digitaliseringsdirektoratet
Dette dokumentet kan også lastes ned som PDF.
Innmelding av feil og mangler:
Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på Github Issues. Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Status: Gjeldende
Versjon: 2.2 (se endringsloggen)
Publisert: 2021-06-10 (v.2.1), 2020-10-29 (v.2.0)
Oppdatert: 2022-05-25
Gjeldende versjon: https://data.norge.no/specification/dcat-ap-no
Forrige versjon: https://data.norge.no/specification/dcat-ap-no/v1.1/
Redaktørens utkast: https://informasjonsforvaltning.github.io/dcat-ap-no/
Veileder: https://data.norge.no/guide/veileder-beskrivelse-av-datasett/
Valideringsverktøy: https://data.norge.no/validator

Innledning

Formålet med standarden er å legge til rette for utveksling av beskrivelser av datasett og datatjenester, og å lette søk etter datasett og datatjenester. Standarden vil gjelde datasett og datatjenester som forvaltes av offentlig sektor, og som beskrives med tanke på oppføring i en katalog eller «inventarliste». Privat sektor kan også gjerne bruke standarden til å beskrive sine datasett og datatjenester. Standarden vil støtte søking i og deling av datasett på tvers av offentlig sektor (gjenbruk) og legge til rette for viderebruk i privat sektor. Standarden er således nyttig både for offentlig sektor selv og for næringsliv og sivilsamfunn for øvrig.

Ettersom standarden anbefaler formater som er beregnet for bruk i et Lenkede data-miljø, bør utgivere vurdere følgende anbefalinger fra W3C: Best Practice Recipes for Publishing RDF Vocabularies, Best Practices for Publishing Linked Data og ISA-rapporten 10 Rules for Persistent URIs. Utgivere bør også vurdere å tildele URIer til alle forekomster av klassene som er beskrevet i standarden, se anbefalt standard for pekere til offentlige ressurser på nett i Referansekatalogen.

Klasser og egenskaper er i denne standarden gitt norske navn. Siden standarden legger til rette for internasjonal utveksling, skal engelske egenskapsnavn i form av URIer benyttes.

Omfang og avgrensing

Standarden er anbefalt brukt for å beskrive datasett og datatjenester, samt kataloger med datasett og datatjenester. Den vil gjelde for alle datasett (inkludert åpne data) og datatjenester i offentlig sektor som beskrives med tanke på oppføring i en katalog eller «inventarliste» (intern eller ekstern). Standarden er ikke tenkt brukt for å beskrive dokumenter eller fagsystem.

DCAT-AP-NO er en applikasjonsprofil og ikke en direkte oversettelse av BRegDCAT-AP. I tillegg til å beskrive hvordan klasser og egenskaper i BRegDCAT-AP brukes, tilpasses også BRegDCAT-AP til norske forhold ved å bruke norske utvidelser.

Istedenfor å ha alt spesifisert i denne standarden, er det utarbeidet flere andre spesifikasjoner for å beskrive ulike aspekter ved datasett/datatjenester:

 • Kvalitetsbeskrivelser: Denne standarden bruker DQV (Data Quality Vocabulary) fra W3C til å beskrive kvalitet på datasett/datatjenester. Det er utarbeidet en norsk applikasjonsprofil av DQV (DQV-AP-NO), som supplerer denne standarden med kvalitetsbeskrivelser.

 • Informasjonsmodeller: Det er utabeidet en norsk applikasjonsprofil av DCAT for beskrivelse og utveksling av informasjonsmodeller, ModellDCAT-AP-NO. I ModellDCAT-AP-NO er informasjonsmodell subklasse av dct:Standard. Ved å bruke egenskapen dct:conformsTo kan et datasett eller en datatjeneste referere til en informasjonsmodell.

 • Begrepsbeskrivelser: Det er utarbeidet en Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser, som skal sikre at begrepene forvaltet av offentlig sektor, beskrives på en felles, strukturert måte. I denne sammenheng er den særlig relevant for begreper som er knyttet til datasett, datatjenester og informasjonsmodeller.

Forvaltningsregime

Utarbeidelse av nye versjoner av denne standarden initieres av Digitaliseringsdirektoratet. Den primære kilden til nye versjoner vil være endringer i EU-standarden BRegDCAT-AP som denne standarden baseres på. Digitaliseringsdirektoratet vil derfor ha ansvar for å følge med på EUs bruk av, og endringsarbeid knyttet til, BRegDCAT-AP. Arbeidet med en ny versjon av den nasjonale standarden skal som vanlig forankres i relevante organer via høring og behandling i Arkitetktur- og standardiseringsrådet.

Digitaliseringsdirektoratet vil i forbindelse med nye versjoner av EU-standarden avgjøre om endringene er så store at det bør nedsettes en egen arbeidsgruppe bestående av relevante aktører, eller om revisjonen kan utføres av Digitaliseringsdirektoratet selv. Forslaget til ny versjon sendes uansett på høring. De innkomne høringskommentarene behandles hos Digitaliseringsdirektoratet, og resulterer i et forslag som oversendes Arkitektur- og standardiseringsrådet.

Digitaliseringsdirektoratet ønsker å gi brukerne mulighet til å gi tilbakemeldinger og innspill til standarden via Digitaliseringsdirektoratets nettsider. Slike innspill vil tas med inn i arbeidet med revisjoner initiert av nye versjoner av EU-standarden. Digitaliseringsdirektoratet vil også vurdere tilbakemeldingene en gang i året, for å se om noen av dem bør føre til oppdateringer utenom disse større revisjonene. Dette kan være aktuelt blant annet fordi den nasjonale standarden har noen tillegg som for eksempel kan vurderes.

Dersom det oppdages mindre feil i standarden (stavefeil etc.), vil ikke korrigering av disse utløse en ny versjon. Disse korrigeringene skal imidlertid dokumenteres.

Gjeldende og eventuelle tidligere versjoner av standarden skal være tilgjengelige på Digitaliseringsdirektoratets nettsider, slik at det er enkelt å finne ut når tidligere versjoner var gyldige, og hvilke endringer som er foretatt mellom to versjoner.

Om kravene i denne standarden

Forklaringen under på ordene «obligatorisk», «anbefalt» og «valgfri», er en fornorsking av tilsvarende forklaring i BRegDCAT-AP som er en utvidelse av DCAT-AP fra EU.

Klasse
Obligatorisk (verb: skal, må)

produsent/avsender av data skal oppgi informasjon om instanser av klassen; konsument/mottaker av data skal være i stand til å prosessere informasjon om instanser av klassen.

Anbefalt (verb: bør)

produsent/avsender av data bør oppgi informasjon om instanser av klassen; produsent/avsender av data skal oppgi informasjon om instanser av klassen hvis informasjonen er tilgjengelig; konsument/mottaker av data skal være i stand til å prosessere informasjon om instanser av klassen.

Valgfri (verb: kan)

produsent/avsender av data kan oppgi informasjon om instanser av klassen, men det er ikke påkrevd; konsument/mottaker av data skal være i stand til å prosessere informasjon om instanser av klassen.

Egenskap
Obligatorisk (verb: skal, må)

produsent/avsender av data skal oppgi informasjonen for egenskapen; konsument/mottaker av data skal være i stand til å prosessere informasjonen for egenskapen.

Anbefalt (verb: bør)

produsent/avsender av data bør oppgi informasjonen for egenskapen hvis informasjonen er tilgjengelig; konsument/mottaker av data skal være i stand til å prosessere informasjonen for egenskapen.

Valgfri (verb: kan)

produsent/avsender av data kan oppgi informasjonen for egenskapen, men det er ikke påkrevd; konsument/mottaker av data skal være i stand til å prosessere informasjonen for egenskapen.

I konteksten datadeling og datautveksling, betyr det «å prosessere» at konsument/mottaker aksepterer innkommende data og transparent videreformidler dataene til aktuelle applikasjoner og tjenester.

Betydningen av ordene «skal» (engelsk: shall), «må» (engelsk: must), «bør» (engelsk: should) og «kan» (engelsk: may) er i samsvar med RFC 2119.

URIer som er i bruk

Prefiks

Navnerom

RDF-vokabular

adms

http://www.w3.org/ns/adms#

Asset Description Metadata Schema

cv

http://data.europa.eu/m8g/

Core Vocabulary

cpsv

http://purl.org/vocab/cpsv#

Core Public Service Vocabulary

cpsvno

https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#

Norsk applikasjonsprofil av CPSV

dc

http://purl.org/dc/elements/1.1/

Dublin Core Metadata Element Set, v1.1

dcat

http://www.w3.org/ns/dcat#

Data Catalog Vocabulary

dcatap

http://data.europa.eu/r5r/

DCAT Application Profile, EU

dct

http://purl.org/dc/terms/

DCMI Metadata Terms

dqv

http://www.w3.org/ns/dqv#

Data Quality Vocabulary

dqvno

https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#

Norsk applikasjonsprofil av DQV (Data Quality Vocabulary)

eli

http://data.europa.eu/eli/ontology#

European Legislation Identifier

foaf

http://xmlns.com/foaf/0.1/

FOAF Vocabulary

locn

http://www.w3.org/ns/locn#

ISA Programme Core Location Vocabulary

owl

http://www.w3.org/2002/07/owl#

OWL Web Ontology Language

odrl

http://www.w3.org/ns/odrl/2/

The Open Digital Rights Language (ODRL)

prov

http://www.w3.org/ns/prov#

PROV-O: The PROV Ontology

provno

https://data.norge.no/vocabulary/provno#

Norsk applikasjonsprofil av PROV-O

qb

http://purl.org/linked-data/cube#

Data Cube Vocabulary

rdfs

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema

schema

http://schema.org/

schema.org

skos

http://www.w3.org/2004/02/skos/core#

SKOS Simple Knowledge Organization System - Reference

spdx

http://spdx.org/rdf/terms#

Software Package Data Exchange®

time

http://www.w3.org/2006/time#

Time Ontology in OWL

vcard

http://www.w3.org/2006/vcard/ns#

vCard Ontology

voaf

http://purl.org/vocommons/voaf#

Vocabulary of a Friend (VOAF)

xsd

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition

UML-diagram

UML-diagram over alle klassene og egenskapene i DCAT-AP-NO v. 2.1

DCAT AP NO2 20210903

Last ned modell: png | XMI for EA

Klasser i standarden

Obligatoriske klasser

Aktør (foaf:Agent)

Engelsk navn

Agent

Beskrivelse

Brukes til å representere en aktør som er assosiert med katalogen og/eller ressursene beskrevet i katalogen. Dersom aktøren er en organisasjon er det anbefalt å bruke Organization Ontology.

URI

foaf:Agent

Kravsnivå

Obligatorisk

Katalog (dcat:Catalog)

Engelsk navn

Catalogue

Beskrivelse

Brukes til å representere en katalog eller repository som inneholder beskrivelser av ressurser som f.eks. datasett og datatjenester.

URI

dcat:Catalog

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

"Registry catalogue" er det engelske navnet til denne klassen i BRegDCAT-AP.

Katalogisert ressurs (dcat:Resource)

Engelsk navn

Catalogued resource

Beskrivelse

Brukes til å representere en ressurs som er beskrevet i en katalog.

URI

dcat:Resource

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

Dette er en abstrakt klasse som i en konkret anvendelse/serialisering skal erstattes med instans av Datasett (dcat:Dataset) eller Datatjeneste (dcat:DataService).

Literal (rdfs:Literal)

Engelsk navn

Literal

Beskrivelse

Brukes til å representere en literal-verdi slik som en streng eller heltall (integer). Literaler kan inneholde datatype, og for eksempel være formatert som en dato. Literaler som inneholder maskinlesbar tekst har en valgfri språk-tag, definert av BCP47 (no=norsk, nb=bokmål, nn=nynorsk, en=engelsk).

URI

rdfs:Literal

Kravsnivå

Obligatorisk

Tema (skos:Concept)

Engelsk navn

Theme

Beskrivelse

Brukes til å representere et tema/temaområde for en ressurs beskrevet i en katalog.

URI

skos:Concept

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

Norsk utvidelse. Endret fra anbefalt til obligatorisk (allerede i DCAT-AP-NO v.1.1).

Tematisk skjema (skos:ConceptScheme)

Engelsk navn

Thematic scheme

Beskrivelse

Brukes til å representere en taksonomi eller en annen type kontrollert vokabular hvor temaet er definert.

URI

skos:ConceptScheme

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

Norsk utvidelse. Endret fra anbefalt til obligatorisk (allerede i DCAT-AP-NO v.1.1).

Anbefalte klasser

Datasett (dcat:Dataset)

Engelsk navn

Dataset

Beskrivelse

Brukes til å representere et datasett.

URI

dcat:Dataset

Kravsnivå

Anbefalt

Distribusjon (dcat:Distribution)

Engelsk navn

Distribution

Beskrivelse

Brukes til å representere en distribusjon.

