@prefix : <https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#> .
@prefix adms: <http://www.w3.org/ns/adms#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix cpsvno: <https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@base <https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#> .

### About this ontology:

<https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#> rdf:type owl:Ontology ;
                      owl:versionIRI <cpsvno:v.0.5> ;
                      dct:modified "2022-02-25"^^xsd:date ;
                      rdfs:comment "Ontologi for CPSV-AP-NO - Norsk applikasjonsprofil av CPSV-AP."@nb ,
                             "Ontology for CPSV-AP-NO - Norwegian Application Profile of CPSV-AP"@en ;
                      rdfs:isDefinedBy "Digitaliseringsdirektoratet"@nb ,
                               "Norwegian Digitalisation Agency"@en ;
                      rdfs:label "CPSV-AP-NO"@en ,
                            "CPSV-AP-NO"@nb ;
                      owl:versionInfo """V.0.5:
- Fremdeles ikke komplett, bare som et kontrollert vokabular.
- kontrollert vokabular utgår, peker til det nye med den nye URI."""@nb ,
                              """V.0.5:
- Still incomplete, only as a controlled vocabulary.
- Controlled vocabulary deprecated, pointing to a new one with the new URI."""@en .

#################################################################
#  Annotation properties
#################################################################

### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition
skos:definition rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel
skos:prefLabel rdf:type owl:AnnotationProperty .


#################################################################
#  Classes
#################################################################

### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
skos:Concept rdf:type owl:Class .


#################################################################
#  Individuals
#################################################################

### https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#ruleForDisclosure
cpsvno:ruleForDisclosure rdf:type owl:NamedIndividual ,
                 skos:Concept ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/concept-status/RETIRED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/rule-type#disclosure-rule> ;
             rdfs:isDefinedBy "Digitaliseringsdirektoratet"@nb ,
                     "Norwegian Digitalisation Agency"@en ;
             skos:definition "regel som regulerer utlevering av en ressurs (f.eks. et datasett)"@nb ,
                     "rule that regulates disclosure of a resource (e.g. a dataset)"@en ;
             skos:prefLabel "rule for disclosure"@en ,
                    "utleveringsregel"@nb .


### https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#ruleForNonDisclosure
cpsvno:ruleForNonDisclosure rdf:type owl:NamedIndividual ,
                   skos:Concept ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/concept-status/RETIRED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/rule-type#non-disclosure-rule> ;
              rdfs:isDefinedBy "Digitaliseringsdirektoratet"@nb ,
                       "Norwegian Digitalisation Agency"@en ;
              skos:definition "regel som regulerer skjerming av en ressurs (f.eks. et datasett)"@nb ,
                      "rule that regulates non-disclosure of a resource (e.g. a dataset)"@en ;
              skos:prefLabel "rule for non-disclosure"@en ,
                      "skjermingsregel"@nb .

### https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#ruleForDataProcessing
cpsvno:ruleForDataProcessing rdf:type owl:NamedIndividual , skos:Concept ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/concept-status/RETIRED> ;
  dct:isReplacedBy <https://data.norge.no/vocabulary/rule-type#data-processing-rule> ;
  rdfs:isDefinedBy "Digitaliseringsdirektoratet"@nb , "Norwegian Digitalisation Agency"@en ;
  skos:definition "regel som regulerer behandling av data, spesielt personopplysninger"@nb ,
                      "rule that regulates processing of data, especially personal data"@en ;
   skos:prefLabel "rule for data processing"@en ,
                     "behandlingsgrunnlag"@nb .

#################################################################
#  General axioms
#################################################################

[ rdf:type owl:AllDifferent ;
 owl:distinctMembers ( cpsvno:ruleForDisclosure
            cpsvno:ruleForNonDisclosure
           )
] .


### Generated by the OWL API (version 4.5.9.2019-02-01T07:24:44Z) https://github.com/owlcs/owlapi