcat-ap-no/

Denne spesifikasjonen skal sikre at beskrivelser av informasjonsmodeller utføres på en felles, strukturert måte og i en maskinlesbar form. Spesifikasjonen stiller krav til hva som skal, bør og kan være med i beskrivelsene, med spesifikasjon av dataformat.

Formål

Offentlige virksomheter forvalter en rekke informasjonsmodeller knyttet til prosesser og data som understøtter deres samfunnsoppdrag. Det er et stort potensial i å effektivisere informasjonsdelingen mellom virksomhetene ved å ha en felles tilnærming til utforming og forvaltning av modellene. Lik tilnærming gjør det også mulig å sammenligne informasjonsmodeller på tvers av virksomheter for å avdekke likheter som grunnlag for samordning og forenkling.

Denne spesifikasjonen foreslår en felles måte å uttrykke informasjonsmodeller på ved hjelp av en metamodell. Dette vil gjøre det enklere å oppdage og forstå informasjonsmodeller i offentlig sektor, utveksle informasjonsmodeller maskinelt, samt gjenbruke informasjonsmodeller eller elementer i dem.

ModellDCAT-AP-NO er basert på DCAT-AP-NO v.2.0 og inngår i Rammeverk for informasjonsforvaltning.

Egenskapsnavnene fra den underliggende DCAT-standarden er gitt norske navn. Siden ModellDCAT-AP-NO legger til rette for internasjonal utveksling, skal engelske egenskapsnavn i form av URIer benyttes.

Omfang og avgrensing

Spesifikasjonen er anbefalt brukt for å beskrive informasjonsmodeller. Den vil gjelde alle typer informasjonsmodeller som beskrives med tanke på oppføring i en katalog eller «inventarliste» (intern eller ekstern).

Denne spesifikasjonen, ModellDCAT-AP-NO, er en norsk applikasjonsprofil av DCAT for beskrivelse og utveksling av informasjonsmodeller, som ett av flere aspekter ved datasett/datatjenester. Men informasjonsmodeller kan beskrives uavhengig av om man har tilknyttet datasett og/eller datatjenester. I ModellDCAT-AP-NO er informasjonsmodell subklasse av dct:Standard. Ved å bruke egenskapen dct:conformsTo for datasett og datatjeneste i DCAT-AP-NO, kan et datasett eller en datatjeneste referere til en informasjonsmodell.

Vi har i spesifikasjonen valgt å skille mellom det vi kaller «katalogdel» og «modelldel». Hensikten er å gjøre det enklere å forstå hvilke klasser og egenskaper som brukes for å beskrive metadata knyttet til katalogoppføringen av informasjonsmodellen, og hvilke klasser og egenskaper som brukes for å beskrive/vise selve informasjonsmodellen.

Forvaltningsregime

Utarbeidelse av nye versjoner av denne spesifikasjonen initieres av Digitaliseringsdirektoratet. ModellDCAT-AP-NO er en nokså umoden spesifikasjon og vi forventer en del endringer fremover når den blir tatt mer i bruk. Digitaliseringsdirektoratet vil har ansvar for å følge opp innspillene som kommer og tilpasse spesifikasjonen etter behov. Endringer skal som vanlig forankres i relevante organer.

Gjeldende og eventuelle tidligere versjoner av spesifikasjonen skal være tilgjengelige på Digitaliseringsdirektoratets nettsider, slik at det er enkelt å finne ut når tidligere versjoner var gyldige, og hvilke endringer som er foretatt mellom to versjoner.

Om kravene i denne spesifikasjonen

Forklaringen under på ordene «obligatorisk», «anbefalt» og «valgfri», er en fornorsking av tilsvarende forklaring i BRegDCAT-AP som er en utvidelse av DCAT-AP fra EU.

Klasse
Obligatorisk (verb: skal, må)

produsent/avsender av data skal oppgi informasjon om instanser av klassen; konsument/mottaker av data skal være i stand til å prosessere informasjon om instanser av klassen.

Anbefalt (verb: bør)

produsent/avsender av data bør oppgi informasjon om instanser av klassen; produsent/avsender av data skal oppgi informasjon om instanser av klassen hvis informasjonen er tilgjengelig; konsument/mottaker av data skal være i stand til å prosessere informasjon om instanser av klassen.

Valgfri (verb: kan)

produsent/avsender av data kan oppgi informasjon om instanser av klassen, men det er ikke påkrevd; konsument/mottaker av data skal være i stand til å prosessere informasjon om instanser av klassen.

Egenskap
Obligatorisk (verb: skal, må)

produsent/avsender av data skal oppgi informasjonen for egenskapen; konsument/mottaker av data skal være i stand til å prosessere informasjonen for egenskapen.

Anbefalt (verb: bør)

produsent/avsender av data bør oppgi informasjonen for egenskapen hvis informasjonen er tilgjengelig; konsument/mottaker av data skal være i stand til å prosessere informasjonen for egenskapen.

Valgfri (verb: kan)

produsent/avsender av data kan oppgi informasjonen for egenskapen, men det er ikke påkrevd; konsument/mottaker av data skal være i stand til å prosessere informasjonen for egenskapen.

I konteksten datadeling og datautveksling, betyr det «å prosessere» at konsument/mottaker aksepterer innkommende data og transparent videreformidler dataene til aktuelle applikasjoner og tjenester.

Betydningen av ordene «skal» (engelsk: shall), «må» (engelsk: must), «bør» (engelsk: should) og «kan» (engelsk: may) er i samsvar med RFC 2119.

URIer som er i bruk

Navnerom for dette vokabularet skal være https://data.norge.no/vocabulary/modelldcatno#

adms

http://www.w3.org/ns/adms#

Asset Description Metadata Schema

dcat

http://www.w3.org/ns/dcat#

Data Catalog Vocabulary

dct

http://purl.org/dc/terms/

DCMI Metadata Terms

foaf

http://xmlns.com/foaf/0.1/

FOAF Vocabulary

locn

http://www.w3.org/ns/locn#

ISA Programme Core Location Vocabulary

modelldcatno

https://data.norge.no/vocabulary/modelldcatno#

Spesifikasjon for beskrivelse av informasjonsmodeller

owl

http://www.w3.org/2002/07/owl#

OWL Web Ontology Language

rdf

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

Resource Description Framework

rdfs

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema

prof

https://www.w3.org/ns/dx/prof/

The Promodelldcat-ap-no/files Vocabulary

skos

http://www.w3.org/2004/02/skos/core#

SKOS Simple Knowledge Organization System - Reference

vcard

http://www.w3.org/2006/vcard/ns#

vCard Ontology

xkos

https://ddialliance.org/Specification/XKOS/1.2/OWL/xkos.html

An SKOS extension for representing statistical classifications

xsd

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition

Forenklet modell for ModellDCAT-AP-NO

ModellDCAT AP NO V1 3 20230703
Figur 1. Forenklet modell for ModellDCAT-AP-NO.

Last ned modell: png | XMI for EA

Klasser

Obligatoriske klasser i katalogdelen

Aktør (foaf:Agent)

Det anbefales at URI til Aktør (foaf:Agent) er identisk med den URI som Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) har på enheten/virksomheten dersom den finnes i registeret.

Engelsk navn

Agent

Beskrivelse

Brukes til å representere en aktør som er assosiert med modellkatalogen og/eller modellene. Dersom aktøren er en organisasjon er det anbefalt å bruke «Organization Ontology».

URI

foaf:Agent

Kravnivå

Obligatorisk

Begrep (skos:Concept)

Engelsk navn

Concept

Beskrivelse

Brukes til å representere begrep som er viktig for å forstå eller tolke en informasjonsmodell eller et modellelement.

URI

skos:Concept

Kravnivå

Obligatorisk

Katalogisert ressurs (dcat:Resource)

Engelsk navn

Catalogued Resource

Beskrivelse

Brukes til å representere en ressurs som er beskrevet i en katalog.

URI

dcat:Resource

Kravnivå

Obligatorisk

Kommentar

Dette er en abstrakt klasse og skal i en konkret anvendelse erstattes med en av spesialiseringene.

Kontaktopplysning (vcard:Organization)

Engelsk navn

Organization

Beskrivelse

Brukes til å representere en beskrivelse av en kontaktopplysning i henhold til vCard-spesifikasjonen. Her kan man for eksempel oppgi telefonnummer og/eller e-post. Man bør om mulig bruke den organisatoriske enheten eller gruppen i virksomheten som har det funksjonelle ansvaret.

URI

vcard:Organization

Kravnivå

Obligatorisk

Literal (rdfs:Literal)

Engelsk navn

Literal

Beskrivelse

Brukes til å representere en literal-verdi slik som en streng eller heltall (integer). Literaler kan inneholde datatype, og for eksempel være formatert som en dato. Literaler som inneholder maskinlesbar tekst har en valgfri språk-tag, definert av BCP47 (no=norsk, nb=bokmål, nn=nynorsk, en=engelsk).

URI

rdfs:Literal

Kravnivå

Obligatorisk

Modellkatalog (dcat:Catalog)

Engelsk navn

Catalog

Beskrivelse

Brukes til å representere en katalog eller repository som inneholder beskrivelsene av modellene.

URI

dcat:Catalog

Kravnivå

Obligatorisk

Tematisk skjema (skos:ConceptScheme)

Engelsk navn

Thematic scheme

Beskrivelse

Brukes til å representere en taksonomi eller en annen type kontrollert vokabular hvor emnet er definert.