URI

dcat:Distribution

Kravsnivå

Anbefalt

Lisensdokument (dct:LicenseDocument)

Engelsk navn

License document

Beskrivelse

Brukes til å representere et juridisk dokument som gir offisiell tillatelse til å gjøre noe med en ressurs.

URI

dct:LicenseDocument

Kravsnivå

Anbefalt

Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation)

Engelsk navn

Public organisation

Beskrivelse

Brukes til å representere en aktør som er ansvarlig for å yte en offentlig tjeneste.

URI

cv:PublicOrganisation

Kravsnivå

Anbefalt

Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)

Engelsk navn

Public service

Beskrivelse

Brukes til å representere en offentlig tjeneste, bl.a. tjeneste som skaper og/eller forvalter grunndataregistre/basisregistre eller oversikter over registre (såkalt «register over register»).

URI

cpsv:PublicService

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

"Public Registry Service" er det engelske navnet til denne klassen i BRegDCAT-AP.

Denne versjon av standarden dekker ennå ikke behov for å ha kataloger over offentlige tjensester utover datatjenester. Det er derfor ingen direkte kopling mellom klassene Offentlig tjeneste (cv:PublicService) og Katalog (dcat:Catalog).

Eksempel

Tjenester som tilbys av offentlige forvaltningsorganer eller andre organisasjoner på deres vegne, for lagring og tilgjengeliggjøring av basis informasjon om autoritative data som personer, organisasjoner, kjøretøy, førerkort, bygninger, lokasjoner og veier.

Regel (cpsv:Rule)

Engelsk navn

Rule

Beskrivelse

Brukes til å representere regler/dokumenter som setter spesifikke retningslinjer eller prosedyrer som skal følges av en offentlig tjeneste, en datatjeneste, et datasett osv. Det kan inkludere krav til informasjon som forvaltes og tjenester som tilbys.

URI

cpsv:Rule

Kravsnivå

Anbefalt

Regulativ ressurs (eli:LegalResource)

Engelsk navn

Legal resource

Beskrivelse

Brukes til å representere regelverk, policy, retningslinjer og ulike reguleringer som regulerer forvaltningen av en datatjeneste, et datasett eller en offentlig tjeneste.

URI

eli:LegalResource

Kravsnivå

Anbefalt

Valgfrie klasser

Datasett serie (dcat:DatasetSeries)

Engelsk navn

Dataset Series

Beskrivelse

Brukes til å representere en samling av datasett som er publiserte enkeltvis, men som deler enkelte felles egenskaper som grupperer dem.

URI

dcat:DatasetSeries

Kravsnivå

Valgfri

Datatjeneste (dcat:DataService)

Engelsk navn

Data service

Beskrivelse

Brukes til å representere en samling av operasjoner som gir tilgang til ett eller flere datasett eller databehandlingsfunksjoner.

URI

dcat:DataService

Kravsnivå

Valgfri

Dokument (foaf:Document)

Engelsk navn

Document

Beskrivelse

Brukes til å representere en tekstlig ressurs som inneholder informasjon beregnet på mennesker. For eksempel en nettside om et datasett.

URI

foaf:Document

Kravsnivå

Valgfri

Frekvens (dct:Frequency)

Engelsk navn

Frequency

Beskrivelse

Brukes til å beskrive hvor ofte noe skjer, for eksempel publisering av et datasett.

URI

dct:Frequency

Kravsnivå

Valgfri

Identifikator (adms:Identifier)

Engelsk navn

Identifier

Beskrivelse

Brukes til å representere en identifikator i en bestemt kontekst, bestående av strengen som er identifikatoren; en valgfri identifikator for identifikatorsystemet; en valgfri identifikator for versjonen av identifikatorsystemet; en valgfri identifikator for etaten som administrerer identifikatorsystemet.

URI

adms:Identifier

Kravsnivå

Valgfri

Katalogpost (dcat:CatalogRecord)

Engelsk navn

Catalogue record

Beskrivelse

Brukes til å representere en beskrivelse av en oppføring av en ressurs i katalogen.

URI

dcat:CatalogRecord

Kravsnivå

Valgfri

Kontaktopplysning (vcard:Kind)

Engelsk navn

Kind

Beskrivelse

Brukes til å representere en beskrivelse av en kontaktopplysning i henhold til vCard-spesifikasjonen. Her kan man for eksempel oppgi telefonnr og/eller epost. Merk at beskrivelsen må være en instans av en av fire typer: individ, organisasjon, lokasjon eller gruppe.

URI

vcard:Kind

Kravsnivå

Valgfri

Lokasjon (dct:Location)

Engelsk navn

Location

Beskrivelse

Brukes til å representere en region eller et navngitt sted. Det kan representeres ved hjelp av et kontrollert vokabular eller med geografiske koordinater.

URI

dct:Location

Kravsnivå

Valgfri

Medietype (dct:MediaType)

Engelsk navn

Media type

Beskrivelse

Brukes til å representere en medietype, for eksempel formatet til en datafil.

URI

dct:MediaType

Kravsnivå

Valgfri

Opphavsbeskrivelse (dct:ProvenanceStatement)

Engelsk navn

Provenance Statement

Beskrivelse

Brukes til å representere en beskrivelse av enhver endring i eierskap og forvaltning av en ressurs (fra den ble opprettet) som har betydning for autentisitet, integritet og fortolkning.

URI

dct:ProvenanceStatement

Kravsnivå

Valgfri

Relasjon (dcat:Relationship)

Engelsk navn

Relationship

Beskrivelse

Brukes til å knytte tilleggsinformasjon til en relasjon mellom ressurser.

URI

dcat:Relationship

Kravsnivå

Valgfri

Rettighetsutsagn (dct:RightsStatement)

Engelsk navn

Rights statement

Beskrivelse

Brukes til å representere et utsagn om immaterielle rettigheter knyttet til en ressurs, et juridisk dokument som gir offisiell tillatelse til å gjøre noe med en ressurs, eller en uttalelse om tilgangsrettigheter.

URI

dct:RightsStatement

Kravsnivå

Valgfri

Rolle (dcat:Role)

Engelsk navn

Role

Beskrivelse

Brukes til å representere funksjonen til en ressurs eller aktør i relasjon til en annen ressurs.

URI

dcat:Role

Subklasse av

skos:Concept

Kravsnivå

Valgfri

Sjekksum (spdx:Checksum)

Engelsk navn

Checksum

Beskrivelse

Brukes til å representere en beskrivelse som muliggjør autentisering av innholdet i en fil. Flere sjekksumtyper og kryptografiske algoritmer kan brukes.

URI

spdx:Checksum

Kravsnivå

Valgfri

Språksystem (dct:LinguisticSystem)

Engelsk navn

Linguistic system

Beskrivelse

Brukes til å representere et system av tegn, symboler, lyder, gester, eller regler som brukes i kommunikasjon, for eksempel et språk.

URI

dct:LinguisticSystem

Kravsnivå

Valgfri

Standard (dct:Standard)

Engelsk navn

Standard

Beskrivelse

Brukes til å representere en standard eller annen spesifikasjon som en ressurs er i samsvar med.

URI

dct:Standard

Kravsnivå

Valgfri

Status (skos:Concept)

Engelsk navn

Status

Beskrivelse

Brukes til å indikere status på en ressurs i katalogen.

URI

skos:Concept

Kravsnivå

Valgfri

Tidsrom (dct:PeriodOfTime)

Engelsk navn

Period of time

Beskrivelse

Brukes til å representere et tidsintervall som er navngitt eller definert av en start- og sluttdato.

URI

dct:PeriodOfTime

Kravsnivå

Valgfri

Utgivertype (skos:Concept)

Engelsk navn

Publisher type

Beskrivelse

Brukes til å representere type organisasjon som fungerer som en utgiver av en ressurs i en katalog eller av en katalog.

URI

skos:Concept

Kravsnivå

Valgfri

Egenskaper pr. klasse

Krav om å bruke kontrollerte vokabularer

For noen egenskaper er det obligatorisk og/eller anbefalt å bruke gitte kontrollerte vokabularer. Kravene er samlet under Kontrollerte vokabularer som skal brukes og Kontrollerte vokabularer som bør og kan brukes.

Aktør (foaf:Agent)

Klassen Aktør er obligatorisk.

Det anbefales at URI til Aktør (foaf:Agent) er identisk med den URI som Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) har på enheten/virksomheten dersom den finnes i registeret, f.eks. dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/974760673>.

Obligatoriske egenskaper for klassen Aktør

Aktør: navn (foaf:name)

Engelsk navn

name

URI

foaf:name

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Navn på aktøren. Denne egenskapen kan gjentas for ulike versjoner av navnet (som navnet på forskjellige språk).

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Anbefalte egenskaper for klassen Aktør

Aktør: organisasjonsidentifikator (dct:identifier)

Engelsk navn

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Egenskap som angir organisasjonens identifikasjonsnummer, for eksempel i henhold til Enhetsregisterets organisasjonsnummer.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Aktør: utgivertype (dct:type)

Engelsk navn

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Refererer til type aktør som gjør katalogen og/eller ressursen tilgjengelig.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Datasett (dcat:Dataset)

Klassen Datasett er anbefalt.

Obligatoriske egenskaper for klassen Datasett

Datasett: beskrivelse (dct:description)

Engelsk navn

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Inneholder fritekstbeskrivelse av datasettet. Bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Datasett: identifikator (dct:identifier)

Engelsk navn

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Identifikator for datasettet, for eksempel en URI eller annen identifikator som er stabil og globalt unik.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

Datasett: tema (dcat:theme)

Engelsk navn

theme

URI

dcat:theme

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Referanse til et hovedtema for datasettet. Et datasett kan assosieres med flere tema.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

Norsk utvidelse - Denne egenskapen er endret fra anbefalt til obligatorisk (også i DCAT-AP-NO v.1.1).

Datasett: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Inneholder navnet på datasettet. Bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Datasett: utgiver (dct:publisher)

Engelsk navn

publisher

URI

dct:publisher

Range

foaf:Agent

Beskrivelse

Referanse til en aktør (organisasjon) som er ansvarlig for å gjøre datasettet tilgjengelig. Bør være autoritativ URI for aktøren, f.eks. dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/974760673>.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

Norsk utvidelse - Denne egenskapen er endret fra anbefalt til obligatorisk (også i DCAT-AP-NO v.1.1).

Anbefalte egenskaper for klassen Datasett

Datasett: begrep (dct:subject)

Engelsk navn

concept

URI

dct:subject

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Referanse til sentrale begrep som er viktige for å forstå og tolke datasettet. Representeres som URI-er.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse (allerede i DCAT-AP-NO v.1.1).

Referanse til et begrep fra et datasett bør det være i samsvar med ev. informasjonsmodell som beskriver datasettet (se ModellDCAT-AP-NO for referanse til begrep fra en informasjonsmodell).
Datasett: ble generert ved (prov:wasGeneratedBy)

Engelsk navn

was generated by

URI

prov:wasGeneratedBy

Range

prov:Activity

Beskrivelse

Referanse til en aktivitet som genererte datasettet, eller som gir forretningskontekst for oppretting av det.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse - endret fra valgfri til anbefalt, fordi hvordan datasettet ble opprettet (ved vedtak, innhenting fra tredjepart eller ved innhenting fra brukeren) kan være viktig å vite når man skal vurdere om datasettet skal/kan gjenbrukes.

Eksempel

:dataset1
  a dcat:Dataset ;
  prov:wasGeneratedBy provno:administrativeDecision .

:dataset2
  a dcat:Dataset ;
  prov:wasGeneratedBy provno:collectingFromThirdparty .

:dataset3
  a dcat:Dataset ;
  prov:wasGeneratedBy provno:collectingFromUser .

der provno:administrativeDecision (vedtak), provno:collectingFromThirdparty (innhenting fra tredjepart) og provno:collectingFromUser (innhenting fra bruker) er prov:Activity.

Datasett: datasettdistribusjon (dcat:distribution)

Engelsk navn

dataset distribution

URI

dcat:distribution

Range

dcat:Distribution

Beskrivelse

Koblingen mellom datasettet og en tilgjengelig distribusjon.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Datasett: dekningsområde (dct:spatial)

Engelsk navn

spatial coverage

URI

dct:spatial

Range

dct:Location

Beskrivelse

Referanse, primært i form av en URI for et administrativt område, eller navn på sted eller område hentet fra et kontrollert vokabular (for eksempel Sentralt stedsnavnregister), eller geografiske koordinater (EU89) for området datasettet gjelder for (punkt eller geografisk grenseramme jf. ISO 19115).

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Datasett: emneord (dcat:keyword)

Engelsk navn

keyword

URI

dcat:keyword

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Inneholder emneord (eller tag) som beskriver datasettet.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Datasett: følger (cpsv:follows)

Engelsk navn

follows

URI

cpsv:follows

Range

cpsv:Rule

Beskrivelse

Brukes til å referere til reglen som definerer den juridiske rammen for datasettet.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse - Denne egenskapen er endret fra valgfri til anbefalt.

