@prefix adms: <http://www.w3.org/ns/adms#> . 
@prefix cpsv: <http://purl.org/vocab/cpsv#> . 
@prefix cv: <http://data.europa.eu/m8g/> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

@prefix cpsvno: <https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#> .

### About this ontology:

<https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#> rdf:type owl:Ontology ;
  rdfs:label "Ontology for CPSV-AP-NO - Norwegian Application Profile of CPSV-AP"@en , "Ontologi for CPSV-AP-NO - Norsk applikasjonsprofil av CPSV-AP"@nb ;
  rdfs:comment "Ontologi for CPSV-AP-NO - Norsk applikasjonsprofil av CPSV-AP."@nb ,
   "Ontology for CPSV-AP-NO - Norwegian Application Profile of CPSV-AP"@en ;
  rdfs:isDefinedBy "Digitaliseringsdirektoratet"@nb , "Norwegian Digitalisation Agency"@en ;
  dct:creator [
   foaf:homepage <https://www.digdir.no/> ;
   foaf:name "Digitaliseringsdirektoratet"@nb , "Norwegian Digitalisation Agency"@en ;
   ];
  foaf:homepage <https://github.com/Informasjonsforvaltning/cpsv-ap-no> ;
  foaf:maker [
   foaf:mbox <mailto:informasjonsforvaltning@digdir.no> ;
   foaf:name "Informasjonsforvaltning, Digitaliseringsdirektoratet" ;
   foaf:page <https://www.digdir.no>
   ];
  dct:license <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0> ;
  dct:modified "2023-09-08"^^xsd:date ;
  owl:versionInfo "v.1.0" ;
  adms:versionNotes "Klasser og egenskaper som er definert andre steder og som ikke har endret bruk i CPSV-AP-NO, er ikke spesifisert her."@nb ,
   "The classes and properties which are defined elsewhere and of which CPSV-AP-NO has not modified the usage, are not specified here."@en
  .

#################################################################
#  Classes defined in CPSV-AP-NO
#################################################################

cpsvno:Service a owl:Class ;
  skos:prefLabel "Service"@en , "Tjeneste"@nb ;
  skos:scopeNote "This class represents a service."@en ,
   "Klassen brukes til å beskrive en tjeneste."@nb ;
  .

#################################################################
#  Classes defined elsewhere, with modified usage/spesification
#################################################################

cpsv:PublicService a owl:Class ;
  rdfs:subClassOf cpsvno:Service ; # This is a Norweigan extension made in CPSV-AP-NO
  skos:prefLabel "Public Service"@en , "Offentlig tjeneste"@nb ;
  skos:scopeNote "The class represents a Public Service."@en ,
   "Klassen brukes til å beskrive en tjeneste."@nb ;
   rdfs:seeAlso <https://data.norge.no/concepts/73f78f28-cab8-4dae-9029-6e5af9f98dc0> ;
  .

#################################################################
#  Properties defined in CPSV-AP-NO
#################################################################

cpsvno:dataService a owl:ObjectProperty ;
  skos:prefLabel "data service"@en , "datatjeneste"@nb ;
  skos:scopeNote "This property refers to the description of a data service which the channel uses."@en ,
   "Egenskapen brukes til å referere til en beskrivelse av en datatjeneste som kanalen benytter."@nb ;
  rdfs:domain cv:Channel ;
  rdfs:range dcat:DataService ;
  .

cpsvno:mayTrigger a owl:ObjectProperty ;
  rdfs:subPropertyOf cv:hasRelatedService ;
  skos:prefLabel "may trigger"@en , "kan sette i gang"@nb ;
  skos:scopeNote "This property links an event directly to a service that the event may trigger."@en ,
   "Egenskapen brukes til å referere til en tjeneste som kan settes i gang av den aktuelle hendelsen."@nb ;
  rdfs:domain cv:Event ;
  rdfs:range cpsvno:Service ;
  .

cpsvno:mayTriggerNeedFor a owl:ObjectProperty ;
  rdfs:subPropertyOf cpsvno:mayTrigger ;
  skos:prefLabel "may trigger need for"@en , "kan utløse behov for"@nb ;
  skos:scopeNote "This property links an event directly to a service that the event may trigger need for."@en ,
   "Egenskapen brukes til å referere til en tjeneste som den aktuelle hendelsen kan utløse behov for."@nb ;
  rdfs:domain cv:LifeEvent , cv:BusinessEvent ;
  rdfs:range cpsvno:Service ;
  .


#################################################################
#  Deprecated individuals
#################################################################

### https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#ruleForDisclosure
cpsvno:ruleForDisclosure a owl:NamedIndividual , skos:Concept ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/concept-status/RETIRED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/rule-type#disclosure-rule> ;
  rdfs:isDefinedBy "Digitaliseringsdirektoratet"@nb ,
     "Norwegian Digitalisation Agency"@en ;
  skos:definition "regel som regulerer utlevering av en ressurs (f.eks. et datasett)"@nb ,
    "rule that regulates disclosure of a resource (e.g. a dataset)"@en ;
  skos:prefLabel "rule for disclosure"@en ,
    "utleveringsregel"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#ruleForNonDisclosure
cpsvno:ruleForNonDisclosure a owl:NamedIndividual , skos:Concept ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/concept-status/RETIRED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/rule-type#non-disclosure-rule> ;
  rdfs:isDefinedBy "Digitaliseringsdirektoratet"@nb ,
     "Norwegian Digitalisation Agency"@en ;
  skos:definition "regel som regulerer skjerming av en ressurs (f.eks. et datasett)"@nb ,
    "rule that regulates non-disclosure of a resource (e.g. a dataset)"@en ;
  skos:prefLabel "rule for non-disclosure"@en ,
    "skjermingsregel"@nb .

### https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#ruleForDataProcessing
cpsvno:ruleForDataProcessing rdf:type owl:NamedIndividual , skos:Concept ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/concept-status/RETIRED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/rule-type#data-processing-rule> ;
  rdfs:isDefinedBy "Digitaliseringsdirektoratet"@nb , "Norwegian Digitalisation Agency"@en ;
  skos:definition "regel som regulerer behandling av data, spesielt personopplysninger"@nb ,
     "rule that regulates processing of data, especially personal data"@en ;
   skos:prefLabel "rule for data processing"@en ,
     "behandlingsgrunnlag"@nb .