URI

skos:ConceptScheme

Kravnivå

Obligatorisk

Anbefalte klasser i katalogdelen

Lisensdokument (dct:LicenseDocument)

Engelsk navn

License document

Beskrivelse

Brukes til å representere et juridisk dokument som gir offisiell tillatelse til å gjøre noe med en modell.

URI

dct:LicenseDocument

Kravnivå

Anbefalt

Valgfrie klasser i katalogdelen

Lokasjon (dct:Location)

Engelsk navn

Location

Beskrivelse

Brukes til å representere en region eller et navngitt sted. Det kan representeres ved hjelp av et kontrollert vokabular eller med geografiske koordinater.

URI

dct:Location

Kravnivå

Valgfri

Språksystem (dct:LinguisticSystem)

Engelsk navn

Linguistic system

Beskrivelse

Brukes til å representere et system av tegn, symboler, lyder, gester, eller regler som brukes i kommunikasjon, for eksempel et språk.

URI

dct:LinguisticSystem

Kravnivå

Valgfri

Tema (skos:Concept)

Engelsk navn

Theme

Beskrivelse

Brukes til å representere et tema/temaområde for en modell beskrevet i en katalog

URI

skos:Concept

Kravnivå

Valgfri

Tidsrom (dct:PeriodOfTime)

Engelsk navn

Period of time

Beskrivelse

Brukes til å beskrive et tidsintervall som er navngitt eller definert av en start- og sluttdato.

URI

dct:PeriodOfTime

Kravnivå

Valgfri

Obligatoriske klasser i modelldelen

Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel)

Engelsk navn

Information model

Beskrivelse

Brukes til å beskrive en informasjonsmodell for en spesifikk informasjonsutveksling eller applikasjon.

URI

modelldcatno:InformationModel

Subklasse av

dct:Standard, dcat:Resource

Kommentar

Synonym: løsningsmodell, meldingsmodell, tjenestemodell, datamodell, implementasjonsmodell, konstruksjonsmodell. Klasse som representerer modellen som skal utveksles.

Kravnivå

Obligatorisk

Anbefalte klasser i modelldelen

Assosiasjon (modelldcatno:Association)

Engelsk navn

Association

Beskrivelse

Brukes til å beskrive et forhold mellom to modellelementer.

URI

modelldcatno:Association

Subklasse av

modelldcatno:Property

Kravnivå

Anbefalt

Attributt (modelldcatno:Attribute)

Engelsk navn

Attribute

Beskrivelse

Brukes til å beskrive en basisegenskap ved et modellelement.

URI

modelldcatno:Attribute

Subklasse av

modelldcatno:Property

Kravnivå

Anbefalt

Avhengighet (modelldcatno:Dependency)

Engelsk navn

Dependency

Beskrivelse

Brukes til å beskrive avhengighet mellom to modellelementer.

URI

modelldcatno:Dependency

Subklasse av

modelldcatno:Property

Kravnivå

Anbefalt

Begrensningsregel (modelldcatno:ConstraintRule)

Engelsk navn

Constraint rule

Beskrivelse

Brukes til å beskrive en regel for hvilke begrensninger som gjelder for én eller flere egenskaper og/eller modellelementer.

URI

modelldcatno:ConstraintRule

Subklasse av

modelldcatno:Note

Kravnivå

Anbefalt

Datatype (modelldcatno:DataType)

Engelsk navn

Data type

Beskrivelse

Brukes til å beskrive en sammensatt verdistruktur uten identitet.

URI

modelldcatno:DataType

Subklasse av

modelldcatno:ModelElement

Kravnivå

Anbefalt

Egenskap (modelldcatno:Property)

Engelsk navn

Property

Beskrivelse

Brukes til å representere et trekk eller karakteristikk ved et modellelement, f.eks. at det har et attributt, rolle eller en assosiasjon knyttet til seg eller er en realisering av et annet modellelement.

URI

modelldcatno:Property

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Merk at egenskap her ikke er ekvivalent med hvordan egenskap defineres innenfor objektorientert modellering, f.eks. UML, men representeres noe som kan “hektes på” et modellelement.

Enkeltype (modelldcatno:SimpleType)

Engelsk navn

Simple type

Beskrivelse

Brukes til å beskrive verdidomenet for et attributt.

URI

modelldcatno:SimpleType

Subklasse av

modelldcatno:ModelElement

Kravnivå

Anbefalt

Eller (modelldcatno:Or)

Engelsk navn

Or

Beskrivelse

Begrensningsregel som uttrykker at som minimum må én av egenskapene og/eller modellelementene som den refererer til forekomme (inklusiv eller).

URI

modelldcatno:Or

Subklasse av

modelldcatno:ConstraintRule

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Som minimum må begrensningsregelen være knyttet til to egenskaper/modellelementer.

Enten eller (modelldcatno:Xor)

Engelsk navn

Exclusive or

Beskrivelse

Begrensningsregel som uttrykker at kun én av egenskapene eller modellelementene den refererer til kan opptre samtidig (eksklusiv eller).

URI

modelldcatno:Xor

Subklasse av

modelldcatno:ConstraintRule

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Som minimum må begrensningsregelen være knyttet til to egenskaper/modellelementer.

Kodeelement (modelldcatno:CodeElement)

Engelsk navn

Code element

Beskrivelse

Brukes til å representere et navngitt og unikt element i en kodeliste.

URI

modelldcatno:CodeElement

Kravnivå

Anbefalt

Kodeliste (modelldcatno:CodeList)

Engelsk navn

Code list

Beskrivelse

Brukes til å beskrive et sett av lovlige verdier for et attributt.

URI

modelldcatno:CodeList

Subklasse av

modelldcatno:ModelElement

Kravnivå

Anbefalt

Modellelement (modelldcatno:ModelElement)

Engelsk navn

Model element

Beskrivelse

Brukes til å beskrive en navngitt og elementær komponent i en modell som kan ha en eller flere egenskaper.

URI

modelldcatno:ModelElement

Kommentar

Typer modellelementer er objekttype, rotobjekttype, kodeliste, enkeltype og datatype.

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Dette er en abstrakt klasse og skal i en konkret anvendelse erstattes med en av spesialiseringene.

Objekttype (modelldcatno:ObjectType)

Engelsk navn

Object type

Beskrivelse

Brukes til å beskrive en klasse av objekter med felles egenskaper.

URI

modelldcatno:ObjectType

Subklasse av

modelldcatno:ModelElement

Kravnivå

Anbefalt

Rolle (modelldcatno:Role)

Engelsk navn

Role

Beskrivelse

Brukes til å beskrive en rolle et objekt har overfor et annet i en assosiasjon.

URI

modelldcatno:Role

Subklasse av

modelldcatno:Property

Kravnivå

Anbefalt

Rotobjekttype (modelldcatno:RootObjectType)

Engelsk navn

Root object type

Beskrivelse

Brukes til å beskrive den overordnede objekttypen som omslutter alle de andre modellelementene i en modell.

URI

modelldcatno:RootObjectType

Subklasse av

modelldcatno:ModelElement

Kravnivå

Anbefalt

Spesialisering (modelldcatno:Specialization)

Engelsk navn

Specialization

Beskrivelse

Brukes til å beskrive et arveforhold mellom modellelementer, hvor en subtype er en spesialisering av en mer generell type (supertype).

URI

modelldcatno:Specialization

Subklasse av

modelldcatno:Property

Kravnivå

Anbefalt

Valgfrie klasser i modelldelen

Abstraksjon (modelldcatno:Abstraction)

Engelsk navn

Abstraction

Beskrivelse

Brukes til å beskrive at et modellelement/egenskap er en abstraksjon av et annet modellelement/egenskap.

URI

modelldcatno:Abstraction

Subklasse av

modelldcatno:Property

Kravnivå

Valgfri

Alle (modelldcatno:AllOf)

Engelsk navn

All of

Beskrivelse

Brukes til å representere valg som uttrykker at alle valgbare modellelementer og/eller egenskaper må velges samtidig.

URI

modelldcatno:AllOf

Subklasse av

modelldcatno:Choice

Kravnivå

Valgfri

Begrep (skos:Concept)

Engelsk navn

Concept

Beskrivelse

Brukes til å beskrive et begrep som er viktig for å forstå eller tolke modellen eller modellelementene.

URI

skos:Concept

Kravnivå

Valgfri

Dokument (foaf:Document)

Engelsk navn

Document

Beskrivelse

Brukes til å representere en tekstlig ressurs som inneholder informasjon beregnet på mennesker. For eksempel en nettside om en modell.

URI

foaf:Document

Kravnivå

Valgfri

Ikke (modelldcatno:Not)

Engelsk navn

Not

Beskrivelse

Brukes til å representere begrensningsregel som uttrykker at kun instanser som ikke samsvarer med egenskaper og/eller modellelementer som den refererer til, kan forekomme.

URI

modelldcatno:Not

Subklasse av

modelldcatno:ConstraintRule

Kravnivå

Valgfri

Komposisjon (modelldcatno:Composition)

Engelsk navn

Composition

Beskrivelse

Brukes til å beskrive en relasjon mellom to modellelementer, hvor et modellelement inngår som en del av et annet som representerer helheten, og der levetiden av delen kun eksisterer i levetiden til helhet.

URI

modelldcatno:Composition

Subklasse av

modelldcatno:Property

Kravnivå

Valgfri

Medietype (dct:MediaType)

Engelsk navn

Media type

Beskrivelse

Brukes til å representere en medietype, for eksempel formatet til en datafil.