Eksempel

Ved at et dcat:Dataset cpsv:follows en cpsv:Rule, og at en cpsv:Rule cpsv:implements en eli:LegalResource, illustrerer eksempelet her hvordan man kan referere fra et datasett til en lovhjemmel som regulerer f.eks. skjerming eller utlevering av datasettet.

:aDataset
  a dcat:Dataset ;
  cpsv:follows :aNonDisclosureRule, :aDisclosureRule .

:aNonDisclosureRule
  a cpsv:Rule ;
  dct:type cpsvno:ruleForNonDisclosure ;
  dct:description "skjerminghjemmel"@nb , "legal basis for non-disclosure"@en .

:aDisclosureRule
  a cpsv:Rule ;
  dct:type cpsvno:ruleForDisclosure ;
  dct:description "utleveringshjemmel"@nb , "legal basis for disclosure"@en ;
  cpsv:implements :aLegalResource .

:aLegalResource
  a eli:LegalResource ;
  dct:type [ a skos:Concept ;
   skos:prefLabel "lov"@nb ;
   skos:definition "rettsregler som fastsetter rettigheter og plikter"@nb ;
   ] ;
  dct:description "Eksempelregelverk"@nb , "Example legal resource"@en ;
  rdfs:seeAlso <https:/example.com/eli/lov/2020/01/01/section/1> .

der cpsvno:ruleForNonDisclosure (skjermingsregel) og cpsvno:ruleForDisclosure (utleveringsegel) er predefinerte instanser av type regel (skos:Concept).

Datasett: kontaktpunkt (dcat:contactPoint)

Engelsk navn

contact point

URI

dcat:contactPoint

Range

vcard:Kind

Beskrivelse

Referanse til kontaktpunkt med kontaktopplysninger. Disse kan brukes til å sende kommentarer om datasettet.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Datasett: tidsrom (dct:temporal)

Engelsk navn

temporal coverage

URI

dct:temporal

Range

dct:PeriodOfTime

Beskrivelse

Definerer starten og slutten på perioden, eventuelt klokkeslett (se ISO 8601).

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Datasett: tilgangsnivå (dct:accessRights)

Engelsk navn

access rights

URI

dct:accessRights

Range

dct:RightsStatement

Beskrivelse

Dette feltet angir i hvilken grad datasettet kan bli gjort tilgjengelig for allmennheten, uten hensyn til om det er publisert eller ikke. Et kontrollert vokabular med tre verdier (:public, :restricted og :non-public) vil bli opprettet og forvaltet av EUs Publications Office. Ved bruk av verdiene :restricted og :non-public er egenskapen Datasett: følger anbefalt.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse - Denne egenskapen er endret fra valgfri til anbefalt (også i DCAT-AP-NO v.1.1).

Valgfrie egenskaper for klassen Datasett

Datasett: annen identifikator (adms:identifier)

Engelsk navn

other identifier

URI

adms:identifier

Range

adms:Identifier

Beskrivelse

Referanse til en sekundær identifikator av datasettet som MAST/ADS, DataCite, DOI, EZID eller W3ID.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: dokumentasjon (foaf:page)

Engelsk navn

page (documentation)

URI

foaf:page

Range

foaf:Document

Beskrivelse

Referanse til en side eller et dokument som beskriver datasettet.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: eksempeldata (adms:sample)

Engelsk navn

sample

URI

adms:sample

Range

dcat:Distribution

Beskrivelse

Referanse til eksempeldata.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: endringsdato (dct:modified)

Engelsk navn

modified (last update)

URI

dct:modified

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Beskrivelse

Dato for siste oppdatering av datasettet.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: er del av (dct:isPartOf)

Engelsk navn

is part of

URI

dct:isPartOf

Range

dcat:Dataset

Beskrivelse

Referanse til et annet datasett som dette datasettet er en del av.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Eksempel

Kan brukes til å beskrive tidsserier, se under Datasett: har del.

Datasett: er påkrevd av (dct:isRequiredBy)

Engelsk navn

is required by

URI

dct:isRequiredBy

Range

dcat:Dataset

Beskrivelse

Referanse til et annet datasett som dette datasettet er nødvendig for.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: er referert av (dct:isReferencedBy)

Engelsk navn

is referenced by

URI

dct:isReferencedBy

Range

rdfs:Resource

Beskrivelse

Referanse til en annen ressurs som refererer til dette datasettet.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: er versjon av (dct:isVersionOf)

Engelsk navn

is version of

URI

dct:isVersionOf

Range

dcat:Dataset

Beskrivelse

Referanse til et beslektet datasett som det beskrevne datasettet er en versjon, utgave, eller tilpasning av.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: erstatter (dct:replaces)

Engelsk navn

replaces

URI

dct:replaces

Range

dcat:Dataset

Beskrivelse

Referanse til et annet datasett som dette datasettet er ment å erstatte.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: erstattes av (dct:isReplacedBy)

Engelsk navn

is replaced by

URI

dct:isReplacedBy

Range

dcat:Dataset

Beskrivelse

Referanse til datasett som er ment å erstatte dette datasettet.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: forrige (dcat:prev)

Engelsk navn

previous

URI

dcat:prev

Domain

dcat:Dataset

Range

dcat:Dataset

Beskrivelse

Det forrige datasettet i en ordnet samling eller serie av datasett.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: frekvens (dct:accrualPeriodicity)

Engelsk navn

accrual periodicity

URI

dct:accrualPeriodicity

Range

dct:Frequency

Beskrivelse

Referanse til oppdateringsfrekvensen for datasettet.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: har del (dct:hasPart)

Engelsk navn

has part

URI

dct:hasPart

Range

dcat:Dataset

Beskrivelse

Referanse til et annet datasett som er en del av dette datasettet.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: har kvalitetsnote (dqv:hasQualityAnnotation)

Engelsk navn

has quality annotation

URI

dqv:hasQualityAnnotation

Range

dqv:QualityAnnotation

Beskrivelse

Brukes til å referere til en kvalitetsnote.

Referanse

https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/#dqv:hasQualityAnnotation

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Kommentar

Se DQV-AP-NO (norsk applikasjonsprofil av DQV).

Gjelder også Brukertilbakemelding (dqv:UserQualityFeedback) og Kvalitetssertifikat (dqv:QualityCertificate) som er subklasser av Kvalitetsnote (dqv:QualityAnnotation).

Eksempel

:aDataset
  a dcat:Dataset ;
  dqv:hasQualityAnnotation :aQAnnotation, :aUserFeedBack, dqvno:isAuthoritative .

der dqvno:isAuthoritative er en predefinert instans av Kvalitetssertifikat (dqv:QualityCertificate):

dqvno:isAuthoritative
  a dqv:QualityCertificate ;
  oa:motivatedBy dqv:qualityAssessment ;
  skos:definition "kvalitetsbeskrivelse som uttrykker at noe er autoritativt"@nb , "quality description which states that something is authoritative"@en ;
  skos:prefLabel "er autoritativ"@nb , "is authoritative"@en .
Datasett: har måleresultat (dqv:hasQualityMeasurement)

Engelsk navn

has quality measurement

URI

dqv:hasQualityMeasurement

Range

dqv:QualityMeasurement

Beskrivelse

Brukes til å referere til et måleresultat.

Referanse

https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/#dqv:hasQualityMeasurement

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Kommentar

Se DQV-AP-NO (norsk applikasjonsprofil av DQV).

Eksempel

:aDataset
  a dcat:Dataset ;
  dqv:hasQualityMeasurement :aQMeasurement .
Datasett: har versjon (dct:hasVersion)

Engelsk navn

has version

URI

dct:hasVersion

Range

dcat:Dataset

Beskrivelse

Referanse til et datasett som er en versjon, utgave, eller tilpasning av det beskrevne datasettet

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: i samsvar med (dct:conformsTo)

Engelsk navn

conforms to

URI

dct:conformsTo

Range

dct:Standard

Beskrivelse

Referanse til en implementasjonsregel eller annen spesifikasjon, som ligger til grunn for opprettelsen av datasettet.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: i serie (dcat:inSeries)

Engelsk navn

in series

URI

dcat:inSeries

Range

dcat:DatasetSeries

Beskrivelse

Referanse til en datasett serie som dette datasett er del av.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Eksempel

Kan brukes til å beskrive tidsserier:

ex:EUCatalogue a dcat:Catalog ;
 dcterms:title "European Data Catalogue"@en ;
 dcat:dataset ex:budget ;
 .

ex:budget a dcat:DatasetSeries ;
 dcterms:title "Budget data"@en ;
 dcat:first ex:budget-2018 ;
 dcat:last ex:budget-2020 ;
 .

ex:budget-2018 a dcat:Dataset ;
 dcterms:title "Budget data for year 2018"@en ;
 dcat:inSeries ex:budget ;
 dcterms:issued "2019-01-01"^^xsd:date ;
 dcat:next ex:budget-2019 ;
 .

ex:budget-2019 a dcat:Dataset ;
 dcterms:title "Budget data for year 2019"@en ;
 dcat:inSeries ex:budget ;
 dcterms:issued "2020-01-01"^^xsd:date ;
 dcat:prev ex:budget-2018 ;
 dcat:next ex:budget-2020 ;
 .

ex:budget-2020 a dcat:Dataset ;
 dcterms:title "Budget data for year 2020"@en ;
 dcat:inSeries ex:budget ;
 dcterms:issued "2021-01-01"^^xsd:date ;
 dcat:prev ex:budget-2019 ;
 .
Datasett: kilde (dct:source)

Engelsk navn

source

URI

dct:source

Range

dcat:Dataset

Beskrivelse

Referanse til et datasett som gjeldende datasett er avledet fra.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: krever (dct:requires)

Engelsk navn

requires

URI

dct:requires

Range

dcat:Dataset

Beskrivelse

Referanse til et annet datasett som er nødvendig for å bruke dette datasettet riktig. Eksempel: et datasett kan bruke kodeverdier som er definert i et annet datasett.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: kvalifisert kreditering (prov:qualifiedAttribution)

Engelsk navn

qualified attribution

URI

prov:qualifiedAttribution

Range

prov:Attribution

Beskrivelse

Viser til en lenke til en Aktør som har en eller annen form for ansvar for ressursen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: kvalifisert relasjon (dcat:qualifiedRelation)

Engelsk navn

qualified relation

URI

dcat:qualifiedRelation

Range

dcat:Relationship

Beskrivelse

En beslektet ressurs, for eksempel en publikasjon, som refererer, siterer eller på annen måte peker til datasettet.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: landingsside (dcat:landingPage)

Engelsk navn

landing page

URI

dcat:landingPage

Range

foaf:Document

Beskrivelse

Referanse til nettside som gir tilgang til datasettet, dets distribusjoner og/eller tilleggsinformasjon. Intensjonen er å peke til en landingsside hos den opprinnelige datautgiveren.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: opphav (dct:provenance)

Engelsk navn

provenance

URI

dct:provenance

Range

dct:ProvenanceStatement

Beskrivelse

Referanse til beskrivelse av endring i eierskap og forvaltning av datasett (fra det ble skapt) som har betydning for autentisitet, integritet og fortolkning.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: produsent (dct:creator)

Engelsk navn

creator

URI

dct:creator

Range

foaf:Agent

Beskrivelse

Referanse til aktøren som er produsent av datasettet.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: refererer til (dct:references)

Engelsk navn

references

URI

dct:references

Range

rdfs:Resource

Beskrivelse

Referanse til en annen ressurs som det kan være nyttig for brukere å være oppmerksom på.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: relatert ressurs (dct:relation)

Engelsk navn

related resource

URI

dct:relation

Range

rdfs:Resource

Beskrivelse

Referanse til en beslektet ressurs.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: romlig oppløsning (dcat:spatialResolutionInMeters)

Engelsk navn

spatial resolution

URI

dcat:spatialResolutionInMeters

Range

xsd:decimal

Beskrivelse

Refererer til den minste romlige oppløsningen for et datasett målt i meter.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: språk (dct:language)

Engelsk navn

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Beskrivelse

Referanse til språket som datasettet er på. Kan repeteres dersom det er flere språk i datasettet.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: tidsoppløsning (dcat:temporalResolution)

Engelsk navn

temporal resolution

URI

dcat:temporalResolution

Range

xsd:duration

Beskrivelse

Refererer til den minste oppløsningen for tidsperiode i et datasett.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: type (dct:type)

Engelsk navn

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Referanse til et begrep som identifiserer datasettets type.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Eksempel

@prefix eupodt: <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type#> .

:aCodeList
  a dcat:Dataset ;
  dct:type eupodt:CODE_LIST .

:aTestDataset
  a dcat:Dataset ;
  dct:type eupodt:TEST_DATA .

