@prefix : <https://data.norge.no/vocabulary/provno#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@base <https://data.norge.no/vocabulary/provno#> .

<https://data.norge.no/vocabulary/provno#> rdf:type owl:Ontology ;
                      owl:versionIRI <provno:0.3> ;
                      rdfs:comment "Controlled vocabulary used in/with PROV-AP-NO (Norwegian Application Profile of PROV-O)"@en ,
                             "Kontrollert vokabular brukt i/ifm. PROV-AP-NO (norsk applikasjonspofil av PROV-O)"@nb ;
                      rdfs:isDefinedBy "Digitaliseringsdirektoratet"@nb ,
                               "Norwegian Digitalisation Agency"@en ;
                      rdfs:label "provno"@en ,
                            "provno"@nb ;
                      owl:versionInfo "V0.3: Some editorial adjustments"@en ,
                              "V0.3: Noen redaksjonelle justeringer."@nb .

#################################################################
#  Annotation properties
#################################################################

### http://purl.org/dc/terms/source
dct:source rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition
skos:definition rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#example
skos:example rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel
skos:prefLabel rdf:type owl:AnnotationProperty .


#################################################################
#  Classes
#################################################################

### http://www.w3.org/ns/prov#Activity
prov:Activity rdf:type owl:Class ;
       rdfs:isDefinedBy "https://www.w3.org/TR/prov-o/#Activity"@en .


#################################################################
#  Individuals
#################################################################

### https://data.norge.no/vocabulary/provno#administrativeDecision
:administrativeDecision rdf:type owl:NamedIndividual ,
                 prov:Activity ;
            dct:source "Act relating to procedure in cases concerning the public administration (Public Administration Act)"@en ,
                  "Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)"@nb ;
            rdfs:seeAlso "https://lovdata.no/NLE/lov/1967-02-10/§section2"@en ,
                   "https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§2"@nb ;
            skos:definition "avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter)"@nb ,
                    "decision made in the exercise of public authority which generally or specifically determines the rights or duties of private persons (individual persons or other private legal persons)"@en ;
            skos:example "<skatteoppgjør> a dcat:Dataset; aprov:wasGeneratedBy provno:administrativeDecision ." ,
                   "vedtak om skatteoppgjør"@nb ;
            skos:prefLabel "administrative decision"@en ,
                    "vedtak"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/provno#collectingFromThirdParty
:collectingFromThirdParty rdf:type owl:NamedIndividual ,
                  prov:Activity ;
             skos:definition "collecting relevant information from a third party"@en ,
                     "innhenting av relevante opplysninger fra en tredjepart"@nb ;
             skos:example "<preutfyltSkattemelding> a dcat:Dataset; prov:wasGeneratedBy provno:collectingFromThirdParty ." ,
                    "innhending av data fra tredjepart ved preutfylling av en skattemelding"@nb ;
             skos:prefLabel "collecting from third party"@en ,
                     "innhenting fra tredjepart"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/provno#collectingFromUser
:collectingFromUser rdf:type owl:NamedIndividual ,
               prov:Activity ;
          skos:definition "collecting relevant information from the user"@en ,
                  "innhenting av relevante opplysninger fra brukeren"@nb ;
          skos:example "<korrigertSkattemelding> a dcat:Dataset; prov:wasGeneratedBy provno:collectingFromUser ." ,
                 "endring utført av skatteyteren i den preutfylte skattemeldingen"@nb ;
          skos:prefLabel "collecting from the user"@en ,
                  "innhenting fra bruker"@nb .


### Generated by the OWL API (version 4.5.9.2019-02-01T07:24:44Z) https://github.com/owlcs/owlapi