URI

dct:MediaType

Kravnivå

Valgfri

Modul (modelldcatno:Module)

Engelsk navn

Module

Beskrivelse

Brukes til å beskrive en modellmodul/delmodell av modellen.

URI

modelldcatno:Module

Subklasse av

modelldcatno:ModelElement

Kravnivå

Valgfri

Kommentar

Modeller kan bestå av moduler, som beslektede modellelementer er gruppert under.

Noen av (modelldcatno:AnyOf)

Engelsk navn

Any of

Beskrivelse

Brukes til å representere valg som uttrykker at ett eller flere valgbare modellelementer og/eller egenskaper må velges samtidig.

URI

modelldcatno:AnyOf

Subklasse av

modelldcatno:Choice

Kravnivå

Valgfri

Note (modelldcatno:Note)

Engelsk navn

Note

Beskrivelse

Brukes til å beskrive en merknad, forklaring eller tilleggsopplysning til ett eller flere modellelementer og/eller egenskaper.

URI

modelldcatno:Note

Kravnivå

Valgfri

Og (modelldcatno:And)

Engelsk navn

And

Beskrivelse

Brukes til å representere begrensningsregel som uttrykker at alle egenskaper og/eller modellelementer den refererer til, må opptre samtidig.

URI

modelldcatno:And

Subklasse av

modelldcatno:ConstraintRule

Kravnivå

Valgfri

Realisering (modelldcatno:Realization)

Engelsk navn

Realization

Beskrivelse

Brukes til å beskrive at et modellelement eller egenskap er en realisering av et annet modellelement eller egenskap.

URI

modelldcatno:Realization

Subklasse av

modelldcatno:Property

Kravnivå

Valgfri

Samling (modelldcatno:Collection)

Engelsk navn

Collection

Beskrivelse

Brukes til å beskrive en relasjon mellom to modellelementer, hvor det ene modellelement inngår som en del av et annet som representerer helheten.

URI

modelldcatno:Collection

Subklasse av

modelldcatno:Property

Kommentar

I UML omtales dette som aggregering.

Kravnivå

Valgfri

Standard (dct:Standard)

Engelsk navn

Standard

Beskrivelse

Brukes til å representere en standard eller spesifikasjon som en ressurs er i samsvar med.

URI

dct:Standard

Kravnivå

Valgfri

Kommentar

Informasjonsmodell er en subklasse av Standard. Fra f.eks. et datasett (dcat:Dataset) kan det derfor refereres til en informasjonsmodell vha. dct:conformsTo.

Valg (modelldcatno:Choice)

Engelsk navn

Choice

Beskrivelse

Brukes til å beskrive en egenskap som beskriver at ett eller flere elementer av et sett av valgbare elementer kan inngå i det bærende modellelement.

URI

modelldcatno:Choice

Subklasse av

modelldcatno:Property

Kravnivå

Valgfri

Egenskaper per klasse

Katalogdel

Aktør (foaf:Agent)

Klassen Aktør er obligatorisk.

Det anbefales at URI til Aktør (foaf:Agent) er identisk med den URI som Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) har på enheten/virksomheten dersom den finnes i registeret, f.eks. dct:publisher <https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/974760673>.

Obligatoriske egenskaper for klassen Aktør
Aktør: navn (foaf:name)

Engelsk navn

name

URI

foaf:name

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Navn på aktøren. Denne egenskapen kan gjentas for ulike versjoner av navnet (som navnet på forskjellige språk).

Multiplisitet

1..n

Kravnivå

Obligatorisk

Anbefalte egenskaper for klassen Aktør
Aktør: organisasjonsidentifikator (dct:identifier)

Engelsk navn

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Egenskap som angir organisasjonens identifikasjonsnummer, for eksempel i henhold til Enhetsregisterets organisasjonsnummer.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Aktør: utgivertype (dct:type)

Engelsk navn

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Refererer til type aktør som gjør katalogen eller ressursen tilgjengelig.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Lisensdokument (dct:LicenseDocument)

Klassen Lisensdokument er anbefalt.

Anbefalte egenskaper for klassen Lisensdokument
Lisensdokument: lisenstype (dct:type)

Engelsk navn

licence type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Refererer til type lisens, f.eks. som indikerer "fri bruk" (Public Domain) eller "royalties kreves". Egenskapen kan gjentas i de tilfellene der flere lisenstyper gjelder for et lisensdokument.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Lokasjon (dct:Location)

Klassen Lokasjon er valgfri.

Anbefalte egenskaper for klassen Lokasjon
Lokasjon: geografisk midtpunkt (dcat:centroid)

Engelsk navn

centroid

URI

dcat:centroid

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Refererer til et geografisk midtpunkt (centroid) for en ressurs.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Lokasjon: område (dcat:bbox)

Engelsk navn

bounding box

URI

dcat:bbox

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Refererer til et avgrenset område (bounding box) for en ressurs.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper for klassen Lokasjon
Lokasjon: geometri (locn:geometry)

Engelsk navn

geometry

URI

locn:geometry

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Denne egenskapen refererer alle typer ressurser til tilhørende dekningsområde.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Modellkatalog (dcat:Catalog)

Klassen Modellkatalog er obligatorisk.

Obligatoriske egenskaper for klassen Modellkatalog
Modellkatalog: beskrivelse (dct:description)

Engelsk navn

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Fritekst-beskrivelse av innholdet i katalogen. Bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå

Obligatorisk

Modellkatalog: har del (dct:hasPart)

Engelsk navn

has part

URI

dct:hasPart

Range

dcat:Resource

Beskrivelse

Brukes til å referere til en katalogisert ressurs eller en annen katalog.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå

Obligatorisk

Kommentar

dcat:Resource er en abstrakt klasse og skal i en konkret anvendelse erstattes med en en instans av dcat:Catalog (en Modellkatalog) eller en instans av modelldcatno:InformatoinModel (en Informasjonsmodell).

Modellkatalog: identifikator (dct:identifier)

Engelsk navn

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Refererer til identifikatoren av katalogen.

Multiplisitet

1..1

Kravnivå

Obligatorisk

Modellkatalog: kontaktpunkt (dcat:contactPoint)

Engelsk navn

contact point

URI

dcat:contactPoint

Range

vcard:Organization

Beskrivelse

Referanse til kontaktpunktsobjekt med kontaktopplysninger. Disse kan brukes til å sende spørsmål om modellkatalogen.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå

Obligatorisk

Modellkatalog: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Inneholder navnet på katalogen. Bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå

Obligatorisk

Modellkatalog: utgiver (dct:publisher)

Engelsk navn

publisher

URI

dct:publisher

Range

foaf:Agent

Beskrivelse

Refererer til en aktør (organisasjon) som er ansvarlig for å gjøre katalogen tilgjengelig. Bør være autoritativ URI for aktøren, sekundært organisasjonsnummer.

Multiplisitet

1..1

Kravnivå

Obligatorisk

Anbefalte egenskaper for klassen Modellkatalog
Modellkatalog: endringsdato (dct:modified)

Engelsk navn

modified (last update)

URI

dct:modified

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Beskrivelse

Dato for siste oppdatering/endring av katalogen.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Modellkatalog: hjemmeside (foaf:homepage)

Engelsk navn

homepage

URI

foaf:homepage

Range

foaf:Document

Beskrivelse

Nettside som fungerer som hovedside for modellkatalogen.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Modellkatalog: lisens (dct:license)

Engelsk navn

licence

URI

dct:license

Range

dct:LicenseDocument

Beskrivelse

Viser til lisens for modellkatalogen som beskriver hvordan den kan viderebrukes.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Modellkatalog: modell (modelldcatno:model)

Engelsk navn

model

URI

modelldcatno:model

Range

modelldcatno:InformationModel

Beskrivelse

Kobler katalogen til informasjonsmodeller som er en del av katalogen.

Subegenskap av

dct:hasPart

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

En Modellkatalog skal ha minst én instans av dcat:Resource (jf. Modellkatalog: har del). Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel) og Modellkatalog (dcat:Catalog) er i denne spesifikasjonen subklasser av dcat:Resource (jf. UML-modellen). Med mindre man skal ha en Modellkatalog som bare består av andre Modellkataloger, skal en Modellkatalog inneholde minst én instans av modelldcatno:InformationModel, selv om denne egenskap er anbefalt og har multiplisitet 0..n.

Modellkatalog: språk (dct:language)

Engelsk navn

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Beskrivelse

Referanse til språket som katalogen er på. Kan repeteres dersom det er flere språk i katalogen.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Modellkatalog: utgivelsesdato (dct:issued)

Engelsk navn

issued (release date)

URI

dct:issued

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Beskrivelse

Dato for formell utgivelse (publisering) av katalogen.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper for klassen Modellkatalog
Modellkatalog: dekningsområde (dct:spatial)

Engelsk navn

spatial/geographic

URI

dct:spatial

Range

dct:Location

Beskrivelse

Referanse til et geografisk område som er dekket av katalogen.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Modellkatalog: er del av (dct:isPartOf)

Engelsk navn

is part of

URI

dct:isPartOf

Range

dcat:Catalog

Beskrivelse

Referanse til en beslektet katalog som denne katalogen fysisk eller logisk er inkludert i.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Modellkatalog: temaer (dcat:themeTaxonomy)

Engelsk navn

themes

URI

dcat:themeTaxonomy

Range

skos:ConceptScheme

Beskrivelse

Refererer til et kunnskapsorganiseringssystem (KOS) som er brukt for å klassifisere katalogens informasjonsmodeller.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Tematisk skjema (skos:ConceptScheme)

Klassen Tematisk skjema er obligatorisk.