:aSyntheticDataset
  a dcat:Dataset ;
  dct:type eupodt:SYNTHETIC_DATA .
Datasett: utgivelsesdato (dct:issued)

Engelsk navn

issued (release date)

URI

dct:issued

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Beskrivelse

Dato for den formelle utgivelsen av datasettet.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: versjon (owl:versionInfo)

Engelsk navn

version

URI

owl:versionInfo

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Et versjonsnummer eller annen versjonsbetegnelse for datasettet.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Datasett: versjonsnote (adms:versionNotes)

Engelsk navn

version notes

URI

adms:versionNotes

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Egenskap som beskriver forskjellene mellom denne og en tidligere versjon av datasettet. Bør gjentas når noten finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datasett serie (dcat:DatasetSeries)

Klassen Datasett serie er valgfri.

Denne klassen er en sub-klasse (spesialisering) av klassen Datasett, og den arver alle egenskaper fra denne.

Obligatoriske egenskaper for klassen Datasett serie

Datasett serie: første (dcat:first)

Engelsk navn

first

URI

dcat:first

Domain

dcat:DatasetSeries

Range

dcat:Dataset

Beskrivelse

Det første datasettet i en ordnet samling eller serie av datasett.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk

Anbefalte egenskaper for klassen Datasett serie

Datasett serie: siste (dcat:last)

Engelsk navn

last

URI

dcat:last

Domain

dcat:DatasetSeries

Range

dcat:Dataset

Beskrivelse

Det siste datasettet i en ordnet samling eller serie av datasett.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Datatjeneste (dcat:DataService)

Klassen Datatjeneste er valgfri.

Obligatoriske egenskaper for klassen Datatjeneste

Datatjeneste: endepunktsURL (dcat:endpointURL)

Engelsk navn

endpoint URL

URI

dcat:endpointURL

Range

rdfs:Resource

Beskrivelse

Rotplassering eller primært endepunkt for tjenesten (en URI).

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

Norsk utvidelse - Multiplisiteten endret fra 1..n til 1..1, fordi Datatjeneste med flere ulike endepunktsURLer bør betraktes som flere ulike datatjenester.

Datatjeneste: identifikator (dct:identifier)

Engelsk navn

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å oppgi identifikator til datatjenesten.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Datatjeneste: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Navn på datatjenesten. Bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Anbefalte egenskaper for klassen Datatjeneste

Datatjeneste: emneord (dcat:keyword)

Engelsk navn

keyword

URI

dcat:keyword

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Inneholder emneord (eller tag) som beskriver datatjenesten.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Datatjeneste: endepunktsbeskrivelse (dcat:endpointDescription)

Engelsk navn

endpoint description

URI

dcat:endpointDescription

Range

rdfs:Resource

Beskrivelse

Denne egenskapen inneholder en beskrivelse av tjenestene som er tilgjengelige via endepunktene, inkludert deres operasjoner, parametere osv. Egenskapen gir spesifikke detaljer om de faktiske endepunkt-instansene, mens dct:conformsTo brukes til å indikere den generelle standarden eller spesifikasjonen som endepunktene implementerer.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Datatjeneste: format (dct:format)

Engelsk navn

format

URI

dct:format

Range

dct:MediaTypeOrExtent

Beskrivelse

Opplysning om datatjenestens dataformat. Kan gjentas for datatjenester som leverer data i flere formater.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse - Denne egenskapen finnes ikke i BRegDCAT-AP. Føyet til for å kunne uttrykke format(er) en datatjeneste kan tilby (istedenfor å måtte gå omveien via Distribusjon)

Datatjeneste: kontaktpunkt (dcat:contactPoint)

Engelsk navn

contact point

URI

dcat:contactPoint

Range

vcard:Kind

Beskrivelse

Referanse til kontaktpunkt med kontaktopplysninger. Disse kan brukes til å sende kommentarer om datatjenesten.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Datatjeneste: tema (dcat:theme)

Engelsk navn

theme

URI

dcat:theme

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Referanse til et hovedtema for datatjenesten. En datatjeneste kan assosieres med flere tema.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Datatjeneste: tilgjengeliggjør datasett (dcat:servesDataset)

Engelsk navn

serves dataset

URI

dcat:servesDataset

Range

dcat:Dataset

Beskrivelse

Refererer til datasett som datatjenesten kan distribuere.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Datatjeneste: utgiver (dct:publisher)

Engelsk navn

publisher

URI

dct:publisher

Range

foaf:Agent

Beskrivelse

Referanse til en aktør (organisasjon) som er ansvarlig for å gjøre datatjenesten tilgjengelig. Bør være autoritativ URI for aktøren, f.eks.: dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/974760673>.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper for klassen Datatjeneste

Datatjeneste: beskrivelse (dct:description)

Engelsk navn

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Inneholder en fritekstbeskrivelse av datatjenesten. Bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datatjeneste: dokumentasjon (foaf:page)

Engelsk navn

page (documentation)

URI

foaf:page

Range

foaf:Document

Beskrivelse

Referanse til en side eller et dokument som beskriver datatjenesten.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datatjeneste: følger (cpsv:follows)

Engelsk navn

follows

URI

cpsv:follows

Range

cpsv:Rule

Beskrivelse

Brukes til å referere til en regel som definerer den juridiske rammen for datatjenesten.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datatjeneste: i samsvar med (dct:conformsTo)

Engelsk navn

conforms to

URI

dct:conformsTo

Range

dct:Standard

Beskrivelse

Referanse til en spesifikasjon eller standard som datatjenesten implementerer.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Datatjeneste: landingsside (dcat:landingPage)

Engelsk navn

landing page

URI

dcat:landingPage

Range

foaf:Document

Beskrivelse

Referanse til nettside som gir tilgang til datatjenesten og/eller tilleggsinformasjon. Intensjonen er å peke til en landingsside hos den opprinnelige datautgiveren.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Datatjeneste: lisens (dct:license)

Engelsk navn

licence

URI

dct:license

Range

dct:LicenseDocument

Beskrivelse

Inneholder lisensen som datatjenesten blir gjort tilgjengelig under.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Datatjeneste: medietype (dcat:mediaType)

Engelsk navn

media type

URI

dcat:mediaType

Range

dct:MediaType

Beskrivelse

Opplysning om datatjenestens medietype. Kan gjentas for API-er og sluttbrukerapplikasjoner som leverer data i flere medietyper.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Kommentar

Norsk utvidelse - Denne egenskapen finnes ikke i BRegDCAT-AP. Føyet til for å kunne uttrykke medietype(r) en datatjeneste kan tilby (istedenfor å måtte gå omveien via Distribusjon)

Datatjeneste: tilgangsrettigheter (dct:accessRights)

Engelsk navn

access rights

URI

dct:accessRights

Range

dct:RightsStatement

Beskrivelse

Denne egenskapen kan inkludere informasjon angående tilgang eller begrensninger basert på personvern, sikkerhet eller andre retningslinjer.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Datatjeneste: type (dct:type)

Engelsk navn

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Referanse til et begrep som identifiserer datatjenestens type.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon (dcat:Distribution)

Klassen Distribusjon er anbefalt.

Obligatoriske egenskaper for klassen Distribusjon

Distribusjon: tilgangsURL (dcat:accessURL)

Engelsk navn

access URL

URI

dcat:accessURL

Range

rdfs:Resource

Beskrivelse

En URL som gir tilgang til en distribusjon av datasettet. Ressursen det pekes til kan gi informasjon om hvordan en kan få tilgang til datasettet.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Anbefalte egenskaper for klassen Distribusjon

Distribusjon: beskrivelse (dct:description)

Engelsk navn

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Fritekstbeskrivelse av distribusjonen. Bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Distribusjon: format (dct:format)

Engelsk navn

format

URI

dct:format

Range

dct:MediaTypeOrExtent

Beskrivelse

Opplysning om distribusjonens filformat. Kan gjentas for API-er og sluttbrukerapplikasjoner som leverer data i flere formater.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Distribusjon: lisens (dct:license)

Engelsk navn

licence

URI

dct:license

Range

dct:LicenseDocument

Beskrivelse

Referanse til lisensen som distribusjonen er gjort tilgjengelig under.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Distribusjon: status (adms:status)

Engelsk navn

status

URI

adms:status

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Distribusjonens modenhet.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse - endret fra valgfri til anbefalt, fordi status på distribusjon er viktig å vite når man skal vurdere om en distribusjon skal/kan brukes.

Distribusjon: tilgjengelighet (dcatap:availability)

Engelsk navn

availability

URI

dcatap:availability

Range

skos:Concept

Beskrivelse

En angivelse av hvor lenge det er planlagt å holde distribusjonen av datasettet tilgjengelig.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper for klassen Distribusjon

Distribusjon: dokumentasjon (foaf:page)

Engelsk navn

page (foaf:page) (documentation)

URI

foaf:page

Range

foaf:Document

Beskrivelse

Referanse til en side eller et dokument som beskriver distribusjonen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon: endringsdato (dct:modified)

Engelsk navn

modified (last update)

URI

dct:modified

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Beskrivelse

Dato for siste endring av distribusjonen.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon: filstørrelse (dcat:byteSize)

Engelsk navn

byte size

URI

dcat:byteSize

Range

rdfs:Literal typed as xsd:decimal

Beskrivelse

Distribusjonens størrelse oppgitt i bytes.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon: i samsvar med (dct:conformsTo)

Engelsk navn

linked schemas

URI

dct:conformsTo

Range

dct:Standard

Beskrivelse

Referanse til et etablert skjema som distribusjonen er i samsvar med.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon: komprimeringsformat (dcat:compressFormat)

Engelsk navn

compression format

URI

dcat:compressFormat

Range

dct:MediaType

Beskrivelse

Komprimeringsformatet for distribusjonen som dataene er i dersom de er i en komprimert form, f.eks. for å redusere størrelsen på den nedlastbare filen.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon: medietype (dcat:mediaType)

Engelsk navn

media type

URI

dcat:mediaType

Range

dct:MediaType

Beskrivelse

Refererer til medietype av en distribusjon.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Kommentar

Norsk utvidelse - Multiplisitet er endret fra 0..1 til 0..n, for å kunne ta høyde for at en distribusjon kan være i flere ulike medietyper.

Distribusjon: nedlastningslenke (dcat:downloadURL)

Engelsk navn

download URL

URI

dcat:downloadURL

Range

rdfs:Resource

Beskrivelse

Direktelenke (URL) til en nedlastbar fil i et gitt format.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon: pakkeformat (dcat:packageFormat)

Engelsk navn

packaging format

URI

dcat:packageFormat

Range

dct:MediaType

Beskrivelse

Refererer til formatet til filen der en eller flere datafiler er gruppert sammen, f.eks. for å gjøre det mulig å laste ned et sett relaterte filer.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon: policy (odrl:hasPolicy)

Engelsk navn

has policy

URI

odrl:hasPolicy

Range

odrl:Policy

Beskrivelse

Refererer til policyen som uttrykker rettighetene knyttet til distribusjonen hvis de bruker ODRL-vokabularet.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon: rettigheter (dct:rights)

Engelsk navn

rights

URI

dct:rights

Range

dct:RightsStatement

Beskrivelse

Viser til en uttalelse som angir rettigheter knyttet til distribusjonen.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon: romlig oppløsning (dcat:spatialResolutionInMeters)

Engelsk navn

spatial resolution

URI

dcat:spatialResolutionInMeters

Range

xsd:decimal

Beskrivelse

Refererer til den minste romlige oppløsningen for en datasettdistribusjon målt i meter.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon: sjekksum (spdx:checksum)

Engelsk navn

checksum

URI

spdx:checksum

Range

spdx:Checksum

Beskrivelse

Referanse til sjekksuminformasjon (en mekanisme for å verifisere at innhold i en distribusjon ikke har endret seg).

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon: språk (dct:language)

Engelsk navn

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Beskrivelse

Referanse til språk som er brukt i distribusjonen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon: tidsoppløsning (dcat:temporalResolution )

Engelsk navn

temporal resolution

URI

dcat:temporalResolution

Range

xsd:duration

Beskrivelse

Refererer til minste tidsrommet som kan utledes fra datasett-distribusjonen ("resolvable in the dataset distribution").

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon: tilgangstjeneste (dcat:accessService)

Engelsk navn

access service

URI

dcat:accessService

Range

dcat:DataService

Beskrivelse

Refererer til en datatjeneste som gir tilgang til distribusjonen av datasettet.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Navn på distribusjonen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Distribusjon: utgivelsesdato (dct:issued)

Engelsk navn

issued

URI

dct:issued

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Beskrivelse

Dato for formell utgivelse/publisering av distribusjonen.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Dokument (foaf:Document)

Klassen Dokument er valgfri.

Anbefalte egenskaper for klassen Dokument

Dokument: språk (dct:language)

Engelsk navn

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Beskrivelse

Brukes til å referere til språket som dokumentet er i.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse - egenskapen er eksplisitt tatt med for å kunne oppgi språket for dokumentet.

Dokument: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til tittel for dokumentet. Bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse - egenskapen er eksplisitt tatt med for å kunne oppgi tittel for dokumentet.

