@prefix : <https://data.norge.no/vocabulary/provno#> .
@prefix adms: <http://www.w3.org/ns/adms#> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@base <https://data.norge.no/vocabulary/provno#> .

#### about this ontology

<https://data.norge.no/vocabulary/provno#> rdf:type owl:Ontology ;
  dcat:accessURL <https://github.com/Informasjonsforvaltning/prov-ap-no/tree/develop/ontology>;
  dcat:downloadURL <https://data.norge.no/vocabulary/provno.ttl> ;
  adms:status <http://purl.org/adms/status/UnderDevelopment> ;
  dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/RDF_TURTLE> ;
  dct:creator [
   foaf:homepage <https://www.digdir.no/> ;
   foaf:name "Digitaliseringsdirektoratet"@nb , "Norwegian Digitalisation Agency"@en ;
  ];
  dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0> ;
  dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ;
  dct:description "This is the ontology for PROV-AP-NO."@en ;
  dct:title "Ontology for PROV-AP-NO"@en , "Ontologi for PROV-AP-NO"@nb ;
  dct:modified "2023-01-26"^^xsd:date ;
  owl:versionInfo "0.4" ;
  owl:versionNotes "All named individuals are marked as deprecated, with referances to the new URIs."@en ,
   "Alle named individuals er markert som frarådd å bruke, med referanser til nye URIer."@nb ;
  foaf:homepage <https://github.com/Informasjonsforvaltning/skos-ap-no-begrep/ontology/> ;
  foaf:maker [
    foaf:mbox <mailto:informasjonsforvaltning@digdir.no> ;
    foaf:name "Informasjonsforvaltning, Digitaliseringsdirektoratet"@nb ;
    foaf:page <https://www.digdir.no> ;
    ] ;
  .


#################################################################
#  The following named individuals are all deprecated
#################################################################

### https://data.norge.no/vocabulary/provno#administrativeDecision
:administrativeDecision rdf:type owl:NamedIndividual ,
                 prov:Activity ;
 adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
 dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/provenance-activity-type#administrative-decision> ;
            dct:source "Act relating to procedure in cases concerning the public administration (Public Administration Act)"@en ,
                  "Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)"@nb ;
            rdfs:seeAlso "https://lovdata.no/NLE/lov/1967-02-10/§section2"@en ,
                   "https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§2"@nb ;
            skos:definition "avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter)"@nb ,
                    "decision made in the exercise of public authority which generally or specifically determines the rights or duties of private persons (individual persons or other private legal persons)"@en ;
            skos:example "<skatteoppgjør> a dcat:Dataset; aprov:wasGeneratedBy provno:administrativeDecision ." ,
                   "vedtak om skatteoppgjør"@nb ;
            skos:prefLabel "administrative decision"@en ,
                    "vedtak"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/provno#collectingFromThirdParty
:collectingFromThirdParty rdf:type owl:NamedIndividual ,
                  prov:Activity ;
 adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
 dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/provenance-activity-type#collecting-from-third-party> ;
             skos:definition "collecting relevant information from a third party"@en ,
                     "innhenting av relevante opplysninger fra en tredjepart"@nb ;
             skos:example "<preutfyltSkattemelding> a dcat:Dataset; prov:wasGeneratedBy provno:collectingFromThirdParty ." ,
                    "innhending av data fra tredjepart ved preutfylling av en skattemelding"@nb ;
             skos:prefLabel "collecting from third party"@en ,
                     "innhenting fra tredjepart"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/provno#collectingFromUser
:collectingFromUser rdf:type owl:NamedIndividual ,
               prov:Activity ;
 adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-status/DEPRECATED> ;
 dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/provenance-activity-type#collecting-from-user> ;
          skos:definition "collecting relevant information from the user"@en ,
                  "innhenting av relevante opplysninger fra brukeren"@nb ;
          skos:example "<korrigertSkattemelding> a dcat:Dataset; prov:wasGeneratedBy provno:collectingFromUser ." ,
                 "endring utført av skatteyteren i den preutfylte skattemeldingen"@nb ;
          skos:prefLabel "collecting from the user"@en ,
                  "innhenting fra bruker"@nb .