Obligatoriske egenskaper for klassen Tematisk skjema
Tematisk skjema: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Tittel for det tematiske skjemaet. Bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå

Obligatorisk

Modelldel

Abstraksjon (modelldcatno:Abstraction)

Klassen Abstraksjon er valgfri.

Anbefalte egenskaper for klassen Abstraksjon
Abstraksjon: er abstraksjon av (modelldcatno:isAbstractionOf)

Engelsk navn

is abstraction of

URI

modelldcatno:isAbstractionOf

Range

modelldcatno:ModelElement or modelldcatno:Property

Beskrivelse

Brukes til å referere til modellelementet/egenskapen det aktuelle modellelementet/egenskapen er en abstraksjon av.

Subegenskap av

modelldcatno:hasType

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Assosiasjon (modelldcatno:Association)

Klassen Assosiasjon er anbefalt.

Anbefalte egenskaper for klassen Assosiasjon
Assosiasjon: refererer til (modelldcatno:refersTo)

Engelsk navn

refers to

URI

modelldcatno:refersTo

Range

modelldcatno:ModelElement

Beskrivelse

Brukes til å referere til et modellelement som assosiasjonen peker til.

Subegenskap av

modelldcatno:hasType

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Attributt (modelldcatno:Attribute)

Klassen Attributt er anbefalt.

Egenskapene til modelldcatno:Attribute er gjensidig utelukkende, dvs. at de ikke kan forekomme samtidig.
Anbefalte egenskaper for klassen Attributt
Attributt: har datatype (modelldcatno:hasDataType)

Engelsk navn

has data type

URI

modelldcatno:hasDataType

Range

modelldcatno:DataType

Beskrivelse

Angir at attributtet har en datatype som type.

Subegenskap av

modelldcatno:hasType

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Attributt: har enkeltype (modelldcatno:hasSimpleType)

Engelsk navn

has simple type

URI

modelldcatno:hasSimpleType

Range

modelldcatno:SimpleType

Beskrivelse

Angir at attributtet har en enkeltype som type.

Subegenskap av

modelldcatno:hasType

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Attributt: har verdier fra (modelldcatno:hasValueFrom)

Engelsk navn

has value from

URI

modelldcatno:hasValueFrom

Range

modelldcatno:CodeList

Beskrivelse

Angir at attributtet har en kodeliste som type.

Subegenskap av

modelldcatno:hasType

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Attributt: inneholder objekttype (modelldcatno:containsObjectType)

Engelsk navn

contains object type

URI

modelldcatno:containsObjectType

Range

modelldcatno:ObjectType

Beskrivelse

Angir at attributtet har en objekttype som type.

Subegenskap av

modelldcatno:hasType

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Avhengighet (modelldcatno:Dependency)

Klassen Avhengighet er anbefalt.

Anbefalte egenskaper for klassen Avhengighet
Avhengighet: er avhengig av (modelldcatno:dependentOn)

Engelsk navn

is dependent on

URI

modelldcatno:dependentOn

Range

modelldcatno:ModelElement

Beskrivelse

Brukes til å referere til modellelementet det aktuelle modellelementet er avhengig av.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Begrensningsregel (modelldcatno:ConstraintRule)

Klassen Begrensningsregel er anbefalt.

Obligatoriske egenskaper for klassen Begrensningsregel
Begrensningsregel: begrenser (modelldcatno:constrains)

Engelsk navn

constrains

URI

modelldcatno:constrains

Range

modelldcatno:ModelElement or modelldcatno:Property

Beskrivelse

Referanse til egenskap eller modellelement som begrensningsregelen gjelder for.

Subegenskap av

modelldcatno:annotates

Multiplisitet

1..*

Kravnivå

Obligatorisk

Anbefalte egenskaper for klassen Begrensningsregel
Begrensningsregel: begrensningsuttrykk (modelldcatno:constraintExpression)

Engelsk navn

constraint expression

URI

modelldcatno:constraintExpression

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Uttrykk som beskriver en begrensningsregel. Bør gjentas når uttrykket finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

En Begrensningsregel, med unntak av subklassene Og (modelldcatno:And), Enten eller (modelldcatno:Xor), Eller (modelldcatno:Or) og Ikke (modelldcatno:Not), må som minimum ha en tittel eller et begrensningsuttrykk.

Dokument (foaf:Document)

Klassen Dokument er valgfri.

Anbefalte egenskaper for klassen Dokument
Dokument: språk (dct:language)

Engelsk navn

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Beskrivelse

Brukes til å referere til språket som dokumentet er i.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Dokument: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til tittel for dokumentet. Bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper for klassen Dokument
Dokument: format (dct:format)

Engelsk navn

format

URI

dct:format

Range

dct:MediaType

Beskrivelse

Opplysing om dokumentets filformat. Brukes til å angi hvilket format en alternativ representasjon av modellen er på.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Dokument: har referanse (rdfs:seeAlso)

Engelsk navn

has reference

URI

rdfs:seeAlso

Range

rdfs:Resource

Beskrivelse

Brukes til å oppgi referanse til dokumentet.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Egenskap (modelldcatno:Property)

Klassen Egenskap er anbefalt.

Dette er en abstrakt klasse og skal i en konkret anvendelse erstattes med en av spesialiseringene.

Anbefalte egenskaper for klassen Egenskap
Egenskap: begrep (dct:subject)

Engelsk navn

subject

URI

dct:subject

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Referanse til sentralt begrep som er viktig for å forstå og tolke egenskapen. Representeres som URI-er.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Egenskap: identifikator (dct:identifier)

Engelsk navn

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Unik og persistent identifisering av en egenskap.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Egenskap: navigerbar (modelldcatno:navigable)

Engelsk navn

navigable

URI

modelldcatno:navigable

Range

xsd:boolean

Beskrivelse

Angir om en egenskap er navigerbar eller ikke.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Egenskap: nedre multiplisitet (modelldcatno:minOccurs)

Engelsk navn

min occurs

URI

modelldcatno:minOccurs

Range

xsd:nonNegativeInteger

Beskrivelse

Angir det minste antallet lovlige forekomster en egenskap kan ha.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Egenskap: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Navn på en egenskap. Bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Egenskap: øvre multiplisitet (modelldcatno:maxOccurs)

Engelsk navn

max occurs

URI

modelldcatno:maxOccurs

Range

xsd:nonNegativeInteger or {"*"} or {"n"}

Beskrivelse

Angir det største antallet lovlige forekomster en egenskap kan ha.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Eksempel

<ex:EksEgenskap> modelldcatno:maxOccurs "1"^^xsd:nonNegativeInteger ; eller <ex:EksEgenskap> modelldcatno:maxOccurs "*" ;

Valgfrie egenskaper for klassen Egenskap
Egenskap: beskrivelse (dct:description)

Engelsk navn

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Tekstlig beskrivelse av egenskapen. Bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Egenskap: har type (modelldcatno:hasType)

Engelsk navn

has type

URI

modelldcatno:hasType

Range

modelldcatno:ModelElement

Beskrivelse

En generell beskrivelse av verdidomenet til en egenskap.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Egenskap: relasjonsegenskapsnavn (modelldcatno:relationPropertyLabel)

Engelsk navn

relation property label

URI

modelldcatno:relationPropertyLabel

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Navn på relasjon mellom to egenskaper. Brukes i kombinasjon med egenskapen «utgjør symmetrisk relasjon med» (modelldcatno:formsSymmetryWith). Bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Egenskap: sekvensnummer (modelldcatno:sequenceNumber)

Engelsk navn

sequence number

URI

modelldcatno:sequenceNumber

Range

xsd:positiveInteger

Beskrivelse

En numerisk, sekvensielt stigende verdi som kan brukes til å identifisere og holde orden på rekkefølgen på egenskapene til et modellelement. For enkelte modeller er egenskapenes orden vesentlig, f.eks. slik det ofte er i XML.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Egenskap: tilhører modul (modelldcatno:belongsToModule)

Engelsk navn

belongs to module

URI

modelldcatno:belongsToModule

Range

modelldcatno:Module

Beskrivelse

Brukes til å referere til en modellmodul/delmodell som egenskapen inngår i.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Egenskap: utgjør symmetrisk relasjon med (modelldcatno:formsSymmetryWith)

Engelsk navn

forms symmetry with

URI

modelldcatno:formsSymmetryWith

Range

modelldcatno:Property

Beskrivelse

Brukes til å uttrykke at egenskapen har en symmetrisk relasjon til en annen egenskap.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Enkeltype (modelldcatno:SimpleType)

Klassen Enkeltype er anbefalt

Anbefalte egenskaper for klassen Enkeltype
Enkeltype: typedefinisjon (modelldcatno:typeDefinitionReference)

Engelsk navn

type definition reference

URI

modelldcatno:typeDefinitionReference

Range

xsd:anyURI

Beskrivelse

Brukes til å referere til en standard ontologi eller bibliotek for typer, f.eks. typer definert av W3C og UML.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper for klassen Enkeltype
Enkeltype: antall desimaler (xsd:fractionDigits)

Engelsk navn

fraction digits

URI

xsd:fractionDigits

Range

xsd:nonNegativeInteger

Beskrivelse

Spesifiserer maksimalt antall tillatte desimaler.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Enkeltype: lengde (xsd:length)

Engelsk navn

length

URI

xsd:length

Range

xsd:nonNegativeInteger

Beskrivelse

Eksakt lengde på en streng.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Enkeltype: maksimum ikke-inklusivt (xsd:maxExclusive)

Engelsk navn

maximum exclusive

URI

xsd:maxExclusive

Range

xsd:decimal

Beskrivelse

Spesifiserer den øvre grensene for en numerisk verdi (verdien må være mindre enn denne verdien)

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Enkeltype: maksimum inklusivt (xsd:maxInclusive)

Engelsk navn

max inclusive

URI

xsd:maxInclusive

Range

xsd:decimal

Beskrivelse

Angir den øvre grensen for en numerisk verdi (verdien må være mindre enn eller lik denne verdien).