Identifikator (adms:Identifier)

Klassen Identifikator er valgfri.

Obligatoriske egenskaper for klassen Identifikator

Identifikator: notasjon (skos:notation)

Engelsk navn

notation

URI

skos:notation

Range

rdfs:Literal typed with the URI of one of the members of the DataCite Resource Identifier Scheme

Beskrivelse

Identifikator i henhold til nevnte identifikatorskjema.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk

Katalog (dcat:Catalog)

Klassen Katalog er obligatorisk.

Obligatoriske egenskaper for klassen Katalog

Katalog: beskrivelse (dct:description)

Engelsk navn

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Fritekst-beskrivelse av innholdet i katalogen. Bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Katalog: identifikator (dct:identifier)

Engelsk navn

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Refererer til identifikatoren av katalogen.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk

Katalog: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Inneholder navnet på katalogen. Bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Katalog: utgiver (dct:publisher)

Engelsk navn

publisher

URI

dct:publisher

Range

foaf:Agent

Beskrivelse

Refererer til en aktør (organisasjon) som er ansvarlig for å gjøre katalogen tilgjengelig. Bør være autoritativ URI for aktøren, sekundært organisasjonsnummer.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk

Anbefalte egenskaper for klassen Katalog

Katalog: datasett (dcat:dataset)

Engelsk navn

dataset

URI

dcat:dataset

Range

dcat:Dataset

Beskrivelse

Kobler katalogen til datasett som er en del av katalogen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Katalog: dekningsområde (dct:spatial)

Engelsk navn

spatial coverage

URI

dct:spatial

Range

dct:Location

Beskrivelse

Referanse til et geografisk område som er dekket av katalogen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Katalog: endringsdato (dct:modified)

Engelsk navn

modified (last update)

URI

dct:modified

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Beskrivelse

Dato for siste oppdatering/endring av katalogen.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Katalog: frekvens (dct:accrualPeriodicity)

Engelsk navn

accrual periodicity

URI

dct:accrualPeriodicity

Range

dct:Frequency

Beskrivelse

Referanse til oppdateringsfrekvensen for katalogen.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Katalog: hjemmeside (foaf:homepage)

Engelsk navn

homepage

URI

foaf:homepage

Range

foaf:Document

Beskrivelse

Nettside som fungerer som hovedside for katalogen.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Katalog: lisens (dct:license)

Engelsk navn

licence

URI

dct:license

Range

dct:LicenseDocument

Beskrivelse

Viser til lisens for datakatalogen som beskriver hvordan den kan viderebrukes.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Katalog: opphav (dct:provenance)

Engelsk navn

provenance (authenticity)

URI

dct:provenance

Range

dct:ProvenanceStatement

Beskrivelse

Referanse til beskrivelse av autentisitet og integritet til datasettene i katalogen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Katalog: språk (dct:language)

Engelsk navn

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Beskrivelse

Viser til et språk som brukes i tekstlige metadata som beskriver ressursene i katalogen. Egenskapen kan gjentas hvis metadata er gitt i flere språk.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Katalog: temaer (dcat:themeTaxonomy)

Engelsk navn

theme taxonomy

URI

dcat:themeTaxonomy

Range

skos:ConceptScheme

Beskrivelse

Refererer til et kunnskapsorganiseringssystem (KOS) som er brukt for å klassifisere de katalogiserte ressursene i katalogen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Katalog: utgivelsesdato (dct:issued)

Engelsk navn

issued (release date)

URI

dct:issued

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Beskrivelse

Dato for formell utgivelse (publisering) av katalogen.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper for klassen Katalog

Katalog: datatjeneste (dcat:service)

Engelsk navn

service

URI

dcat:service

Range

dcat:DataService

Beskrivelse

Refererer til en datatjeneste som er oppført i katalogen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Katalog: er del av (dct:isPartOf)

Engelsk navn

is part of

URI

dct:isPartOf

Range

dcat:Catalog

Beskrivelse

Referanse til en beslektet katalog som denne katalogen fysisk eller logisk er inkludert i.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Katalog: har del (dct:hasPart)

Engelsk navn

has part

URI

dct:hasPart

Range

dcat:Catalog

Beskrivelse

Referanse til en beslektet katalog som er en del av den beskrevne katalogen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Katalog: katalog (dcat:catalog)

Engelsk navn

catalogue

URI

dcat:catalog

Range

dcat:Catalog

Beskrivelse

Refererer til en katalog som er listet opp i denne katalogen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Katalog: katalogpost (dcat:record)

Engelsk navn

record

URI

dcat:record

Range

dcat:CatalogRecord

Beskrivelse

Refererer til en katalogpost som er del av katalogen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Katalog: produsent (dct:creator)

Engelsk navn

creator

URI

dct:creator

Range

foaf:Agent

Beskrivelse

Refererer til aktøren som er hovedansvarlig for å produsere katalogen.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Katalog: rettigheter (brukervilkår) (dct:rights)

Engelsk navn

rights (use terms)

URI

dct:rights

Range

dct:RightsStatement

Beskrivelse

Uttalelse som spesifiserer brukervilkår knyttet til katalogen.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Katalogpost (dcat:CatalogRecord)

Klassen Katalogpost er valgfri.

Obligatoriske egenskaper for klassen Katalogpost

Katalogpost: endringsdato (dct:modified)

Engelsk navn

last update

URI

dct:modified

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Beskrivelse

Denne egenskapen inneholder den nyeste datoen for når katalogposten ble endret.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk

Katalogpost: primærtema (foaf:primaryTopic)

Engelsk navn

primary topic

URI

foaf:primaryTopic

Range

dcat:Resource

Beskrivelse

Denne egenskapen lenker katalogposten til ressursen som er beskrevet i katalogposten.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk

Anbefalte egenskaper for klassen Katalogpost

Katalogpost: i samsvar med (dct:conformsTo)

Engelsk navn

application profile

URI

dct:conformsTo

Range

dct:Standard

Beskrivelse

Referanse til en applikasjonsprofil som den katalogiserte ressursens metadata er i samsvar med.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Katalogpost: status (adms:status)

Engelsk navn

status

URI

adms:status

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Brukes til å indikere status av en katalogpost i katalogen.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Katalogpost: utgivelsesdato (dct:issued)

Engelsk navn

release date

URI

dct:issued

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Beskrivelse

Datoen for når katalogposten ble inkludert i datakatalogen.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper for klassen Katalogpost

Katalogpost: beskrivelse (dct:description)

Engelsk navn

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Inneholder en fritekstbeskrivelse av katalogposten. Bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Katalogpost: kilde (dct:source)

Engelsk navn

source metadata

URI

dct:source

Range

dcat:CatalogRecord

Beskrivelse

Referanse til den originale katalogposten (metadata) som er brukt for å skape denne katalogposten (metadata) for datasettet.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Katalogpost: språk (dct:language)

Engelsk navn

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Beskrivelse

Refererer til språk som er brukt i tekstlige metadata av den katalogiserte ressursen. Egenskapen kan repeteres dersom metadata er oppgitt på flere språk.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Katalogpost: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Navnet på katalogen. Bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Lisensdokument (dct:LicenseDocument)

Klassen Lisensdokument er anbefalt.

Anbefalte egenskaper for klassen Lisensdokument

Lisensdokument: lisenstype (dct:type)

Engelsk navn

licence type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Refererer til type lisens, f.eks. som indikerer "fri bruk" (Public Domain) eller "royalties kreves". Egenskapen kan gjentas i de tilfellene der flere lisenstyper gjelder for et lisensdokument.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Lokasjon (dct:Location)

Klassen Lokasjon er valgfri.

Anbefalte egenskaper for klassen Lokasjon

Lokasjon: område (dcat:bbox)

Engelsk navn

bounding box

URI

dcat:bbox

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Refererer til et avgrenset område (bounding box) for en ressurs.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Lokasjon: geografisk midtpunkt (dcat:centroid)

Engelsk navn

centroid

URI

dcat:centroid

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Refererer til et geografisk midtpunkt (centroid) for en ressurs.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper for klassen Lokasjon

Lokasjon: geometri (locn:geometry)

Engelsk navn

geometry

URI

locn:geometry

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Denne egenskapen knytter ressursen til tilhørende geometri.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Vær oppmerksom på rekkefølgen på bruken av disse: bruk den mest spesifikke geografiske angivelsen du ønsker å oppgi.
Eksempel: hvis dekningsområde er et område, bruk område (dcat:bbox), ellers bruk geometri (locn:geometry).

Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation)

Klassen Offentlig organisasjon er anbefalt.

Obligatoriske egenskaper for klassen Offentlig organisasjon

Offentlig organisasjon: dekningsområde (dct:spatial)

Engelsk navn

spatial coverage

URI

dct:spatial

Range

dct:Location

Beskrivelse

Brukes til å referere til et geografisk eller administrativt område dekket av organisasjonen.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Offentlig organisasjon: foretrukket navn (skos:prefLabel)

Engelsk navn

preferred label

URI

skos:prefLabel

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å oppgi det foretrukne navnet til organisasjonen. Denne egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

I BRegDCAT-AP er både denne egenskap (skos:prefLabel) og Offentlig organisasjon: navn (dct:title) obligatoriske. For at DCAT-AP-NO skal være kompatibel med BRegDCAT-AP er begge disse også obligatoriske i DCAT-AP-NO. Vi anbefaler å bruke denne egenskapen (skos:prefLabel) primært og gjenta navnet i Offentlig organisasjon: navn (dct:title). Gjentagelsen kan typisk håndteres av en dataapplikajson.

Offentlig organisasjon: identifikator (dct:identifier)

Engelsk navn

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Egenskap som angir organisasjonens identifikasjonsnummer, for eksempel i henhold til Enhetsregisterets organisasjonsnummer.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk

Offentlig organisasjon: navn (dct:title)

Engelsk navn

name

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å oppgi navnet til organisasjonen.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

Denne egenskapen er satt obligatorisk i BRegDCAT-AP for å være kompatibel med CPSV-AP.

Se kommentaren til Offentlig organisasjon: foretrukket navn.

Anbefalte egenskaper for klassen Offentlig organisasjon

Offentlig organisasjon: adresse (locn:address)

Engelsk navn

address

URI

locn:address

Range

locn:Address

Beskrivelse

Brukes til å oppgi en adresse til organisasjonen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Offentlig organisasjon: hjemmeside (foaf:homepage)

Engelsk navn

homepage

URI

foaf:homepage

Range

foaf:Document

Beskrivelse

Brukes til å referere til hjemmesiden til organisasjonen. Bør gjentas når hjemmesiden finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Kommentar

Norsk utvidelse - multiplisitet er endret fra 0..1 til 0..n, for å kunne referere til ulike hjemmesider i ulike språk/målformer.

Offentlig organisasjon: klassifisering (org:classification)

Engelsk navn

classification

URI

org:classification

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Brukes til å indikere klassifisering av organisasjonen i henhold til et klassifikasjonsskjema.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)

Klassen Offentlig tjeneste er anbefalt.

Obligatoriske egenskaper for klassen Offentlig tjeneste

Offentlig tjeneste: beskrivelse (dct:description)

Engelsk navn

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å beskrive tjenesten. Denne egenskapen kan gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Offentlig tjeneste: har kompetent organ (cv:hasCompetentAuthority)

Engelsk navn

has competent authority

URI

cv:hasCompetentAuthority

Range

cv:PublicOrganisation

Beskrivelse

Brukes til å referere til organet som har ansvaret for tjenesten.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

Begrepet ‘competent authority’ er definert i Services Directive (2006/123/EC) som: “any body or authority which has a supervisory or regulatory role in a Member State in relation to service activities, including, in particular, administrative authorities, including courts acting as such, professional bodies, and those professional associations or other professional organisations which, in the exercise of their legal autonomy, regulate in a collective manner access to service activities or the exercise thereof”.

Offentlig tjeneste: identifikator (dct:identifier)

Engelsk navn

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å oppgi en formell identifikasjon til tjenesten.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk

Offentlig tjeneste: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til det offisielle navnet på tjenesten. Denne egenskapen kan gjentas når navnet finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Anbefalte egenskaper for klassen Offentlig tjeneste

Offentlig tjeneste: dekningsområde (dct:spatial)

Engelsk navn

spatial coverage

URI

dct:spatial

Range

dct:Location

Beskrivelse

Brukes til å referere til et geografisk eller administrativt område som dekkes av tjenesten.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Offentlig tjeneste: er del av (dct:isPartOf)

Engelsk navn

is part of

URI

dct:isPartOf

Range

cpsv:PublicService

Beskrivelse

Brukes til å referere til en annen tjeneste som denne tjenesten er en del av.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Offentlig tjeneste: har del (dct:hasPart)

Engelsk navn

has part

URI

dct:hasPart

Range

cpsv:PublicService

Beskrivelse

Brukes til å referere til en tjeneste som er inkludert enten fysisk eller logisk i tjenesten som beskrives.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Offentlig tjeneste: hjemmeside (foaf:homepage)

Engelsk navn

homepage

URI

foaf:homepage

Range

foaf:Document

Beskrivelse

Brukes til å referere til hjemmesiden til tjenesten. Bør gjentas når tjenesten er beskrevet i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Kommentar

Norsk utvidelse - multiplisitet er endret fra 0..1 til 0..n, for å kunne referere til ulike hjemmesider i ulike språk/målformer.