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Enkeltype: maks lengde (xsd:maxLength)

Engelsk navn

max length

URI

xsd:maxLength

Range

xsd:nonNegativeInteger

Beskrivelse

Spesifiserer maksimum lengde på en streng.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Enkeltype: minimum ikke-inklusivt (xsd:minExclusive)

Engelsk navn

exclusive minimum

URI

xsd:minExclusive

Range

xsd:decimal

Beskrivelse

Spesifiserer den nedre grensene for en numerisk verdi (verdien må være større enn denne verdien).

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Enkeltype: minimum inklusivt (xsd:minInclusive)

Engelsk navn

min inclusive

URI

xsd:minInclusive

Range

xsd:decimal

Beskrivelse

Angir den nedre grensen for en numerisk verdi (verdien må være større enn eller lik denne verdien).

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Enkeltype: minimum lengde (xsd:minLength)

Engelsk navn

min length

URI

xsd:minLength

Range

xsd:nonNegativeInteger

Beskrivelse

Minimum lengde på en streng

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Enkeltype: mønster (xsd:pattern)

Engelsk navn

pattern

URI

xsd:pattern

Range

xsd:string

Beskrivelse

Regulært uttrykk som beskriver gyldig syntaks for et dataelement.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Enkeltype: totalt antall siffer (xsd:totalDigits)

Engelsk navn

total digits

URI

xsd:totalDigits

Range

xsd:nonNegativeInteger

Beskrivelse

Angir nøyaktig antall tillatte sifre. Må være større enn null.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel)

Klassen Informasjonsmodell er obligatorisk

Obligatoriske egenskaper for klassen Informasjonsmodell
Informasjonsmodell: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Navn på modell. Bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå

Obligatorisk

Informasjonsmodell: utgiver (dct:publisher)

Engelsk navn

publisher

URI

dct:publisher

Range

foaf:Agent

Beskrivelse

Referanse til en aktør (organisasjon) som er ansvarlig for å gjøre modellen tilgjengelig. Bør være autoritativ URI for aktøren, sekundært organisasjonsnummer.

Multiplisitet

1..1

Kravnivå

Obligatorisk

Anbefalte egenskaper i klassen Informasjonsmodell
Informasjonsmodell: begrep (dct:subject)

Engelsk navn

subject

URI

dct:subject

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Referanse til sentrale begrep som er viktige for å forstå og tolke modellen. Representeres som URI-er.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Informasjonsmodell: beskrivelse (dct:description)

Engelsk navn

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Inneholder fritekstbeskrivelse av modellen. Bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Informasjonsmodell: identifikator (dct:identifier)

Engelsk navn

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Hovedidentifikator for modellen.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

F.eks. URI eller annen identifikator som er stabil og globalt unik.

Informasjonsmodell: informasjonsmodellidentifikator (modelldcatno:informationModelIdentifier)

Engelsk navn

information model identifier

URI

modelldcatno:informationModelIdentifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Modellens identifikator slik det fremkommer av den som har laget modellen

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Dette er typisk hva elementet er kjent som i modelleringsverktøyet hvor modellen er laget.

Informasjonsmodell: inneholder modellelement (modelldcatno:containsModelElement)

Engelsk navn

contains model element

URI

modelldcatno:containsModelElement

Range

modelldcatno:ModelElement

Beskrivelse

Kobler modellen til modellelementene som er en del av modellen.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Informasjonsmodell: kontaktpunkt (dcat:contactPoint)

Engelsk navn

contact point

URI

dcat:contactPoint

Range

vcard:Organization

Beskrivelse

Referanse til kontaktpunktsobjekt med kontaktopplysninger. Disse kan brukes til å sende kommentarer om modellen.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Informasjonsmodell: lisens (dct:license)

Engelsk navn

license

URI

dct:license

Range

dct:LicenseDocument

Beskrivelse

Viser til lisens for informasjonsmodellen som beskriver hvordan den kan viderebrukes.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Informasjonsmodell: tema (dcat:theme)

Engelsk navn

theme

URI

dcat:theme

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Brukes til å referere til et hovedtema for modellen. En modell kan assosieres med flere tema.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper til klassen Informasjonsmodell
Informasjonsmodell: dekningsområde (dct:spatial)

Engelsk navn

spatial

URI

dct:spatial

Range

dct:Location

Beskrivelse

Brukes til å referere til et geografisk eller administrativt område som dekkes av modellen.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: emneord (dcat:keyword)

Engelsk navn

keyword

URI

dcat:keyword

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Inneholder emneord (eller tag) som beskriver modellen.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: endringsdato (dct:modified)

Engelsk navn

modified

URI

dct:modified

Range

rdfs:Literal typed as xsd:dateTime

Beskrivelse

Dato for siste oppdatering av modellen.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: er del av (dct:isPartOf)

Engelsk navn

is part of

URI

dct:isPartOf

Range

modelldcatno:InformationModel

Beskrivelse

Referanse til en annen modell som denne modellen er en del av.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: er profil av (prof:isProfileOf)

Engelsk navn

is profile of

URI

prof:isProfileOf

Range

dct:Standard

Beskrivelse

Refererer til en standard eller spesifikasjon som modellen er en profil av.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: er erstattet av (dct:isReplacedBy)

Engelsk navn

is replaced by

URI

dct:isReplacedBy

Range

modelldcatno:InformationModel

Beskrivelse

Referanse til oppdatert og nyere modell som erstatter modellen.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: erstatter (dct:replaces)

Engelsk navn

replaces

URI

dct:replaces

Range

modelldcatno:InformationModel

Beskrivelse

Referanse til eldre utgått modell denne modellen er ment å erstatte.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: finnes i format (dct:hasFormat)

Engelsk navn

has format

URI

dct:hasFormat

Range

foaf:Document

Beskrivelse

Brukes til å referere til et dokument som representerer modellen i et annet format.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: gyldighetsperiode (dct:temporal)

Engelsk navn

temopral

URI

dct:temporal

Range

dct:PeriodOfTime

Beskrivelse

Modellens gyldighetsintervall.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: har del (dct:hasPart)

Engelsk navn

has part

URI

dct:hasPart

Range

modelldcatno:InformationModel

Beskrivelse

Referanse til en annen modell som er en del av denne modellen.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: hjemmeside (foaf:homepage)

Engelsk navn

homepage

URI

foaf:homepage

Range

foaf:Document

Beskrivelse

Brukes til å referere til hjemmesiden til modellen.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: i samsvar med (dct:conformsTo)

Engelsk navn

conforms to

URI

dct:conformsTo

Range

dct:Standard

Beskrivelse

Referanse til en implementasjonsregel eller spesifikasjon, som ligger til grunn for opprettelsen av modellen.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: modellstatus (adms:status)

Engelsk navn

status

URI

adms:status

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Modellens modenhet. Må ha en av verdiene Completed, Deprecated, Under Development, Withdrawn.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: produsent (dct:creator)

Engelsk navn

creator

URI

dct:creator

Range

foaf:Agent

Beskrivelse

Referanse til aktøren som er produsent av modellen.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: språk (dct:language)

Engelsk navn

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Beskrivelse

Brukes til å referere til språket som er brukt i modellen. Kan repeteres dersom det er flere språk benyttet i modellen.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: type (dct:type)

Engelsk navn

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Referanse til typedefinisjoner som kategoriserer modellen og abstraksjonsnivået.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: utgivelsesdato (dct:issued)

Engelsk navn

issued

URI

dct:issued

Range

rdfs:Literal typed as xsd:dateTime

Beskrivelse

Dato for den formelle utgivelsen av modellen.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: versjon (owl:versionInfo)

Engelsk navn

version

URI

owl:versionInfo

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Et versjonsnummer eller annen versjonsbetegnelse for modellen.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Informasjonsmodell: versjonsnote (adms:versionNotes)

Engelsk navn

version notes

URI

adms:versionNotes

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Egenskap som beskriver forskjellene mellom denne og en tidligere versjon av modellen. Bør gjentas når versjonsnoten finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Kodeelement (modelldcatno:CodeElement)

Klassen Kodeelement er anbefalt.

Obligatoriske egenskaper for klassen Kodeelement
Kodeelement: i kodeliste (skos:inScheme)

Engelsk navn

in scheme

URI

skos:inScheme

Range

modelldcatno:CodeList

Beskrivelse

Brukes til å referere til kodeliste som kodeelementet inngår i.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå

Obligatorisk

Kodeelement: kode (skos:notation)

Engelsk navn

code

URI

skos:notation

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til representasjonen av kodeelementet, vanligvis kalt «koden».