Offentlig tjeneste: produserer (dataressurser) (cpsv:produces)

Engelsk navn

produces (data resource)

URI

cpsv:produces

Range

cv:Output, described as a dcat:Catalog, a dcat:Dataset or a dcat:DataService

Beskrivelse

Brukes til å definere output av tjenesten. Outputen skal dessuten beskrives som en katalog (dcat:Catalog), et datasett (dcat:Dataset) eller en datatjeneste (dcat:DataService).

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Offentlig tjeneste: status (adms:status)

Engelsk navn

status

URI

adms:status

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Brukes til å referere til status til tjenesten (f.eks. aktiv, inaktiv, under utvikling osv.) i henhold til et predefinert kontrollert vokabular.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Offentlig tjeneste: temaområde (cv:thematicArea)

Engelsk navn

thematic area

URI

cv:thematicArea

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Brukes til å referere til primært temaområde som dekkes av tjenesten.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Offentlig tjeneste: type (dct:type)

Engelsk navn

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Brukes til å indikere type tjeneste i henhold til et kontrollert vokabular.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper for klassen Offentlig tjeneste

Offentlig tjeneste: følger (cpsv:follows)

Engelsk navn

follows

URI

cpsv:follows

Range

cpsv:Rule

Beskrivelse

Brukes til å referere til regelen under hvilken tjenesten tilbys.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Offentlig tjeneste: har kontaktpunkt (cv:hasContactPoint)

Engelsk navn

has contact point

URI

cv:hasContactPoint

Range

schema:ContactPoint

Beskrivelse

Brukes til å referere til kontaktpunkt for tjenesten. Denne kontaktinformasjonen bør være relevant for tjenesten og kan være ulik kontaktinformasjonen for den ansvarlige organisasjonen (competent authority).

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Kommentar

For å være kompatibel med CPSV-AP, har BRegDCAT-AP valgt en annen måte å representere kontaktpunkt på her i denne klassen, enn for f.eks. klassen Datasett (dcat:Dataset).

Offentlig tjeneste: har regulativ ressurs (cv:hasLegalResource)

Engelsk navn

has legal resource

URI

cv:hasLegalResource

Range

eli:LegalResource

Beskrivelse

Brukes til å referere til en regulativ ressurs som tjenesten er relatert til eller har som sin juridiske ramme.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Regel (cpsv:Rule)

Klassen Regel er anbefalt.

Obligatoriske egenskaper for klassen Regel

Regel: beskrivelse (dct:description)

Engelsk navn

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av regelen. Denne egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Regel: identifikator (dct:identifier)

Engelsk navn

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å oppgi identifikatoren til regelen.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk

Regel: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å oppgi en beskrivende tittel eller navn for regelen. Denne egenskapen bør gjentas når tittelen/navnet finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Anbefalte egenskaper for klassen Regel

Regel: implementerer (cpsv:implements)

Engelsk navn

implements

URI

cpsv:implements

Range

eli:LegalResource

Beskrivelse

Brukes til å referere til en regulativ ressurs som regelen er definert inn under.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Regel: språk (dct:language)

Engelsk navn

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Beskrivelse

Brukes til å referere til språk/målform som regelen er tilgjengelig i.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper for klassen Regel

Regel: type (dct:type)

Engelsk navn

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Beskrivelse

Brukes til å spesifisere type regel. Denne egenskapen skal bruke et kontrollert vokabular.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Eksempel

Se eksempelet under egenskapen Datasett: følger.

Regulativ ressurs (eli:LegalResource)

Klassen Regulativ ressurs er anbefalt.

Obligatoriske egenskaper for klassen Regulativ ressurs

Regulativ ressurs: type (dct:type)

Engelsk navn

type

URI

dct:type

Range

eli:ResourceType

Beskrivelse

Brukes til å referere til typen av en regulativ ressurs (f.eks. direktiv, forordning).

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

EU oppfordrer medlemslandene til å etablere sine egne kodelister. EUs Publications Office har også en liste over verdier for EUs ressurstyper.

Anbefalte egenskaper for klassen Regulativ ressurs

Regulativ ressurs: beskrivelse (dct:description)

Engelsk navn

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til en tekstlig beskrivelse av ressursen. Beskrivelsen bør gjentas når den finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Regulativ ressurs: identifikator (dct:identifier)

Engelsk navn

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å oppgi en identifikator til ressursen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Regulativ ressurs: referanse (rdfs:seeAlso)

Engelsk navn

reference

URI

rdfs:seeAlso

Range

rdfs:Resource

Beskrivelse

Brukes til å oppgi referanse til den regulative ressursen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

For referanse til Lovdata bør ELI-URI brukes, se beskrivelsen hos Lovdata.

Valgfrie egenskaper for klassen Regulativ ressurs

Regulativ ressurs: relatert regulativ ressurs (dct:relation)

Engelsk navn

related

URI

dct:relation

Range

eli:LegalResource

Beskrivelse

Brukes til å referere til en annen relatert regulativ ressurs.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri

Relasjon (dcat:Relationship)

Klassen Relasjon er valgfri.

Obligatoriske egenskaper for klassen Relasjon

Relasjon: relasjon (dct:relation)

Engelsk navn

relation

URI

dct:relation

Range

rdfs:Resource

Beskrivelse

Refererer til ressursen som har relasjon til kilderessursen.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Relasjon: rolle (dcat:hadRole)

Engelsk navn

had role

URI

dcat:hadRole

Range

dcat:Role

Beskrivelse

Refererer til funksjonen til en enhet eller aktør i forhold til en annen enhet eller ressurs.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Sjekksum (spdx:Checksum)

Klassen Sjekksum er valgfri.

Obligatoriske egenskaper for klassen Sjekksum

Sjekksum: algoritme (spdx:algorithm)

Engelsk navn

algorithm

URI

spdx:algorithm

Range

spdx:checksumAlgorithm_sha1

Beskrivelse

Identifiserer algoritmen som er brukt til å produsere sjekksum. For øyeblikket er SHA-1 den eneste algoritmen som er støttet. Det er forventet støtte for andre algoritmer på et senere tidspunkt.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk

Sjekksum: sjekksumverdi (spdx:checksumValue)

Engelsk navn

checksum value

URI

spdx:checksumValue

Range

rdfs:Literal typed as xsd:hexBinary

Beskrivelse

Denne egenskapen brukes til å oppgi en heksadesimal-kodet verdi med små bokstaver, produsert ved hjelp av en spesifikk algoritme.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk

Standard (dct:Standard)

Klassen Standard er valgfri.

Obligatoriske egenskaper for klassen Standard

Standard: har tittel (dct:title)

Engelsk navn

has title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til tittelen til standarden/spesifikasjonen. Bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

Norsk utvidelse. For å kunne ha tittel til standard/spesifikasjon. Egenskapen kan gjentas for hvert språk tittelen finnes i.

Anbefalte egenskaper for klassen Standard

Standard: har referanse (rdfs:seeAlso)

Engelsk navn

has reference

URI

rdfs:seeAlso

Range

rdfs:Resource

Beskrivelse

Brukes til å referere til en referanse til standarden/spesifikasjonen.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse. For å kunne ha referanse til standard/spesifikasjon.

Valgfrie egenskaper for klassen Standard

Standard: har versjonsnummer (owl:versionInfo)

Engelsk navn

has version number

URI

owl:versionInfo

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Brukes til å referere til versjonsnummer.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri

Kommentar

Norsk utvidelse. For å kunne refefere til versjonsnummer.

Tema (skos:Concept)

Klassen Tema er obligatorisk.

Obligatoriske egenskaper for klassen Tema

Tema: foretrukket tittel (skos:prefLabel)

Engelsk navn

preferred label

URI

skos:prefLabel

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Foretrukket tittel for kategorien. Bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Tematisk skjema (skos:ConceptScheme)

Klassen Tematisk skjema er obligatorisk.

Obligatoriske egenskaper for klassen Tematisk skjema

Tematisk skjema: tittel (dct:title)

Engelsk navn

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Beskrivelse

Tittel for det tematiske skjemaet. Bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk/målformer.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk

Tidsrom (dct:PeriodOfTime)

Klassen Tidsrom er valgfri.

Anbefalte egenskaper for klassen Tidsrom

Tidsrom: sluttdato/tid (dcat:endDate)

Engelsk navn

end date

URI

dcat:endDate

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Beskrivelse

Definerer slutten på tidsrommet.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Vær oppmerksom på at selv om begge egenskapene anbefales, må en av de to være til stede for hver forekomst av klassen dct:PeriodOfTime (hvis klassen er brukt). Starten av perioden bør forstås som starten på datoen, timen, minuttet (f.eks. starter ved midnatt på begynnelsen av dagen hvis verdien er en dato). Slutten av perioden skal forstås som slutten av datoen, timen, minuttet (f.eks. slutter ved midnatt på slutten av dagen hvis verdien er en dato).
Tidsrom: startdato/tid (dcat:startDate)

Engelsk navn

start date

URI

dcat:startDate

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Beskrivelse

Definerer starten på tidsrommet.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt

Valgfrie egenskaper for klassen Tidsrom

Tidsrom: begynnelse (time:hasBeginning)

Engelsk navn

beginning

URI

time:hasBeginning

Range

time:Instant

Beskrivelse

Definerer begynnelsen på et tidsrom eller intervall.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfritt

Tidsrom: slutt (time:hasEnd)

Engelsk navn

end

URI

time:hasEnd

Range

time:Instant

Beskrivelse

Definerer slutten på et tidsrom eller intervall.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfritt

Om bruk av kontrollerte vokabularer

Krav til kontrollerte vokabularer

Følgende kriterier er gjeldende for vokabularer som skal anbefales for bruk i denne standarden:

De bør:

 • være publisert under en åpen lisens,

 • brukes og/eller bli vedlikeholdt av en institusjon i Norge eller EU, av en anerkjent standardiseringsorganisasjon eller en annen pålitelig organisasjon,

 • være skikkelig dokumentert,

 • ha etiketter på flere språk,

 • inneholde et relativt lite antall begreper (f.eks. 10-25) som er generelle nok til at et bredt spekter av ressurser kan klassifiseres,

 • ha begreper som er identifisert av URIer der hver URI peker til dokumentasjon av begrepene,

 • ha en varighets- og versjonspolicy.

Disse kriteriene er ikke tenkt å definere et sett med krav til kontrollerte vokabularer generelt; de er kun ment brukt for utvelgelse av de kontrollerte vokabularene som er anbefalt for denne standarden

Kontrollerte vokabularer som skal brukes

Under følger en oversikt over kontrollerte vokabular som skal brukes (= obligatorisk) for egenskapene i listen, dette for å sikre et minimum av samhandlingsevne.

For egenskapen dct:accessRights

URI til egenskapen

dct:accessRights

Brukt i klasse

Datasett (dcat:Dataset); Datatjeneste (dcat:DataService)

Navn på vokabularet

Access right

URI til vokabularet

http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right

Kravsnivå

Obligatorisk

Eksempel

<> dct:accessRights <http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC> .

For egenskapen dct:accrualPeriodicity

URI til egenskapen

dct:accrualPeriodicity

Brukt i klasse

Datasett (dcat:Dataset); Katalog (dcat:Catalog)

Navn på vokabularet

Frequency

URI til vokabularet

http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency

Kravsnivå

Obligatorisk

Eksempel

<> dct:accrualPeriodicity <http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY> .

For egenskapen dcatap:availability

URI til egenskapen

dcatap:availability

Brukt i klasse

Distribusjon (dcat:Distribution)

Navn på vokabularet

Distribution availability vocabulary

URI til vokabularet

http://data.europa.eu/r5r/

Kravsnivå

Obligatorisk

Eksempel

<> dcatap:availability <http://data.europa.eu/r5r/stable> .

For egenskapen dct:creator

URI til egenskapen

dct:creator

Brukt i klasse

Datasett (dcat:Dataset); Katalog (dcat:Catalog)

Navn på vokabularet

Corporate body

URI til vokabularet

http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

DCAT-AP v.2.0.0 sier "The Corporate bodies NAL must be used for European institutions and a small set of international organisations. In case of other types of organisations, national, regional or local vocabularies should be used.", altså listen The Corporate bodies NAL skal brukes hvis organisasjonen er på listen.

Eksempel

<> dct:creator <http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/WHO> .

For egenskapen dct:format

URI til egenskapen

dct:format

Brukt i klasse

Datatjeneste (dcat:DataService); Distribusjon (dcat:Distribution)

Navn på vokabularet

File type

URI til vokabularet

http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

Norsk utvidelse - gjelder også Datatjeneste (dcat:DataService)

Eksempel

<> dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/RDF_TURTLE> .

For egenskapen dct:language

URI til egenskapen

dct:language

Brukt i klasse

Datasett (dcat:Dataset); Distribusjon (dcat:Distribution); Katalog (dcat:Catalog); Katalogpost (dcat:CatalogRecord); Regel (cpsv:Rule)

Navn på vokabularet

Language

URI til vokabularet

http://publications.europa.eu/resource/authority/language/

Kravsnivå

Obligatorisk

Eksempel

<> dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> . # Norsk bokmål

For egenskapen dct:license

URI til egenskapen

dct:license

Brukt i klasse

Datatjeneste (dcat:DataService); Distribusjon (dcat:Distribution); Katalog (dcat:Catalog)

Navn på vokabularet

Licence

URI til vokabularet

http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/

Kommentar

Norsk utvidelse - gjelder også Datatjeneste (dcat:DataService) og Katalog (dcat:Catalog).

Kravet fra EU er forklart slik: "This vocabulary must be used in case the licence […​] is internationally recognised and included in the EU Publications Office NAL."

Eksempel

<> dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0> .

For egenskapen dcat:mediaType

URI til egenskapen

dcat:mediaType

Brukt i klasse

Distribusjon (dcat:Distribution)

Navn på vokabularet

IANA Media Types

URI til vokabularet

https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml

Kravsnivå

Obligatorisk

For egenskapen dct:publisher

URI til egenskapen

dct:publisher

Brukt i klasse

Datasett (dcat:Dataset); Datatjeneste (dcat:DataService); Katalog (dcat:Catalog)

Navn på vokabularet

Corporate body

URI til vokabularet

http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

DCAT-AP v.2.0.0 sier "The Corporate bodies NAL must be used for European institutions and a small set of international organisations. In case of other types of organisations, national, regional or local vocabularies should be used.", altså listen The Corporate bodies NAL skal brukes hvis organisasjonen er på listen.

Eksempel

<> dct:publisher <http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/WHO> .

For egenskapen dct:spatial

URI til egenskapen

dct:spatial

Brukt i klasse

Datasett (dcat:Dataset); Katalog (dcat:Catalog); Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation); Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)

Navn på vokabularet

Continent;
Country;
Place;
GeoNames (GeoNames er obligatorisk i DCAT-AP v.2.0.0 som BRegDCAT-AP er basert på)

URI til vokabularet

http://publications.europa.eu/resource/authority/continent/;
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/;
http://publications.europa.eu/resource/authority/place/;
http://sws.geonames.org/

Kravsnivå

Obligatorisk

Eksempel

<> dct:spatial <http://publications.europa.eu/resource/authority/country/NOR> . # Norge

For egenskapen adms:status

URI til egenskapen

adms:status

Brukt i klasse

Distribusjon (dcat:Distribution); Katalogpost (dcat:CatalogRecord); Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)

Navn på vokabularet

ADMS Status vocabulary (i RDF)

URI til vokabularet

http://purl.org/adms/status/

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

Norsk utvidelse - gjelder også Katalogpost (dcat:CatalogRecord) og Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)

For egenskapen cv:thematicArea

URI til egenskapen

cv:thematicArea

Brukt i klasse

Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)

Navn på vokabularet

EuroVoc

URI til vokabularet

http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc

Kommentar

Los bør brukes i tillegg.

Kravsnivå

Obligatorisk

For egenskapen dcat:theme

URI til egenskapen

dcat:theme

Brukt i klasse

Datasett (dcat:Dataset); Datatjeneste (dcat:DataService); Katalog (dcat:Catalog)

Navn på vokabularet

EuroVoc;
Data theme

URI til vokabularet

http://eurovoc.europa.eu/;
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/

Kommentar

Los bør brukes i tillegg.

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

Norsk utvidelse - gjelder også Datatjeneste (dcat:DataService) og Katalog (dcat:Catalog)

Eksempel

<> dcat:theme <http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE> . # Government and public sector

For egenskapen dcat:themeTaxonomy

URI til egenskapen

dcat:themeTaxonomy

Brukt i klasse

Katalog (dcat:Catalog)

Navn på vokabularet

EuroVoc

URI til vokabularet

http://eurovoc.europa.eu/

Kommentar

Los bør brukes i tillegg.

Kravsnivå

Obligatorisk

For egenskapen dct:type

URI til egenskapen

dct:type

Brukt i klasse

Aktør (foaf:Agent)

Navn på vokabularet

ADMS publisher type vocabulary (i RDF). Listen over termer i ADMS publisher type er inkludert i ADMS-spesifikasjonen, Asset Description Metadata Schema (ADMS)

URI til vokabularet

http://purl.org/adms/publishertype/

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

Denne er obligatorisk i DCAT-AP v.2.0.0 som BRegDCAT-AP er basert på.

Eksempel

<> a foaf:Agent ;
  dct:type <http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority> .

URI til egenskapen

dct:type

Brukt i klasse

Lisensdokument (dct:LicenseDocument)

Navn på vokabularet

ADMS licence type vocabulary (i RDF)

URI til vokabularet

http://purl.org/adms/licencetype/

Kravsnivå

Obligatorisk

Kommentar

Denne er obligatorisk i DCAT-AP v.2.0.0 som BRegDCAT-AP er basert på.

Eksempel

<> a dct:LicenseDocument ;
  dct:type <http://purl.org/adms/licencetype/PublicDomain> .

URI til egenskapen

dct:type

Brukt i klasse

Regulativ ressurs (eli:LegalResource)

Navn på vokabularet

Resource Type Named Authority List (i RDF)

URI til vokabularet

http://publications.europa.eu/resource/authority/resource-type/

Kravsnivå

Obligatorisk

Kontrollerte vokabularer som bør og kan brukes

I tillegg til de foreslåtte felles-vokabularene som er listet opp her, oppfordres virksomheter til å publisere og bruke ytterligere regionale eller domenespesifikke vokabularer som er tilgjengelige på internett. Selv om de ikke alltid blir gjenkjent og brukt av generelle implementeringer av standarden, kan de bidra til å øke samhandlingsevne på tvers av applikasjoner innenfor samme domene.

For egenskapen dct:spatial

URI til egenskapen

dct:spatial

Brukt i klasse

Datasett (dcat:Dataset); Katalog (dcat:Catalog); Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation); Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)

Navn på vokabularet

Administrative enheter

URI til vokabularet

Fylke https://data.geonorge.no/administrativeEnheter/fylke/id/;
Kommune https://data.geonorge.no/administrativeEnheter/kommune/id/

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse - Administrative enheter bør brukes i tillegg til det som er nevnt under Kontrollerte vokabularer som skal brukes.

Eksempel

<> dct:spatial <https://data.geonorge.no/administrativeEnheter/fylke/id/173159> . # Oslo som fylke

<> dct:spatial <https://data.geonorge.no/administrativeEnheter/kommune/id/173018> . # Oslo som kommune

For egenskapen cv:thematicArea

URI til egenskapen

cv:thematicArea

Brukt i klasse

Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)

Navn på vokabularet

Los - felles vokabular for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser

URI til vokabularet

https://psi.norge.no/los/all.rdf

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse - Los bør brukes i tillegg til det som er nevnt under Kontrollerte vokabularer som skal brukes.

For egenskapen dcat:theme

URI til egenskapen

dcat:theme

Brukt i klasse

Datasett (dcat:Dataset); Datatjeneste (dcat:DataService); Katalog (dcat:Catalog)

Navn på vokabularet

Los - felles vokabular for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser

URI til vokabularet

https://psi.norge.no/los/all.rdf

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse - Los bør brukes i tillegg til det som er nevnt under Kontrollerte vokabularer som skal brukes.

Eksempel

<> dcat:theme <https://psi.norge.no/los/tema/grunnskole> .

For egenskapen dcat:themeTaxonomy

URI til egenskapen

dcat:themeTaxonomy

Brukt i klasse

Katalog (dcat:Catalog)

Navn på vokabularet

Los - felles vokabular for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser

URI til vokabularet

https://psi.norge.no/los/all.rdf

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse - Los bør brukes i tillegg til det som er nevnt under Kontrollerte vokabularer som skal brukes.

For egenskapen dct:type

URI til egenskapen

dct:type

Brukt i klasse

Datasett (dcat:Dataset)

Navn på vokabularet

Dataset type

URI til vokabularet

http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type/

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse.

Eksempel

<> a dcat:Dataset ;
  dct:type <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type/CODE_LIST> .

URI til egenskapen

dct:type

Brukt i klasse

Regel (cpsv:Rule)

Navn på vokabularet

Kontrollert vokabular ifm. CPSV-AP-NO (norsk applikasjonsprofil av CPSV)

URI til vokabularet

https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#

Kravsnivå

Anbefalt

Kommentar

Norsk utvidelse - med følgende predefinerte regeltyper:

 • cpsvno:ruleForNonDisclosure: skjermingsregel.

 • cpsvno:ruleForDisclosure: utleveringsregel.

Eksempel

<> a cpsv:Rule ;
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#ruleForNonDisclosure> .

Avvik fra EU-standarden BRegDCAT-AP

Denne versjonen av DCAT-AP-NO er basert på EU-standarden BRegDCAT-AP. BRegDCAT-AP er i skrivende stund under ferdigstilling og skal etter planen ferdigstilles innen november 2020. Se under ABR - Specification of a Registry of Registries.

Denne versjonen av DCAT-AP-NO avviker BRegDCAT-AP (v.2.00) på følgende måter:

Klasse-/egenskapsnavn

URI for klassen/egenskapen

Avvik

Forklaring

Datasett: i serie

dcat:inSeries

Ikke eksplisitt tatt med i BRegDCAT-AP

Er i DCAT-AP-NO v.2.1

For å dekke behov for datasettserie

Datasett: forrige

dcat:prev

Ikke eksplisitt tatt med i BRegDCAT-AP

Er i DCAT-AP-NO v.2.1

For å dekke behov for datasettserie

Datasett serie

dcat:DatasetSeries

Ikke eksplisitt tatt med i BRegDCAT-AP

Er i DCAT-AP-NO v.2.1

For å dekke behov for datasettserie

Datasett serie: første

dcat:first

Ikke eksplisitt tatt med i BRegDCAT-AP

Er i DCAT-AP-NO v.2.1

For å dekke behov for datasettserie

Datasett serie: siste

dcat:last

Ikke eksplisitt tatt med i BRegDCAT-AP

Er i DCAT-AP-NO v.2.1

Datasett: begrep

dct:subject

Ikke eksplisitt tatt med i BRegDCAT-AP

Er i DCAT-AP-NO v.1.1

Datasett: ble generert ved

prov:wasGeneratedBy

Endret fra valgfri til anbefalt

Hvordan et datasett ble opprettet (ved vedtak, innhenting fra tredjepart eller ved innhenting fra brukeren) kan være viktig å vite når man skal vurdere om datasettet skal/kan gjenbrukes.

Datasett: følger

cpsv:follows

Endret fra valgfri til anbefalt

Denne erstatter egenskap Datasett: skjermingshjemmel som var anbefalt i DCAT-AP-NO v.1.1

Datasett: tema

dcat:theme

Endret fra anbefalt til obligatorisk, dermed også multiplisitet

Allerede i DCAT-AP-NO v.1.1

Datasett: tilgangsnivå

dct:accessRights

Endret fra valgfri til anbefalt

Allerede i DCAT-AP-NO v.1.1

Datasett: utgiver

dct:publisher

Endret fra anbefalt til obligatorisk, dermed også multiplisitet

Allerede i DCAT-AP-NO v.1.1

Datatjeneste: endepunktsURL

dcat:endpointURL

Multiplisitet endret fra 1..n til 1..1

Datatjeneste med flere ulike endepunktsURLer bør betraktes som flere ulike datatjenester

Datatjeneste: format

dct:format

Ikke eksplisitt tatt med i BRegDCAT-AP

Føyet til for å uttrykke datatjenestens format(er) (istedenfor å måtte gå omveien via Distribusjon).

Datatjeneste: medietype

dcat:mediaType

Ikke eksplisitt tatt med i BRegDCAT-AP

Føyet til for å uttrykke datatjenestens medietype(r) (istedenfor å måtte gå omveien via Distribusjon).

Distribusjon: format

dct:format

Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n

For å kunne ta høyde for at en distribusjon kan ha flere formater.

Distribusjon: medietype

dcat:mediaType

Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n

For å kunne ta høyde for at en distribusjon kan være i flere ulike medietyper.

Distribusjon: status

adms:status

Endret fra valgfri til anbefalt

Status på en distribusjon er viktig å vite når man skal vurdere om distribusjonen skal/kan brukes.