Multiplisitet

1..1

Kravnivå

Obligatorisk

Anbefalte egenskaper for klassen Kodeelement
Kodeelement: anbefalt kodetekst (skos:prefLabel)

Engelsk navn

preferred label

URI

skos:prefLabel

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til den anbefalte kodeteksten for kodeelementet, dvs. teksten som anses best egnet for kodeelementet. Bør gjentas når teksten finnes i flere ulike språk/målformer.

Subegenskap av

rdfs:label

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Det bør være maksimalt én anbefalt kodetekst per språk/målform.

Kodeelement: begrep (dct:subject)

Engelsk navn

subject

URI

dct:subject

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Referanse til sentralt begrep som er viktig for å forstå og tolke koden. Representeres som URI-er.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Kodeelement: identifikator (dct:identifier)

Engelsk navn

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Unik og persistent identifisering av en kode.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Kodeelement: toppelement til (skos:topConceptOf)

Engelsk navn

is top concept of

URI

skos:topConceptOf

Range

modelldcatno:CodeList

Beskrivelse

Brukes til å referere til kodeliste som kodeelementet er det første kodeelementet i.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper for klassen Kodeelement
Kodeelement: definisjon (skos:definition)

Engelsk navn

definition

URI

skos:definition

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til definisjonen av begrepet som kodeelementet representerer. Bør gjentas når definisjonen finnes i flere ulike språk/målformer.

Subegenskap av

skos:note

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Kodeelement: eksempel (skos:example)

Engelsk navn

example

URI

skos:example

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til eksempler på begrepet som kodeelementet representerer.

Subegenskap av

skos:note

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Kodeelement: eksklusjonsmerknad (xkos:exclusionNote)

Engelsk navn

exclusion note

URI

xkos:exclusionNote

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til merknad om hva som er ekskludert i kodeelementet. Bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk/målformer.

Subegenskap av

skos:scopeNote

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Kodeelement: forrige kodeelement (xkos:previous)

Engelsk navn

previous

URI

xkos:previous

Range

modelldcatno:CodeElement

Beskrivelse

Brukes til å referere til kodeelementet som kommer foran det aktuelle kodeelementet.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Kodeelement: frarådet kodetekst (skos:hiddenLabel)

Engelsk navn

hidden label

URI

skos:hiddenLabel

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til kodetekst som anses som uegnet for kodeelementet. Bør gjentas når kodeteksten finnes i flere ulike språk/målformer.

Subegenskap av

rdfs:label

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Kodeelement: inklusjonsmerknad (xkos:inclusionNote)

Engelsk navn

inclusion note

URI

xkos:inclusionNote

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til merknad om hva som er inkludert i kodeelementet. Bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk/målformer.

Subegenskap av

skos:scopeNote

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Kodeelement: merknad (skos:note)

Engelsk navn

note

URI

skos:note

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til merknad om kodeelementet. Bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Kodeelement: neste kodeelement (xkos:next)

Engelsk navn

next

URI

xkos:next

Range

modelldcatno:CodeElement

Beskrivelse

Brukes til å referere til kodeelementet som kommer etter det aktuelle kodeelementet.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Kodeelement: omfangsmerknad (skos:scopeNote)

Engelsk navn

scope note

URI

skos:scopeNote

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til merknad ang. bruken av kodeelementet. Bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk/målformer.

Subegenskap av

skos:note

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Kodeelement: tillatt kodetekst (skos:altLabel)

Engelsk navn

alternative label

URI

skos:altLabel

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til alternativ kodetekst (som kan brukes ved siden av den anbefalte kodeteksten). Bør gjentas når kodeteksten finnes i flere ulike språk/målformer.

Subegenskap av

rdfs:label

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Kodeliste (modelldcatno:CodeList)

Klassen Kodeliste er anbefalt.

Valgfrie egenskaper for klassen Kodeliste
Kodeliste: har referanse (rdfs:seeAlso)

Engelsk navn

has reference

URI

rdfs:seeAlso

Range

rdfs:Resource

Beskrivelse

Referanse til en ekstern beskrivelse av kodelisten.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Komposisjon (modelldcatno:Composition)

Klassen Komposisjon er valgfri

Anbefalte egenskaper for klassen Komposisjon
Komposisjon: inneholder (modelldcatno:contains)

Engelsk navn

contains

URI

modelldcatno:contains

Range

modelldcatno:ModelElement

Beskrivelse

Refererer til modellelementet som inngår som et medlem i en komposisjon.

Subegenskap av

modelldcatno:hasType

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Modellelement (modelldcatno:ModelElement)

Klassen Modellelement er anbefalt.

Dette er en abstrakt klasse og skal i en konkret anvendelse erstattes med en av spesialiseringene.

Obligatoriske egenskaper for klassen Modellelement
Modellelement: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Navn på modellelement. Bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå

Obligatorisk

Anbefalte egenskaper for klassen Modellelement
Modellelement: begrep (dct:subject)

Engelsk navn

subject

URI

dct:subject

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Referanse til sentralt begrep som er viktig for å forstå og tolke modellelementet. Representeres som URI-er.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Modellelement: identifikator (dct:identifier)

Engelsk navn

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Unik og persistent identifisering av et modellelement.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Modellelement: har egenskap (modelldcatno:hasProperty)

Engelsk navn

has property

URI

modelldcatno:hasProperty

Range

modelldcatno:Property

Beskrivelse

Egenskapen til et modellelement.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper for klassen Modellelement
Modellelement: beskrivelse (dct:description)

Engelsk navn

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Fritekstbeskrivelse av modellelementet. Bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Modellelement: tilhører modul (modelldcatno:belongsToModule)

Engelsk navn

belongs to module

URI

modelldcatno:belongsToModule

Range

modelldcatno:Module

Beskrivelse

Beskriver hvilken modellmodul/delmodell et modellelement inngår i.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Note (modelldcatno:Note)

Klassen Note er valgfri.

Anbefalte egenskaper for klassen Note
Note: anmerker (modelldcatno:annotates)

Engelsk navn

annotates

URI

modelldcatno:annotates

Range

modelldcatno:ModelElement or modelldcatno:Property

Beskrivelse

Referanse til egenskap eller modellelement som noten omhandler.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

En note, med unntak av subklassen Begrensningsregel (modelldcatno:ConstraintRule), må referere til en egenskap (modelldcatno:Property) eller et modellelement (modelldcatno:ModelElement).

Note: anmerkning (modelldcatno:propertyNote)

Engelsk navn

note text

URI

modelldcatno:propertyNote

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Inneholder en kommentar i form av en fritekst. Bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

En Note, med unntak av subklassen Begrensningsregel (modelldcatno:ConstraintRule), må som minimum ha enten en tittel (dct:title) eller anmerkning (modelldcatno:propertyNote).

Note: identifikator (dct:identifier)

Engelsk navn

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Unik og persistent identifikator til en note.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Note: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Tittelen til en note. Bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

En Note, med unntak av subklassen Begrensningsregel (modelldcatno:ConstraintRule), må som minimum ha enten en tittel (dct:title) eller anmerkning (modelldcatno:propertyNote).

Valgfrie egenskaper for klassen Note
Note: tilhører modul (modelldcatno:belongsToModule)

Engelsk navn

belongs to module

URI

modelldcatno:belongsToModule

Range

modelldcatno:Module

Beskrivelse

Brukes til å referere til en modellmodul/delmodell som noten inngår i.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Valgfri

Realisering (modelldcatno:Realization)

Klassen Realisering er valgfri.

Anbefalte egenskaper for klassen Realisering
Realisering: har leverandør (modelldcatno:hasSupplier)

Engelsk navn

has supplier

URI

modelldcatno:hasSupplier

Range

modelldcatno:ModelElement or modelldcatno:Property

Beskrivelse

Brukes til å referere til modellelementet/egenskapen som det aktuelle modellelementet/egenskapen er en realisering av.

Subegenskap av

modelldcatno:hasType

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Rolle (modelldcatno:Role)

Klassen Rolle er anbefalt.

Anbefalte egenskaper for klassen Rolle
Rolle: har objekttype (modelldcatno:hasObjectType)

Engelsk navn

has object type

URI

modelldcatno:hasObjectType

Range

modelldcatno:ObjectType

Beskrivelse

Referanse til objekttypen som er knyttet til en rolle.

Subegenskap av

modelldcatno:hasType

Multiplisitet

1..n

Kravnivå

Obligatorisk

Samling (modelldcatno:Collection)

Klassen Samling er valgfri

Anbefalte egenskaper for klassen Samling
Samling: har medlem (modelldcatno:hasMember)

Engelsk navn

has member

URI

modelldcatno:hasMember

Range

modelldcatno:ModelElement

Beskrivelse

Refererer til modellelementet som inngår som et medlem i en samling.

Subegenskap av

modelldcatno:hasType

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Spesialisering (modelldcatno:Specialization)

Klassen Spesialisering er anbefalt

Anbefalte egenskaper for klassen Spesialisering
Spesialisering: har generelt konsept (modelldcatno:hasGeneralConcept)

Engelsk navn

has general concept

URI

modelldcatno:hasGeneralConcept

Range

modelldcatno:ModelElement

Beskrivelse

Refererer til det generelle konseptet (supertypen) i et arveforhold.

Subegenskap av

modelldcatno:hasType

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Standard (dct:Standard)

Klassen Standard er valgfri.