Dokument: språk

dct:language

Ikke eksplisitt tatt med i BRegDCAT-AP

For å kunne referere til språk foaf:Document er i

Dokument: title

dct:title

Ikke eksplisitt tatt med i BRegDCAT-AP

For å kunne referere til tittel for foaf:Document

Offentlig organisasjon: hjemmeside

foaf:homepage

Multiplisitet er endret fra 0..1 til 0..n

For å kunne referere til ulike hjemmesider i ulike språk/målformer.

Offentlig tjeneste: hjemmeside

foaf:homepage

Multiplisitet er endret fra 0..1 til 0..n

For å kunne referere til ulike hjemmesider i ulike språk/målformer.

Standard: har referanse

rdfs:seeAlso

Ikke eksplisitt med i BRegDCAT-AP

For å kunne ha referanse til standard/spesifikasjon.

Standard: har tittel

dct:title

Ikke eksplisitt med i BRegDCAT-AP

For å kunne ha tittel til standard/spesifikasjon.

Standard: har versjonsnummer

owl:versionInfo

Ikke eksplisitt med i BRegDCAT-AP

For å kunne refefere til versjonsnummer.

Tema

skos:Concept

Endret fra anbefalt til obligatorisk

Allerede i DCAT-AP-NO v.1.1

Tematisk skjema

skos:ConceptScheme

Endret fra anbefalt til obligatorisk

Allerede i DCAT-AP-NO v.1.1

Krav til bruk av kontrollerte vokabularer

Egenskap dct:format

dct:format

"Skal brukes"-kravet gjelder også Datatjeneste (dcat:DataService)

For å ha konsistens mellom kravene for denne egenskapen

Egenskap dct:license

dct:license

"Skal brukes"-kravet gjelder også Datatjeneste (dcat:DataService) og Katalog (dcat:Catalog)

For å ha konsistens mellom kravene for denne egenskapen

Egenskap dcat:mediaType

dcat:mediaType

"Skal brukes"-kravet gjelder også Datatjeneste (dcat:DataService)

For å ha konsistens mellom kravene for denne egenskapen

Egenskap dct:spatial

dct:spatial

Administrative enheter er anbefalt brukt

For å kunne referere til dekningsområder i Norge

Egenskap adms:status

adms:status

"Skal brukes"-kravet gjelder også Katalogpost (dcat:CatalogRecord) og Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)

For å ha konsistens mellom kravene for denne egenskapen

Egenskap cv:thematicArea

cv:thematicArea

Los er anbefalt brukt

For å kunne bruke norske Los

Egenskap dcat:theme

dcat:theme

"Skal brukes"-kravet gjelder også Datatjeneste (dcat:DataService) og Katalog (dcat:Catalog)

For å ha konsistens mellom kravene for denne egenskapen

Egenskap dcat:theme

dcat:theme

Los er anbefalt brukt

For å kunne bruke norske Los

Egenskap dcat:themeTaxonomy

dcat:themeTaxonomy

Los er anbefalt brukt

For å kunne bruke norske Los

Egenskap dct:type

dct:type

"Bør brukes"-krav føyet til for Datasett (dcat:Dataset)

For å kunne referere felles, predefinerte datasett-typer

Egenskap dct:type

dct:type

"Bør brukes"-krav føyet til for Regel (cpsv:Rule)

For å kunne referere felles, predefinerte regel-typer

Endringslogg

Mindre redaksjonelle justeringer av tekster (f.eks. egenskapsbeskrivelser, lenker osv.) loggføres ikke.

Endringer fra versjon 2.1.1 til 2.2

Fra 2.1 til 2.2: * Lagt til nye egenskaper for Datasett: i serie (dcat:inSeries) og egenskapen forrige (dcat:prev) som er ny i DCAT 3. * Lagt til ny klasse Datsett serie (dcat:DatasetSeries) og egenskapene første (dcat:first) og siste (dcat:last) som er nye i DCAT 3.

Endringer fra versjon 2.1 til 2.1.x

Fra 2.1 til 2.1.1: * URIen for klassen Offentlig organisasjon var ikke i henhold til BRegDCAT-AP, og nå rettet opp til cv:PublicOrganisation (britisk engelsk), fra cv:PublicOrganization (amerikansk engelsk).

Endringer fra versjon 2.0.x til 2.1

 • Range for egenskapen Datatjeneste: format (dct:format) endret fra dct:dct:MediaType til dct:MediaTypeOrExtent. Dette for å rette opp feil range.

 • Føyet til ny valgfri egenskap Datatjeneste: medietype (dcat:mediaType), med range dct:MediaType og multiplisitet 0..n, og med samme krav til bruk av kontrollert vokabular som for den tilsvarende egenskapen dct:mediaType i dcat:Distribution. Dette for å kunne uttrykke datatjenestens medietype(r) (istedenfor å måtte gå omveien dcat:DataService/dcat:servesDatasetdcat:Dataset/dcat:distributiondcat:Distribution/dcat:mediaType).

Endringer fra versjon 2.0.0 til v.2.0.x

Fra v.2.0.0 til v.2.0.1:

 • Ledeteksten "Status" er endret til "Kravsnivå" i klasse- og egenskapsbeskrivelsestabellene. Dette fordi de aktuelle radene i tabellene sier hva slags krav det er (obligatorisk, anbefalt eller valgfri).

 • dct:format i dcat:Distribution: Kravsnivå endret fra obligatorisk til anbefalt; multiplisitet endret fra 1..n til 0..n; range endret fra dct:MediaType til dct:MediaTypeOrExtent. Det er dermed ingen avvik fra BRegDCAT-AP for denne egenskap (aktuelle rader i avvikstabellen er slettet). Dette fordi det ikke finnes sterke nok grunner til å ha dette avviket.

 • Oppdatering av flere URIer til kontrollerte vokabularer som skal brukes (hovedsakelig endret fra …​/dataset/…​ til …​/authority/…​). Dette fordi de opprinnelige URIene oppgitt i BRegDCAT-AP pekte til ikke-RDF-formaterte ressuser.

Endringer fra versjon 1.1 til v.2.0.0

Tabellen under gir en oversikt over endringene i klasser og egenskaper, fra v.1.1 til denne versjonen av DCAT-AP-NO. Redaksjonelle justeringer av tekster (inkl. tekstlige beskrivelser, kommentarer og eksempler) er ikke tatt med i oversikten.

Klasse-/egenskapsnavn

URI for klassen/egenskapen

Endring

Forklaring

Aktør

foaf:Agent

Klassenavnet på norsk endret fra Enhet til Aktør

Bedre dekkende navn

Datasett

dcat:Dataset

Endret fra obligatorisk til anbefalt

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: ble generert ved

prov:wasGeneratedBy

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: dekningsområde

dct:spatial

Endret fra valgfri til anbefalt

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: er referert av

dct:isReferencedBy

Range endret fra dcat:Dataset til rdfs:Resource

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: følger

cpsv:follows

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: har del

dct:hasPart

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: har kvalitetsnote

dqv:hasQualityAnnotation

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: har måleresultat

dqv:hasQualityMeasurement

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: kvalifisert kreditering

prov:qualifiedAttribution

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: kvalifisert relasjon

dcat:qualifiedRelation

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: opphav

dct:provenance

Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: produsent

dct:creator

Norsk navn endret fra Datasett: skaper til Datasett: produsent

Bedre dekkende navn

Datasett: produsent

dct:creator

Range er endret fra rdfs:Resource til foaf:Agent

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: refererer til

dct:references

Range endret fra dcat:Dataset til rdfs:Resource

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: romlig oppløsning

dcat:spatialResolutionInMeters

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: skjermingshjemmel

dcatno:accessRightsComment

Fjernet. Erstattes med Datasett: følger (cpsv:follows)

Unødvendig med dette norske avvik

Datasett: tema

dcat:theme

URI endret fra dcat:theme, subproperty of dct:subject til dcat:theme

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: tidsrom

dct:temporal

Endret fra valgfri til anbefalt

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: tidsoppløsning

dcat:temporalResolution

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datasett: utgivelsesdato

dct:issued

Range endret fra rdfs:Literal typed as xsd:dateTime til rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Datatjeneste

dcat:DataService

Hele klassen er ny

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Distribusjon: format

dct:format

Range endret fra dct:MediaTypeOrExtent til dct:MediaType

Distribusjon: i samsvar med

dct:conformsTo

Norsk navn endret fra Distribusjon: samsvarer med til Distribusjon: i samsvar med

Distribusjon: komprimeringsformat

dcat:compressFormat

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Distribusjon: medietype

dcat:mediaType, subproperty of dct:format

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Distribusjon: pakkeformat

dcat:packageFormat

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Distribusjon: policy

odrl:hasPolicy

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Distribusjon: romlig oppløsning

dcat:spatialResolutionInMeters

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Distribusjon: status

adms:status

Endret fra valgfri til anbefalt

Fordi status på en distribusjon er viktig å vite når man skal vurdere om distribusjonen skal/kan brukes.

Distribusjon: tidsoppløsning

dcat:temporalResolution

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Distribusjon: tilgangstjeneste

dcat:accessService

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Distribusjon: tilgjengelighet

dcatap:availability

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Dokument: språk

dct:language

Ny egenskap

For å kunne referere til språk Dokumentet er i

Dokument: tittel

dct:title

Ny egenskap

For å kunne referere til tittel for Dokument

Identifikator: notasjon

skos:notation

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Katalog: datasett

dcat:dataset

Endret fra obligatorisk til anbefalt

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Katalog: datatjeneste

dcat:service

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Katalog: dekningsområde

dct:spatial

Endret fra valgfri til anbefalt

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Katalog: frekvens

dct:accrualPeriodicity

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Katalog: identifikator

dct:identifier

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Katalog: katalog

dcat:catalog

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Katalog: opphav

dct:provenance

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Katalog: produsent

dct:creator

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Katalogisert ressurs

dcat:Resource

Norsk navn endret fra Ressurs til Katalogisert ressurs

Bedre dekkende navn

Katalogisert ressurs

dcat:Resource

Range er endret fra rdfs:Resource til dcat:Resource

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Katalogpost: i samsvar med

dct:conformsTo

Range er endret fra rdfs:Resource til dct:Standard

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Katalogpost: kilde

dct:source

Multiplisitet er endret fra 0..n til 0..1

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Katalogpost: primærtema

foaf:primaryTopic

Range er endret fra dcat:Dataset til dcat:Resource

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Katalogpost: status

adms:status

Norsk navn er endret fra Katalogpost: endringstype til `Katalogpost: status'

Bedre dekkende navn

Kontaktopplysning

vcard:Kind

Norsk navn endret fra Kontaktpunkt til Kontaktopplysning

Bedre dekkende navn

Lisensdokument: lisenstype

dct:type

Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Lokasjon: geometri

locn:geometry

Ny egenskap

Dette i henhold tilBRegDCAT-AP

Lokasjon: område

dcat:bbox

Ny egenskap

Dette i henhold tilBRegDCAT-AP

Lokasjon: senterpunkt

dcat:centroid

Ny egenskap

Dette i henhold tilBRegDCAT-AP

Medietype

dct:MediaType

Range endret fra dct:MediaTypeOrExtent til dct:MediaType

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Medietype

dct:MediaType

Norsk navn endret fra Mediatype eller omfang til Medietype

Bedre dekkende navn

Offentlig organisasjon

cv:PublicOrganization

Hele klassen er ny

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Offentlig tjeneste

cpsv:PublicService

Hele klassen er ny

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Opphavsbeskrivelse

dct:ProvenanceStatement

Norsk navn endret fra Opphav til Opphavsbeskrivelse

Bedre dekkende navn

Opphavsbeskrivelse

dct:ProvenanceStatement

Range endret fra skos:Concept til dct:ProvenanceStatement

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Regel

cpsv:Rule

Hele klassen er ny

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Regulativ ressurs

eli:LegalResource

Hele klassen er ny

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Relasjon

dcat:Relationship

Hele klassen er ny

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Rolle

dcat:Role

Hele klassen er ny

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Tema

skos:Concept

Norsk navn endret fra Kategori til Tema

Bedre dekkende navn

Tema

skos:Concept

Range endret fra SKOS:Concept til skos:Concept

Skrivefeil i DCAT-AP-NO v.1.1

Tematisk skjema

skos:ConceptScheme

Norsk navn endret fra Kategoriskjema til Tematisk skjema

Bedre dekkende navn

Tematisk skjema

skos:ConceptScheme

Range endret fra SKOS:ConceptScheme til skos:ConceptScheme

Skrivefeil i DCAT-AP-NO v.1.1

Tidsrom: begynnelse

time:hasBeginning

Ny egenskap

Dette i henhold tilBRegDCAT-AP

Tidsrom: slutt

time:hasEnd

Ny egenskap

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Tidsrom: sluttdato/tid

dcat:endDate

Endret fra valgfri til anbefalt

Dette i henhold til BRegDCAT-AP

Tidsrom: startdato/tid

dcat:startDate

Endret fra valgfri til anbefalt

Dette i henhold til BRegDCAT-AP