Obligatoriske egenskaper for klassen Standard
Standard: har tittel (dct:title)

Engelsk navn

has title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til tittelen til standarden/spesifikasjonen. Bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravnivå

Obligatorisk

Anbefalte egenskaper for klassen Standard
Standard: har referanse (rdfs:seeAlso)

Engelsk navn

has reference

URI

rdfs:seeAlso

Range

rdfs:Resource

Beskrivelse

Brukes til å referere til en referanse til standarden/spesifikasjonen.

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper for klassen Standard
Standard: har versjonsnummer (owl:versionInfo)

Engelsk navn

has version number

URI

owl:versionInfo

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til versjonsnummer.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Valgfri

Tidsrom (dct:PeriodOfTime)

Klassen Tidsrom er valgfri.

Anbefalte egenskaper for klassen Tidsrom
Tidsrom: sluttdato/tid (dcat:endDate)

Engelsk navn

end date

URI

dcat:endDate

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Beskrivelse

Definerer slutten på tidsrommet.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Vær oppmerksom på at selv om begge egenskapene anbefales, må en av de to være til stede for hver forekomst av klassen dct:PeriodOfTime (hvis klassen er brukt). Starten av perioden bør forstås som starten på datoen, timen, minuttet (f.eks. starter ved midnatt på begynnelsen av dagen hvis verdien er en dato). Slutten av perioden skal forstås som slutten av datoen, timen, minuttet (f.eks. slutter ved midnatt på slutten av dagen hvis verdien er en dato).
Tidsrom: startdato/tid (dcat:startDate)

Engelsk navn

start date

URI

dcat:startDate

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Beskrivelse

Definerer starten på tidsrommet.

Multiplisitet

0..1

Kravnivå

Anbefalt

Valg (modelldcatno:Choice)

Klassen Valg er valgfri.

Anbefalte egenskaper for klassen Valg
Valg: kan ha (modelldcatno:hasSome)

Engelsk navn

has some

URI

modelldcatno:hasSome

Range

modelldcatno:ModelElement or modelldcatno:Property

Beskrivelse

Brukes til å beskrive hvilke modellelementer eller egenskaper som det kan velges blant i en gruppe av valgbare modellelementer.

Subegenskap av

modelldcatno:hasType

Multiplisitet

0..n

Kravnivå

Anbefalt

Kontrollerte vokabularer

Krav til kontrollerte vokabularer

Kontrollerte vobakularer som skal brukes

Under følger en oversikt over kontrollerte vokabular som skal brukes (= obligatorisk) for egenskapene i listen, dette for å sikre et minimum av samhandlingsevne.

For egenskapen dct:format

URI til egenskapen

dct:format

Brukt i klasse

Dokument (foaf:Document)

Navn på vokabularet

File type

URI til vokabularet

http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/

Kravnivå

Obligatorisk

Eksempel

<> dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/RDF_TURTLE> .

For egenskapen dct:language

URI til egenskapen

dct:language

Brukt i klasse

Modellkatalog (dcat:Catalog); Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel); Dokument (foaf:Document)

Navn på vokabularet

Language

URI til vokabularet

URI til vokabularet

http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/

Kravnivå

Obligatorisk

Eksempel

<> dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> . # Norsk bokmål

For egenskapen dct:license

URI til egenskapen

dct:license

Brukt i klasse

Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel); Modellkatalog (dcat:Catalog)

Navn på vokabularet

Licence

URI til vokabularet

http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/

Kommentar

Kravet fra EU er forklart slik: "This vocabulary must be used in case the licence […​] is internationally recognised and included in the EU Publications Office NAL."

Kravnivå

Obligatorisk

Eksempel

<> dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0> .

For egenskapen dct:spatial

URI til egenskapen

dct:spatial

Brukt i klasse

Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel); Modellkatalog (dcat:Catalog)

Navn på vokabularet

Continent;
Country;
Place;
GeoNames

URI til vokabularet

http://publications.europa.eu/resource/authority/continent/;
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/;
http://publications.europa.eu/resource/authority/place/;
http://sws.geonames.org/

Kravnivå

Obligatorisk

Eksempel

<> dct:spatial <http://publications.europa.eu/resource/authority/country/NOR> . # Norge

For egenskapen adms:status

URI til egenskapen

adms:status

Brukt i klasse

Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel)

Navn på vokabularet

ADMS Status vocabulary (i RDF)

URI til vokabularet

http://purl.org/adms/status/

Kravnivå

Obligatorisk

For egenskapen dct:type

URI til egenskapen

dct:type

Brukt i klasse

Aktør (foaf:Agent)

Navn på vokabularet

ADMS publisher type vocabulary (i RDF). Listen over termer i ADMS publisher type er inkludert i ADMS-spesifikasjonen, Asset Description Metadata Schema (ADMS)

URI til vokabularet

http://purl.org/adms/publishertype/

Kravnivå

Obligatorisk

Eksempel

<> a foaf:Agent ;
    dct:type <http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority> .

URI til egenskapen

dct:type

Brukt i klasse

Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel)

Navn på vokabularet

Informasjonsmodelltype

URI til vokabularet

https://data.norge.no/vocabulary/information-model-type#

Kravnivå

Obligatorisk

Eksempel

<> dct:type
      <https://data.norge.no/vocabulary/information-model-type#logical-model> .

URI til egenskapen

dct:type

Brukt i klasse

Lisensdokument (dct:LicenseDocument)

Navn på vokabularet

ADMS licence type vocabulary (i RDF)

URI til vokabularet

http://purl.org/adms/licencetype/

Kravnivå

Obligatorisk

Kontrollerte vokabularer som bør og kan brukes

For egenskapen dct:spatial

URI til egenskapen

dct:spatial

Brukt i klasse

Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel); Modellkatalog (dcat:Catalog)

Navn på vokabularet

Administrative enheter

URI til vokabularet

Fylke https://data.geonorge.no/administrativeEnheter/fylke/id/;
Kommune https://data.geonorge.no/administrativeEnheter/kommune/id/

Kravnivå

Anbefalt

Kommentar

Administrative enheter bør brukes i tillegg til det som er nevnt under Kontrollerte vokabularer som skal brukes.

Eksempel

<> dct:spatial <https://data.geonorge.no/administrativeEnheter/fylke/id/173159> . # Oslo som fylke

<> dct:spatial <https://data.geonorge.no/administrativeEnheter/kommune/id/173018> . # Oslo som kommune

For egenskapen dcat:theme

URI til egenskapen

dcat:theme

Brukt i klasse

Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel)

Navn på vokabularet

Los - felles vokabular for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser

URI til vokabularet

https://psi.norge.no/los/all.rdf

Kravnivå

Anbefalt

For egenskapen dcat:themeTaxonomy

URI til egenskapen

dcat:themeTaxonomy

Brukt i klasse

Modellkatalog (dcat:Catalog)

Navn på vokabularet

Los - felles vokabular for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser

URI til vokabularet

https://psi.norge.no/los/all.rdf

Kravnivå

Anbefalt

Endringslogg

Endringer fra v.1.2.x til v.1.3.0

I tillegg til noen redaksjonelle justeringer, er følgende endret:

Endringer fra v.1.1.x til v.1.2.0

I tillegg til noen redaksjonelle justeringer, er følgende endret:

Endringer fra v.1.1 til v.1.1.1

Endringer fra v.1.0 til v.1.1

Tabellen under gir en oversikt over endringene i klasser og egenskaper, fra v.1.0 til v.1.1 av ModellDCAT-AP-NO. Redaksjonelle endringer av tekster (inkl. engelske navn, tekstlige beskrivelser, kommentarer og eksempler) er ikke tatt med i oversikten.

Klasse-/egenskapsnavn

URI for klassen/egenskapen

Endring

Forklaring

Abstraksjon: er abstraksjon av

modelldcatno:isAbstractionOf

Utvidet range til også å omfatte modelldcatno:Property.

For å kunne si at en egenskap kan være en abstraksjon av en annen egenskap eller modellelement.

Attributt

modelldcatno:Attribute

Alle egenskapene til Attributt-klassen er nå gjensidig utelukkende til hverandre, uten unntak som var i v.1.0.

For å unngå misforståelse.

Begrensningsregel

modelldcatno:ConstraintRule

Ny klasse

Gjennom konkret anvendelse har man erfart at det er hensiktsmessig å uttrykke begrensninger som en egen klasse enn som en egenskap på klassene Modellelement og Egenskap.

Dokument: har referanse

rdfs:seeAlso

Ny egenskap.

Gjør det mulig å referere til et dokument.

Egenskap: identifikator

dct:identifier

Endret fra obligatorisk til anbefalt

For strengt å ha dette som obligatorisk når egenskapene som RDF-ressurser i tillegg tildeles egne URI’er.

Egenskap: identifikator

dct:identifier

Multiplisitet endret fra 1..1 til 0..1

Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.

Egenskap: navigerbar

modelldcatno:navigable

Ny egenskap

For å gi en bedre beskrivelse av retninger på relasjoner, som f.eks. roller, komposisjoner og samlinger.

Egenskap : relasjonsegenskapsnavn

modelldcatno:relationPropertyLabel

Range endret fra modelldcatno:Property til rdfs:Literal

Skrivefeil i forrige versjon.

Egenskap: tilhører modul

modelldcatno:belongsToModule

Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n

En og samme egenskap kan tilhøre ulike moduler.

Egenskap: tilhører modul

modelldcatno:belongsToModule

Range endret range fra rdfs:Literal eller xsd:anyURI til modelldcatno:Module

Som følge av at klassen Modul (modelldcatno:Module) er innført.

Egenskap: øvre multiplisitet

xsd:maxOccurs

Range endret fra xsd:nonNegativeInteger til xsd:nonNegativeInteger or {"*"} or {"n"}

For å kunne ha "*" eller "n" som øvre multiplisitet.

Enkeltype: maksimum ikke-inklusivt

xsd:maxExclusive

Ny egenskap

Uteglemt i tidligere versjon.

Enkeltype: maksimum inklusivt

xsd:minInclusive

Norsk navn endret fra "maks inklusiv" til "maksimum inklusivt"

Bedre dekkende navn.

Enkeltype: minimum ikke-inklusivt

xsd:minExclusive

Ny egenskap

Uteglemt i tidligere versjon.

Enkeltype: minimum inklusivt

xsd:minInclusive

Norsk navn endret fra "minimum inklusiv" til "minimum inklusivt"

Bedre dekkende navn.

Eller

modelldcatno:Or

Ny klasse

Som et resultat av at klassen Beregningsregel (modelldcatno:ConstraintRule) innføres.

Enten eller

modelldcatno:Xor

Ny klasse

Som et resultat av at klassen Beregningsregel (modelldcatno:ConstraintRule) innføres.

Informasjonsmodell

modelldcatno:InformationModel

Føyet til dcat:Resource i ruten "Subklasse av"

Presisering av at klassen er en subklasse av både Standard (dct:Standard) og Katalogisert ressurs (dcat:Resource), som ikke har kommet godt nok fram av spesifikasjonen.

Informasjonsmodell: beskrivelse

dct:description

Endret fra obligatorisk til anbefalt

For strengt å ha dette som en obligatorisk egenskap. Flere virksomheter har ikke tekstlige beskrivelser av modellene sine.

Informasjonsmodell: beskrivelse

dct:description

Multiplisitet endret fra 1..n til 0..n

Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.

Informasjonsmodell: er profil av

prof:isProfileOf

Ny egenskap

En del modeller er profiler av standarder eller spesifikasjoner. Dette kan gi bedre forståelse av modellene og nyttig når man sammenligner eller gjenbruker fra andre modeller.

Informasjonsmodell: i samsvar med

dct:conformsTo

Ny egenskap

En del modeller bygger på standarder eller spesifikasjoner. Dette kan gi bedre forståelse av modellene og nyttig når man sammenligne eller gjenbruke fra andre modeller.

Informasjonsmodell: identifikator

dct:identifier

Endret fra obligatorisk til anbefalt

For strengt å ha dette som en obligatorisk egenskap når egenskapene som RDF-ressurser i tillegg tildeles egne URI’er.

Informasjonsmodell: identifikator

dct:identifier

Multiplisitet endret fra 1..1 til 0..1

Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.

Informasjonsmodell: tema

dcat:theme

Endret fra obligatorisk til anbefalt

For strengt å ha dette som en obligatorisk egenskap. Det er ikke alle virksomheter som har kategorisert modellene sine etter tema.

Informasjonsmodell: tema

dcat:theme

Multiplisitet endret fra 1..n til 0..n

Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.

Informasjonsmodell: type

dct:type

Multiplisitet endres fra 0..1 til 0..n.

En modell kan være av flere typer. F.eks. kan en logisk modell også være en fellesmodell.

Kodeelement: anbefalt kodetekst

skos:prefLabel

Endret fra obligatorisk til anbefalt

Det er ikke alle kodeelementer som har en anbefalt kodetekst knyttet til seg. For eksempel vil UML enumerasjoner inneholde bare kodeverdier.

Kodeelement: anbefalt kodetekst

skos:prefLabel

Multiplisitet endret fra 1..n til 0..n

Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.

Kodeelement: forrige kodeelement

xkos:previous

Endret multiplisitet, fra 0..n til 0..1.

Skrivefeil

Kodeelement: i kodeliste

skos:inScheme

Multiplisitet endret fra 0..n til 1..n

Skrivefeil i forrige versjon. Det bør være et krav at et kodeelement tilhører minst en kodeliste, slik at man unngår at modellene inneholder kodeelementer uten tilhørighet.

Kodeelement: identifikator

dct:identifier

Endret fra obligatorisk til anbefalt

For strengt å ha dette som en obligatorisk egenskap når kodeelementene som RDF-ressurser i tillegg tildeles egne URI’er.

Kodeelement: identifikator

dct:identifier

Multiplisitet endret fra 1..1 til 0..1

Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.

Kodeelement: kode

skos:notation

Endret fra valgfri til obligatorisk

Det bør være et krav at et kodeelement har en kode som kan brukes i et datafelt.

Kodeelement: kode

skos:notation

Multiplisitet endret fra 0..1 til 1..1

Som følge av at kravnivå endres fra anbefalt til obligatorisk.

Kodeelement: neste kodeelement

xkos:next

Endret multiplisitet, fra 0..n til 0..1.

Skrivefeil

Kodeelement: toppelement til

skos:topConceptOf

Endret norsk term

Bedre dekkende navn.

Kodeliste: ekstern kodeliste

modelldcatno:codeListReference

Fjernet. Erstattes med Kodeliste: har referanse (rdfs:seeAlso).

Egenskapen hadde modelldcatno:CodeList som range. Det blir feil, siden det er en ekstern beskrivelse av kodelisten man ønsker å referere til.

Kodeliste: har referanse

rdfs:seeAlso

Ny egenskap

Erstatter egenskapen Kodeliste: ekstern kodeliste (modelldcatno:codeListReference).

Komposisjon

modelldcatno:Composition

Endring i tekst i oversikt over egenskaper per klasse.

Skrivefeil. Det står at klassen har obligatoriske egenskaper. Dette stemmer ikke, den har kun én egenskap med kravnivå anbefalt.

Modellelement: begrensning

modelldcatno:constraint

Ny egenskap

Gir en bedre forståelse av bruken av et modellelement.

Modellelement: identifikator

dct:identifier

Endret fra obligatorisk til anbefalt

Strengt For strengt å ha dette som en obligatorisk egenskap når modellelementene som RDF-ressurser i tillegg tildeles egne URI’er.

Modellelement: identifikator

dct:identifier

Multiplisitet endret fra 1..1 til 0..1

Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.

Modellelement: tilhører modul

modelldcatno:belongsToModule

Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n

Ett og samme modellelement kan tilhøre ulike moduler.

Modellelement: tilhører modul

modelldcatno:belongsToModule

Range endret fra rdfs:Literal eller xsd:anyURI til modelldcatno:Module

Som følge av at klassen Modul (modelldcatno:Module) er innført.

Modul

modelldcatno:Module

Ny klasse

Gjennom egenskapen tilhører modul (modelldcatno:belongsToModule), kan man angi om et modellelement, begrensningsregel eller egenskap tilhører en modellmodul. Ved konkret anvendelse har man sett at det er mer hensiktsmessig å framstille modul som egen klasse enn at egenskapen modelldcatno:belongsToModule har range rdfs:Literal eller xsd:anyURI.

Note

modelldcatno:Note

Klassen er ikke lenger definert som en subklasse til klassen Egenskap (modelldcatno:Property).

For at modellen skal gjøres lettere å lese og mer anvendbar med tanke på at en note både kan være knyttet til et modellelement og en egenskap.

Note: anmerker

modelldcatno:annotates

Ny egenskap

Som er resultat av at klassen Note (modelldcatno:Note) ikke lenger er en subklasse av Egenskap (modelldcatno:Property).

Note: anmerkning

modelldcatno:propertyNote

Manglende beskrivelse.

Skrivefeil.

Note: identifikator

dct:identifier

Ny egenskap.

Som er resultat av at klassen Note (modelldcatno:Note) ikke lenger er en subklasse av Egenskap (modelldcatno:Property) og arver egenskapen der fra.

Note: tittel

dct:title

Ny egenskap.

Som er resultat av at klassen Note (modelldcatno:Note) ikke lenger er en subklasse av Egenskap (modelldcatno:Property) og arver egenskapen der fra.

Note: tilhører modul

modelldcatno:belongsToModule

Ny egenskap.

Som er resultat av at klassen Note (modelldcatno:Note) ikke lenger er en subklasse av Egenskap (modelldcatno:Property) og arver egenskapen der fra.

Realisering: har leverandør

modelldcatno:hasSupplier

Utvidet range til også å omfatte modelldcatno:Property.

For å kunne si at en egenskap kan være en abstraksjon av enn annen egenskap eller modellelement.

Standard

dct:Standard

Hele klassen er ny

Brukes som range for dct:conformsTo og prof:isProfileOf, og som referanse fra f.eks. et dcat:Dataset til en informasjonsmodell som beskriver datasettet.

Valg: kan ha

modelldcatno:hasSome

Utvidet range til også å omfatte modelldcatno:Property

For å kunne støtte valg mellom egenskaper og ikke bare modellelementer.

Krav til bruk av kontrollerte vokabularer

For egenskap dct:spatial

dct:spatial

"Administrative enheter" fra Kartverket anbefalt brukt

Fordi EU-vokalubarer som skal brukes, ikke inneholder norske administrative enheter som fylker og kommuner.

For egenskap dct:type i klassen modelldcatno:InformationModel

dct:type

Nytt kontrollert vokabular, Modelltyper, som skal brukes for egenskapen dct:type i klassen Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel)

Egenskapen har manglet et kontrollert vokabular.